Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Tiırk edebiyatında YENİLER şiir antolojisinİB yazarı Hiiseyin Karakan'ıa 1 1955 Mİı siirirrizır bilâncosunu ''ere \ 'olojısı çJttı. K'taba 1955 şür jayıiıarın; eieştiren b'r dnsözle. 1955 te çıkan siir kitablariıe dergilerin bir listesi eklenmistır. Fiatı İstanbui ve Ankarada 100. Anadoluda 120 kurvş olan bu kitabı, posta pulu karş'ığında PiC. No. 20. Fatih Istanbul adre=inden aldırabilirsinız. Kitab ayrıca büumuîr satıhnaktadlr Siırimiz 1956 31 ıncı nl sayi 11.300 umhuri KURUCUSUtYUNUS NADf Pelgrai v* mektub adresı: Curahuriyet LstanbuJ Posta üutusu tstanbu No 246 Ieleior.ar: Umum! SantraJ Numarası: 224298 Yazo tslen: 224299, M^'baa: 224291 1 ŞEKER SİGORTA ANONİM İ Her türlü için emir /A Perşembe 12 0:a'( 1 8 ' 6 Adres: AşirSfendfi cad. Şeker han Telefon: 22 43 67 '12 43 68 Vekil Hakkında Neclis Tahkikatı Açı Dünkü Mecliste karar ekseriyetle alındı, D.P. Grupu lehte oy verdi, muhalefet grupları müstenkif kaldılar Tahkikatı Adalet ve Anayasa komisyonları yapacak, çalışmalar iki ayda bitirilecek Bu komisyonlarda aza bulunan muhalif milletvekilleritıin Mecliste olduğu gibi tahkikat çalışmalannda da müstenkif kalacaklan anlaşıhyor Politika Yapınız! ikirlerine değer verdiğun bir arkadaşımla konuşuyordum. Kendi ihösas sahaMna giren konular üzerinde cidden musbet tenkidlerde bulundu. ilgi topla\ıcı düşünceler ileri surdu. Dediklerinin bir kısmını olsun tatbik imkânı bulunsa, idaremiz şüpbesiz bü>ük faydalar sağlaj acaktı. Çoğu bilgiye, ihtısasa ve tekniğe davaıuuı meseleleri öjle kavrayışlı. öyle heyecanb bir dille anlatıyordn ki. oldukça dikkatsiz ve dalgın bir adam oidnğum halde. buıriarı ben bile biç yadırgamadan dinlivordum. Arkadaşıma politika yapmasını tavsîve ettim. Mevcud partilerden birine jfirdiği takdirde fikiritrini daha g«td; cevrelere >a>mak imkânını bulacaktı. İleride milletvekili »eçilmest, Katin Kujtu Zorlu konuşnrkca Sıtkı Yırcab MecB» kürstsoıtde bir gün hukumette bir bakanlıkla görevlendirilmesi ihtimali de vardı. Dun haklannda tahkikat açılması mevnıu bahis Vekiller Herhalde siyaset hajatına vakından karısmadığı müddetce bu gözel düayn ayn konuştular, muhalefet tahkikat talebindeki delil şüncelerin başkalan tarafmdan beyokluğuııdan şikâ> et etti ve bu şekilde bir tahkikatın bir nimsenip yürürlüğe konması cok parti manevrası olabileceğini söyledi güçtiı. hiç değilse uzuıı yıllara bığlı : idi. Arkadaşım. tavsiyeme tiraz etti: (Ben özel geliri olnııyan bir Ankara, 11 (Tekfonla) B.M.M. n taraftndan verilen diğer takrir«Jevlet memuruyum. dedi. benim nin bugıinkü topiantısı sadece bir !<er kül halinde red olundu. için politika haratına ginnek. bir mevzuun; DP. grup başkanı Dr. Celse açılıyor macerava atılmaktan 'arksızdır. Burhaneddin Onat tarahndan Mec Ress vekillerınden Fikri Apayİsimden güciımden olup da bir gün iis bsşkanlığma verilen ve üç bakaa duun rhasetinde aktedileü toplanbir de seçilme\iverir«;em çuluk r«> hdjikında Meclis tahkikatı ^çıIrnajH tıda Burhaneddin Onatın meıkur Emin Ralatatm Meclis cuğumla ar kalırım. İktiHan kaza nı mutazanvmm bulunan takrirln takriri okundu ve bunu müteakıb Reisiue jolladığı kâgjdnan rakib parti beni mimleyeceği müzakeresine mürJıasır kaldı. aynı roevzuda olrnssıas rağmen. sa da neler yazıh idi? için tekrar bugünku % azifeme dönBu meselenir Iehind« veya aley dece tahkikatı yapacak olan komis Fatin Riiştfi /orlunun meei nasıt ünıid edehilirim?" binde olmak üzere 14 mi21«t\ ekili 70nun teşküince faı\b durum ar sürçü lisanı Hürriyet Bu itiraz «ozlerindeki çerçek pa sbz a ?.ak bue; komışms yapbl't zeden iki takririn okunmasından Partisinin yaptlği jest yını elbet" iukâr edemevi/. Yiıriir Muzakereler sonunda Burhaneâciın sonra i?k sözü. htkkında tahkikat Te\fik Üeriye dair Yaylükteki mevzuatımız vr partilerarası Onabn takriri aynen kabul edildi istenen sebık Ticaret Ba* ladan yükselen rümlc münaf.ebefİpHp nn nldır !.>ıru1ma ve bu hususta anııhalefet ırentubla Arkast Sa. 5. Sü. lde ğa başlıyau sreleın»kler. devict hiz(Ecved Gilresin büdiriyor) uıetınde euh^an avdm ıın»nıtrları«nızm pulitika alanında milleıe fayAnkara 11 Üç Bakan hakkındalı hi?metler vapabilmek imkânlada Meclis tahkikatı açîlması husunm adeta oKadatı kaldsmu^ gibidir, sun'ia Barhaneddin Onat tarafından Ö/e) bir serveti olmıvan. va da pek verilen takrhin görüşüleceği şazeviıksek bir kazanma sansı iJe ikrii telarde ('ah& e\'vel çıktığı için budara bel bağlamı\an kimselere bu I günkü Mecliste yalnız dmleyici lon!an tamamile bapalıdır. Gerci. dürj calan de§i2. maşallab Meclis aalonu «Mncü hiıkumrtinin proçramm! < da dopldolu idi. Her celsede görmeVurken. sajııı Mendere*. Seciro kağe ^iifp^adığırnrz tnilletrekilleri bile nıınu üzerinde 1!>54 yılında yapılan bu heyecanlı günde bulunmak iideÜMkliklerin kaldmlacaçı vadinde zere arzıendam etmişlerdi. bulımmtîsra. Fakat nıevnıat e*.ki *** baline getiriUe. hatta d^ba mııkemBa^cad, 11 (R.1 Ba°c.ad Pak pakt aieybince bir (fet'/â^ yayıruaİlk sözü samk olar^k kabul edîlen mellestirilse bile partilor arasmda hııküm suren gııveıi!.iirlik duyçusu tı İkti&adî Konseyine tştirak &£fca mı§lardır. Bu fetvâda îsrael de ba eski Ticaret Bakanı Sıtkı Yffcab alnun iyi niyetli menııır vataııda>l.Ti Türk. Irak, Ir.güiz. Pakıs+an .e lri ıişın günah olduğu da kavcedü dj. 1946 danberi cildler doiduracak secimlere ır\rmeğe tes^ik edemi\e delegeleri ~uçün Bağiaddt bir a miştir. 1 kadar konuşmalar yapan ve büyük Diğer taraftan Ürdüncieki karı bir kütleyi srkasmdan surükliyebilceği tneydandadır. Bu tatsız duiıı tom eğitim merkezi îcuru'onasina şlfelıklarm yayılmasınj sağlamak mun bö>!ece gelişmesinde partizan karar vermijlerdir. (Arkasi Sa. S. Sü. 6 da) ruhln hir takım değersiz memurla Bağdad Paktı aleyhinde faaliyet maksadı Le ^îıs'.rjn e! altiacan taaKahıre, 10 (R.) Mısır ve Suu liyet gösterdiği öe gizlenmerneirte rvn f!a «ucu oîduğıınu kabtıl etmek gerektir. Bualar goze çirtnek. ada> dî Arabistan idaresindeki grupun dir. Gazeteler Ürcündekı kanşıklık NADİR NADİ Bağdad Paktı aleyhindeki t^rıkie ıarı casvıb etmekte, nümayişçüeri A Sa. 3. Sü. 5 te) ri devam etmektedir. El Ezher üra destekleyici mahiyette neşriyat yap versitesin.Ti dinî Hderleri. bugün (Arkast Sa. 5. Sü. S de) Meclis tahkikatı açılmasına sebeb olan takrir Ankara, 11 (Telefonla) Mec ediîmesi ve ithal ediîen bu mai ılsm bugünkü toplantısında üze ların kalite bozokli'ğu hususundB rınde hayli gürültülü ve entere eski Maliye Vekili Hasan F<ılat »an müzakereler cereyan eden, üç ken ve eski İktisad ve Ticaret VeBakan hakkında Meclis tahkikatı kili Sıtlu Yıreah; açılmasını mutazamıaın Burhaİthalât yapmak istiyenlere dö neddin Onat imzah takrir aynen viz tahsisi muameleleruıdeki usul şöyledir: ve prensipte ıstisnalar ve aykırı 1 Memleketımizin ihtiyacı o lıklar hususunda eski Devlet VeH teneke, kalay, lâstik, otomobü kili ve Başvekil yardnncîsı ve yedek parçalarile nal ve mı Hariciye Vekâleti vekili ı'atm Ki:s hın vaktinde ithal edümemia o\ tü Zorlu, eski Maliye Vekili Haması; san Polatkan ve eski İktsad v* 2 Otomobi! Te traktörlerin Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı hakthalâü »ırasında bunlara aid ye kında Meclis dahilî nizamnamesidek parçalann ithahnin düşünül nin 169 uneu ve müteakıb mad emı^ olması; deleri eereğince Meclis tahkikat' 3 NufuEumuzun çoğunluğu açı'masmı ve sözü geçen nİ7aranu teşkil eden çıftçilerimizin ih namenin 172 nci maddesı hüktiyacı olan nal ve rmhm teva v« müne göre tahkikat icrasının Tet tahsisi usulünde yanlı^hklar bu kilâtı Esasiye ve Adalet Encülunmasl hususlarmdaki eski Ikti menlerinden teşkil olunacak bir sad T« Ticaret Vekili Sıtkı Ylr muhtelit encümene havale olun cah; masını Yüksek Mecl?5İn tasvibi Doğu Almanyadan ithal edilen ne arx ve teklif ederim. ' kamyon ve lâstikler için dövıı Antalya mıüetvekili Dr ' tahsisindeki yolsuzluk; thalâtçı Burhaneddin Onat I rrn muayyen sebeblerle terrih Hür. Partisi Karadeniz illerinde de kuruluyor Uasaa Potatkan Mldiklerini aulaUjor Dünkü Meclisten notlar F. L. Karaosmanoğlu ve Parti Genel Sekreteri yann otomobille Samsuna gidiyorlar Ankara, U (Telefonla) Ege böl gesuıdeki illerde teşkilâtını kurmuş bulunan Hürııyet Partisi doğu illerile Karadeniz vilâyetlermde te parti teşkilâtını kurmak üzere faaliyet* geçmış bulunmaktadır. Bu cümleden olarak Genel Baş kan Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu, Genel Sekreter İbrahim Öktem ve Safaeddin Karanakçl cuma günü otomobille Samsuna hareket edecek lerdır. Samsun teşkilâtınm kurul tnasını mdteakıb heyet Zonguldağa gıderek, orada da il teşkilâtını kuracakür. Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu bun dan sonra Amasya, Çorum ve Merzifona gıderek parti teşkilâtını kur mak üzere ilgililerle temasa gırıse(Arkasn Sa. S, Siı. H de) Fransa otelciliğinin veliahdı şehrimizde O DA Ml İ'OLDAN ÇlK.>lıç. n n m w e a^ıı^iu: >e jaşıyorBir çok kimsenin türlü sebeblerle «yoldan çıktığı» zamammızda tramvay arabalar! da, traf'k güçlüğü yüzünden pekâlâ yoldan çıkabilir... Fakaı. bu öyle değıl: Tramvay İdaresi, Akıntıburnu civarında çalışan işçiîeri barınsın diye arabalarından birini kenara yerleştirivenni|... Kuî'ibe değiL âdeta seyyar gazino! Hem de Akıntıburnunda! Bağdadda bir atom merkezi kuruluyor Fransa Otelcilik Kralı, T ürkiyede Hilton âyannda oteller, büyük lokanta, bar ve birahaneler inşasınj etüd etmek için oğlunu memleketimize göndermiş Bağdad paktı femsilcileri bu hususta dün karara vardılar Dış ticaret işlerine dair yeni sirküler DÖYİ7İerı tranrfer edilmiş ithal müsaadeleriııin tnüddetleri sirküler hüküınleri dahilinde uzatıtdı üniversite Rektörtt ne diyor? Fehira Firat «Bir profesöra imzah ihbar mektubunda bahis konusu edilen kliklerden malumaM olmadığmı sö>!edi ve «bu mektub üzerine dikkatimizi teksif edeceğiz •> dedi İsçilere iicretli senelik izin Buna dair hazırtenan kanun ta«ansi Meclis* verildi Ankara 11 (Telefonla) Uzun zamandıinberi işçi derdlerinin en bü ) | yüklerinden ve beUibaşlılarından j olan ücretli seneük izin meselesi I nihayet haliedikne \Toluna girmişj tır. Haber aldığımıza göre hükumet tarafından bu mevzuda bir kanun ta sansı hazurlanmış ve B. M. M. başI (Arkası Sa. 5, Sü. 5 teı ! AnKara 11 (a.a.) Doviz.eri transfer edilmiş ithal müsaadelerinn ınüddetlerine dair ı'566> No. lı Istanbul Üniversitesi RektörlüğüsirkiUerın metni aşağıdadır: ne &Bır profesör» imzasile ihbar fcMadde 1 Mer'i dış ticaret re mektubu yollandığını dun yazmış jı~!ir,ın m ie IV sayılı listelerin ve bir kopyası da gazetemize gönden Vekâletimizce tahsısi yapümış derilen mektubu aynen neşretmişve bedelleri bu sirküler tarihine tik. kadar transfer edilmiş buluan malEdebiyat fakültesinde indî ve key lara EÎC ithal müsaadeleri süreleri fî hareket eden klikler bulunduğu nic bu sirküler hükümleri daire yolundaki iddialar üzerine dün Eİnde temdidleri uygun görülmüş(Arkası Sa. 5, Sü. 7 de) tür. Madde 2 Bu hükümlerden istifade edejek muameleler ve veritArkası Sa. 5, Sü. 8 dt) Otel Kralının oglu (.solda) arkadaşınuzla goruşujor Dün sabah Semplon ekspresile İs • lumu olsaydı. turistlerın akuundaO tanbula gelen Fransanın «Otel Kra j yaka silkerdiniz.» demişnr. h» nın oğlu Mr. Ed%vard Gold Smith j Mr Gold Smith'in babası, serma«Eğer Türkiyenin tabiî ve tarihijyesi bir milyon dolan tecavüz eden güzellikleri, bütün dünyanm ma' <Arkası Sa. 5, Sü.. 8 de) Doğmadan ölen ccmiyet: Anadolu Gazeteciler Cemiyeti EvveHd g^in Ankarada kuruhnasma teşebbüs edilen ve mesieki temsil kabiliyeti olmıjan cemiyet unıunıi hayretfe karşıtandı. cemiyet reisi seçilen milletvekili dün istifa etti Ankara l ı (Telefonla) Bugün Çlknuş v« idare heyetine seçilen n baa gazetelerde Anadolu gazeteleri VBtın isimleri açıklanmıstır. * F. BAHÇE ORDÜ TAKTMINI TENDİ Ordu futbol takjmmuz ikincı hazırlık maçuıı dün sahib ve yazı işleri müdurlerinin Cemiyetin kuruluşuna aıd dilekç* Dolmabahçe stadında Fenerbahceye kars: yapmı« ve 13 yenilmlştir. Ytikardaki reçhnde ikinci toplanarak eAnadolu Gazeteciler nin Tİlâyete veribnesi üzerine ceeF Ba'icp ?olünd«sn soara kalec' Tiirgav görülm*>^i.r fTafsüV <• «îiğer spor hsL>erie'" son Cemiyet; ı'!)ı> namı altmda bir ceiîirucularauri şah^ dunımyfütadır) kurduklanr» 4aiT bir haber (Arkası Sa. S, Sü 6 da) Türkiyed; 10.000 hae^a^^ J dofcto «Hani ryi olacak hastanın doktor ayagına geiirdi?»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog