Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

üRITZNER r l DİKIŞ MAKINESİ 1872 1956 Makine Ticaret Koll. Şti. Tel: 44 37 48 31 mci nl sayı 11.302 u m h ur iyet KURUCUSU.TUNUS NADf Telgrai ve mektub adresı: Cumhurıyei istanbuJ Posta Kutusu tstarbu No 246 lelefor.tr: (Jroumf SantraJ Numarası: 224298 Yaa tsleri: 224299. M^'baa: 2242£t 1 ŞEKER SSGGRT ANONİM ŞIRHET1 Her türlü sigot^fcişl^riniz için emirlerifij. JBezırdır. ^rîres: Aşir E f e i c ^ caS. Şekpr han Telefon: 22 43 67 5 L 43 68 >' Cumartesi 14 Ocak I9n6 illet Medisinde 67 eylul hâdiseleri dolayısile Başbakan hakkında Meclis tahkikatı açılmasmı istiyen takrir büyük gürültüler icinde görüşüldü ve neticede reddedildi D.P. ve Hür. Partisi liderleri dün ilk defa çatıştılar ,•»»•»»»»•»•••••••••••••••••••••••••»•••••••••••••••»+••••••••••••••• Karşılıklı yapılan ifşaat, ağır ithamlar biribirini takib etti Başbakan üç defa kürsüye geldi, birçok muhalefet erkânmın sözleri iktidar mebuslarının gürültüsünden anlaşılmadı, D.P. milletvekilleri yalnız Hürriyet Partisi Liderinin sözlerini sükunetle dinlediler ]\asıl F. L. Karaosmanoğlunun Menderese mukabelesi: «67 eylul hâdiselerini Meclisin 12 eylul toplantısında (millî felâket) olarak tavsif eden Başbakan, bugün aynı hâdiseye (millî galeyan) dedikten ve meşru gösterdikten sonra kendisinin hangi sözüne inanalım ve hangi mukayesesini doğru bulalım?» Ankara 13 (Telefonla) Başbakan Adnan Menderes bugün ikinci konuşmasmda bazı hâdıselerin onlenemiyeceğine misal vermek içır Hürriyet Partisi Genel Başkanı Fevzı Lutfı Karaomanoğlutıun Iç işleri Bakanı bulunduğu sıralarda Ankarada şoförlenn yaptığı hareket ten bahsetmiş ve bu hâdisenin zamanında önlenmemiş olduğunu so> lemıştir. Kıfayeti müzakere takriri veriid' ğı için Başbakanın bu iddiasını cevablandıramıyan Fevzı Lutfi Karaosmanoğlu bu hususu kendısmden soran gazetecilere şunlarl söylemışt:r: « Adnan Menderesin hak kazanmak ıçın bahsettiği Ankaradaki şoförler hâdisasinde bir tek cam dahi kınlmamıştır. Hâdiseyi haber alınca önlemek Için memur ettiğım Dahıliye Müsteşan derhal Emniyet müdür muavinligine talimat vermiş ve saat 10 da Emniyet Müdür muavisıi kanunun emr«ttiği tarzda toplanan'an dağılmağa davet ederek vazifesini yerine getirmiştir. 67 eylul hâdiselerini B.MM. nin 12 eylul toplantısında (millî felâket) olarak tavsif eden Başbakan bugünkü toplantıda aynı hâdıseye (millî galeyan) dedikten ve meşru gösterdıkten sonra kendisımn hangi sözüne inanaJım ve hangi mukayesesini doğru bulalım?» I Etsek? şya fiatlannda bas&österen ayarlama hareketlerine ayak nydurmbUmelerini temin için hü(Ecved Guresin büdiriyor) • kumet, devlet memurianna «ikraAnkara 13 Hâdise vardır. u* miye» adı aitında bir takım zamlar Ankara 13 (Telefonla) B.M.M. fakbr, mevzıidir. Fakat politıkacı yapıyor. Şimdiye kadar üç maaş bugün 10 uncu devrenin hemen heonu şişirır; buyüktür, o şekilde sututarında olan bu ikramiyelerin men en hararetli ve gürültülü gün nar ki, şaşınrsınız ve aynı hâdise önumüzdeki yıl bütçesinde bef lerinden birini daha yaşadı. Başba* hakkında daha evvelki kanaatınimaaş nisbetine çıkanlacağını öğ san Adnan Menderes ve sabık Iç zın yanlış olduğuna inanırsınız. rendik. Hayat pahalılığnda görii I$leri Bakanı Dr. Namık Gedik Hâdise vardır, büyüktür, çok bü" len matematik ilerlemeye kıyas'a hakkında 67 eylul hâdıselennde yuktür, fecidır. Fakat gene aynı bu zammıa da yetmiyeceği mey medhaıdar bulunduklan ıddiasıle (Arkası Sa. 5, s'u. 7 de) dandadır. Beş maaşltk ikramiye. bir CH.P. Kars milletvekili Mehmed menıutun yıfiık gelirinin yiizde Saxtr tarsfından veriien önergenin kırkı eder. Halbuki geçün şartlan müzakeresi dolayısile, muhalefet «ikramiyesiz» devreye nazaran or hatıbleri saatler ve saatlerce ktr talama yiizde yiiz kadar bir artış nuştular. Bu mesek ile ılgi'ı muhKöstermistir. Elde edecekleri yar telif teklifleri havi önergeler verdıdıma rağmen metnurlanmız. dtır ler. Ancak her zaman olduğu gİDİ madan ilerleyen genel ayarlama bugün de bu teklifler iktidar oevhareketini gene de ayaklan sürç relerinde revaç bulmadı. meden takib edemiyeceklerdir. Muhalefete mensub hatibler 67 Başbakan Menderesin Meclis kürsüsünde heyecanlı bir pozu Banunla beraber memurlara te eylul hsdıseleri mesullerının Başmin edilecek devlet yardumnuı ye bakanla eski İç İşleri Bakanı NaTicaret ve Iktisad Vekâleti tersizliğini öne sürerek burada ik mık Gedik olduğu yolunda bazı ramiyelerin arttınlması tezini sa deli'ler serdettiler ve ana fikir ola* tarafından yeni bir sirküler vunacak değiliz. Pahalılıkla muca rak şunu savundular: neşredildi de'e konusunda durmaksızın maaş «Bir evvelki Meclis içtimaında ve ücretlere zam yapmanın hiç bu üç Bakan hakkında, söylentıler Ankara, 13 (a.a.) İktısad ve Tinıusbet netice vermiyeceğine emi I dolayısile ve şaibeden kurtulmalacaret Vekâleti tarafından, kredilı ıtniz. Pahalılığın sebebi maaş dar nnı temin için Meclis tahkikatı ahal musaadelerının temdıdi hakkınlığından ibaret olsa idi, bu sebebi çılmasına karar verılmiştir fiynı da, dış ticaret işlenne daır 567 safidermekle mesele çozüluvermış sev Basbakan ve eski İç İşleri Bayılı aşağıdaki sirküler neşredıl.Tiıs«DP Genel Başkanlığına, olurdu. Bizdeki pahalılığın ise çe kanı için de mevzuubahistir. Hattâ D.P saflannda sıyasî yoldan mem tır: jidli sebeblere dayandığını biliyo bu söylentiler memleket sınırlannı A r k a s ı S a . 5, S ü . l d e lekete hizmet etmek üzere teşriı ha ruz. Bun'ann arasında para dar aşmıs, diger memleketlere de sirayata atılmak imkânını verdığınizlığı di>e bir sebeb yoktur. Tam yet etmiştir Çeşidli dedikodulaı den dolayı sıze teşekkür borçluyum. tersine, başka faktörleri yenebil dolaşıyor, bu şeni hâdi^elerin Türk Ancak parti nizamnamesınin genel mek amaci ile hukumet tarafından Arkası Sa 5, Sü. 3 £ • < '"'jrula tanıdıftı bu hakkın parf emisyon miiessesemize sık sık başprogramının tahakkuku yolunda vurulmakta. böyleee para bolluğu bana bir vazife tahmil ettiğine de inanmış bulunnyorum. hayat pahahhğını arttıran tehlikeli bir faktör haline geunektedir. 954 senesinden itibaren ktisadî faaliyet bakımından vuku bulan Biz hükumetin, memurlara versüratli hareketlerin hatalı olduğu diği ikramiyeleri arttıracak yerde na kani olduğumdan dolayı D P. ortadaki geçim darlığını giderecek (Arkası Sa. S, Sü. 8 de) tedbirler üzerinde esaslı bir şekilde durmasını tercih ediyor ve bunu l^tanbul milletvekili bekliyoruz. Memurlann da bizira N'âzım Bezmen Ankara 13 (Telefonla) Başbagibi duşündüklerine inanıyoruz. Ankara, 13 (Telefonla) Bugün Ayarlama terimi ile ifade edilen kan Adnan Menderes bu akşam kii müzakerelerden sonra D.P nin zam politikası fâsid bir dairedir ki, anî olarak Istanbula gitmiştir. Başbakanın eşyalan 20,35 trenine İstanbul milletvekili Nazım Bezbir defa vakamızı oraya kaptırdık Ankara gannda yerleştirilmiş. Baş men partiden istifa etmıştir mı bir daha kolay kolay kurtu'abakan Adnan Menderes ise trene Nazım Bezmen bu istifanamesın mayız. ıftlik istasyonundan bınmıştır. de şöyle demektedir: Geçhn darlığının giderilmesi. elbette fiat veya ücret ayarlamalarından ziyade genel ekonomi politikaDökünrhanenin hazırlanması 90 mızı milli biinyemize göre ayarlabin dolar mukabilinde bir Amemakla mümkündür. Bu da her rikan firmasına ihale edildi şeyden önce realiteji gorüp Bti zanıreti kabul etmek suretile gerçekAnkara: 13 (a.a.) Şimdiye ka leşebilir. Devlet masraflannı mutdar parçalarını dışardan getirtmek laka kısmak, bütçeyi samimî olave bunları burada monte etmek rak denkleştirmek. hattâ bütçede suretile traktdr imâl etmekte olan bir gelir fazlası sağlamak gerektir Mınneapilicmolme Turk traktör ve Bunun için az kazanc'i vatandaşzıraat makineleri fabrıkası, bundan lar kütlesine tesir etmiyecek şeböyle, traktörü teşkil eden parça kilde bazı vergi nisbetlerini arttırların da memleketımizde yapılma Balıklar Et ve Balık Kurumunda buzlanırken maktan. belki yeni vergiler koysı hususunda gayretle çalışmakta(Arkası Sa. 5, Sü. S de) maktan çekinmemelidir. Yüksek fYazısı 5 m« sahijemızde) ziraat kazanclarım vergiye bağlamak şarttir. Bu artık maliyemizi îlpilendiren bir konu olmaktan çıkmış, bir sosval adalet davası h?IinP geîmistir. Bir vanda çırcır fabrikasından aldığı dört beş lira Sündeliğin verpisini ödeven işçi, öte yanda yüı binleree llralık paBütçe Komisyonunda sualleri cevablandıran De\ let Vekili muk iirününden hlç blr şey vermiŞem'i Ergin bir İskân Vekâleti kurulması hakkındaki yea çiftçi.. Vergi toplama slstemiarzunun Vekiller Heyetine bildirileceğini ka>detti miz ne kadar geri ve yetersiz olur»a olsun, bu haksız dnrnmu izah etmeğe hele vatandaş eoğunluğuna Ankara 13 (Telefon.a) Bütçe ve bu işler içm bir plân yapılması 1 Komısyonu bu sabah toplanarak icab ettiğini soyledi. Denizli mebukahu ettinncSe imkân yoktur. Toprak ve İskân Umum Müdürlü su Mehmed Karasan D.P nüfus me Masraflanmîzj kı<makla beraber, ğü bütçesinin müzakeresine devam selesinin toprak ve sanayıleşme geçim «rtlsnmiTi düzenlemek njetmiştir. mevzuu ile yakından alâkah olduğu run» eöıe aIfh"pre&imİ7 en favdalı Söz alan mebuslardan Elazığ me nu belirtti. ne yapıp yantn i«tnıs*limiri Zonguldak mebusu Sabahaddin busu Selahaddın Toker (bağımsız) 1 NADİR VADİ Japonyadan felen milyoner Türk ailesi muharririmizle bir arada toprak ve iskân davasının kül ha Ataman (DJ ,), iç iskân ve toprak . (Arkast Sa. 3, Sü. S te) Arkast Sa. 5, Sü. 1 de 3 üneu mhifede) linde ele alınması lâzım geldiğini ı Muhalefet, «Mademki yalnız söylentiler üzerine 3 Bakan hakkında MecHs tahkikatı açıldı. o halde bu defa da Menderes hakkında açılmahdır» diyordn, hattâ takririn yapılmakta olan tahkikat sonuna bırakıhnasını teklif etti fakat söziinü dinletemedi Diinkü Meclisten notlar Hürriyet Parlisi Lideri F. L. KaraosmanoğİB Krediü ithal müsaadelerinin Diinkü Meclis içthnaını mttteakıb bir milletvekili daha D.P. deıt istifa etti îstanbulun övüneceği bir kac yoldan biri de Atatürk Bulvay r l d ı r . B u gyzel caddenin. hususi araba sahiblerinin lâübaliliği ile ne hale geldiğini göüyorsunuz. Trafik Müdürlüğünün kantrol ekipleri hiç mi buradan geçmezler? »^^ "Amerikada hiç bir resmî okulda din dersi yok" Dün şehrimize gelen Columbia Universitesi Rektörü böyle dedi ve esa*en resmî mekteblerde din dersi okutulmasmm da d oğru olmadığım söyledi Dünyanın en büyük mektebı olan 22 milyon dolar sermayeh, 16 fakülteli, 25 bin talebeli ve Birle şik Amerikanm NewYork şehrin de bulunan Columbia Üniversitesinin rektörü Grayson Kirk, dün saat 12 de uçakla Kahıreden gel mış ve saat 17 de Hılton Otelinde 'bir basın toplantısı tertib ederek, gazetecılerin suallerini cevablandırmıştır. Rektörlük hariç, Birleşik Ameri kadaki çeşidli müesseselerin Jirek törlüğünü ve idare meclisi âzâlığını deruhte eden Mr. Kirk. muh telif memleketlerın ünıversitelerınde tetkikler yapmak üzere, bir dünya turuna çıkmıştır. Bılindığı gıbi, Birleşik Amerikada, Rektor lerın eğıtim üyeleri arasmdan seçılmeleri şart değildir. Mr. Kirk, dünyanm bütün üniyersitelerinin müşterek dertlerini dörde irca etmiş ve bunların «ta Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Başbakan bu sabah İstanbulda Yoksul halka kilosu 10 kuruştan balık satıldı Japonyadan gelen milyoner Türk Modern bir dökümhane kuruluyor Kasım Giilek Ankaradan geldi CH.P. Genel Sekreterinin 19 ocak tarihindeki durufmasmda 11 gazeteci şahid olarak dinlenecek C.H. Partisi Genel Sekreterı Kasım Gulek, dun sabah ekspresle JAnkaradan gelmıştır. Haydarpaşada; CH.P. il başkanı, il idare kurulu üyeleri, partililer ve basın mensublan tarafından kar Arkast Sa. 5, Su. 1 de Grayson Kirk Irkdaşımız ailesile birlikte anavatana kavusur kavuşmaz sevinç gözyaşları döktii Toprak ve iskân işlerine aid müzakereler tamantlandı YÜKTE HAFİF PAHADA AĞ1B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog