Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Sayın Tüccarlanmıza Bankamızın şube ve ajanslannda, tstanbul dahili ve İstanbul îzmir kargılıklı senetlerin bedava tahsülerine devam edilmektedir. Doğubank 31 ınci fi! sayı 11.183 u m h u r i yet KURucusiü'nımfs KAOI TMgnf «w mcktnb adreti: Cumhnriyct tfUobal Porta kntnra t*tanbal No 246 Talefonlarî (Jnum) Saatra) Naaaran: 242» Zaa Uleri 24299 Matba» 24290 Meşhur RU B0 Markalı PARDESÜ ve TRENÇKOTLAR KALİTET»ve Evsafı itibarıle emsalsizdir HER YER3E Toptan satrç yeri BENEFRAİM Mahmutpaşa 34/36 ISTANByL Cnmartesi 17 Eylül 1955 Başvekil dfin Ticarei Odasında mühim bir konuşma yaptı Menderes: ((Türkü çekemîyenler, memleketin birliğîne kasdetmişlerdir, Maksadları 24 milyon Türke kıymaktı. Bu bakımdan müşterek düşman karşısındayız» dedi Dfln tstanbul Ticaret Odaıntda, Başvekil Adnan Menderes ilt Başvctcil Yardımcısı Milll Müd«fâi Vekftleti VekiU Fuad Köprülü ve Devlet Vekilı Ethem Menderesin de hazır bulunduğu büyük bir toplantı yapıltnıştır. Başvekil ve beraberindeki Vekfller «aat 11 de Ticaret Odasma gelıniş!"!, Oia erkânı lle taeirler tarafından karşılanmışlardır. Söz alan Oda'ar Birlifı Reisl Üzeyir Avunduk demiştir ki: « Türk milleti ile alâkası olmıyan bu müessif hâdiseden zarar görenlere yardım için bütün arka(Arkan Sa. 5, Su. 1 de) İ İ İzmirden döndü Bayar İdare mahkemesi faalivete gecti tlk duruşmada ruhsatsıı riüğiin yapmaktan sanık bir şahıs yargılandı ve 30 gün fıapis cerasma çarphnldı Ankarada Örfî Başvekil Menderes (ortada) Ticaret Odnsının dünkfl toplantısında mflıakerelerl taJdb ederken. Soldsu Fuad Köprülü, tagda: Etem Menderes Arjantinde yeni bir isyan çıktı Kara ve deniı birlikleri ayaklandılar, âsiler Kordoba şehjrini ele geçirdiler knrnltlu Relsicumhur Celâl Bayar, beraberind* Riyaseticumhur Başyaveri olduğu halde dün öğle üzerı uçakla tzmirden gelmış, hava meydanında Başvekil Adnan Menderes, Başvekil yardımcısı ve Millî Müdafaa Ve kâleti Vekili Profesör Fuad Köprülü, Devlet Vekili ve Dahiliye Vekâleti vekili Ethem Menderes, Dev let Vekili ve Hariciye Vekâleti Vekili Fatm Rüştü Zor\\ı, Maanf Vekili Celâl Yardımcı, Erkânı Harbiyei Umumiye reis vekili Orgeneral Ismail Hakkı Tunaboylu, Birinci Ordu Müfettişi ve Örfl İdare kumandanı Korgeneral Nureddın Aknoz ile Merkez Kumandanı ve Emniyet müdürü tarafından karsılanmıstır. Yeşilköyden Floryaya giden Cum hur Reisi, Başvekil Adnan Menderesi kabul ederek blr müddet görüşmüstür. Para Fonu Ronferansı çahşmalarını dün bitirdi Delegeler, menleketimizi öven konuşmalar yaptılar, Maliye Vekili Türkiyenin büyük iktisadî imkânlara mâlik olduğunu beürtti Dünkü toplantıda Amerika Maliye Nazın (soldan Ikinci) konujurkea 1 i Örfî İdare Kumandanlığı Yeni Başbakan Raşid Karami, Ankara 16 (Telefonla) Örfi hükumetinin bk>klardan ozak idarenüı ilâmndan sonra şehrimizkalacağını bildirdi de kurulmus, olan Orfl Idare mahkemesi reisi albay Nazıi Güney, Beyrut 16 (T.H.A.) Bu aksam uye yarbay İhaan Hgar, mahktme Buenos Aires, 16 (A.P.a.a.) rine Peron hükumeti bütün mem bildirildığine gore, Reşid Karami başhâkimi hâkim binbssı Mehmed Bugün Arjanün Cumhur Başkanl tekette levkalâd* ahval ilân .•tmi} yeni hükflrneti ktırmaga nruvaffak Unüulu, hâkim yuzbajı Mehmed Peron'u davırmeğe matuf yeni bir tir. Evvelden yalnız Buenos Airej olmugtur. Kabasakaloğlu, hâkim yüzbafi thisyan patlak vermıştır. Bunun üze Arkası Sa. 3, Sü 2 de Yeni Başvekil verdiği beyanatta (Arltası Sa 3 Su 5 te) dıs, siyaset üzerinde ehemmıyetl* durmuf vm bloklardan uzak kah* nacağın\, paktlara katılmıyaeağını bildirmiştir. Yeni Lübnan Basvekili Reşid Karami 34 yaşında olup dünyadaki genc Başvekillerdendir. Reşid Karami 1947 de Kahire Üniversitesinden mezun ohnuştur. Evvelc» de Lübnan hükumetlerınd* v » «ife almıjtır. Malatya snikasdi davası Ankara 16 (Telefonla) Temyizin 9 kişi hakkındaki bozma karan dolayısile bundan bir müddet evvel Eonferensta tngiliz Maliye Nazın (solda) konuşurken yeniden başlayan Malatya suikasdi Milletlerarası îmar ve Kalkınma pılan ilk oturum Mısır Maliye Nadavasma bugün devam edilmiştir. Birind Ağırcezada görülen dava Bankası ve Milletlerarası Para Fo zın El Kasuni baskanlığında ceregizli cereyan etmiş ve başka bir nu 10 uneu yıllık toplantısı dün iki yan etmiftir. güne bırakılmıştır. oturum akdetmiştir. Saat onda ya(Arkan Sa. 5, Sü. 4 te) Tebliğleri I numaralı tebliğ tstanbul 13 (a a.) örfl tdare Kumandanhgından bildirilmiştir: .saLBaa «S«tw .sâhıslar» kulaktan kulağa yaymağa çalıştıklan kışkırücı haberleri işitmekteyim. 2 Komşumuz ve müttefikımiz Yunanistanın bazı bölgelerinde Türklere rulüm yapıldığı, halkımızın huzurunu (Arkan Sa. 5, Sü. 6 da) Telif hakları sözleşmesi yiiriirlükte 40 memleketin fanzaladığı sozleş. meyi 15 devlet tasdik etti Paris 16 (aa.) Milletlerarası telif haklan sözleşmesi bugün, bu sözleşmenirt hazırlanması için Unesco^tarafından Cenevrede tertib edilen konferansra toplanmasından tam üç yıl sonra yüriirlüğe girmistir. 40 memleket tarafından imzalanmış olan sözleşme henüz 15 i tarafından tasdik edilmls, bulunuyorBu memleketler arasmda Birleşik Amerika, Baü Almanya, Papalık ve Lükaemburg vardır. Arkası 6a. 3. Sü 5 te Amerikan maliyecilerile istişarî görüşmeler Dün başlıyan müzakereler sonunda kredi talebimizin müspet şekilde neticeleneceği kuvvetle umuluyor Aldığımız malumata göre, MilYetkili bir şahıs dün göruşmelere letlerarası Para Fonu ve Dünya başlandığını teyid etmı;tir. Bankası hissedarlar toplanüsına İ5Emin kaynaklardan sızan malu tirak etmek üzere memleketimize mata göre, Türkiyenin kredi ta'.ebi gelen Amerikan maliyedleri ile is mevzuunda başlansn müzakerelerin Konya 16 (Telefonla) Vilâye tişarî görüsmelere dün bajlan müspet çekilde neticelenmcsi çok kuvvetli bir ihtimaldir. timiz ve çevresinde suhunet gün mıştır . den güne düşmektedir. Çehrimize gelen haberlere göre Toros dağlanna kar yağmağa başlamıştır. Güney yörükleri bu yıl kışın şiddetli geçeceğini tahmin etmektedirler. Nevşehir şilepi dün geldi Deniz Nakliyat Türk Anonim Şir keti için Denizcilik Bankası tarafından 2,5 m.lyon Türk lirasma ıa» tın alman 4050 detveyt tonluk «Ne» şehir» şilepi dün basın mensublarına gezdirılmiştir. Verilen izahata göre, 1952 yılrada Norveçte inşa edilen ?ilepin boyu 98, genişliği 14 80 metredir. E /ektrikli iskandil ve radar gibi yeni âletlerle teçhiz edılmi^tir. Baş ta 3, kıçta 2 ambarı bulunmaktadj. Mazutla işlemekte ve saate 18 mü Arkası Sa. 3, Sü. 6 da An kara Örfl İdare Mahkemesi he yeti Toroslara kar yağıyor Yardıma Almanya ile Rusya dair kanun arasında tartışma Adenaıer, Alaan hndadlarına dair 67 eylul hâdisekrinde zarar göSovyet görişönî dün reddetti ren hakikî ve hükmî şahıslara, zararlann telâfisi maksadl ile yapılan teberru ve yardımlar 5421 sa yılı gelir vergisi kanurrn ile masraf indirımi olarak yüzde beşi, keza 5422 kurumlar vergısi kanununda yüzde biri ve herhalde 500 lirayl geçmiyeceği tasrih edilmU bul\ınmaktadır. Bu hal, vatandsşlan arzu ettikleri sekilde yardıma imkân nrakmadıgından mevcud takyıdatı bıı hâdiieye münhasır olmak üzere her iki kanunda bertaraf edilîcak mu(Arkasi Sa. 5, Sü. 3 te) Kanserin atomla tedavisi teklifi Mükâfatı Demokrasi yolunda ne yaptık, neler yapmalıyız? Bütün okuyucularımızı fikirlerini «öylemeğe davet ediyoruz. Yazılarınızı göndermeğe başlavınız. tayin edilen Beyoğlu Kaymakamı Ankara 16 (Telefonla) Brook Üç gündenberi sehrimizd« bulunan Hayreddin Nakiboğlu, Ankara Vahavven Atom Laboratuvannda kan ve bu arada Sıhhat Vekili Dr. Beh liliğine tayin edilen Konya Valisi ser tedavisi mevzuunda atom araş çet Uıu, Başvekil Yardımeısı ve Cemal Göktan, Konya Valiliğin* tırmalan yapan Amerikalı Slim Dr. Devlet Vekili ve Millî Müda tayin edilen Emniyet Umum MüL. E. Farr hükumetimizin davetlisi faa Vekâleti Vekili Prof. Fuad dürü Etem Yetkiner, Kara K u v olarak memleketimize gelml? ve bu Köprülüyü, Türkiye B. M. M.vetleri Kumandanlığına tayin edi* gün bir basın toplantısı yapmıs,tır. (Arkası Sa. 5, Sü. 3 te) (Arkan Sa. 5, Sü. 3 te) Ankarada 3 gündenberi görüşmelerde bulunan Amerikalı âlîm dün bir Ankara 16 (Telefonla) Emniyet Umum Müdürlüğüne tayin e" dilen Ankara Vslisi Kemal Aygün, basın toplantısı yaptı istanbul Emniyet Müdürlüğün» SOÜ tayinlere dair karar yaymlandı i Dfin ele geçirilen yağma eşyası Zabıta dün de sehria mnhtelif yerlerind» aramalar yapmış, 67 eylu] gecesi çapulculuk tnreUle çalınan mallardan muhtelH d m Moskovadan dönen Dr. Adenaner. oğlu Ruşyada esir bnlanan •lya musadere olunmuftur. Ba bir ana. tarafından hava alanında karşılanırken Arkan Sa. 3, Sü. T d« (Yonat 3 üncü tahifemizde) Birinciye 1000. ikinciye 500, üçüncüye 250 lira cTunua Nadi Mukftfatı> nın de demokratik esaslarm yerleş195558 devresine aid müsabaka mesi için pek çok gayret sarfemızın mevzuu «Demokrasi yo dilmijtir O çırpınmalarda ne delunda neler yaptık ve neler receye kadar muvaffak olduk? yapmalıyız? • bajlığı altınd^ tdarl, içtimaf mekanizmamız lle ifade ettiğimiz gayet mühim genclerimızi, münevverlerimizi ve bir konudur. On yıla yakın bütün halkımın teşkil eden zümbir müddettir memleketimi»(Arkan Sa. S, Sü. 6 da) OKULAİLE BtRIİĞt liektebleı agılıyor Gazetelcr •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog