Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

BEYOĞLU ŞÜBEMİZ ZENGİN İKRAMtYELERİLE EMRİNİZDEDİR DOĞUBANK 31 iflci yıJ sayı 11.141 umhurİYet RLJRUCUSU: TUNUS NADİ Telgraf w mektub adresı. Cumhunyet lstanbuJ Posta kutuıu tstanbul No 246 Telefonlar: ÜPiuml Santral Numara*ı: 242» Yaa İjleri 24299 Matnaa 24290 Satılmış Adam tngiliz romaneüannın en önde gelenlerind«D birt olan Öraham Greene'in bir cinayetİB. tablilini yapan ve bir zabıta roman* kkdar tncrakja okunan bu romanı yükstyc sanat'dögeri kabul edilmig romanlardaa biridjr: Varlık Yayınevi bu kitabı Büyüfc Cep kitablan arasuıda 2 Ldra fiatla yaymîamıgtır. Comartesi 6 Âğustos 1955 C.HP. seçimlere girmiyeceğini bildirdi Karar dün Parti Meclis'mde 7 saat süren tartışmalardan sonra veritdi Beyannamede: «Memlekette siyasî faaliyetleri her türlü emniyetten mahrum eden bir devir açılmıştır. Siyasî hakların kullanılması imkânı? toplantı ve söz hiirriyetieri engellenmiştir. Bu şartlar karşısmda secimlere girmemeğe karar verdik» deniyor Parli Meclisi beyanname neşretti İnönö siyasi bir vasivetname mi lanzim etti? Vekiller heyeti dün âni olarak toplandı üç buçuk saat süren toplantıda nahâlefet partilerinin durumiı ve seçim hakkındaki kararlan da göröşuldü, Menderes yurd gezisinde söyleyeceği nataklarda bu kararlar âzerinde duracak Ankara. 5 (Telefonla) Dün akşarn otomobille şehrimize gelen Başvekil Adnan Menderesten baska biitün Vekiller de Ankaraya dönmüşlerdir. Seyahatte bulu1 nan Vekiller. Başvekilin anî daveti dolanan seyahatlerini geri bırakmışlar, I yısile yısi ve otomobille dün aka uçak, tren uça gam v« bu sabah jehrimize gelmişlerdir. Bu ani davetin sebebi sabah anlaşılmış ve İcra Vekilleri Heyeti saat 10 da toplanarak 13 30 a kadar müzakerelerine devam etmiştir. Bu toplantıda görüşmelerin siklet mer Arkatı So î Sn M a MuhaVefet lideri verilen gazete haheri içîn: «Bu mevruda söylenecek söriim yoktur» dedi Ankara, 5 (Telefonla) Şehrimizde intişar eden Ankara Tel graf eazetesinin busunkü nüshasın da «CHP Genel Başkanı İnönü vasivetnamesini harırlamış», olnönü, mallannı kanunî varislerine taksim etmiş», «kendısine siyasî halef olarak Kasım Güleği seçmişs başhklan altında bir haber neşredilmistir Haberi aynen veriyorum: «İtimada şavan kaynaklardan elde ettığimız malumata göre. tsmet Paşa (İnönüi sivasi hayatının kendisi için ve bir bakima partisi fçin en mühım ve belki de havati ksrarm' vermUtir O6rend''ğimize pore, bu karann mahiyeti şudur: İnomi ve Ârtetâ kendine veraset yolu ile inHkal etmİ5çesiq« Ha!k ' P^rtisı *?eC.H Partisi Meclisi, dün laat 10 fslieini vaomakta olan İsmet înd da Cağaloğlundakı il merkezinde, nü kendısine halef olarak Kasım Genel Başk&n İsmet İnönün,ün rt Arkasi Sa 7 Sü 5 t* ısliğinde foplanmıştır. Toplantıyı açan Ismet İnönü. son senelerdeki iktisadî, siyasi memleket meselelerine temas etmiş ve ıktidarla muhalefet partılennin munasebetlerme, Isparta il kon Köylüden hububat mübayaası Toprak Ofisi, iki ay zarfmda 346.680 ton hububat satın aldı Kasım Giılck, Parti Meclisinin ditnkü ictimaında gresın» v» dığer hâdıscli gagea parti toplantılarına aid gorüşünü izah ettikten sonra, Beledıye seçımlenne iştirak mevzuunda, metr iis üyelerinın sebeb göstererek, müsbet veya menfi kanaatierini bıldırmelerını isterniştır. Muteakıben okunan merkez ıdare kurulu raporu ve kurulun seçimlere iftırak etmerae teklifi muzakere edılmıştır. Yedi saat devam eden tartışmf dan sonra, seçimlere girip ginknemesi mevzuu oya konulmuşturSaat 17 de, iki müstenkif oya karşı 28 reyle C. H. Partisinin Belediye ve Genel Meclıs seçimlerıne (Arkası Sa. 7, Su. 7 de) A<nerikada iktisadî tedbirler Ankara, 5 (Telefonla) Toprak Mahsulleri Ofisi, hububat mübayaasına devam etmektedir Verilen malumata nazaran 1955 yılınln 1 haziranından 31 temmuzuna kadar olan iki aylık devre içinde Oiıs, müstahsilden 296.225 ton buğday, 4.410 ton çavdar, 3.918 ton mısır, 34583 ton arpa, 7.544 ton yulaf olmak üzere ceın'an 346.680 ton huZongulmak, 5 (Telefonla) Üç bubat ve 195 ton pırinç satın al günlük bir fasıladan sonra şehrimışttr. Bunlara mukabil müstahsıle miz bugun yeniden seylâb felâ Arktu\ Sa 7, Sü. 4 tt kctise maruz kalmıştır. Dün dk$arn başhyan şiddetli yağmur bir nüddet devam ett.kten sonra şimaUen esen riızgârla yağmur bulutlan '.amamen dağılmjştı. Bugün gene «aa1 1410 sıralarında karay«l ve poyraz tstikametlerinden gelen ^ıddetıı vağ murla yanm saat içinde şenir baştanbaşa sellerin istilâsına uğramışj tır. Halk seylâba karşı âzamî âerecede tedbir pldığı halde sv'.er, dükkânlar sular altında kalmış ve bu arada şehrin ortasından ge? Zonguldak dün tekrar sellerin istilâsına uğradı EHinkü seylâbda maden ocaklarının da kısmen sular altında kaldığı anlaşılıyor mekte olan Üzülmez deresinden ka las, varil, kumes hayvanlan ve koyunların denize doğru sürüklenmeK te olduğu görülmüştür. Bugunkü «ylâbda günün en enteresan hidUelerinden birisı de Soğuksu <cöprüsünün yıkılmasma mâni olmak için binlerce kişinin gozleri önünde askerî yardım ekipme mensub eratın bellerine ip bağlıyarak köprü menfezlerini tıkayan kalasları temizlemesi olmuştur. Bugünkü sel baskınında Gelk, Karadon ve Kilimli ocaklarından bır kısmının sular altında kaldığı, Arkast Sa 7, Sü. 4 te Ticaret Vekâleti yeni sirküler hazırlıyor Ankara, 5 (Telefonla) Hab«t aldığımıza göre Ikt'sad ve Ticaret Vekâleti tarafından 7 numaralı yeni bir sirküler hazırlanmaktadır. Pazartesi günü ilân edilecek olan sirkülerde bugun Resmt Gazete ile neşredılen 6 numaralı sirkülerda tevzi şekli gösterilen mallardan kâr Arkası Sa 7. Sü 1 te Enf1as\onu önlemek için Amerikan bankaları iskonto nisbetmi yükselttiler Tarih kitablarını Belediye zor değiştirecek bir keşif! durumda Alaçatıda bulmıan ilk ^ağa aid mozaikler ortaya büyiik bir dâva çıkardı san üzerıne işlenmesile meydana getırilmiş bır mozaık remın elde edilmiştır 10 köylunün fasılasız bes. saatlik kazı netıcesinde ortaya çıkardıkları mozaık zeminkı aslı 12 metre kare tahmin edılmekle beraber uzun yıl ların tesin ıle 2 metre karehk bir kısmı kalabılmıştır. Uzeri gayet mahir sanatkârların elınden çıktığı anlaşılan hayalî hayvanlar, çiçekler ve geometrık şekillerle süslüdür. Renkler ve şekülerin harmonisi bil Arkası Sa. 7. Su 2 de Devlet Şurası, Belediyelerin esnaf tarafından teklif edilen tarifeleri tasdikle miikellef oMuklanna, bizzat, tarife tesbit edemiyeceklerine dair bir karar verdi Bir müddet evvel, esnsf teşekkülleri tarafından. belediyelerin tarıfe yapamıyacakları, ancak teklif olunan tarifelen tasdik edebilecekleri ileri sürülmüş. durumun Devlet Şurasında tetkıki istenmıştiDevlet Şurası. belediyelerin teklif VEDA BLSESİ Viyana sulh edilen tarifeîeri tasdikle mükellef andlaşmasının imzalanmasını mü Arkası Sa 7. Sü 5 te teakıb Avusturyadan ilk olarak Ingilız işgal kuvvetlerinin çeküme| e başladığını bildirmiştık. Yukarıdaki resirade, Avusturyalı sevgilisine garda veda eden bir Ingiliz askeri görülmektedır. New York 5 (aa.) Birleşık Amerıka bankaian ıskonto nisbetını yüzde 1 75 twn 2 ye çıkarmış" lar dır. Bankaian bbyle bir tedbir al* mağa sevkeden sebeblenn başmda, Izmır 5 (Telefonla) Çeşme kaherhangi bir enflâsvorj tehlikesini zasınrn Alaçatı nahıyesıne bağlı evvelden önleme endişesi gelmekDdır köyünde tesadüfec yapılan tedir. yapılan bir arkeolojık keşif bütun dünya tanhçileri arasmda heyecan yaratacak ve ılk çağa aid mevcud kitablann hepsinin tadilıni ıcab ettırecek kıymette bulunmaktadır. Milâddan dnce 1200700 seneleri arasında yaaşmış 12 Iyon sıtesinden biri olan fcıtreanın kâin bulun duğu burada nohud taneleri kadar buyüklükte yeşil, kırmızı, siyah ve beyaz mermer parçalarınıiî hora Çalışma Vekili dün işçilerle konustu Grev hakkının verilmesini istiyen işçilere Hayreddin Erkmen: «Grev, bizim ötedenberi kabul ettiğimiz bir haktır» dedi Hükumetin mahkemeye verdiği 18 rahibe Ankara, 5 (Telefonla) Dört vilâyette ve bu arada Istanbulda ku rulması kanunla kabul edılnüş olan kolejlerden İstanbulda kurulacak kolej için evvelâ Ahmed Muhtar Paşarun kdşkü duşünulmü;, bilâhare mahkeme kararile hükumete intikal eden Modadaki Kapusin manastırının okul halıne iblâjı kararlaştınlmıştır. Arkası Sa 7. Sü 1 dı 1955 1956 Yunns Havavollannda Nadi yeni zamlı Mükâfatı Fransız âlimi dün basın tarifenin metni Mükâfat, biitün memleketi ve biitün gencliği atâkalandıran bir mevzua dair açılacak müsabakaya tahsis edilecektir Belediyenin kararım yutan toplantısı yaptı Calypso adlı tecrübe gemisile limanımıza geldiğini dün bildirdiğimiz Fransız deniz âlimi J. Cousteau dün sabah 9.30 da gemide bir basın toplantısı yaparak sualleri cevablandırmış ve ayrıca tesisat hakkında izahat vermiştir Gazetecıler gemide iken Irak Kra lı Faysal da gelerek Fransız âlimi Cousteau'nun verdıği izahatı dınlemiş ve Calypso'yu alâka ile geznuştir. Calypso gemisinin, araştırmalaj Ar<casi Sa 7. Su 2 de Müsabakanın son hazırlıklan yapılıyor, birkaç güne kadar ilân edeceğiz Ankara, 5 (Telefonla) Devlet Havayollannın zamlı yolcu tarifesi bugünden itibaren tatbik edil meğe başlanmıştır. Yeni tarifeyi aynen veriyoruz: 75 T i . Adana Ankara 66 Adana Diyarbakır 30 Adana Gazianteb 18 T.L. Adana İskenderun 126 T i . Adana İstanbul 45 T.L. Adana Urfa 107 T.L. Adana Van 41 TI^. Afyon Ankara 37T.L. Afyon Antalya Arkası Sa. 7. Sü. 3 te 72 polis doğu illerine nakldiliyor İstanbul emniyet teşkilâbnda çalışan âmir ve polislere aid şark hizmeti emri dün Vekâletten îstanbul Valiliğine, oradan da Emniyet Müdürlüğüne gehniştir. Şsrka tayinleri çıkan âmir ve me murlar 72 kişi olup isimleri ve nak Arkan Sa. 7. Sü. 1 i « lokatıtacı Eskişehir 5 (Telefonla) Bugün şehrimizde enteresan bir hâdUe olmuştur. Eskişehir Lokantacılar Çalışma Vekili dttnkü konuşma esnasında terlerini süiyor ve Gazınocular Cemiyeti Reısı, Belediyeden müteaddid defa tariBir müddettenberi şehrimizde VekU, Birliğin tertiblediğı bu feleruı yeni rayice gore âyarlan bulunan Çalışma Vekili Hayred toplantıda; 40 kadar sendika ve tnasını istemıştir. Talebi son defa din Erkmen, dün saat 16.30 da federasyon başkanile temas etrnir da reddolunan Cemiyet Reısi, BeBeşiktastaki İşçi Sendikalan Bn~ tir. ledıyenin gonderdiğı red cevabı lik lokalinde işçilerle bir toplantı İş ve İşçi Bulma Kurumu, İşçi evrrkını yemek ve yutmak suretüe yapmıştır. Arkası Sa. 7, Su. 6 da Beledıyeyı protesto etmiştir. İzmitte battı sanılan kotranın komik hikâyesi İzmit, Kâğıd fabrikası memurlanndan, fabrıka su sporlan başkanı Salâhaddin Özdenız, soy adından da anlaşılacağı gibi denize delice âşık bir sporcudur. Babası, dedesi, soyu sopu denizcidır. Yüzmede, kürek çekmede, hele yelken ıçmada, kotra kullanmakta yekta mı yekta... Kansı Bedriye Ozdeniz de öyle... Tencere yttvarlanmıı kapağmı bulmuş... Yeni bir kotra almışlar. Gıcır p cır bir kotra. Önümüz bayram demişler; Marmarada Adalara kadar bir saia yapakm... 4 tane d« nur Arkas\ Sa. 7, Sü. 4 te Salâhaddin Özdenis ve eai \ Edebiyat tarihimizdeki aşk macerası jMuharrir Ahmed Mithat İEfendi İle şair Fitnat Ha|nım arasındaki aşk macekrasmın şimdiye kadar bi Minmiyen safhalannı anlas tan bir yazıyi, ressam Mü'nif Fehimin çok güzel bi' Irenkli tabk>suyla tüslenm'' olarak yannki Caiypso jemirinde dealı ilimi Cousteaa'niııı v«rdi*i iıahatı dfaüijenler araauıda. Majeste Faysal da vardı. Resün, Krah remlyc blnerken röstetiyor Pazar İlâvemizde bulacaksmız. Irak Krah
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog