Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

GRITZNER OIKIŞ MAKINESİ ÜCutcut URUM Makir.e 71car«t Kol! 9 ü Tel: 44 37 « 31 umhuriyet Ktreucusu: TUNUS NAD! Ttlgnf T« mtktub tdrea: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu tgtanbtı' No 241 Itlttamlar. Umum! Santral Numarası: 224298. Yan ujieri: 224299, Marbu: 224291 Yağh Giireş Pehlivanlan 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Sah 10 Ocak 1956 Adjdı Halil Kızlicıkh Mahmud Kjpfeereü MehmedMakarnacl Huseyın , {£**£. Ahmed s'jjtara tbo ICivasoğlu Koca Ibrthim Arnavudoğlu Yürük Ali Yozgadlı Kel Hasan Abdüliziı Hergeleei tbrahln Koca Yıunıf Akmet Hrih Yaçarogto Şirketl aşbakanm Konya nutku Mecliste ^•••»»»•••»• •»•»••»»•••»•»••••««»»•••••••••••••••••••••••« V J rdığı fırtına Hükumetîn Deviet Radyosunu kendi propagandası için istediği gibi kullandığı iddiası, iktidar ve muhalefet mebusları arasında gürültülere sebeb oldu, sözlü soruya cevab veren Vekil, muhalefete dair söylediği bir sözü geri almaya mecbur edildi Ankarm f (Teîefonla) Mecll«n bugünkü toplantısmda müzakere edilen, Sırn Atalayın (CHP.) deviet radyosu hakkındaki lözlü sorusu, Halk Partili milletvekiİleri ile D.P. U milletvekilleri arasmda bü;ük gürültüler çıkmasına sebeb oldu. Soru Başbakana tercih edlbnişti. Ancak Ba«bakanın bulunmaması ve kendi emri altındakı bir müe*seseye taalluk etmesi sebebile soruyu, basın işleruıi tedvir» memur Bütçe komisyonunda dün patlak v e r e n sert münakasa • » • • • »4 •• » • C.H.P. milletvekili Nuri Sertoğlu:«Eğer adalet cihazımu kat'î »urette hâkim teminatına inanmış olsaydı, sayın Başbakan iki gün ervel Konyada dini •iyasete âlet eder mahiyette bir konufma yapamıyacaktı» dedi Baglıyız •••+•»»• (Ecved Güresin büdiriyor) Ankara, 9 İyi ki ftalyan Paraşbakamn Konjada !â Arkas\ S a . S, Sü. lde Ifimento heyetinin ziyarrti haber ikliğe dair sojlediğı sozven'.di de, Mecliste ekseriyet temin len doğru buimadık. Işlediği hatalardan otü•dilebüdi. rü güç durumda bulunan bu devYoksa halâ yübası tatilinin reh* let adamı. bir parç» ferahüunak. reti İçinde bulunan bazı milletv** biraı vakit kaıamnak için belki killeri gene tejriflerini esirgerler, bir başka konuyu ele alarak dikcuma günü olduğu gibi gene ekserl katleri dağıtmayı duşiınebilir. Fayet temin edilemez ve mecli» topkat bunu japarken sayu» Başbakan lanmadan dağılırdı. Atatürk dcvTİnalerinin temel direNitekim bugün ikinei eelsede ay* ğine dokunmamab. sozl* de oUa Arkasx Sa. 5, Sü. 2 de Meclute, misafir parlimento onu zedelenıekten kaçınmalı idi. heyetine büyük tezahürat Erid çoğunluğu ile Türk milletbıİD yaptldı müslüman olduğunu biitün diraya bilir. Veni bir tez ortaya aUyormuş. Ankar», • (Telefonla') B M.M EGE TÜTÜN PİYASASI Egede tütün piyasası dün sabah açılmıs ve ilk günde rekoltenın gibi sayu) Menderesin ba gerçeği İtaJyan Parlâm«nto h?jeti âzâlan yüzde 10 u, 7 milyon kilo tütün »atılmıstır. Ha berimiz üçüncü sahifededir. Resim, bir köyde Konyada tekrarlaması lüzumsuzdu. nıa »yareti dolayısüe bugünkü top müstahsil ile alıcı arasmda ilk satıs kontratınm irnzalanışmı gösteriyor. Miiüluman vatandaşlan tnanç T« lantısııu Koralten'ın riyasetmde ak ibadelterinden alıkoyan, onlann dettni^tjr. Celsenin açılmasını müte diledikleri gibi evlâdlanna din terbijesi vennelerini yasak eden bh , akıb kordiplomatık locasına giren kuvvet yurdumuzda hiç bir zaman İtalan parlâmento heyeti âzâlanförülmemiştir. Vicdan hürriyetini . i » büyuk terahürat yapı'.mıı »• a] en geni? manasile gerçekle«ştireıı Eskisehir i\ mfiteşebbJs heyetinl i kışİMr «pey uzamışbr. MaarifimtEin uyuı Vckiii. <Mm Vilijeti Atatürk bn topraklarda khnsenia knran Karaosmanoğla ile Partf i iArkan Sa. 5, S«. 9 *a) •amimt inançUrma kanşılmasım Genel Sekreteri Ankaraya fctemcmiştir. N'itrkb» Camhoriyet döndüler Halk Partisinde on be$ y>l bojnnea mebusluk yapan sayın MendeAnkara 9 (Telefonla) Hürriyet res, ne Atatürkün hayatında, ne d« Partisi genel merkezinden bildirilölürnünden sonra bu konuda het diğine göre, Eskişehir müteşebbij hangi şikâyette buluntnaınıştır. Aheyeti bugün kunılmuştur. tatiirk, vatandalşann yalnu dinl Bir müddettenberi Hürriyet Parinanrlanna değil. siyasî inanelanna Arkast Sa. 5, Sü 3 te da tesir etmezdi. Sayın Mendcres vaktile C.HJ». ne yazıldı is*. bu harcketi her halde zorla yapmış Ankara, 9 (Te'efonla) Mevsuk Bu anlasmazhğa mesnet tejkil olamaz. bir kaynaktan haber aldığırnıza gö eden hâdise şudur: Orta mekteblere din dersi konulacağı haberini (böyle şey olamaz) diye Fakat ne jazık ki, jazetelere Bafra kazası tütün töccarlannre bir takas muamelesine müsaade karşıladığı bildirilen ve umumi bir sempati tophyan Vekil, dün «ben böyle yanlış aksetmediğı takditde, Konetmemesi dolayısile Ticaret Bakan dan olan H.K., 1953 ılında Ziraat ya nutkunda ileri surulen lâiktik lığile Ziraat Bankası arasmda an Bankasından bir miktar ticarî kre" §ey söylemedim. Başvekil ile daha evvel mutabık kalmıştık» dedi tarifi lâikbğin mana&ma tamamile (Arkast Sa. S, Sü. 6 da) laşmazlık çıkmi} bulunınaktadır. aykırıdır. Laiklik, eıici de oisa, çoIstanbuida dün günun bellibaşlı I sirhz?> 8i ai. sorulmakta v» Veğunluğun inaııçlannı deviet gucü meselelermden biri Maarif Vek li küır: «boyle şey olamdZı. cevabııu ile millete kabul ettirraek değildir. ne atfedilen bir beyanat olmuştur. verdiği kaydedilmektedir. BeyanaTarihimizde Ikinci Bayezidlerin, Bir sabah refikimizde çıkan bu be t.n ikınci kısmı birLncisınden daha Dordunctı Muradlann tenısil ettiği yanatta. Vekile «Orta mekteblere enteresardır. Vekile «rbunu B?şbabu jihnijeti hattâ sâltanat devrinde dm dersi konacağı haberine ne der(Arkası Sa. 5, Sa. 4 te) bile geri bulan padişahlar ve devlet adatnlan çıktıııstn. Laiklik, yukanki zihni.vetin tanı tersine bir tuplıım içinde azuılıklann ve ferdlerin vicdan ejplimlerine saygı l*zun zamandanberi nıemleketiResmî makamlar, Türk parası kıymetinde bir göstermek. oııian inanç ve ibadetmize kaçak eşya sokan büyük değişiklik yapılmasını istihdaf eden Kerhangi bir lerinde serbet bırakmak demektir. BAŞBAKANSIZ MEMLEKET bir kaçakçi şebekesinin 3 ekmaru Dini ayTi vatandaşlan hesaba Fransada kimin Başbakan olacağı tasavvur mevcud olmadığını ve herhangi bir resmî İzmirde ele geçti katmıyahm. fakat yurdumuzda henüz anlaşıhmanuştır. Bugüne 1 müslümanlığı da kendine gdre antaleble karşılaşılmadığını bildiriyorlar İzmir 9 (Telefonla ) Şehrimız kadar devam eden istişareler Cumlayan milyonlarca Türk vardır. 20 mebus konuştu ve hepsi hâkim teminatmı ele huriyetçi psrtıler arasında uzla$kaçakçıhk masası memurlan dün MADALYAU İLK ALMAN ASVaktile Ataturk devrimlerini begece, memleketımize külliyetli mik ma zemini yaratmamıştır. YukanBu mevıuda «on günlerd* bau KERJ Bab Almanyada harb sonAnkara 9 (T.HA.) Türk paalarak hâkimlerin siyasî nüfuzdan kurtarılamamanimsediği için Halk Partisine girtarda kaçak kadm nayîon çamaştr daki resimde; Anayssaya aykın ye rasmın kıvmetinde her hangi bir malî ve iktisadi çevrelerde çıkan rasırun ilk madalyası onbaşı Waltar miş olması gereken sayın Mendesından, teşkilâtın bozuk olduğundan şikâyet ettiler îarı, çiklet ve tuvalet eşyası sokan nıin ettikleri için seçim mazbata değışıklığın bahıa mevzuu obna söylentiler, bir kısım yabancı metn Stuerm'e verihniştir. 1952 yümda, res bu vatandaşlan vicdan huzura büyük bir Yunanl' kaçakcı şebeke 'arınm reddi ıstenen Poujade görül dığı, bugun, hükumete mensub fa leketlerm bizimle ticari münasebet harbden kalma patlamamıj bombaiçinde yaşatmağa mecburdur. Bu i Ankara 9 (Telefonlal Bütçe ko (Arkası Sa. 5, Sü. 5 te) mektedir. bütçesi görüşülmuş ve söz alan halâhıyetli bir zat tarafından tekrar leri gevjettiği ve ticarî sahada ye lan zararsız hale getirme mütehasda ya onlara Utedikleri tarzda Hin misvojnu bugün sabah ve öğleden niden canhlık beklenebilmesı için EISI olarak kabul edilen Stuerm, tibler Bakana sualler sormuşlardır. ve kat'ıyetle belirtilmiştir. adamlan yetistinnek. ya da onlsn sonra olmak üzere iki topantı yapTürk parasının kıymetinin mutlaka liyakat ve hizmet madalyalaruu 20 milletvekili konuştu virdanları ile ba;ba$a rahat buak nııştır. resimd» düîürülmesi şartanı ileri «ürdükleri haketmiştir. Yukandaki 20 küsur milletvekılinıri konustuDiakla minnkün olur j Haîıl Imrenüı başkanhgmda yaesbabı mudbesme dayanmaktadır. madalya alan onbaşı Stuerm arkağu bugünkü komisyonda ilfc sözü Atatürk vurdurauzda ne yaptı ise pılan toplantıda Adalet Bakanlığı (Arkasx Sa. 5, Su. 6 da) daşlannm yanında görülmektedir. (Arkast Sa. 5, Sü. 7 de) daima iyi yapnustır, Onun kurduğn partide bir an vazife gbrmek şerefini kazanan ber vatanda; ona ebediyen minnettar kalmali ve sonra pa«1iden aynl^a bile Atatürk devrimlerinin teınel prensiplerin ( Hükumet leyli mekteb üc: den fedakârlık etmemel dir. Çünretlenne yüzdeyüz zam etkü o prensipler millet olarpi varmeğe karar vermif ve bir talığımızm vazgeçilmez şartlanhr. san hazırlamif. E*ki d««irlerde hükumetler böyle ölçiiNADİR NADt sux zamlan yalntz Tekel hiye içinde yazüdığı aşıkâr olan bir Denzcüik Bank*anıd*n i u a maddelenne yaparlard\ ve fcaımlan pek «airîi bir hal«ti ra tavzih mektubu aldık. Mesele Alzamanın Başbakant «içenin manyada yapılan ve btr tanesi gelkesesvnden, fiatı pahah buaâş olan yeni gemilerin noksanlan lup da ıçmıyenvn sıhhatinden hakkında ortaya afclan bazı iddiakazanacağız* kabilinden veian evvelki günkü nüshamızda akcızeler söyliyerek harekatnn settinremızden ileri geliyor. Banka bir nevi müdafaasını yapmaerkânı cevab! mektublarmı daha ya luzum görurdiL sakiTi. dahs nıakul bir eda ile yaz• b;r taraftan çıda î (ArkıiS! Sa. 4. Sü 3 t« maddeleri fıatlanndan dolaBa^! bolşelerde kar 2 nıetreyi yx leylî mekteb ücretlerine buMu helikopterlerle zam yapüırken, diğer tarafyardun yapılıyor tan mıidofaayı b\r kenara bırakm, mes'ul hükumet Lor.dra 9 (R.) Yağmur ve kaf adamlan «haı/at pahalılığı ların erımesınden hasıl olan sel, yoktur. diye bağırıyorlar. yüzierce evın bcşaltılmasına sebeA devletlum. hayat pahalıbiyeı vermiştır. Fırtıııa ve dolu da Itğı yok da, tahsılın bazı aiPrens Edward adasındaki e'.ektrik lelerce tercihi mecburî bir ve lelefon tellerini koparmıştır. Ankara 9, (a.a.) Cumhurreisi Seklt olan leylî okumayı neKuzeyde yağan kar, bazı bölgeCelâl Bayar ile Başvekil Adnan ye yalmz zengin çocuklanna lerde 2 metreyi bulmuş, yollar kaMenderes bu sabah saat 10 da tren hâs bir imtiyaz jekline topanmışt:'. Bundara helikopterl«rle '• Ankaraya dönmüşler ve istasyoo karsvn? jrard m gondenlmiştir, Büyök Millet Mec,L<s' Feai, V« Bu da m* hikmeti MkâC«uM It*K*yR da k ı ı .rafmlf, l«r, mebuslar ile sivı" v > asker « tnHT tuJıUTPt iş r t'tijmuç+ur Ban'y» H Erkâaı tarafffidsTi Vsj1'stmıışteT ^ • • • J[ (Arkast So. 5, Si. I Uİ TAZU1 Bağlı Ralaeagız ••••••••••4» ••••»•••»••••»••••• Ankars 9 ^Teîefonla) Bugiin edid mahiyette oîduğu ve kanun bütce kornisyonunda Adalet Bakan nazannda suç olraas: !âzım geldıği, hğı bütçesinin müzakeresi jırasında bu meseleyle adalet cihannın il»ibüyük bir münakasa çıknıytır. lenmesi lcab ettiğini söyemesi üzeC. H P Sinob mffletvekilı Nuri rine Zonguldak mrlletvekili Sebati Sertoğlunun, Başbakanjn, iki gün Ataman ile Çanakkale milîetvekıü evvel Konyada japtığı konu^mada Servet Sezgin şiddetle müdahalede söylediği «özlerin dini siyasete âlet (Arkast Sa. S, Sü. 5 f Dünkü Medisten notlar Misafir İtalyan mebusları B. M. Meclisinde Ziraat Bankasını telâş ve endişeye düşüren hâdise Maarif Vekilinin saçtığı Banka, tutün aahsolâ karşüığı Bafralı bir tacire verdiği ümid 24 saat sürmedi 15 milyon liralık krediyi geri alamamak tehlikesinde Yakalanan Yunanlı Hürriyet Partisinin hazırlıkları BHfce Komisyonunda dün Adalet bütçesi görüsüldü kaçakçılar Paramızm değerinde değisiklik olmıyacak İzmir vapurunun Istanbul büyük ve lüks safra davası bir otel daha kazandı Demzcilik Bankası pek sürafli ve pek şiddetli bir eevab gönderdi Mekfebe zam 6 milyon liraya mal olan 98 odalı «Divan» oteli on dorf ocakta açılıyor şiddetli fırtınalar Gumhiirreisi ve Başvekil Ankaraya dönd&lsr J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog