Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

MevUnâ'dan sonra MEVLEVIUK Abdülbâki GÖLPINARLI Notalarla, arşiv vesikalarile Mevleviliğin, tarih boyunca geçirdiği devreleri, kültür ve siyaset hayatımızdaki tesirleri incelenmektedir. Bu kitab «Mevlânâ Celâleddin* adlı kitabı tamamlamaktadır. 571 sahife 96 fotoğrafi, 31 aota 1 renkH resim. 10 liradır. İNKELÂB KİTABEVÎ 31 inci yd sajn 11.180 u m h u r i yet KURUCUSU: YUNUS NADf TMgnl «« mektub tdnst: Comhuriyei tstanbol Posta fcutusu tstanbul No 246 TMofonlar: CJrıom] Santra) Numaraa: 24298 îazı tsjerl 24299 Mstbas 24290 KUR'ANI KERÎM'kj T A NR I BUYRUĞIT ÖMER EIZA DOĞBUL TERCÜME ve TEFSIRÎ 2 Cildi 25 Liradır. lzahlı büroşür isteyiniz. AHMED HALİD YAŞAROĞLU Kitabçdık TX.Ş. tstanbul Çarşamba 14 Eylül 1955 İzmir Valisi Hadımlı Para Fonu Konf eransında Vekâlet emrine alındı Ttirk gftrüşü açıklandı Miilki ve askerî âmirler arasında Dünkü toplantıda okunan para fonunun senelik raporunda tavinler yapıldı, İzmir Emniyet Türkîyede smaî istihsalîn harb öncesindeld seviyesinden yüzde elliden fazla olduğu belirtîldi Müdürü Zonguldaga nakledildi İzmir 13 (Telefonla) Şehrimiz askerî ve raülki âmirleri arasmda değısiklikler yapılmıştır. trmir Emniyet Müdürü Zeki Tahir Demiroğlu Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne tayin edilmig ve yerine vekâleten Ankara Emnivet Müdür muavinı îsmail Hakkı Kuntay getirilmiştir. İsmail Hakkı Kuntay yarın sab3h saat 11 de ucakla Ankaradan tzmire gelecektir. lzmir Valisi Kemal Hadımlı, Bakanlık emrine alınmış ve yerine Çorum Valisi Rüştü Ülken tayin edilmistir. Rügtü Ülken Arkas\ Sa 3, Sü. 7 de Naliye Vekiümiz, İmâr ve Kalkınma Bankasının açtığı kredilerin iktisaden geri kalmış raenleketlerden daha ziyade, harbden zarar gören memleketlere tevcih edildiğine, işaret etti Pazartesi günü 58 milletin del»geleri iştirakile çalışmalanna başbyan Milletlerarası Para Fonu ve İmar Kalkınma Bankası onuncu senelik toplantısı dün sabah da saat 10,20 de fon baskanı Mısır Mahye Nazın E Kaisuninin başkanlığuıda ikinci oturumunu yapmıştır Toplantı için hazırlanan İktisad fakültesindeki geniş mahal gene tamamen dohı idi. Gazeteciler de erkenden yerlerini almi} bulunuyorlardı. Senelik rapor Başkan kısa süren bir açış konuşması yaptıktan sonra Milletlerarası Para Fonu Umum müdürü Mr. Rooth, fonun senelik faahyet raporunu okumuştur. Mr. Rooth sozle(Arkası Sa. 5, Sü. 4 'e) Kıbrısta dünkü hâdiseler Bazı İngifiz müesseseleri lahrib etfildi, tevkifler yapıldı Lefkoşe 13 (Metin Ergin bildiriyor) Dün gecce Kıbrısın en oüyük şehri olan Iimasolda 500 kadar (Arkası Sa. 5, Sü. 3 te) Kraliçe Hiimeyra uçaktan inerken Bayann İran seyahati Cumhnrreisi pazartesi günü uçakla Tahrana gidiyor Ankara 13 (Telefonla) Öğrendiğimize göre İranı ziyaret edeeeğini evvelce bildırdiğimiz Reisieumhur Celâl Bayar 19 eylul pazaresi eünü uçakla İrana müteveccihen hen gehrimizden ayrılacaktır. Bayara bu seyahatinde Başyaveri, yaverleri, Baştabibi ve Hususî Kalem Müdürü Fikret Belbez refakat edeceklerdir. Diğer taraftan Bayann bu seyahati ile ilgili olarak İranın Ankara Büyük Elçisi memleketine gitmis bulunmaktadır. i Lülınaıı Afgaıtistan Kralicesi iiitt şehrimîze geldi Kraliçe, Prenses ve maiyet erkânı bugün Almanyaya gidecekler Afgan Kraliçesi Hiimeyra, beraKralice Hümeyra ve beraberinberinde kızı Prenses Meryem, Madekıler Yeşılköy uçak alanında Afreşal Şah Veü Han, Başvezir Yar ganistan Büyiik Elçisi, Vali Muadımcısı ve Hariciye Vekâletı İkti vıni Vilâyet Özel Kalera Müdürü sadî İşier Dairesi Müdürü olduğu ve dığer alâkalılar tarafından karhalde dün saat 17.50 de Kraliyet şılanmıştır. uçağı ile şehıirrize gelmi$,tir. Arkası Sa 3, Sü 6 da Liibnan Meclisinde cereyan eden münakaşalardan sonra Başbakan istifa ettl Beyrut, 13 (a.a.) Bugün Jd Mat devam edeq ve çok «ıdd«tli münakaşalarla geçen Meclis toplantısından sonra Lübnan kabine sinden üç vekil istifa etrm^lardır İstifa eden bu vekiller, İktisad Vekili Re«id Karame, Dı$ İşleti V e killığini de vekâleten ıfa etmefce olan, Maarif Vekili Selim Lahud ve Ziraat Vekili Selim Hızırdır. Başvekil Sami El Sulh, ıtimad meselesini ortaya atan milletvekil lerinin bağırısmaları arasında, top(Arkası Sa. 5, Sü. 3 te) toplantıda müzakereleri takib eden Türk heyeti Yttnan hükumeti dün istifaya dâvet edildi Muhalif partiler, Papagos'u neden istifaya ettiklerini madde madde açıkladılar Atina 13 (aa.) Londradaki üçlu konferansın başansızlıkla sona emaesi ve Türkiyedeki Yunan aleyh tan hâdiseler bakkında, hükumet tarafından flkirleri beyana davet edilen muhalefet liderleri, ittifakla Mareşal Papagos kabinesinin Utıfasmı taleb etmişlerdir. Liberal Parti Baskanı George Papandreu muhalefetin şiddetli muahezelerinin maddeler halinde Şehrimiz Üniversite ve yüksek o şöylece hülâsa edilebileceğini bekullaruıda kış sömestri için, öğren yan etmiştir: cı kayıdlarına yarın sabahtan itiba1 Yunan hükumeti, diplomatik ren başlanacrktır. (Arkası Sa. 5, Sü. 3 te) temaslar yolu ile müsaid bir zemin hazırlamayı düşünmeden Birleşmiş Milletlere müracaatte acele etmiştir. Tıîrkiye Suriye anlaşması Hududda arazisi olanlar hakltmda btr ozktşmaya varıldı Şam, 13 (T.EA) Türk S u riye hudud görüşmeleri dej?am etmektedir. Diın iki memleket temsılcileri arasında yapılan görügmelerde Türkiyede arazisi bulunan Suriyelilerin mahsullerini Suriyeye, Suriyedç arazisi bulunan Türklerin de mEhsulünü Turkiyeye serbestçe sokabilmesi husu^unda bir anlaş maya varılmıştır. 4 davet Kıbnsa gelen Ingiliz komando birlikleri nhtunda Izmirde gece sokağa çıkma yasağı saat 24 e kadar uzatıldı Dün 3 kişi daha tevkif edildi, sanıklarm duruşmalarına bugün başlanması muhtemel İzmir 13 (Telefonla) 67 eylul gecesi vuku bulan nümayış ve hâdiselenn sanıklannı yar^gılayacak Srfî idare mahkemesi bu sabahtan itibaren faalıyete geçmiştir. Daha önce tesbit edılmis olan heyet ilk olarak nümayiş ve hâdiseıere aid İzmir Savahğından de\Talman ev rak üzerinde tetkikler yapmıştj Noksan olan bazı vesıkalann ikmal;ni müteakıb muhtemelen yanndan itibaren duruşmalara başlanacaktn*. Halen askerî cezaevinde 1 i ka Arkası Sa. 3, Sü. 8 de kayıdlara yarın başlamyor Üniversitede Bnlganin Kahireye eidiyor Mısır Rış tşleri Bakanhğı Rus Başbakanının yılba. şına kadar Mısın ziyaret edeceğini açıkladı Kahire, 13 (TH.A.) Mısır Dış İslen Vekâletınden bugün açıklan dığına göre, Sovyet Başvekıli Bulganin, yılbaşına kadar Mısıra resmî bir ziyaret yapaccktır. Aynı kaynaktan ilâve edildiğine gore, Yugoslavya Devlet Reisi Mareşal Tıto ile Araerika Başkan veküi Nucon da 1955 yılı içinde Mısıra resmî bır ziytret yapacaktır. Mısır Dış İşleri Bakanlığımn sözMoskova 13 (A.P.) Baö Al na ermiştir. Son toplantı iki saat cüsü, koraunist Çin Başbakanı ÇuEnLaı'nin de Kahıreye geiaceğm' manya ile Rusya arasında bir müd devam etmış ve bir ara Adenaueı dettenberı devam etmekte olan ile Bulganin başbaşa vererek gö~ bildirmiştır. Moskova konferansı bu akşam so(Arkast Sa 3 Su 5 te) Almanya ile Rusya arasında andlaşma Secimler tehir edilmiyecek Dahiliye Vekâietinden tzmir VaHliğjne gelen yazıda bu husus belirtildi İzmir, 13 (Telefonla) Ankara, tstanbul ve İzmirde örfî idarenın ilân edilmis olması dolayısıle önd müzdeki il genel meclisi seçimlerinin tehir edilmesi ihtimallerinin belirdiğme dair gazetelerde intişar eden havadisler üzerine Izmir Vaü liği, Dahiliye Vekâletine müracaat ederek bu mevzuda malumat Iste miştir. Dahiliye Vekâletinden İzmir Valıliğine bugün gelen cevabda ıl genel meclisi seçiminin tehir edilmesinın ne örfî idarenin carî olduğu 3 büyük şehirde ne de diğer herhan Arkası Sa 3. Sü 8 de Şehrimizde zabıta vak'aları çok azaldı Dün yapılan baskınlarda küIliyetK miktarda yağma malı ele geçirildi. Fk>rya asfaltr üzerinde çuvallar dohısu eşva bulundu 2 Hukâmet evvelâ, Kıbns halkına istikbali hakkında huküm versne hakkmm tanınmasını temin etmeden, Lodradaki İgilizTürkYunan konferansına iştiraki kabul etmişiir. 3 Stefnnopulos'un hareket tarB, İngilterenin İngiliz Yunan ihtilâfmm Türk Yunan ihtilâfı haline getirmesine irnkân vermiştir. Papandreu bundan sonra, «hükumet istifaya mecbur olduğunu anlamadığına göre, Krala ve Parlâmentoya başvuracağız» demistir. Stefanopulos'un demecî Atina 13 (AP.) Dış İşleri Ba karu Stefanopulos dün gece verdiği (Arkası Sa. 5, Sü. 3 re> Maarif Vekili bu münasebetle radyoda bir konuşma yapacak Mektebler 26 eylulde açıhyor Bonn ve Noskova hükumetleri arasında diplomatik münâsebetler kuruldu Örfî idarenin ilânuıdan bu yana diyeköyünde Fulyabayın, Karkuson bir hafta içinde şehirde kayde yusu, Kuştepe ve Dutluk mevkılerinde, Topkapıda çingenelerle mesdeğer zabıta vakası olmamiftır. Dün de bildirdiğimiz gibi askerî kun mevkide aramalar yaprruş, birliklerle isbirliği eden polis, şeh muhtelif e\*lerde külliyetli miktarrin muhtelif semtlerinde geniş çap da yağma eşyası ele geçirmiştir. Maarif Vekili Celâl Yardımcl, ta aramalar yapmıştır. Bu âni baskın ve aramaların ne mekteblerin açılması münasebetJe Evvelki akşam asker ve polis, Sa ticesi dün sabah Florya asfaltı ü 25 eylul pazar akşamı radyoda biı BULGAR KONSOLOSU (Arkası Sa. 5, Sü. 3 te) konuşma yapacaktır. Yeni Bulgar konsolosu Lazaro Taç rıyerde Çayırbaşı mevkiinde, Mecikof, dün Vilâyete gelerek Vali ve Beledıye Başkan vekili Fahreddin Kerian Gokayı ziyaret etmiştir. Resimde, yeni konsolos görülmek tedir. Ankara, 13 (Telefonla) Iis«, orta ve ilkokullar 26 eylul pazartesi günü açılacaktır. Bu münasebetle okullarda gerekli hazırhklara başlannuştır. Öğrendiğimize göre, bu sene o kullarda okutulacak ders kitablarlnın baskı işleri tamamlanarak sataşa arzedilmiştir. Ayrıca okullardaki öğretmenler kadroları da takviye edilmiş olduğundan, ders saatlerinin öğretmensiz geçmesı önlenmıştir. Diğer taraftan 1955 yılı içinde açı lan okullarla, okullardaki izdiha mm da önü alınmış ve bu suretle okullara daha çok talebe kaydı temin edilmiştir. Bu Senenin Yunus Nadi Nükâfatı Demokrasi yolunda n e yaptık, neler yapmalı? Biifiin oknyucularımızı fikirlerini söyfemeğe davef ediyoruz Moskova konferansında Abnao (solda) ve Rus (sağda) he >etleri karşı karşıy» KUMARDA KAZANAN... AŞKTA KAYBEDER..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog