Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

31 inci 71I sayı 11299 umhuri KURUCUSU: YUNUS NADJ Telgrat ve tnektub adrcsı: Cumhunvet UtenbuJ Posta Kurusu tstanbu' No 246 leleion.ar: Urouml SantraJ Nuaarası: 224298 Yazı Isleri: 224299. Mcbaa 2242SL Yağh Güreş Pehlivanlan Adafe Hah) Kızılcıkl) Mahmud 100 KunM^re'ı MehmedMakarnacı Hüâeym 100 Kara Ahmed 50 Kara İ l » 50 Kavasoğh*Koca İbrahim 50 Arnavudoğlu Abdülâzîz>' Hergeleci İbrahim Koca Yusuf Ahraet Halit Tasaroğlu Şirketi 4 Çarşamba 11 Ocak 1956 Başbakan Menderes 6 7 eylul hâdiselerinden dolayı böyle birtahkikatVekil "İstinaf Nahkemeleri kuramayız,, açılmaması lâzım geldiğini söyledi, bazı mebuslar açılmasını istediler, şiddetli gürültüler oldu, teklif reddedildi > Grupıında içiıt Meclis tahkikatı tale Kimden Kime? Bütçe komisyonunda Adliye Vekilinin izahatı deyince bir mebus istifasını istedi Adliye Veküi, sorulan suallere verdiği cevablarda ispat hakkı davasmda hakikati maddenin ispat ma hükumetin de taraftar olduğunu, tiyasî mahkumlann artık saçlarının kesilmiyeceğini, hakim teminatının mevcud bulunduğunu söyledi, fakat beyanatı sathî ve kifayetsiz addedildi Ankars 10 (Telefonla) Bu sabah saat 10 da toplanan Bütçe Encümeni s«bah ve akşam olmak iizere iki topiantı yapmıştu"' l adjoda tekrar tekrar okunan Başbakanm nntuklan muhalefeti «nirlendiriyor. Evvelki fün Mecliste Erain Kalafatı «ıkıstırmıv lar. kendilerine de rad\oda söz hakki verilmeüni istemişler: hattâ bir arahK • vatanperverane konnşursanız. «ize de vakit ayınra» gtfbilerden bir cııınle kullanan saym Bakana ö.ilesinr hiicum etmlşler ki Bakan <>Ö7İinö peri almak zorunda kalBll». Menderes ile ILŞ. İnce arasmda söz düeilosu FL Ş. İnce: <^Mademki Başvekil kat'î surette kendisinin mucibi mes'uliyet bir harekette bulunmadığmı söylüyor, o halde Meclis taSJrikatında mahzur görmemelidir. Zihinleri kemiren ş'ioheleri gidermelidir» dedi Bizce bn sinirienme tamamfle yersizdir. boçunadır. Yazık ki bu hâli ile muhalefet de yıırd realitelerini jrerepi gibi anlayamadığmı ispat etmektedir. Çünkü Başbakanm radvoda tekrarlanan nutuklan doğrndan doğruya iktidar aleyhine biı propaganda tesiri yapmaktadır. BuKÜn mikrofon başında muhalefete de söz hakkı tanınsa. O. P. yi zayıf düşürmek bakimmdan hiç bir hattb MMn Mendereslr yansamaz. Mîlletçe karsilastığnnız ekonomik güçlükler öjlesine çetin bir hal almıstır k t en basit, en saf bir vatandaş bile artık beylik edebiyata kanmaz olmu>tur. Herkesin beklediri frine Sİrdiğimiz çıkrnazdan nasıl ve ne 7aman kartulacağ'tmızı bize anlatacak bir sesÖr. HalV psikolojisine biraz önem veren bh iktidar sözcüsü. bn sartiar altında radvoda ko»nısıırken, hiç değil»e bugirakii duraımı kısmen kabul etmeli, hükumeti mazur gösterebilecek sebebler öne siirmeli. arkasıııdan da durumun ne sekilde düzelebileceği hakkında bir takım tedbirlerden. projelerden söz edebilmelidir. Hakiannda Meclis tahkikatı acıSacak Veküler Sıtki VırcDİı. Polatkan vr 7nrhı haklarındaki takrir hııgrün .Mecliste goriısülecek Ankara 10 fTeltfonla) B M M. nm yannki toolantısmda. Meclis tatile girmeden evveı venldığiru bıldırdiçımiz An+aha milletveki.ı ve D. p. M<seÖ**R'Bptfbwtew.t>r. Burhaneddin Onatn, sabık Ticaret Bakanı Sıtkı Yırcalı. sabık Maliye Bafc.ni Hasan Polatkan ve sabık Dış Arkası Sa. 5 Sü 2 de Adnan Mendere« Hamtd Şevket İnce Ankara, 10 (Telefonla) D. P. Macii* Grupu bugün s>oit 15 te Muzaifer Kurbanoğlunun riyasetinde toplanmıçtu. ~~ * Grupun güncleminde 12 madde bulunmakta idi. T.k ciarak Partiden isüfa eden Grup idare hcyeti azası, Yusuf Azızoğlundarı boftalan yer için 3eçim yapılmıstır Namzedler, Bur&a milıetvekilı Muhlis Erdener ile İsparta roilletvekilı Kemal Demıralay iaı. Sevırr. net:cesinde Kema! Demıraîayın Grup idare he\eti azang na seçildçi arla5ilmıgtır. Bütç« Eneümeninin sabahleyin yaptığı toplantıda dünkü tenkidlerı cevablandıran Adelet Vekili Yeni Moskova Büj"ük Elçimizbı uzun bir konuşma >apmıştır Baitüııaclnamesini takdimi sırasında kanm konuşmasmdan sonra söz söylenen sozler alan hatiblerden ekserisi konuşmanın tatminkâr olmadığını ve sual Paris, 10 (a.a.) Moskca radyo lere cevab teşkil etmediğini söylisunun bildırciiğine göre Türk yeyerek sert tenkıdierde bulunmuşı:in yeni Moskova büyükelcısi KeUrdır. Bu arada Bakanın istinaf ma! Ka^Tir buçün itimatnatnesı mahkemeleri kurul=mıyacağı hakyüksek Sov>'et B^skinı Mareşal Vo .cındaki sözlerıne ternas eden Erıosilofa tevdi etmiştir. zurum millehekili Hamid Şevket KemaJ Kavur bu münasebetle İnce Bakanın istifa etmesıni isteyaptığı konu'jnıada şöjle denvştir: mı;tir. cMemleketlenmiz arasında mevcud dostluk ve ıyi komşuluk münasebet Vekilin konufjntası lenni takviye için mümkün Oıa<nı Encumende, dünkü tenkidlere yapaca*ım». cevab veren Adalet Vekili Prof. Maresal Voroşilof da büyükelçi Hüseyın Avni Goktürk ezcümle ye ce\aben vaptığı konujmada Sov sunları soylemiştir: (Arkası Sa. 5, Sü. 7 de) (Arkası So 5. Sıi. S de) Türk Sovyet münâsebatına dair demeçler Bağdad Paktı İktisadî Konseyi dün tophadı 5 devletin gönderdikleri 37 delege arasında atom mütehassısları da var Bağdad 10 (a.a.) Beş memleketin dahil bulunduğn Bağdad Paktı iktisadî Konseyi bugün burada toplanmıştır. Birleşik Amsrikanm Bağdad Büyük Elçisi Waldetn»r Gallman ve Büyük Elçilige mensub iki şahsi* yet, konseyin ilk çalışma otunı Arkası Sa. ö, Su. i de munda müşahid olarak hazır bulumnuşlardır. Pakta dahil olan beş memleket, yani Türkiye, İngiltere, Irak, İran, Pakistan, iktisadî komisyona ceman 37 delege göndermişlerdir. Bu de Mender esin Kony a nutkunun D.P. teşkilahnda tepkileri ve Demokrat Parti Genel Başkanı Adnan Menderesın Konya nutku, bılhassa lâıklık hakkındaki •;d'rleri İstanbul D. P te«kilâtmc'a menfi tepkıler yaratmıştır. Dün. D P. teşkilâttndan 19 kişi, son büyuk kongıedeki temennılere uyuimaması. iç poiitıkadakt ınk.şaflar ve nihayet lâıklik meselesınm Arkast Sa. 5 Sıi 2 de (Arkası Sa. 5, Sü. 6 da) Partinin İstanbul il teşkilâtı mensublarından 19 kişi istifa ettikr, Basvekilin şehrimize gelmesi bekleniyor Doktorların ihtisas müddetlerî Sağlık Bakanlığmca hazırlanan yeni nizamname Devlet Şuraaından çıktı Ankara 10 (Telefonla) Türk doktorlarının ihtisas müddetıne dair olan ve Sağlık Bakanlığmca hazırlanan nizamname Devlet Şurasından çıkmış ve Başbakanlığa gönderilmiştır. Bununla ihtisas müddetleri arttırılmaktadır. Bugünlerde Resmî Gazetede intişar edecek olan nizamnameye göre tababet ve onunla ilgili ihtisas şubelerile bu şubelerde mütehassıs o labilmek için geçirilmesi icab eden asistanhk müddetleri şöyle tesbit edilmiştir: İç hastalıkları4, göğüs hastalıklan 4, kardioloji 4, gastroamperoloji 4, andoknnoloji 4. ematoloji 4, besi Sa. 5 Sü. 6 da) Doğru temellerr dayanmasa bile AIu!esk:ben C.HP Kars mılıetvekı.ı Alehınec! Hazerin, B. M bu istikamette yürütülecek bir radyo politika<>ının bir çok vatandaslan Meclisı R'jai>etine 67 eyiul hâdiseleri günu saat 20 ye kadaı Iştarjbu!avutması. onlan hükihnetin ekono da bjiunar. Başbakan vs hâdiseyi yakından tekib eden eski İç İşleri ksjıı Eh \amik Gedık hakünda Meclis taLkıkat1 açitrna^ı için vermik gidivmizi >akında düzelteceğine inandırması ihtimali vardı». Bu diğı taknre D J . .nilietvekulerınLn katılıp katılai'>acaiları meselesi takdirde nıuhalefetin sinirlenmesint jörüşültcüjtür Bu rv.e\zuun iıüzakeres ; s'rajipda HaıT'id Ş^\ket İnce ve radjoda konujmak istemeçini ta il« BaşoEkan Merue.e^ arasınaa siUdetj' oır sdz aüeılosu geçmiştir. biî «la^abih'rÛ!. Dün »apılan ilk konşrede te\zi! Ovs a ki s>ayın Menderes ve radyoda konuşan yakuı arkadaslan Taü'TiT' Tijza.vere«ıne §e<;.lmoe îîk SO^Ü Başbakan A^nan Menicinde bulunduğunıuz ekonorrV cerefe ajirı^ ve gayet k:=a kor.uşarak he'iiız Örfi İdare makamUrınca riiçliikleri katMyyen tanımamalrti. takkikat;n aLıihudkta oldağunu, bu bakımdan kendisi ve e^ki İç Işhavat pahalılıjını, para değerin>n Ier± Bajîönı Dr. Namık Gedik hakkmda Meclis tıhkikatı açılmarr=sı lâdösmesini ısıarla reddetmektedirlrr zıni geldiğirı esasen bu hâdi^e i.e hiçîvr alakası bulunmadlğını söyBu ise dinleyiciler arasında tar<\a iemijtir mile aksi bir tesir yaratnıakta. Uimser vaüındaşları bile sayın Mendere^ten uzaklastırmaktadır. so^ra Hamıd Şevket ince söz almış, biçbir meaeImdi. radvoda muhalefete söz hak •Menderes bazı jerlerde lcnir kaıanlıic kalmamas! lâzım geidığini, tahkıkatm yapılmasııe 5 a kı verilmesi şüplıesiz herse\den mıbedeij ktırtulrnaniD daha doğru olduğunu soyiemiş ve tahkikat açiısadrıâzam gibi dolaşıyor, ce hükumetin mevkiiııi kuvvetlenTORENS1Z AÇ1LAN ÇEŞME Uskudar meydanmdakı tarihî mas!nı ıtetnışür Hamid Şevket İnce ezcümle gunlan söyleıniştır: bazı yerlerde de şe>hülisdirmeğe yaravacaktır. Lâf lâfı acar 3 üncü Sultanahmed çeşmesınin tamirab sona ermiş ve dün hiçbir tö Söze, Başvekilın da ma tekrar ettiği buyuk bir şairımilâm gibi fetva veriyor» derler. ikridarla muhalefet arasında ren yapılmddan Vali Gökay tarafnıdan tek başma halkın hizmetine baslavacnk hir acık tartısmada orta zin ŞÜ iıısraı ile başlıyacağım. (Hiçbir hakikst Rabbim âlemde kalmaaçılmısür. İlk defa merasimsiz yapılan bu açlhşta Vali, çeşme başmda sın nıhan). ya elbette bir takım >eni konular j Ege bolgesirde tetkık ev çalış görülmektedır. Bu şiirin ışığı altında hükumet icraatınm mu'akabesıvu ^apmakCikacak ve bunun neticesi olarnk da j malarda bulunan C.H.P Meclis üye hükumet hesabına desiuk sözler ta olan bızler, 67 eylu' hâdisesj hakkmda yüreklerüe kavnamakta • si Iihami Sancar, dün şehnm'ze olan ıztırabı ii..'errrıeH ve tıskos gazetesııi otaüan ka.dırmallyız. söjlemek. ekonom'k (ridisirnizin ya«•elmis ve temaslan hakkında kennnı üzeHnde çe^idli tahminler vü' disile görüşen gazetecilere ezcümle rütmek imkânı belirecekrir. MuhaJ şunları soylenuştir: lefet miiletvekillerinin isteğinj ka' bu isın tEvkikatrıc Mecı^ taafnöan yapılmaîîaı ve ' v Egedeki temaslarımda. D. Ounku toplantıda izahat bul etmemekle hükumet çene kendi efkân uırjmiye önünde bu hâdiserin varattı|ı menf5 duygular: gide• Parti teşkilâtını darma dağın bul\ erilirken «J'vhine calışmıs oluyor. ci b t vaziyete ^ötürmek içm Meclas tahkikatınm yap lm=s'n! bızza* t Arkası Sa. 5. Su. 2 ce 5 tı cFkonomik güçlüklerrn halktan G'uptan Lsteme:i idi. H?ttâ ihnısı ve teg&fü.! unad olunmakta buîunauçiTİenmevi imkânsızdır Çünkü halk ğuna göre. bunur da mevcud oircadığını meydana CJkaıirağp ealısınaRektörlüğe yollanan bir ihbar mektubunda birçok but»«ı riinHel'k havatmda eti 51e, ka h 'd: Fckat necendiı hilmen> geçmiş de^rei intihabiyece ikı defa =*profesörler. klik kurup keyfî ve haksız kararlar nı ile v siniHerile duyar. Bes yıi tizsa tasrin \erilmift Adnan Bey böyle bir sual'n açılnıasına razı olicinde alt>n fiatı \uzde vüze yakm maü'. Beu bunun sebebini ariysmıi orurc. Bu takrirlerin reddolun vermekle itham ediliyorlar hir vük<eliş kavdederv amemieket maSi, efkân umumiye üzerinde alevhin.ue kanaafer xaratıyor Mademte hayat pahalihrı voktur» demek ki Başveki! kat'î suretie kendis''nin mucibi mes'uliyet bir harekette buİstanbul Üniversitesi Edebiyat fa den anlaşılıyordu. Bu cümleden ola yanlıs bir hareket olur. Bn takdir iunmadığ.nı ve hiçbir şahsî endi^esi olmadığnu söylüyor, o haîde Meckültesinde büyük bir huzursuzluk rak ayın 8 inde (Bir Profesör) imde mohalefete radvoda sör hakkı lis tahkikaiı yapılmasmda mahzur göımemelidir. hüküm sürdüğü son zamanlarda ku zasile Rektorlüğe bir ihbar mektutanımasar«i7 da. hattâ muhafiflerin laklarmuza kadar gelen şıkâyetler! Arkast Sa. 5 S u l d e ağnna kilid vur«anır da kim<îevi kandırpma7Sinız. Yervüzünde de „ ^ Kalblerde kaynıyan ve zihinleri kemiren jüpheleri gidermelidir. mokrafk olan veva olmıvan bütün Orfî idarenm ılânı v*sile5İle Meclis fevkalâde toplantıya çağınldığı zamemleketlerde hükumetlerin enflâs rr.aa Adnan Bey (Bıze bu meselenin içyüzünu sortnayas, teferruata Düa akşam, Fatıh Kaymakamll yoncu eğilhnlerden siddetle kaçınğmda bir tahrırat kâtbi, vaslı bir dalmayiR, hiçbır şey söyHyemem) dedi. Ve ouguı^e kadar da taikıkat mslan bu vüzdendir. Enflâsyon bir kadmdan ruşvet ahrken s'jçüstü k etrraş obaasma, nsazsunlardaa bireofunun tahliye edıimiş buBevi ver)ridir ve vergilerin en ad«I yakalanmıştır. (Ar>ast Sa. 5. Sü. 4 te. Iet«nridir. Ondan en ziyade az ka| Kocamustafapaşada, Vlifakıh cadzanrli vatanda<;1ar kütlesi zarar gödesinde 60 numaraİ! evde oturar> rör. Bunlar da her yerde dafana eziI Şefıka Yılmaz isminde bir kadm, 1 ei eoemıluğıı teskil ederler. i buçuk sene evvel askere Tiden cğj lu için yardım faslından Kendisıne Muhalif miHetvekiIleri radyoda konnşut» ne vapacaklar? Biz onlar! maaş bağlanmas' hususunda Fatih da« ar+ık h"kum<'ri hs'V1' «ikâvet Kaymakamllğıpa müracaat etnniştır. etmelprini beklemiyonır Halk »a j "aşh kaduvın hakîı olarak yaptığı tpn «ikâvetc5 oldv^tı if'n bun.T hic I ı taleb, her nedense kırtasıyicili Fla/ırlanan tasanya göre ça>riiafj iradı :>0tl Hraya lüzum voV Hanei partiden olur^a ,e dökülmüştür. kadar olan esnafıtı gelir \ergisinden uııutiiuti (<>min o1«un. mnh^liflpritı bufiın mpmleŞefika Yılmaz, Kaymakam'Likla as ketp vanahileceği en îyî hirmet edilitor ve defter tutnıa me\zuıuıda kolayhklar Si'ütanı^or kerlik şubesi ve mahallî karakol arasında aylarca mekik dokumuş, halka değil hükumete dururabilfakat hiç bir netice alamamıştır Fa Ankar» 10 (Teletonla) Esnaf ıak da 300 bınden fazla s=bıt ve tnektir. kat bundan bir müddet ev\el karsı| vergıpı kanununda gorülen aksak gezîcı küçük esnafın tamamen NADİR NAf)İ hkların ve esnaf vergısı mukellef vergj dışı kalrrası temın edılmıştı sma çıktığı Fatıh Kaymakamhğı tahrirat kâtıbı Ha an Gurtekm ken lerıle gelır vergısi mukeliefleri Ancak muafiyetten fayaalanamıdisınearasında hasıl olan iarklı muame yan esnaf meyanınds gelır vergisi Mısırın yeni Ankara « Alacağın paradan bana 450 lilelerin ızalesi ve küçük esnatın kanunu icablarmı lâyıkile yerine büyük elçisi rasını verirsen senin ışinı çabukver<?ı dışı bırakılması ticksadile getjrerriT. ecek kimselerın de bulunKahire 10 (AP"> Bugün resmen 6582 sayıli kanunla eanaf vergısi duğıınun geıek Maüye Vekâletine laştırırım!..» demiştir. açıkîsndığîaa gore HÜEeyın Galip karuııu kaldîr'lmış ve gelır vergisi vak: rrürc'caatıcvinden gerekse matŞefika, işirun biran evvel netiPuştü Ankar» btiyök elçiliğîne tâ kacununda esr&fis ilgiî; değişiklik buats skîeden îikîyetîerden anl«Eİ içir. tahirat kâtibine Jalakalanan 'uDhriiot karibi yin edilmektedr. Arkası Sa 5, Sü 3 • « ler yapıimıı < e Djnuc aetices: ola Arkas Sa. 5. Sü. 3 te Gürtekm poliste Hâdiseye sebeb olan mesele Şoförler Derneğînin toplantısı Başbakan fikrini söylüyor H. Ş. lnce aksi fikirde Ilhami Sancann beyanatı Başvekil tahkikatı bizzat istemeli idi» Edebiyat Fakültesinde me&er neler oluyormuş! Talebe bursları için 160 lira kâfi bulunmıyor Âsker anasından riisvet alan kâtib yakalandı «Ssinhefeıî gidermeüyiz» Dün Fatih Kaymakamlığında bir cürmümeşhud yapıldı Ankara 16 (Telefoniaî Ankara ve İstanbul Ünıversıteleri talebe birliklerinin burs meselesıni takib etmek üzere bırer komite teşkil ettiklerinı ve İstanbul komitesinin şehrimize gelerek Ankara komitesile bıılikte temasa giriştiğini evvelce bildırmiştik Bu temaslar neticesınnın 160 Uraya çıkarılması hususunnın 100 liraya çıkarılması hususunda prensip kararma varıldığı hü \ kumet tarahndan ilân edilmiş ve bu hususu temine matuf bir kanun (Arkası Sa 5, Su 6 da) Gelir vergisinden muaf tutulanlar cogalıyor 7 öscü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog