Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

TURKIYE KREDI İradlı, Sigortalı ikramiyeli Tasarruf hesablannı bekleyiniz. Genel Sigorta 31 İBCİ 71I sayı 11.290 umhuriyet K U R U C U S U r Y U N U S NADt Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet Istanbu) Posta Kutusu tstanbu' No 246 lelefocıar: Umumt Santra) Numarası: 224298. Yazı Işlerı: 224299, Mstbaa: 224291 Yfifrfl YAVfN: LIK Yeni yılın jlfc|»yısı Nurullah A Salâhaddin B«tu,{ Ziya Osman, F Hüsnü, Behçet Necatigil, Orhan Han lioğlu. Falih Rifkı Atay. Muzaffer H hasaroğlu, Hikmet Dizdaroğlu, Z Püvenıh. S.N. Özerdim. Tahsin Yüce Yaşar Nabi gibi en sevünniş imzal, .yazı ve şiirleri, şür yarışmasınm son . melerile çıkmıştır Pazartesi 2 Ocak 1956 e Httrriyet P. faaliyeti hızlanda Dün İzmirde yapılan toplantılarda il idare heyetî son şeklini aldı, diğer Ege vilâyetlerinde de müteşebbîs heyetler yakında kuruluyor İstanbul teskilâtı için hâlâ bina buluoamadı tzmir 1 (Telefonla) Hürriyet Partısi liderleri yenı yıhn ilk günü olmasına rağmen bu «abahın erken saatınden itıbaren temas 0 na devam ettiler. Sabahleyin vapurla Istanbuldrto şehrimize gelen Dr. Ekrem Hayrı Ustündağ, nhtımda parti arkadaşlan ve halk tarafından istikbal edildi. Bu arada Dr. Ustündağ gazetecılerin suallerine cevsblar verdi ve Hürnyet Partuinin uzun lamandenberi özlenen hakikî hümyeti memlekete getirmek gayesile kurulduğunu, şimdiye kadar yurdun her köşesinde gosterilen büyük alâkanın memnu tuyet vencı olduğunu söyledi. Partinin Izmir müteşebbis heyetini tesbit için yapılan temasları öğleden evvel ve sonra Dr. Ustün DÖRDIZLERE İKRAMI1E Izmirli Dördtizlere Millî Bankalarımızdan birinin y>l sonu ikradağın ve Fevzi Lutfi Karaosman miyesinden 2600 lira isabet etmijtir. ResirO' ikramiye kazanan Dördüzlerl Banka holünde cay oğlunun evlerindeki iki toplantıda içerlerken göstermcktedir. devam edildi. Bu toplanülarda mü racaatçilerin isimleri üzerinde birer bireı durulduğu ve akşama doğ ru il idare heyetinin nihai şekli etrafında bir karara varıldığı sanıbyor. Kurucular bu neticeey göre en geç yanndan sonra vilâyete resmt müracaatın yapılacağını teyid «tmektedirler. Tesbit edffeTT Idmler üzerinde fimdilik açıklamada bulunulmamakla beraber Dr. Dâhi Okenin il başkanı olacağı yolundaki tahminler teeyyüd ediyor. tl idare heyeti azalan arasında, şimdiye kadar isimleri verilenlerden başka, avukat Abdullah Kandemirin de bulunduğu ısrarla söylenmektedir. Adana 1 (Telefonla) Adana sında ceza re infaz sisteminin taDr. Salâhaddin Akçiçeçk hâlâ Cezaevinin inşaatl bıten kısrru bu rıhçesinden bahsetmiş ve bazı raAdanada olduğu için kendisile tegün öğleden sonra Adliye Vekili kamlar da vermiştir. Bu rakammas yapılamamıştlr. Hüseyın Avni Göktürk tarafından lara göre halen memleketimizde Dr Ustündağ, bir kaç gün tztörerie açılmıştır. Vekil. konuşma(Arkası Sa 7. Su. 4 U) mirde kaldıktan sonra Manisa ve Aydma geçecektır. Haber verildiğine göre psrtinin Manisadaki mütesebbis heyeti hazır vaziyettedir. Diğer Ege vilâyetlerindeki teşkilâtan da kurulmak üzere olduğu ve (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) D.P. deki ihtilâf ve hîzibleşmeler Teşkilâitaki ihtilâfları halle memur müfeltişler, bökelerine gitHler Büyük kongreden evvel genel merkez tarafından durduruhm ocak kongrelerine şubattan itibaren tekrar başlanacak Ankara, 1 (Telefonla) Hürnyet Partisinin son zamanlarda b.rdenbire taazzuv eden bir hal alması karşısında tedbir almak lüzumunu duyan D. P. Genel İdare Kurulu nun, serı halinde yaptığı toplantı larda teşkilâtın yeniden organizasyonunu kararlaştırdığını bildirmiştik. (Arkasr Sa 7 Sü I de) Bir yolcu treni il marşandiz çarpıştı Kaza hafîf atlatıldı9 iki lokomotif ve 8 vag yoldan çıktı, 4 10 hafif yaralı Eskişehır 1 (Telefonla) Bu Kaza haf f atlatılmıştır. Çarpışma sabah saat 8 de Samsundan ge neticesinde her iki lokomotif ve 8 lerek Eskışehirden Haydarpaşa vagon ravdatı çıkmış, iki makııstıkametıne giden 5 numaralı nist, iki ateşçi ağır, 10 yolcu yolcu katan Vezirhana girerken hafif surette yaralanmıslardır. 1 hareket memunınun yanlış yol Raydan çıkan lokomotif ve vagonlar Birinci Işletme «kipi vermesi yüzünden, fCskişehre mü teveccihen yola çıkan 64 numa tarafından yola konularak leyralı marşandizle çarpışmıştır. riisefer açılmıştır. Ankaraya dönöyor Dün gece Erzurumdan Cumhurreisi Atatürk Üı tesi hakkında izahat Erzunım 1 (a^.) Reicic rumuz Celâl Bayar, belediye refierine tertib ettiği koktey zır bulunduktan sonra beral Erkânı Harbiyei Umumiye I kıli Orgeneral fsmaıl Hakkı boylu ve Erzurum mebuslar ğu halde bugün, saat 21.40 tı treniae bağ'anan husus! bir la Ankaraya müteveccihen mizden aynlmışlardır. Reisicumhurumuza Sıvasa 3 üncü Ordu Müfettişi Kor (Arkası Ja. 7, S'i Sovyet Devlet Reisi Berline gidiyor Paris, 1 (a.a.) Tass ajansmın bildirdiğine gör», yüksek Sovyet şu rası Prezidyum bajjkanı Mareşa. Vo roşilof, beraberindeii heyetle bir likte bugün Berlin» hıreket etmiştir. Voroş lof un baskpn C>ndakı he yet, Doğu Almanya Cunıhur Baş ksnı Wilhelm Pieck'in 80 iu<;i doğum yıldönümü müna*ehptı'e yapılacak törene iştirak eiesektır Adana modern cezaevı Dört Eüyühlerin yeni mesailart dün törenle açıldı ytl Eisenhower, Eden, Faure ve Bulganin verdikleri Âdliye Vekilî açılış nutkonda, memleketimizde hizmete demeçlerde ınüştereken sulhten bahsettiler Paris: 1 (a a.) Başkan Eisen1 da mütalea edilince, diğer senelegiren cezaevleri sayısının 122 yi buldağvnu söyledi re nazaran daha çok ümidle yüklü Ba^kan Eisen!ıower mikrofonda konuşurken Fransad bugün Seçimterde en ziyade Sosyalistlet, Cumhuri: ve komünistler aı cereyan edec« Paris 1 (A.P.) FT menler, pazartesi günü, müstakar bır milli merlı. ümid İe oylannı kulîanac Bir çok seçtren, her şeyde yeni Fransız meclisinin, d sahib bulunduğu mevkii i* decek ve kuvvetlendirecek rakterde olmasını istedikler lirtm şlerdir. (Arkast Sa. 7. Sü Âiifianyamn Birayiçinde4nülyon kilo torik tutuldu Alâkalılar, fazla balık tutuhnasaydı fstanbulda et 10 liraya çıkacakb, diyorlar. Eski bahkçılara göre Boğazda fok balıklan da var Yeni yıl hakkında kehânet Napoliii kâhine göre, Krutçef Bulganinin yerini alacak. Ekenhower Be>az Sarayı terkedecek, futbolda İtalya Breziljayı jenecek J hower, radyo ile yayınlanan yeni *< " " v ..mirH» «iiUii yıl mesajında ezcümle şöyle de dür. Her insanm sulh hakkıdır ve bütün dünya milletleri sulha susa mekıedir: «Hür dünya, ç çok önemli olan mışlardır O halde sulha kavuşmak y, için dua etmeliyiz.» bir yılın sonuna gelmiştir. Bu yıl Edenin mesajı zarfında sulh için çok çahştık ve Paris: 1 (a.a.) İngiltere Başve bazı neticeler de elde ettik. Elbet te ki mületlerarası durum bu gün kıli Sir Anthony Eden. radyo ile ku merhalesınde hür dünyanrn bü yeni yıl mesajında ezcümle sSyle yuk ümidlerini karşılıyacak ölçü iemektedir: de değıldir. Fakat gene de bu se Şu son yıl içinde daima «ılhden f Arkası Sa 7, Siı 4 ie) ne sonu, son hâdiseler aydınlığın birleşmesi Doğu Almanya Başbakaıunra jayınladığı mesaj birleşme ünıidinin zayıf olduğunu gösteriyor Beriin, 1 (A.P.) Doğu Abn JIya Başbakanı Otto Grotewhohl ougun yayınladığı bir mesajla, Doğu ve Batı Aimtnyarun birleşmesinde umidlerin zayıf olduğunu göV.er mistir. Grotewhohl, mcsajuıda, tek bir Alman hükumetınin kurulması çin her şeyden evvel: 1 «Militarizm» in yok edilmesini, 2 «Monopolistler» in hudud dısı edilmesıni, 3 Batı Almanyada «Dtmokra tik Cephe» nin kurulm*sıra ste mektedir. Bütün bunlar da, Otto Gıotewohl'ün şımdılık bir bmeşmeyi 4üşünmediğini gostermektedir. Grotewohl. mesajında ileri sürduğü şartlarla, Aim nysyı her şeyden evvel Batılıkrdan ayırmayı, sonra da komunist tej tıe uydur mayı ıstedığıni açıkça scylemekt* dirDoğu Almrya Başbakam bmdan başka «Brtüiıiını vt Batı Aîmanyanın Doğu A'manyav; tanı mak zorunda kalacaVIanm* da )d dıa etmiştir Roma. 1 (aa.) Ackdle Angeıo adında Narolili b r kâhin, 19Jö uharb olmıyac ğını, fakat önemli mevkılerde bulunanlar arasında H J1} me ve yükselmeler olacağını soy lemiştır. Angelo'ya göre, Krutçef, Mares Bulganin'm yerini alacak, g°vşemİ5 Adliye Vekili Göktürk olan mılletleraras) ger^ınlıgı v e Doğu ıle Batı areSindaK: TiunEsebetler de görulen iyimser havavı cdondı, racaktır.» İtalyada yılın kincı ya rısında patlak verecek .ı/asi b'i buhram cesur bir devlet adamı ortadan kaldıracaktır. Franssda ıse «MendesFranct'ın ylldızı yeaiden parlıyacaktır.uBaşkan Eisenhovver'in Beyaz Saraydaki yerini bir başKısı alacaktır. İtalya ile Yugosıavya a Parlâmentoyu fesih karannın rasındaki gerginhk azalacak, SovAnayasaya aykın olduğu yetler Birliğ nde ise ciddî netıceier ı ileri sürüldü doğuracak bir buhran başgös',er>»ceK tir. Amman 1 (T.HA.) Ürdün hüYakalaaan toriklerden bir kısmı Balıkhanede Sarre'in Almanyaya dönüşü ve (Yazıst 7 nci sahifemızde) kumetinde Anayasa üıtılâfı mev Almanyanın birliği için geraklı şart zuunda Kra'la parlamentonun arası ler 1956 içinde hazırlanmış olacakaçılmiş bulunmaktadır. tır. Seyyarelerarası seyahatler ıse 19 arahkta feshedılen Ürdün ne bu yıl, ne de önümüzdeki 10 yıl parlamentosunun, fesjh kararmın iç nde gerçekleşemiyecektir. Anayasaya tamamen aykın olduğuSpor sahasında ise. Ttaiya fııtbo!ı nu öne süren bir kısım mebuslann da Breziljajı yenecek, Coppi, yenı .teklifi üzerine bu mpvzuu tetkik zaferler elde edecek, fakat taraftar 'etmek üzere bir komisyon kurul larını tatmın edemiyecektir. Boksdr muştur. Agata, kendi kategonsınde dünya Önümüzdeki 48 saat içinde kara şampiyonu olacaktır. (Arkası Sa. 7, Sa 4 ie) (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Kuzey Âfrikada kanlı savaşlar Fastaki çarpışmalarda 56 milliyetçi ve 13 Fransız askeri öldü Fas 1 (TB.A.) Bugün Fransu ölmüştür. Diğer taraftan Cezairlilerin bir kuvvetleri uçak ve tanklarla yaptıkları taarruz sonunda Fas milli Fransız nakliye koluna yaptıklan yetçileri ile aralannda şiddetli çar taarruz netjcesınde mühim hasarlar pışmalar cereyan etmiştir. Verilen meydana gehniş ve çarpışma üç gaynresmî rakamlara göre, Fran saat kadar sürmüştür sızlar 56 milliyetçiyi öldürmüşlerdir. Çarpışrralar neticesinde 13 Fransız askerinin öldüğü ve iki uçağın milliyetçiler tarafından düşurüldüğü de aynca ilâve edilmektedır Verilen haberlere göre, bugün Cezaırde vuku bulan çarpışmalarda 4 Fransız ve üç Caazırli railliyetçi Yeni yıl ilk facia Japonyada bir kilise merdiveni çöktü, 1 kişi öldü Tokyo 1 (TB.A.) 1956 nin ilk büyük faciası bugün yanın şirral şehırlerinaen cereyan etmistir. Bir kilisede yapılan di münasebetile toplanan 30 r . lik halkın birbirine girmesi linde husule gelen faciada ölmüş 75 kişi de yaralanmı Hâdise kilisede ana merd çökmesi neticesinde vuku ve bütün Japonyada derin yaratmıştır. ÎJrdünde anayasa ihtilâfı Yılbaşmda eğlence yerl ve İstanbul sokaklaı Hilton otelinde sarfedilen ps 500 bîn lira civannda Bir kadm balta ile parçalandı Giresun, 1 (Telefomla) 1956 yılma girerken Giresunda fecı bir cinayet işlenmis, 30 yaşmda 7/eyneb isimli bir kadin balta ile doğranılarak öldürülmüştür. Cinayet, Bulancak kazamızın Pazarsuyu mahallesinde olmuştur. Zey nebin, bundan bir müddet önce ölmüş olsn kocası Niyazinin yeğeni tarafından öldürüldüğü tahmin e dilmektedir. Maktul, Nejad aleyhine bir a • razi davası açmıs ve kazanmif bulunuyordu. Arab BMîği Türhiyede açacak K?hirp 1 (THA.) Arab Birliğı Genel Tierkezinden verilen habere göre. birlik Avrupa memleketlerinde ve bu arada Turkiyede birer bıi'o acmayı karsrlaştırmıştır. Bilindiği gibi Arab Birliği bugüne kadar Birieşik Amerika, Kanada ve İsviçreden olmak üzere hariçte üç büro açmıştır. Yeni bürolprın yakında faaliyete geçeceği keyfiyetı de ayrıca ılgve •hınmaktadır. Konyada bir trafik kazasında 3 er öldü Yılbaşı eğleneesine gitmekfe olan askerlerin jeepi devrüti; 2 de ağır yaralı var Konya 1 (Telefonla) Şehrımiz zünden 45 takla atmak suretile yeni yıla üç kişinin ölümü ve 2 ki devrilmiştir Jeeptt bulunan 5 erden şinin ağır yaralanması ile neticele Halil Akça kaza yerinde ölmüş, nen bir trafik kazasile girmiştır, askerî hastaneye getirilen 4 ağır Yılbaşı gecesi saat 22 raddelerin yaralıdan Bekir Çakır ve Ömer ADELET FENERİ VEVDİ Profesyonel lig maçlarına dun de, arkadaşlarmın Bağrıkurd kö Şanlı da bugün hastanede vefat etŞeref ve Dolmabahçe stadlannda devam edilmistir. Dünkü maçlarda yünde tertibledikleri bir eğlenceye mijlerdir. Ölen üç erin terhislerine I. Spor Üe Beykoz 0 « bertbere kalmıslar; Adalet de Fenerbahçegiden beş askerin binmiş oldukları S ay kalnuştı. Şoför onbaşı Ahmed yi 10 yenmistir. Yukandaki retimde Adalet F. Bahçe maçında rr.'jhobere taburuna bağlı bir jeep, Turgud aiır yaralj olarak hastaneLefter Ahmed mücadelesl göröl mektedir. 26 n a kilometrede fazla sürat yu d«dSr Evvelki gece, çoeuklara bir ya» Kuala Lumpur (Malaya), 1 (R) daha kazandınp onlara bir iftihar Malayalı komünistleri temizlemek üzere Avusturalyalı birhkler vesılesi sağkyan v« ihtiyarlar ile bugün harekâta başlamışür. Aske hanımları her aene biraz daha dftrî birlikler, komünistlerin saklan şünmeğe se\'keden jnlbajı, kapıla" dığı ormanlık bölgelerc girmeye nmızı çaldı. basamışlardır. Bu harekâta *epki Bir huraî» vardır «¥••* jrü* içinde girilirM, e ıcaeki hali uçaklar da iştirâk etmektedir. Malaya, kanlı hâdiseler arifesinde Moda Deniz KnlüMiBde eğl ennenlerden nejeü bir irup yat da aynı jekild* gecer,ı I?te bu sebeblc, e w e ki gı larce kişi, İstanbulun ı •tıaâMiadeki eğlenc» y sarfan, barlan, gazinolan, | lan, otelleri, kulübleri, mey içkiU lokantalan doldurup (Arkast Sa. 7. *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog