Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

II İMİ yıl »yı 11.142 umhur KUBUCUSU.'YUNUS NAOİ Ttlgraf w mektab adrtd: Cumhuriy* bttnbul Pocta kutusu bteabol Ne 246 T«l«fcnlar. Grnml Surinl NunaraB: 34388. Yta İaleri 242» Mıtbu 24290 kararların müzakere edildiği ve C H P tebüğinin gözden geçirildlğl v« iç politikahın aldıgı son vaziyet dolayısile umuanl efkârı *ydmlatmak maksadile bir tebliğ yayınlanmasına karar verildiği ögrenilmlştir. Aınan haberlere göre, partinin yann nesredllmesi n*uh Arkası Sa 7, Sü. 4 te BEYOâJ 5UBEMİZ cmraMzdetRı Pazar 7 Agastos 1955 DOĞUBANK • P. Genel Idare Kurulu ugün teblig neşredecek İktidar partisi, muhalefetin seçimlere iştirak etmemek kararını çok sert karşıladı, iç politikada başgösteren buhran pıttikçe büyüyor ve artıvor Kıbrıstan Avrunanın Emniveti vrupanın emniveti, üç meselenin halledilmesine baglıdır. Birlnci raesele, insan lıgın mnkadderatını tehdid eden korkunç tahrib vaatalarınan kontrol altına alınmasıdır. Mad de cevherinin parçalanmasından dogacak kuvvrti kullanmak hususunda, Naio devletlerinln Rusyava faik oldukları söylenmektedir. Fakat ucsuz bucaksıı Asva topraklarında yeni sllâhla rın mahdud hedefler bulabilmek ihtimaline karşılık, garp medeni yetinin sayısız şehirleri,'* tesisleri ve âbideleri kısa zamanda yer ile bir edilmek tehlikesine tnaruzdur. Garbın ufcrıyabüece ği zararların agırlığı, teknik üs tunluğe ragmen, bu silâhların yarattıgı tehükeyi onliyecek bir anlaşrna vapılmasına lüzum his settirmektedir. 2&hirll pazlar ve «dam dam» kurşunları hakkında devletlerin imzaladıklan ahidnamelere harblerde riayet gostermeleri, atom enerjisinln g a y n insanî maksadlara âlet edilmemegini istiyenler hesabına bir umld kaynağıdır. Büyük tahrib kuvvetini haiz olan silâh ların lmâl edümesi fiilen tatadid ve kontrole tâbi tutulabfldjfi takdirde, bütün milletlerin istikbale etnniyetle bakmaları imkân dahiline rirecektir. İkinci mesele, AvruDada slllb lı kuvvetlerin ?arnizon kuramı yacafrı ve tahkimat yapamıyaca fcı rayrı askerî mıntakalar tesbh edilmesidir. Tarafsıı devletlerin ve ırayn askeri mıntakalann es kiden beri tecavüzlere karsı birer tecrid duvan telâkki edildi ği malumdur. Hâdiseler, bu kanaati bazen teyid ve bazen tekzib etmektedir. İsviçre bu saye de tecavüzlerden masun'kalmıs, Belçika ise istilâdan kurtulamamıstır. tlk Cihan Harbinden son ra Rnhr havıasının gavn askerî bir bölge haline getirilmesl de faide vermemistir. Zamanımııda ,avnı formüle tekrar dönülmek istenmesine seJtep, peniş tn tulacak tecrid sahaları sayesin de eerideki mndafaa knvvetleri ne müsaid imkânlar hazırlamak lüzumndur. Avusturyanın taraf sız bir devlet haline eetirilmesi ile bn istikamette ilk merhale tahakkuk ettirilmi$tir. Fakat diger tarafsız veya silâhtan teje rid edilmis mıntakalann tesbitinde, ihtilâf ve jrüçlüklerle kar şıl,T=ılacafı anlasılmaktadır. Ücjineü mesele, demir perde nin iki tarafında birbirine silâh çevirmis bekliyen seferber kuv vetlerin uvandırdı&ı endise ve perginlifin feale edilmesidir. Hâlen hudud boylarında cephe alan iki askeri blokun karakter leri, knvvetleri ve bünyeleri arasmda mühim farklar vardır. Rıısya ve müttefikleri. fiilen se ferber vaziyettedirler. Silâh alttnda fazla insan tntmakta ve sa nayilerini harb istihsaline ealıştırmaktadırlar. Demir nerde *e risindeki ordnlar, tek bir siyasi makamın kararına nyarak, bir taarruz veva mndafaa harbi vao ma£a hazırdırlar. Nato knvvetle rinin tertib ve teşkilâtı ise .bam başka bir mahiyet faMmaktadtr. Feridun ERGtN (Arkası Sa. 3 Sü S te) Ankara, 6 (Ecved Güresin telefonla bildinyor) D.P. Genel Idare Kurulu bugün saat 10 da Başvekâlette genel Başkan Adnan Menderes'in riyasetinde toplanmı$ ve toplantı 13'e kadar devam etmiştir. Bugünkü toplantıda parti genel Idare kurulunun muhalfet partllerinin seçime girmemek hususunda aldıklan İngiltereye kaçan Rumlar BAYAR İLE DtAK KRALININ T ETKIKLEK1 Şehrimızde misafir bulunan Irak Kralı İkınci Faysal ile Cumhur Başkanımır Celâl Bayar dün Orman Fakültesini riyaret etmişler ve bilâhare Kilyosa giderek Turizm Bankası tarafından vücude getirilen otel ve tesisleri gezmişlerdlr. MaJeste Kral ile Cumhur Başkanımız evvelki gece de Deniz Kulübünün 20 nci yıl balosunda hazır bulunmuşlardır. Yukandaki resim baloda çekilmistir. j Muhalefet C.H.P. Meclisinin kararını nasıl karşıladı? Malatya Halk Partisi çevrelerinde, Parti Medisinde alınan karann yersizliği belirtiliyor Bunhr, Kıbruta daha bir ç«k Rumlann En<Mİfl aleyhind« •ldnklannı, fakat kiliseden korktukkruu «fiylediler Londra S (BBC) Kıbnslı Rumlardan müteşekkil 120 kifilik Ur grup İngiltereye gelmiftir. Bu Rumlar, Kıbnsm Yunanistan tarafmdan ilhak •dihnesin* tsraftar olmadıklannı vt tathis^iliğin «rtması uzerin» dt «dadan kaçtıklarmı söylemislcrdir. tngilizce bilmiyen ve rumca konufan bu Kıbruh Rumlar bir tercüman vasıtasile gaıetecilere sunlan bildirmijlerdir: Sa. 7, Sü. 1 de Bize karşı Sovyei barış kampanyası Sovyet Şurasmda iki mebus, Rusyanm Türkiye ile iyi münasebetler knrmak istediğinden bahsettiler Paris, 6 (R ) Moskova radyosunun b ldirdiğtne gore, Sovyet yüksek şurası (Cenevre konferan sı) ile elâkah çalışmalarmı bitinniş ve Bulganın tarafından okunan raporu da tasdik etmiştir, Bu toplantılar esnasın^îa biri Ermeni vt diğeri de Gurcu iki mebua Arkası Sa 7 Su 7 de C. H. Partisinın leçimlere gir meme karan, diğer muhalif parti çevrelerinde memnunlukla k>r;ılan mış vt halk arasmda da kararla ilgili bazı löylentiler ortay* çıkmıştır. MuhteUf muhalif partilıler, teçi me iştirak mevzuunda partilerin ay n ayn ve aynı karar» varmıs olmasının, geçime girmeme sebeblerini kuvvetle ifade edebileceğini söylemişlerdlr. C. M. Partisi Genel Bajkanı O«man Bölükbtfi bu mevzuda dendjtir ki: Cımilerde vaaz verip, açık saçık (Arkan Sa 7, SO. 7 de) dolasıldığindan zefaeU eldutunu iddia ediyorlar İzmir depremini istismar eden yobazlar çıktı! VALİNİN BASIN TOPLANTISI Vali ve Beledıye ReU veküi Prof. Ğökay, dün Büyükdere fidanhğında bir basın toplantısı yaptı. Resimde, kaçarken görduğunüz Vali, gazetecilerden değil, toplantı sonunda baçlıyan yağmurdan kacmaktadır. Gökayın şehir meseleleri etrafındaki konuşması ikinci gahtfededir. Kâr haddine tâbi tutulacak mallar 56 ayn grupta toplanan mallannkâr haddi önümüzdeki hafta ilân edilecek Ankar» 8 (Telefonla) İktisad ve Ticaret Vekâletinin, piyasaya arzedilen bütün mallan kâr haddine tâbi tutmak üzere çalışmalara başladığını ve K/944 sayılı kâr hadlen kararnamesinde yer almıyan mallan ayn bir liste haltade ilân edeceğini dün bildirmiştik. Malum olduğu uzere K/944 sayılı kararname hükümleri mucibinc« geçen yıl İktisad ve Ticaret Arkast Sa. 7, Sü. 4 te İrmir 6 (Telefonla) Ege bölgesindeki «on büyük depremin en sıddetli olarak hissedüdıgi İznurin Söke kazasuıda, kadın ve kızlarımınn yaz gunlerinde bu mevsim* mahsus kıyafetlerle dolasmalan yo bazlan hiddetlendirmistir. Bunlar, zelzelenin, Cenabı Hak taranndan Türklye Köylü Partisi açık «açık gıyinmeleri yüzünden konferansına dün de saat 10 dan Arkası Sa. 7. Sü. 1 de itibaren, parti genel merkezinde devam edilmiştir. Memleketin ıktisadi durumu mev zuunda söz alan üyeler, muhtelıi ıktisadi konulara temasla Iktidan tenkid etmişlerdir. Diyarbakır delegesi Mehmed Ali Gür.eş, küçük sanayie ehemmiyet verilmediğinden jikâyet etmi} ve tMemleketi baştanbaşa elektrik santrallan ile donatmak ve her kataya su getirmek fevkalâde b r sey; fakat bu işler içm lâzım olan ipti(Arkasx Sa. 7 Sü 8 de> Köylü Partisi konferansında dünkü çalışmalar Eroin imâl eden profesör! Bulganin, Sovyet Yüksek Şurasına hitab ederken Ankara 6 (Telefonla) Uyustunıcu raadde imal etmek ve saklamak suçlanna aıd Turk Ceza Kanununun 403 ve 404 uncu madde Arkası Sa 7. Su 5 te Kayseri Cezaevinde çıkan kanlı isyan Kayseri 6 (Telefonla) Şehri ma tonunda mahkumlann pencerc miz Bölge Cezaevinde bugün yeni demirlerinden yaptıklan 21 $if ve den büyük bir isyan çıkmıs,tır: ekmekler arasmda lçeri aokulan 4 (Arkası Sa. 7 S<ı * de) Dün Cecaevinde yapılan sıkı ara Film yıldızı Suzan Ball kanserden öldü 21 yaşındaki genc aktris kanserl yaptığı mücadele yüzünden bütün Amerikan miHetinin sevgisini kazanmıştı Ordu terfi listesi Ankara 6 (Telefonla) 28 ağustosta nesredilmesl mutad olan ordu terfl listesi üzerindeki çalışmalar ilerlemektedir. Öğrendiğimize göre yakmda top lanması icab eden Yüksek Askeri Şuranın bu içtimaı bir müddet için geri bırakılmıştır. Hazirlanmakta olan ordu terfi listesi Şura toplandığı takdirde görüşülecek, toplanmadığı takdirde görüşülmeden de neşredilecekür. Ayaklanma 3 saat sürdü, jandarma âsiler üzerine makinelitüfekle ateş açtı, 19 kişi ağır ve hafif yaralandı Mahsul çürümek tehlikesine maruz! İzmit, 6 (Telefonla) Bölgemi çilmiş buğday ve arpa mahsulünün ze ve Adapazarl havalisine Kurbsn harrnan yapılmasına imkân bırakBayramındanberi devamlı ve şid mamaktadır. Bu yüzden mahsul detli olarak yağan yağmurlar, bi Arkast Sa 7, Sü. 6 da Tokadda ticaniler bir beyanname hazırladılar tskender Mina 'irlandah Katü,, Bugünden itibaren 4 üncii sahifemizde bulacaksmız Yeni resimli romanımız: Liderleri ve elebaşılan hapisanede' bulunan ticanilere bu harekette kimin önayak olduğu arafhnlıyor Hâdiss bir çocugun ihban va beAnkara 6 (Telefonla) Birkaç gün evvel Tokadda ticanilerin ha yannameyi poliae getirmesi üzennt Suzan Ball, geçen sene kanserden zırladıklan bir beyanname ortaya anlasılmi} vt çocuk bu beyanname ayağı kesildikten sonra hastanede çıknuj ve tahkikata başlanmıştır. Arkası Sa. '/. Su a te (Yazısi. 7 ncı sahıjemızde) Pakistanda Umumi Vali değişti! Karaşi 6 (R ) Pakistan Umumî Valisi Gulam Muhammed, hasta olduğundan bir müddet için çe kilmi? ve yerini İç Içleri Bakanı Arkast Sa. 7, Sü. 3 te Pazar İlâvemizi Bu?ün Mutlaka Görünüz! Şair Fitnat Hanımla Ahmed Mithat Efendi arasmda geçmiş enteresan bir aşk macerasıru, Ressatn Miinif Fehimin bu hâdiseyi canlandıran çok güzel renkti tablosu ile birlikte bn itâvede bulacaksmız. SABIK ARNAVUD KRALI AMERİKAYA GİDİTOR Sabık Mısır Krah Faruğun tahtmdan atılması üzerine Mısırdan ayrılan sabık Arnavud Kralı Zogo, Birleşik Amerikaya gitmeğe hazırlanmaktadır. Hâlen Riviyerada bulunan Zogo'nun New York'ta bir villâ saün aldığı öğrenilmiştir. Yukarıdaki resimde sabık kralı, karısı sabık Kraliçe Geraldina ve oğlu ile bırlikte gorüyorsunuz. Zonguldak seylâbımn yaptıgı büyük zararlar tşleinraler Vekili memlekelin köntörsaı kalmıyaeağını balka temin ediyor Zonguldak, 6 (Telefonla) İş ğü makamında basına şu beyanatı letmeler Vekılı Samed Ağaoğlu son vermiştır: sel felâketi karşısında kömür havza < Zonguldak belki de asırlarmmn durumu hakkmda Ereğli Kö dan beri görülmemis. şiddette bir mürleri İşletmesi Umum Mudurlü Arkast Sa. 7. Su. I de askerî uçağının Trablusgarb açıklannda denize mecburi iniş yaptığını ve subaylarımızla uçak tnürettebatınuı kauçuk sandallarla kurtulduklar mı dün yazmıstık. Binbaşı Sacit Gurumlü, Yüzbaşı Kemal Çam ve Üstteğmen Behçet Devay yurd» avdet etmis bulunmaktadır. Yukandaki nsimlerde denize düşen uçaktan tahlisiye sandallarile kurtulan subaylarımız gorulmektedir. { MArhurî fllU YanaR U e a k Amenkada kurstan dönen 3 subayımıIRBCDIin InlŞ l a p a n IIÇaK z ı n i ç i n d e bulunduğu bir Amerikan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog