Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Sayın Tüccarlarımıza Bankamızuı sube ve ajanriarında, İstanbul dahill ve İstanbul • tzmir karşılıklı senetlerin bcdava tahsülerlne devam edilmektedtr. Doğubank 31 İBCİ jnl sayı 11.190 umhuriyet IOJRUCUSU : T U N U S NADI Telgrml y mektub adreai: Cumhuriyet tstaobul PocU kutusu tctanbul No 246 Tdefoalar. (Jpıum) SaotraJ Nunaran: 242» Yaa taleıl 24299 Matbaa 24290 Bir Ömür Böyle Gecti Faruk Nafiz Çamlıbel «Çoban Çeşmesi» ve «Han Duvarlan» şiirlerini klm unutabilir? Dillerde birer âyet gibi okunan bu cidden çok güzel şiirlerle. şairin bugüne kadar yazdığı en seçme şiirlerini bir araya toplıyan bir eserdir Fiatı 300 Kuruştur. Cumartesi 24 Eylül 1955 İNKILÂP KİTABEVİ akistan, Tür aktııta resme girdi Karaşi hükumeti, Pakta iltihakını mübeyyin vesikayı dün Irak hükumetine tevdi etti Ormanların modern usullerle isletilmesi Ziraat Vekâleti tarahndan yeni plânlar hazırlanıyor Ankara 23 (Telefonla) Ziraat Vekâlet ormanların muhafazası için almakta olduğu tedbırlere muvazi olarak mevcud ormanlarımızın tnodern usullerle isletilmesi hususunda da çahşmalar yapmakta ve amenajman plânlannın ikmal edilmesı yolunda faaliyet gdstermektedır. (Arkan Sa. S, Sü. 1 de) Adnan Menderes, sevinçle karşılanan bu mühim vakıa münasebetile Pakistan Başbakanına bir tebrik nesajı yolladı Ankara 23 (a.a) Geçen 30 haziranda Bağdad paktına iltihaka karar verdığini ılân etmiş bulunan Pakistan hükumeti, mezkur pakta resnven iltihakmı mübeyyin vesikayı 23 eylul 1955 tarihinde Irak hükumetine tevdi eylemiştir Bu suretle Pakistan. Türkiye Irak karjılıklı işbir liği andlaşmasına katılmıs bulunmaktadır Şarkm genç ve dinamik bir memleketı olan Pakistanm bu pakta iltihakı memleketimizde olduğu kadar bütün sulhsever milletler camiasında da Rüvenlik ve istikrarın tarsini yolunda atılmıs cok mühim bir adım olarak (Arkam Sa. 5. Su 1 deı Cumhur Relsl Celâl Bayar, Majeste Şehinşah ile föruşiyor. (Sagda Fatln Rüştü Zorln görülüyor) Türk iran iktisadi görüşmeleri başladı îran basını, bu görüşmelerin hayırlı neticeler vereceğinî yanyorlar, tramit meselesi de inceleniyor Tahran, 23 (a.a ) (Anadotu Ajansınm husus! servisi): İraa gazetelerinta birınci sahifelerınde belirtildigine göre. İran İktisad ve Münakalât Vezaretieri leri gelenlerile Türk heyetinln alSkah şahsivetleri arasmda ksrsıhVlı olarak, ıki büyük elçinin de tstirakile dündenberi transit ve diğer iktısadî mevzular üzerinde görüşmeler cereyan etmeğe başıaııııstır. Ga2eteler, bu gönişmelenn ıkı taraf içın de, ayrıca haytriı netı celer vereceğıni kaydetmektejir.er Öte ysndan, P T T. Vezaretinden bildırıldığıne gore, bu cumartesi günu saat 16 da Tahran ıle Ankara arasında ılk defa olarak teleton muhaveresınin tesisme geçııecektır «Itülaat» gazetesinin Tiirk İran münasebetlerine tehsis ettiği makalc Tahran, 23 (a a.) (Anadolu Ajansının hususî servisi)Yarı resmi mahiyetli İttılaat ga(Arkası Sa 5, Siı. 4 te) Arjantinin yeni Başkanı basına hürriyet veriyor Sabık dîktatör Peron9un taraftarı olan mebnslar sorguya çekilmek uıere tevkif edildiler Londra, 23 (a a.) Arjantinin yeni başkanı General Eduardo Lonardi, dün Cordoba'da «Daily Mail» gazetesi muhabirine verdiği mülâkatta, programını şu dört noktada hülâsa etmiştir: 1 Anayasanm tekrar tesisi ve bu aoayasaya riayet edilmesi. 2 220 günü geçmiyen bir müd det içtnde serbest genel seçimler jrapılması. 3 Mutlak basın hürriyeü. 4 Sendikalann mutlak hürriyeti, bunlarm rolü hükumeti müdafaa etmek değil, işçilerin menfaatlerini korumak olacakbr. (Arkan Sa. 5. Sü. 1 de) J ı t f < t . ^ t 4*IJ»L 0>^b? v A Molotof'un silâhsızlanma ıçın Sovvet I>i5 Bakam, MiIietleraTan anlaşma ohnadan silâhlann azaltıhnasını Istiyor! Birleşmiş Milletler (New York) 23 ( A P ) Sovyetler Birliği Vış Bakam Molotof, bugün, batılı devletleri sılhsızlanma bahsinde mil' letlerarası bir anlaşmanuı akdini beklemeden, silâhlı kuvvetlerini Arkan Sa 3. Sü 4 te "öC"^1 Kayseride yangın 3 ev 1 diikkân tatnamen, MüftüIÜ:. binası kısmen yandı Kayseri, 23 (Telefonla) Dün geee saat 3 5 ta ?ehrimizin tkıkapı semtındeki Nuh Erenkurd ve ortak lanna aid kerestelikte yangın çıkmiftır. Sabahm saat 10 nuna kadar süren yangın sonunda ıki kerestehk, üç ev, bir marangoz dükkânı t a mamen, müftülük binası, Kurdoğlu oteli kısmen yanmıştır Can kay bı yoktur. Zarar bir milyon liraya yakmdır. Bu seneki hububat rekoltesi Kati rakamlar belli olmamakla beraber, 600 ton kadar bububat ihracının mumkün olabileceği tahmin ediliyor Ankara 23 (Telefonla) Öğrendığımıze goıe yurdun bir çok ıstdr sal bolgelerınde hasad yapılarak mahsul kaldınlmış bulunmaktadır. Hasadı, ıklim itıbanle gecıken bol* geler de bir kaç haftaya kadar (Arkası Sa. 5, Sü 5 te) Cumhar Reisi ve Majeste Şehinşah askeri tatbikatı takib ederlerken Amerikan gümrük tariffeleri Tütünle alâkalı gümrük tarifelerinde indirme yapılıyor Washmgton 23 (R) Birleşik Amerıka resmî makamlannın bır çok maddeler üzerindeki gümrük tarifelennde indırme yapılraasına karar verdıkleri öğrenilmıştır. Bu (Arkan Sa. 5, Sü. 6 da) Buenos Aires'te Peron'nn devrilmeslne sevinen halk numayl? yaparken ÖRFÎ İOA*: KUMANÛANUĞINDAH TEBLÎ6 Menderes dün Burdur şeker iabrikasını açtı Açılış töreninde İşletmeler Vekili Samed Ağaoğlu bir nutuk söyledi Burdur, 23 (Hususî) Geçen lann yeni bir âbidesin: daha kasene 26 nisanda temelleri atılcn Bur zanmış bulunrnaktadır. dur şeker fabrikasınm hizmete girBurdurun bu müstesna gününde mesıle memleketımiz ıktisadî kal hszır bulunrak üzere o+omobil ilr kınma yolunda atılan müspet adım(Arkası Sa. 5, Sü. 3 '«) 15 numaralı tebliğ Universiteler Konferansı dün akşam sona erdi Diinkü çalısmalarda Sğretmenlerin yetiştiriimesinde Üni. versitelerin r«lü üzerinde duruldu; büyük mesuliyet ve gayrete rağmen öğretmen kazançlannın azhğına işaret edildi Milletlerarası Üniversiteler Der lek olduğu, fakat büyük mes'uliyet neğinin 2 nâ genel konferansı, dün ve gayrete rağmen kazançlannın az yapılan toplanülan müteakıb soa bulunduğu, durumun hür memle ermistir. kette öğretmen azhğına yol açtığı Demeğin ikincd reisi Robertz'in ve ıslahı gerektiği belirtiliyordu. başkanlığmda açılan genel oturumİhnî araşbncüann yetıştinlme da, üç aynı fıkır üzerinde çalışan si komisyonun raporu üzerinde söz komisyonların hazırladıkları ra • alan delegeler, araşbncılann yalporlar okunmuştur. nız meslekî bilgiler üzerinde durt Öğretmenlerin yetiştirilmesinde mamalannı, insani bılgüere ehemÜniversitelerin rolü» mevzuunu in miyet vermelerini ve böylece in celiyen komisyonun raponmda, bğ san! cepheleri kuvvetli liderler yeretmenliğin feragat istiyen bir mes (Arkast Sa. 5, Sü. 2 de) Inönii, dün Cumhur Reisi Vekilini ziyaref etti Ankara, 23 (Telefonla) CHP. Genel Başkanı îsmet İnönü Lugdn saat 17 30 da Reisıcumhur vekili ve BMM Reısi Refık Koraltanı ziyaret etmis ve bir muddet gorüşraüştür. Türk hava ekipi şampiyonluk yolunda ARŞİDUK OTTO Şehrimızde bulunan eski Avusturya Macaristan veliahdi Arçidük Otto, dün oğle yemeğini C. H. P. Genel Sekreteri Kaam Gülekle yemiştir. Resimde, Arsidük Otto (sağda) Kasım Gülekle bir arada görülmektedir. (Örfl îdare Kumandanlığın' dan tebliğ edilmiştir.) Baa müesseselerin tereddüdünü izale etmek için aşağıdaki hususlann açıklanmasıru luzum lu gördüm: • 1 Otellerin müstemilâtından olan her türlü saloa, lokar.ta ve toplu oturma yerleri, 1 dığer gEZİno ve eğlence yerlerinın tâbi olduğu umumî şartlara tâbidir. Yasak saatlerden önce sona ermış olmak ve Orfi Idare yasaklanna riayet etmif bulunınak şartile, buralarda düğünler, nişaKİar, eğlenceler, davetler, kokteyl partıler, balolar v.s. tertıb edilebiUr. 2 Bu gibi yerlerde yasak saatlerden sonra, yalnız o otelde ıkamet etmekte olanlar kalabilir. Ancak buralann harice bakan kapı ve pencerelennin kapatümıs ve harıcle gidiş geliş, münasebetlerınin kesılmiş olması lâzımdır Örfî İdare Kumandanr Korg. | Nureddin AKNOZ Ahnatı Neclisi Rusya ile andlaşmayı tasdik etti Meclis, yalnız Batı Almanya devletinin Almanları temsil edebileceğini bildiriyor Bonn 23 (R.) Baü Almanya meclısı bu sabahki toplantısmda, Dr. Adenauer'in Moskovayı ziyer reti esnasında Rusya ile akdettiği Hava Kuvvetlerl Kumandana Korgeneral F e n l üçaner, İtalyan ekip kaptanına lyi andlaşmayı ittifakla tasvib etmiştir. «aaslar ailerken (Ycum 5 ıncı sahıfemizde) Bu andlasma ile Bonn ve Moskova arasmda diplomatik münasebetler kurulmaktadır. Sovyet Yük sek Şurası da andlaşmayı tasdik edinoe elçiler teati olunacaktır. Fakat Ahnan meclisi bugünlcfi (Arkan Sa. S, Sü. 6 da) PSİKOLOJt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog