Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

4 8 7 • 1 4 8 SAH. MODEL 228 SAH. Büyük İŞ Ansiklopedisi 31 mcı ?ıl sayı 11.391 u m h u r i yet : TUNUS NAOf Telgral ve mektub adresi: Cumhunyei IstanbuJ Posta Sutusu tstanbu' No 246 r: Vjoumi SantraJ Nuasarası: 224298. Yan tçleri: 224299. Matbaa: 224231 1956' da Cunta 13 Ocak 1 9 . 6 DEMİRBANK Her ay bır ikruraiye ç^kilişi HER ÇEKILJ^TE 15 talihfiye aylık gelir Toprak ve iskân işleri hakkında seri tenkidler Bütçe Komisyonunda dün mebuslar göçmen davasmı halledemediğimizi söylediler, bir mebus Cavadaki ırkdaslarımızın yurda getirilmelerini istedi Ankara noiları . Parti Grupu gevşiyor Gruptaki muhalefet ve murakabe havasırtdan eser ka'madı gibi... (Ecved Giiresin bildiriyor) Suriyede camısmalar Adalet bütçesi hâkimlerin birer ust dereceye terfii ıcın ilâve yapılmak suretile kabul olundu Ankara 12 (Telefonla) Bütçe KomisyoDeria şehrinde Müslüman Karnunun bugünkü toplantısında Adalet Bakande^fer mensublan ile Sosyalist ğı bütçesile Toprak ve İskân İ?ler: Uraum talebeler çatıştılar, 20 kişi (Mü'Jürlüaü bütcesi müzakere edilmWt:r. yaralandı Bu müzakerelerde Adalet Bakaplığı bütŞam 12 (a a.) Bugünkü Şam ehi Hâkımler Kadro Kanunumır kabulü dobasımnın verdiği haberlerden aniayiMİp ilpve \ aDi'.mak suretile kabu' olunşıldığına stire, dün akşaro Deria şehriiıde Miislüman Kardeşler B rliği mensubısrı ile sosyalist talebeler arasında vukua gelen çarpışmada. bin ağır olmak iizere. yirmi kişi yaralanmıştır. Kavga. dün Urdünden Sunyeye ilüca etmiş olan 300 Urdüniünün de iştirak ettiği bir toplantıda çıkmıstır. Bir ihtiyat tedbiri olmak üzere Deria lisesi hükumet tarafından kapatllmıştır. Şam 12 (R.) Mısır Başbakanı, Sunye Cumhur Başkanı Şükrü El Kuvvetliyi Mısıra davet etmiştir Başkan daveti kabul etmıştir. Beyrut 12 (R.) Lübnan hıikumeti. tamamen tarafsız kalmaya karar vermis ve bu ksran Beyruttaki Arab devletleri elçilerine bildırmiştır. "Izmir,, vapuruna dair Denizcilik Bankasından sorulan 29 sual Mütehassıs denizciler idıreye mukabeîe ederek «İzmir» vapurunun safra dîvası hakkında sordukları bu suallere cevab beklivorlar Ankara, 12 Poîitikada (zaman) ın rolü ve ebemmiyeti hakkında ileri sürülen kanarftlerin yanhş ol madigı son gürılerde büsbütün anla^ı lyor. D.P nin dörcîüncii büyük korıerc si arefesınde ispat hakkı teklifini yapanlardan bir kısmının pertidfn mu=: Toprak ve tskân Umıım Müdürlüğü bütkovuiması, bir kısmının da istifası çesi îse varim kalrr.ı<stır s^bebüe patlek veren buhran, bas Akçam üzeri akdedüen toplantıda hâkiınkhı aJtmda geç^n konji'eden kısa !err üst derecelerden 475 yeni kadronıın vebir miicMet sonra ?.îeclis Grupunda rilmcsi ve 3035 l'ralık kr.droWdar> î50 ta tesirini ^östomıiş ve 29 kasandaki m nesinin tenkisi hakkında Van mebusu Kemal maium gürülrüîer ve istıfalar mey f A'îasi *>« 7 " • i %f ? ( dîna ge'miştır. ("Vatan sathınria) dolaşan söyîen tileri hamüpn B M M. ne gelen mıl let vekillerinin gruptaki hareketîe ri. ölçünün kaçmış olmasma rağmen ilerisi ic'n murakabe ümidlerini veıen hsreketlerdi. Ve daha iyiye doğru gidileceği intiHaını ya" ratıyoıdu. Fakat 29 kasımdan bugü balıkcıları külliyeüi miktarda torik ve diger cins balık tuttular, bu toriklerden cok az bir kısmı satıldı. Geriye kalanlar bugtm satılama zsa denize dökülecek... Balıkçılarımızın acı acı sizlamslarını ücüncü sahifemizdeki haberde ok uyacaksmıı. Gclgelelim, biz fazla tuttugumuz balıkları denize dökerken. bahklar da. inad edermiş gibi. kümeler halinde kendilerini karaya vuruvorlar. Âdeta: .Ne duruyorsunuz' Neye balık sanayiinizl geliştirip kendinize döviz sağlamıyorsunuz?» diye protesto eder halleri var. îşte dün Boğazda tesbit edilen manzara... "~ D ü n d e l s t a n b u l Kıbrıs dâvası için Ankarada göriişmeler İngiliz Büyük Elçisi, Başbakan ve Hariciye Vekili tarahndan kabnl edildi Ingiltere adaya «çaklarla takviye kıteatı (Arkası Sa 7, Su. 3 te) Çuval ve kanaviee fnforikası Pakistanlılarta miKtereken kunılacak olan fabrikaya aid nıııkavele inızalandı Ankara 12 (a.a.) Memieketimizde Pakıstanlılarla muştereken bir çuval ve kanaviçe fcbrikcsl tesisi maksadüe yapılmatcta olan mü zakereler mhayetlenmiş ve mevzuu bahis fabrikayı tesis edecek şırketin mukavelesi Türk kuruculan ve Pakıstanlılar taraiından ımÇOKEN DUVAR Ortaköyde Lido Gazinosu karşısında za.anmıştlr Asım Onura aid «Ortaköv Şifa Yurdu» nun bahçe duvarı. son Mukaveleye göre, şirket 12 mil yagmurlarm tesirile dün sabah saat 8 30 da büyük bir gürültü yon lıra sermaye ile kurulmakta o ile çökmüştür Çöküntü esnasında herhangi bir kaza olmamış, lup bunun 3,920,000 liıası Pakıstan yol trafiğe kapanmıştır. lıiara aid bulunmaktadır. Şirketic Tramvay İdaresinden celbedilen ameleler dün aksama kadiğer kuruculan, Sümerb?nk. T C. dar calıs^rak enkazı temizlemisler ve caddeyi trafiğe açmışlarZiraat Bankası. Türkıye Emlâk dır. Resım. hâdise yeriııi gösteriyor. Kredi Bankası, Türkıye Iş Baukası, Toprak M^hsullen Ofisi. Türk Ticaret Bankası, Türkiye Şeker Fab rikalan Anonim şirketi ile Taristır İ 1956 yılmda inşaatıra basJauması derpiş edilen bu febriksda. iki pos ta üzerinden 1820 milyon metre kanaviçe ve ayrıca on miîyon aded çuval vapılab'lecek çuvallık bez imal edilecektir DenizyolİT nın Almanyaya sipanş ettiği gemilevden «ılzmir» vapurunun sabit safrah yaptırılmasından meydaria geler. iddialcirı sütunlarımıza nakletmiftik. Buna İdarenın verdiği 5ert cevab; da ayn^n kovmu=tuk Fakat K<TII zamanrta fveni Bu sah«h vilâyete nıüracaat gemilerin kusur'u olduğunu lödia edilecek: müteşebbis il idare edenlerin bu cevab karcıuın'pla ve«i . heyeti azaları da bııgün söyliyecekleri olurss ga7eteoilik vaaçıklanacak zifemizi vapmak v« memlekpt men Hürriytt Partiai ikinci başkanı faatl^ri yolunda bir l'akikatin aydınlanmasını temin etmeV bakımır Enver Güıeıı. ku'uculaı lan Enver (Arkan Sa 3 Sn 6 da) Adakan ve Prof. E>r. Nıhad Refad Belger ile birlikte istanbul müteşebbis t dare heyetmi teşkil edecek ze\at üzerinde nihaî incelemeleri yapmış ve İ l kişilik liste. ak^am telefonla genel merkezın tasvıbıne sunu mustur. Bu scbah saat 10 da istanbul teş k'lâtınm kunıluşunu temin için V: lâyete müıacaat edecek olan Hürriyet Partililer, akşam üzeri Receb «Göka> İstaııbul kabzuııallannı (Arkası Sa. 7. iı, J de) bizden insaflı saıuyorsa çok aldamjor» Hiir. Partisinin teskilâtı kuruluyor gönderiyor Valiye Bursa kabzımallanmn verdiği cevab Ankara 12 (Telefonla) Ingiltere büj'ük elçiîi dün Başbakan Adnan Menderesi. bugün de Dış I|leri Bakanı Fuad Köprülüyü makitmlannda ziyaret etmiştir. Sızan haberlere nazaran bu görüşmeler sırasında Kıbnstaki Türk lerin durumu mevzuu bahis olmuştur. (Arkast Sa. 7, Sü. 6 da) İşçiler için alınan yeni Fazıl Küçük Bueünkü Mediste Başbakan hakkında Medis tahkikatı acılntası takriri görüşülecek Ankara 12 (Telefonla) B. M. sözlü soru önergeFİne İç işleri Ba Antalya 12 (Telefonla) Vilâ>etimizir! Kaş kazası Kalkan aahiyesinde Abbas Hallac adh bir şahıs 1955 yılı içerisinde muhteiif suçlardan dolayı 94 defa mahkemeye verildıği halde 94 suçtan da beraet etmiştir. Abbas Hallac vasatî oîarak 3,5 günde bir mahkemeye verilmiş bulunmaktadır. Bir adam 94 defa M. nin yarınki toplantısındr Başba kanının cevabından sonra sö? alakan Adnan Menderes hakk'.da 67 rak urua bir konuşrna yapmış. bunu müteakıb de Başbakan iîe o mahkemeye verildi eylul bâdi^eîerinde metha'dar bu zamanki İc f^leri Bakanı haklmda 1 lunduğu idJiası ile Kars C H. P eyîul hâciseleri doleyısL'e Mehmed Hazer heraet etti j milletvekıli M. Baş'canlığma tarafın 67 tahkikatı açılmasıru istiyenMecbir dan B. M. tevdi lis edilen önerge görüşülecektir. Hatırlarda olduğu veçhile geçen yılm son «unlermde, 26 aralıkta akdedilen Meclis toplantısında Mehmed Hazer idare âmirleri arasında değişiklikler yapılırusı ve İstanbul kaymakamlarının Bakanbk emrine almmaları hakkında verdiği bir Bursa 12 (Telefonla) Istanbui Valibi Fahıeddin Kerim Gokay, Bursa Vai/si Ihsan Sabri Çağî'yaîigıle müracaatte bulunarak Bursa kabzımaliarıtıı şıkâyet etmiştir. Bu şikâyete gore Bursplı k?bztmallar Istanbula çüruk ve ham mey\a eön dermektedirler Sandıklarm altı üs tü başkadu. Bunl=nn düze'tilmesi \e =tandadıze edilıı esi iaienmektedır. MaLarro ektpe'İPi tarafınc'an muavene edilecefı, matluba muvaflk o'mıvanlann ıade olunacağı bil dırilmektedir. Bu tnüracaat üzerine filırini sordjğuıauz kabzımallar • darnpği ilîincı başkanı Şükrü Yoğurtçugil de»niştir ki: Bir bankadan karşılıksız 180.000 lira cekildi Müddeiumumilik ve polis büyük bir suiıstımal hâdisesinin hazıriık tahkikatını ikmal ederek, bir banka şeîini tevkif etmiş, iki tacir hakkında gıyabî tevkif karan vermıştir. Aynca bir banka müdürüne d« işten el çektirilmiştir. İddiaya göre büyük bankalanmızdan birinin Kasımpaşa şubesi şefi Cevdet Okutana başvuran Ali Naci Atalay isminde bir yağ taciri ile Hasan Özkan isminde başka bir tüccar, karşıük gösterraaden 180 bin Hra çekmişlerdir. Banka şefinin muvafakati ile ya~ kararlar i ^çi Sigortaian Kurumu Umura Müdür Vekilinin izahatı Ankara 12 (Telefonla) Çalışma Vekâleti Müsteşan ve İşçi S i ' gortaları Kurumu Umum Müdür vekili Hulusi Tımur, sosyal sıgorta tatbıkatınm memleketmizde sürat le inkişaf etmekte olan i%c küt" lesine daha fayda'ı hale getirilme Arkası Sa. 7. Sü. 7 de Büyük bir bankanın Kasımpaşa subesi şefi tevkîf edîldi. bir banka müdürüne işten el çektirildi, paraları çeken iki tacîritı yurd dışına kaçtıklan sanılıyor 1 Divan oteli yarın açılıyor « Istarbui Valisi evvelâ Iatanbulu düze!t*in biz kendilerme uyanz. Va;i Gökay istanbul kabzımall^vını bizaen insaflı sanıyorsa çok y«ıuh\or Zıa, Rize ve Ineboludan gelen elma sandıklan ilk sırası temız, alt sıraları gübre halinönerge venniştır. dedir. Onlan görsün. ktsnbul k iiSalı gür.kü D P. grupu toplanb zjnallan bu malı bize satarken gt>sında müzakere ve reddolunan bu zümüzün yaşjia b^kmıyorlar» deönerge yarınki Meclis toplantısında miştir. cs müzakere edilecek ve D P. Grupu önergeyi leddettiğine göre M^eclis de aynı önergeyi büyük ekseriyetîe reddedecektir. Vehbi Koçun 6 müyoın kraya mal pılan bu büyük suüstimal haber olan (Divan oteirı yarın resmen aalınır alınmaz önce müfettişler ida çılacaktır. 98 odah olan bu modern rî tahkikat açmışlardır. Diğer taraf otelin açılışı için bütün hazırhklar tan da hâdise Müddeiumumiliğe ikmal edilmiştir. Dün otelde bir intikal ettirilerek adlî soruşturma açılış (kokteyl partisi) daha verilya başlanmışür. miştir. Basın temsilcileri ve şehriGizli tutulan tahkikat sonunda mizin tanınmış sımalah bu toplan(Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) tıda hazır bulunmuşlardır. Gazefecilerin gelir vergisinden maaf tufulması isfeniyor Istanbvıl Gazetecıier Sendik;sı, gelir vereİFİnde muafiyeti genişletmeyi istihdsf eden tâdil tasânsmın şümulüne çazetecilerin de alınmalaı' için hükurrete müracaat etmişlerdir. Bu maksadla Sendika tarafından Başvekil AHnan Menderese hir te'graf çekilmiş, gazeteci sayısıran mphdııd olduğu. bövle bir muafiyetin haz ; ne için büyük bir gelir kavbma yol açmıyaeağı belirtili BEĞENİLEN ŞAPKA Londra lı şapkacılar ilkbahar modellerini hazırlamışlar ve bir defile tertib etmişlerdir. Edward Harvane'ın siyah kadifeden hazırladığı şapba büyük alâka toplamıştır. Yukanda, beğenilem şapka görülmektedir. Kadın iskarpinlerinin maliyet fiatı Ticaret Odası Kundura Meslek Komitesinin tesbit ettiği fiatlar yüksck görüldü istanbul polisi. goz yasartıcı bombalarla tatbikata başla ^ . t ı r . Resim bir poüs ekipinin bu bombalan kullanışını gösteriyor. Bir firma tarafından kadın iskarpınlerimn 100 üraya satılması üzenne ayakkaoılaıina maliyet fıatı tesbiti Vilâyetçe, Ticaret Odas>ı kun dura meslek komitesine havale edilmiştir. Kordon"un Denizcilik Bankasma aid olduğu anlaKomite toplanarak bir çift siyah şıldı, Belediye de caddeyi tamirden vazgeçti süet kadın ayakkabısına 63,20 lira, bir çift siyah 'idala iskarpine 67,02 Izmir 12 (Telefonla) Şehrimizin J jiden rıhtun boyunca uzanan bu , ılıa ve bir çift siyah vidala ve korei) büyük caddesi olan Birinci I caAienin asıl sahıbinin Denizcilik ı dc'Slı ayakkabna 72,02 lıra fesbıt KordoBun Beiediyeye aid olmadığı! Baakası olduğu l>e'li olmuş ve Bele | etııı^tir. anlaçdmıştır. Koaaktaa Alsancağal (Arhotı Sa. 7, Su » tej 1 Ar'ıar Sc. 7, Sü. 7 de Izmirin en büyük caddesi Belediyenin değil PABTtLER ÜSTÜ i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog