Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SUAT TAŞER Radyolarımızda sık sık okunan, büyük bir alâka gören Sahavet Hanım şiirlerile en yeni yazdıklarını topladığı HARAÇMEZAT eseri, bir lira fiatla SHD. Kitablan arasında ÇIKTI P.K. 133, Ankara 31 iflci yd sayı 11.139 umhuri Ktreucusu: T U N U S NADt Telgrai ve mektub adresi: Cumhurıyet tstanbul Posta fcutusu tstanbul No 248 Telefonlar: ürıuml Santral Numarası: 24288 Yan İşleri 24299 Matbaa İ4290 ŞatrinuşÂdam tngillz romancılarının en önde gelenlerinden biri olan Graham Greene'in bir einayetin tahlUini yapan ve bir zabıta romanı kadar u»erşkla^kunan bu romanı yüksek saıfiat de^fci kabul edilmis romanlardari biri**rf Varhk Yayınevi bu kitabı Büyuk Cep Kitablan arasında 2 Lira fiatla 'jrayınlanmıştır. Perşembe 4 Ağustos 1955 • Partisi dün se karar Bölükbaşmın riyasetinde toplanan Partî Genel îdare Kurulu 10 saat müzakereden sonra vardığı bu kararm mucib sebeblerini anîatan bir de teblior neşrettî C.M. Partisi Genel ldare Kurulu, dun saat 10 da Coğaloğlundaki il merkezinde toplanarak, önümüzdeki mahallî secimlere. partinin iştiraki meselesini müza kere etmiştir. Parti Genel Başkanı Osman Bölüikbaşı riyasetinde yapılan toplantı saat 20 de nihayete ermis ve kurulca alınan seçimlere girmemek kararı, toplantıda ileri sürtilen mucib sebeblerle birlikte bir teblig halinde yaymlanmıştır. Tebliğde partinin 17 ağustos 1954 ta rihli cBu sartlar altmda seçimlere istirakin Arkasi Sa 7 Sü 3 te C.H.P. Genclik Kolu toplantısına müsaade edilmedi Gencler, Başbakana telgraf çekerek, Beyoğlu Kaymakatnını şikâyet ettiler C.H. Partisi Beyoğlu ilçe genclik kolu tarafından, önümüzdeki Ü Ge nel Meclisı ve Belediye seçimlerine katıhp, katılmamak mevzuu üzerinde dün saat 17 de yapılacak münakaşalı toplantıya, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından müsaade edilmemiştir. Kaymakam Hayreddin Nakiboğlu ilçeye gönderdiği resm! yazıda; toplantmın bir iç toplantı olmayıp, içtimaatı umumiye ve toplanma ka tıumı hükümlerine girdiğini, müracaatlerin bu kanunun gerektirdi Arkası Sa 7. Sü. 4 te Yurdda kaçak rakı yapanlar birden artmağa başladı Anıerikanın New Jersey eyaletinde sıcaktan bunalıp köpeği ile çinko bir sıı kabı içinde serinlemeğe çalışan bir zenci çocuğn Zonguldak, yaralannı sarmakla meşgul İnsanca kaybın az, fakat tnaddî zararaı büyük oldugu anlaşılıyor, hükumet nıümkün olan bütün yardımları yapmağa başladı Zonguldakta evi başnu yıkılan felâketzede bir aile Zonguldak 3 (Telefonla) Şehrimız, uğradığı büyük sel felâketinden sonra bugün oldukça sakin Ankara, 3 (T.H.A) Bildirildiğine göre. Inhisar maddelebir gün geçirmiştir. Seylâbdan zarar rine yapılan son zamdan sonra bazı sahıslar tarafından husus! gören ev, dükkân ve mağazalar imlâthanelerinde rakı yapılmağa başlanılmıştır. sahibleri, belediye itfaiye ekipleriBilhassa. son günlerde kaçak rakı imalâtı bazı jehirlerde nin de yardımlarile akşama kadar ve bilhassa Ege bölgesinde had bir şekil almıs bulunmaktadır. sulann tahliyesi ile meşgul olmuşBunun önüne geçmek maksadile İnhisarlar İdaresi ve Emniyet lardır. Şehrin ana caddelerini dolmemurları işbirliği yaparak zecri tedbirler almışlardır. duran molozlann beled:ye temizlik Buna muvazi olarak kaçak tütünün de piyasaya sürüldüğü vasıtâlarile kaldınlmasının imkânSıcak rüzgâr ziraî bölgelerde müsahede edilmis ve buna karsı da gerekli tedbirler alınmıstır. sızlığı karşısmda Karayollan Ubüyük zarar yapü Arkası Sa. 7, Sü. 6 do mum Müdürlüğünden temin edilen ve kafile halmde gelen kamyonlar New York 3 (a.a.) İki haftaKardeş ve müttefik Irakm Basbu sabah derhal faaliyete geçmif danberi devam eden sıcak dalgası vekili Nuri Said Paşa dün gece saat ve ayrca hamiyetli vatandaşlarımız 44 kişinin ölümüne sebeb olrauş 23 te uçakla Yeşilköyden Bağdada tur. dan raüteabhid Rıza Incekara da hareket etmiştir. Havanın daha bir müddet böyle elinde mevcud bütün kamyonlarau Irak Başvekili hava meydanınd» devam edeceği zannedilmektedir. belediye entırine vererek temizlik Başyekil Adnan Menderes, Devlet Sıcak bir rüzgâr ekinleri kavurmuş amebyesine geceli gündüzlü iştirak Vekili ve Hariciye Vekâleti vekili ziraat bölgelerine büyük zarar vcr etmiştir. Bugün öğretıdığıme göre Arkas* Sa 7. Sü, 6 da miştir. İsrael uçağında olenlerin dün sabaha karşı trenle şehrimize getirilen Kozluda yıkılmış bulunan ev adedi cesedleri gene dün nçakla Telaviv'e götürülmüştür. Resim, tabutlann 15 ten 33 e yükselmiştir. Halen şehrimizde karanlık ve trenden indi rilişini gösteriyor susuz bir vaziyette bulunan Soğuksu semti haric dığer semtlerde hayat normale avdet etmiştir. Kızal18 YAŞDJDA DAMAD, 57 YAŞIN(Arkası %Sa. 7, Sü. 7 de) DA GELİN 18 yaşındaki AvusCidde, 3 (THA.) Suucî Aratralyah Colin Dempsey, 57 yaşınbistan Sağbk Vekâleti bugün ieîda torun sahibi bir kadm olan Besrettiğı bir tebliğde, son 48 saat zarsie Franklin ile evlenmiştir. D ü Ankara, 3 (Telefonla) Gazetefında hrcılar arasında ölenlenn ğünü müteakıb gazetecilerle konu sinı kapattıktan sonra hakkmda sayısı 82 ye yükselmiştir Bun'arşan damad, «birbirlerini sevenler türlü rivayetler çıkarılan Prof. Nidan 67 sinin güneş çarpması netıiçin aradaki yaşın kıymeti yoktur» had Erimin Philadelphia'daki Stand cesinde öldüğü bildirilmektedır. demiştir. Yukandaki resimde, ye ford üniversitesi Türk tarıhi ve diAnkara, 3 (TÜ.A.) Iran Şa ziyaret edeceği bildirilmektedir. Diğer taraftan Hacca gelenıerin hının davetlisi olarak Tahrana giAnkara, 3 (a.a.) Belçika mil ni evliler görülmektedir. li profesörlüğüne tayin edildiği hasayısınm bu sene 700 bine baliğ ol decek olan Türkiye Devlet Reisi lî bayramı münasebetile Reisicumber verilmektedır. Bu haber dün duğu kaydedilmektedir. Celâl Bayarın 10 ekimde uçakla hurumuz Celâl Byarla Belçika Kra akşam Ankaraya yayılmiş ve hattâ Ankaradan hareket edeceği resmi U Majeste Baudouin I. arasında Profesörün yakmlanna: «Allaha ıs tebrik ve teşekkür telgraflan toaçevrelerden açıklanmıştır. marladık» dediği ve satışa çıkardıCelâl Bayar İranda 15 gün kala ti edilmiştir. ğı matbaasını tasfiye eder etmez Londra, 3 (A.P.) KomünUt lid bütün suçun kendisine rftci olAnkara, 3 (a.a.) İspanyanın cak ve kendsine refikaları Reşide Amerikava hareket edeceği söylen Bulgaristan hükumeti, bugün yap duğunu beyan etmiştir. Aralarında Bayarla bazı mebuslar, Tahran Bü millî bayramı münasebetile Reisitileri dolaşmağa başlamıştır. tığı bir açıklama ile, ElAl İsrael 12 Amerikalının da bulunduğu 58 yük Elçisi Orgeneral İzzeddin .\k cumhurumuz Celâl Bayar ile İ s Arkası S a 7 Sü 6 da uçağının düşürülmesinden mütevel Arkası Sa. 7, Sü. 4 te salur ve İrînın Ankara Büyük El panya Devlet Baskanı Gnl. Franco çisi ile maiyeti erkânı refakat ede arasında tebrik ve teşekkür telgraf ları teati edilmiştir. ceklerdir. Mardin 3 (Hususî) Siird VIAnkara, 3 (a.a) Mısır millî lâyetinin Aymbaran köyü halkıntsparta 3 (Telefonla) 1953 yi Ziyaretin ilk yedi günü reörrj, lında imal ettikleri esrarları Istan raüteakıb yedi günü ise hususi ma bayramı münasebetile Reisicumhu dan Kumru Demir Nine, 173 yabulda satarlarken yakalanan dört hiyette olacaktlr. rumuz Celâl Bayarla Mısır Reisi şmda olduğu halde vefat etmiştir. Celâl Bayann Tahran şehrinden cumhuru Ekselâns Gamai Abdıüesrarcının burada Ağırceza mahkeKumru Ninenin en küçük oğlu mesinde bakılan duruşmaları sona başka Abadan petrol tasfiyehane nasır arasında tebrik ve teşekkür bugün 90 yaşındadır ve sıhhattedir. erraiştir. Mahkeme, esrarcılardan lerinı ve dığer bazı İran şehirlerini telgraflan teati edilmiştir. Ayrıca 8 evlâdı ve 46 torunu varEOMANIN SİNEMA KRALİÇESİ birinı müebbed hapse, bir diğerini dlr. İtalyan başkentinde «1955 RoKıbns meselesi için ağustosun 29 kumeti, 20 ağustosta Kıbns mevŞehrimize gelen haberlere göre ma sinema güzeli» yüzler,ce müsa Arkası Sa 7. Sü 5 te Ninenin ömrü boyunca bir defa unda Londrada toplanacak olan zuunu Birleşmiş Milletlere götüre Yunanistan bu konferansa çok kabaşı bile ağrtmamıştır. En çok sev Türkiye İngiltere ve Yunanis ceğini, binaenaleyh oradaki dokuz labalık bir delegasyonla iştirak e bıkın iştiraki ile yapılmıştır. Nediği ve yediği şey bol yoğurt ile tan konferansınm tarihine Yunan günlük müddetin Birleşmiş Mil decek ve konferans üzerinde ma ticede 17 yaşındaki Georgia Mole çay olmuşrur. hükumeti itiraz etmişti. Yunan hü letlerden karar ahnak için az ge nevî bir baskı havası yaratmağa bu unvanı kazanmıştır. Resimde, 1955 Roma sinema kraliçesi görülleceğini anlatmış, bu baknndan mektedir. çalışacaktır. Londra konferansmın tarihinin da Bazı şehirlerde kaçak tütün satüdığı da görülüyor, alâkalı makaalar sıkı takib tedbirleri aldüar Âmerîkada 44 kişi sıcaktan öldü dün gece Bağdada hareket etti Nuri Said Paşa Mekkede 82 hacı öldü Bayarın Tahrana yapacağı ziyaret Cnmhur Baskanı uçakla İrana gidecek ve orada İran Şahımn davetlisi olarak temaslarda bulunacak Nihad Eritn Amerikaya mı gidiyor? Bulgaristan resmen ve tekrar tekrarözür dileyor İsrael uçağının düşürülmesinde yegâne mesulün kendisi olduğunu radyo ile ilân etti Bir esrar imâlcisi ınüebbet hapse mahkum oldu 173 yaşındaki Siirdli Nine vefat etti Kıbrıs Konferansma gidecek olan Türk ve Yunaıt heyetleri ha ileriye aknmasını istemişti. İngiliz Hariciye Vekili McMeallan, Yunanistanın Londra elçisi ile bu mevzuda konuşmuş ve müteakıben Yunanistan teklifini geri almıştır. Şimdi konferans kat'S olarak 29 ağustosta muhtemelen Londrada Millî Savunma Nezaretinde toplanacakbr. Konferansa tngiliz Müs temleke Nazın Lennoy Boy başkanlık edecektir. Kıbrıs konfe ransına Türkiyeden Hariciye Vekil vekili Fatin Rüştü Zorlu, Millî Müdafaa Vekili Etem Menderesle kalabalık bir heyet iştirak edecektir. Tanınmış Fransız deniz âlimi Gousteau geldi Tanınmış deniz araştırmalarl âlimi Fransız Cousteau dün Calypso gemisi ile limanımıza gelmiştir. Cousteau. Türk karasularında bir takım deniz altı araştınralan yapacaktır. Berabermde bir mütehassıs dalgıç ekipini de getirmiş bulunmaktadır. Türldyede jet'e binen ilk sivil Cumhuriyet Vecihi muharriri oldu Hürkuş dün Bulgaristandan döndü Kaçınlan «Hat» uçağım almak için Bulgaristana giden Hürkuş dönüşte Bulgar uçaksavarlannın ateşine tutuHu Asırlar Boyunca Istanbul isimli tarih ilâvesinic cildli olarak, birikmiş formalarla değiştirılmesi ağustosun 13 üncü günü akşaını sona erecektir. Eserm gördüğü büyük alâka neticesinde bastmlmış olan yedi renkli kapağın elimizde mahdud miktarda bulunması hasebile, Istanbuldaki okuyuculanmızın daha fazla gecikmiyerek bir an evvel formalan verip cildli eseri almalarını bilhassa hatırlatınz. Ayın 13 ünden sonra hiç bir müracaat kabul edilmiyecektir. Istanbul haricindeki okuyuculanmız da paketlerini ağustos ayı içimde idarehanemize evvelce bu sütunlarda yazdığrmız şartlar dahiünde göndermiş olaeaklardır. Tarih İlâvemiz Şahab Balcıoğlu jet uçafına binerkm (Yazın 5 inci tahijemizde) Bulgar topraklarına kaçınlan Hat isimli uçağını teslim almak üzere Bayramdan evvel Bulgaristana giden Vecihi Hürkuş ile makinist Erdoğan Yılmaz dün saat 15 45 te aynı uçakla Yeşilköye gelmişlerdir. Uçaktan iner inmez vatan toprağım öpen Vecihi Hürkuş, Türk Bulgar hududunda uçaksavar ateşine tutulan uçağını dikkatle muayene etmiştir. Bulgar uçaksavarlannın ateşine maruz kaldığını söy liyen Hürkuşun uçağmda bir hasar yoktur. Hürkuş, Bulgaristandaki durum hakkmda şu açıklamada bulunmuş tur: c Bir ekmeğin bile 2 liraya sa AMERIKA KIZIL ÇİN İLE GÖBÜbldığı Bulgaristanda hayat, taham ŞÜYOB Amerika ile komünist mfll edilmez bir hal almıştır. Halk Çin temsilcileri arasındaki görustabakası arasında sefalet son hadmelere bugün Cenevrede devam edini bulmuştur. Bulgaristanda hal dilecektir. ka nefes aldırmıyan bir de gizli poResim, görüşmelerde komünist Ui teşküâtı mevcuddur. Bu teskl Çini temsil eden WangPinNan'ı Arkan Sa, 7, Sü. 6 da gösteriyor. Sıın'î ay ışığı yapıhyor Amerikahlann tecriibeyi gelecek ay yapacaklan bildiriliyor Londra, 3 (AP.) Bir İngiliz bilgini, Amerikah bilginlerin, muhtemel olarak bir ay içinde, Yeni Meksiko bölgesinde, yeryüzünden 120 kilometre mesafede, gökte bir sun'i ay :şığı yaratabileceklerini açıklamıştır. Ingilterede de aynı yolda tecrübelerin yapıldığmı bildiren Profesör D.R. Bates, ay ışığının, çok S Arkan Sa. 7, Sü. & te Ha» ha^ Biz daha evrel keşfeteuştik,.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog