Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Demirbank Kadıköy Ajansı 29 Ağnstos 1956 Hususî keşidesi için hesab açınız. 31 inci yıl sayı 11.157 u m h u r i yet KURUCUSUrtUNUS NADf Telgral v« mektub adreai: Cumhurlyet tstanbul Posta fcutusu tstanbul No 246 Tdefonlar. Unuml Santra) Numaras: 24298. Y&» Işleri 24299 Matbaa 24290 jz ANADOLU ELBÎSSCİ ve TUHAFÎYECİ Tüccarlarının nazan dikkatlne: Meghur ( R U B O ) markalı Pazartesi 22 Ağostos 1955 trençkot ve pardesüler. Ayrıca Naylon hazır muçambalar Toptan Satışlara Başladık. ADBES: BENEFRAİM Mahmutpaşa Cad. 34/36 Teleforv 22464 Telgraf: RUBO Istanbul Dün Ankarada yapılan D. P. toplantısında konuşan Taraflar arasında Başvekil Yardımcısı, Turgut Gölenin durumundan, göriiş farkları var Zonguldak hâdisesinden ve son tebliğden bahsetti Ankara, 21 (Telefonla) Demok rat Partı Ankara ıl teşkılâtınm tertibledıfı kapah salon toplantısı bugün saat 14 te Büyük Sınemada yapıldl Toplantıda, Başvekil YardımciEi ve Devlet Vekih Fuad Kopriılü, Nafta Vekıli Kemal Zeytınoğlu, Gumrük ve Tekel Vekılı Emin Kalafat, Adbye Vekili Osman Şevkı Çıçekdağ, Ziraat Vekih Nedim Ökmenle. İşletmeler Vekılı Samed Ağaoğlu, D.P. genel ıdare kurulu azaları ve mebuslar bulunuyorlard*. KöprülünUn konuşması Ankara D.P. il başkanı Orhan Ererun k'sa bır konuşmasından son ra kursüye gelen Fuad Köprulu, toplantıya içtrrak edenlere teşekkür ettikten sonra, toplantmın maksad ve gayesıni izah etti. Bundan sonra sbzlerine devam eden Kdprulu, Ankara D.P. kuruluşundanberi, siyasî bir merkez olması ıtıbanle o zaman yapılan baskıların ve mezalimin en «iddetlisile karşl karşıye gel'ğıni söyliyerek: «1946 seçimlerinde mezalimin en şıddetlisıne mıraz bırakılan yer, Ankara olmakia beraber hurrıyet aşkını her seye rağmen rr.uhafaza etmıştir» de dı. Bılâhare bu toplantmın büyük bır mansı olduğunu soylıycn Koprülü: «Meelisin son eelsesinde bajllyan muhalefet, hücumlarına, her sahada devam etti. Açılış merasimi, kapalı ve açıkhava toplantılarl yaptılar ve bunların hepsinde milletin âsabıru bozmak istedıler. Hükumet, uzun müddet sabırla bekliyerek bu (Arkası S«. 7. Sü. 7 deı Yugoslav Federal tcra Konseyi Başkan vekili Ue Hariciye VekiH eylul senunda Ankaraya gelecekler öprülü muhâlefete Balkan tekrar ccvab verdi Paktı Ankara, 21 (Telefonla) Türkiye Yunanistan ve Yugoslavya arasında yapılan anlasma ile kuru'lan Balakn paktı ve müteakıben Arkası Sa. 3, Sü. 6 do yonal Fuarının açıldığını d ü n bildirmiştık. Fuara katılan 16 yabancı memleketin pavyonlan da dün Iktisad ve Tıcaret Vekili Sıtkı Yırcalı tarafından açılmıstır. Yukarıdaki resimde, Cumhur Baskanı Celâl Bayar, beraberinde Başvekil olduğu halde 24 üncü Izmir Fuarının kordelâsını keseTken görülmektedir. ( îzmır Fuarına dair haberlerimiz 3 üncü sahıfededir.) 2 4 ü n c ü İ z m i r E n t e r n a s C. N. P. nin Tekirdağ toplantısı yapılamadı Dünkü toplantıda Prof. Fuad köprülü konuşmak üsere kursüye giderken Üçlü Kıbns konferansı Atina, konferansı baltalamağa hazırlanıyor Atina, 21 (R.) Yunan siyaal çevreleri, yaklaşmakta olan (KıbrLS konferansı) nı endişe ile beklemektedirler. Bilhassa Türkiyenin bu me selede kat'î bir şekilde cephe almış olmfsı Atinada karışık bir hava husule getırmiştir. Yunan siyasf çevreleri, Londra konferansmın Yu nan temsilcileri tarafından baltalanmasını ve hemen Birleşmiş Mılletlere gidilmesini tavsiye etmektedirler. Yalmz Birleşmiş Milletler dnünde Yunan ilhak teklifinı ikinci bir hezimetin beklediği de gizlenmemektedir. Londra konferansına iştirak edecek Yunan heyeti Atina, 21 (a.a.) 29 ağustosta Londrada Türkiye, İngiltere ve Yujn^U3l5lStA HFft^^^^^'H" l!J3iÇTry8Ç8Jt^*^»IÖH Konuşmaları takib için meydana toplanan halk, polis tarafından güçlükle dağıtıldı Tekirdağ 21 (Vasfiye Özkoçak bildiriyor) CM. Partisinin, bugün burada yapacağı açıkhava ve kapalı salon toplantılarınm da musaadesi iptal edıldiği için, partı lıderleri siyasî komışmalannı yapamadılar. Parti başkanı Osman Bölükbaşı, durumu izah yolunda halka kısa bır hitabede bulundu; :encisini dinlemek üzere toplanan halk kütlesi, coplu polisler ve iandfirAnkara 21 (Telefonla) Ağus malar tarafından dağıtıldı. Lüleburgazdan saat 11 de yo'a tos ayı başında yapılması icab ederken muhteltf sebeblerle toehtr çıkan kafıleye Karıştıran mevk inedilmis bolunan Yiiksek ^Askeri S T S Sa 7. Sü. 6 da C.H.P. li mebus Turgud Göle hakkmda takibata geçildi Dahiliye Vekili dün gece Antalyada yaptığı konuşmada C.H.P, genel sekreter yardımcısına cevab verdi Yiiksek Askerî $ura bugün toDİanıyor de CH. Partisi Tekirdağ il başkanı ve il idare kurulu üyeleri ile üç kamyonu dolduran C.M. Partisi üyeleri de katıldllar. Kafileyi Tekirdağ hududunda «hoş geldiniz» yazılı dövizler, ^ajrak ve buketlerle karşılıyan yüz'.erce partili, kurbanm kesilmesinaen son ra, Osman Bölükbaşını ımuz'arda taşıdılar. Bir müddet sonra açık cipe bindirilen genel başkan ile genel başkan vekili Fuad Arna tezahüratla ş^hre girdiler. Arİeast Sa. 7, Sü. 6 da Antalya 21 Hususî) Dahiliye Vekili Dr. Namık Gedik beraberinde Muğla, Aydın raebuslarile Jandarraa genel kumandanı, İller idaresi umum müdürü olduğu halde bugün saat 14 te şehrimize gelmiş, şehir hududundan itıbaren kalabalık b'r halk kütlesi tarafından karşılanmıştır. Vekil öğleden sonra esnaf teşekkülleri ve halkla temaslarda bulunmuş, akşam şereflerine verilen ziyafete iştirak ettikten sonra saat 21 de Yıldız sineAnkara, 21 (TB.A.) Eylul amasında tertib olunan toplantıda ymda yapılacak olan yeni ve moAntalyahlara hitaben bir konuşma dern silâhların kullarulış tatbikatı yapmıştır. Kalabalık bir halk küt için Trakya bölgesinden ve Sakar Arkası Sa. 7. Sü 2 de Arkası S a . 7 , Sü. lde Tâlim için askere çağırılanlar Kıbrıs konferansmda, Yunan hey«tiae Bayvekil Yardımcısı ve Hariciye Vekili Stefan Stefanopulos baskanlık edecektir. Heyetin diğer azaları şunlardır: Müdafaa Vekâleti Müsteşarı Dimitri Vurdumbas, Genel Kurmay Başkanı General Constantin Bovas, Yunanistanın Birleşik Amerika Büyük Elçisi George Melas, Yunanis Arkası Sa. 3, Sü. 8 de Zonguldak C.H.P: kongresi sâkin geçti Fasta. Kazablanka'da cereyan eden karışıkhklardan sonra harabeye dönea bir eaddenin hâli Eisenhovver'in dış siyaseti tenkid edildi Muhalefet liderlerinden New York Valisi Harriman. CenevTede takib ettiği siyaset dolayısile başkanı suçlandınyor New York 21 (a.a.) New York eyaleti valisi Averell Harriman, es ki katolık muharıbler demeğinia bir toplantu nda seylediği nutuita Başkan Eisenhower'in Cenevre kon feransı sırasında Sovyetlere, demir perde gerisindeki memleketlsrde serbest seçimlerin tertibleneeeği yo lundaki vaidlerini hatırlatmamış ol duğuna esef ettiğini söylemiştir. Sovyetlerm harb içinde bunu va detmiş olduklarmı hatırlatan Harriman, Başkan Eisenhower'i Krem lini bu vaadini tutmağa zorlamak için Cenevre konferansı sıras'n^a bir fırsat ele geçirmemekle suçlandınruştar. Fastaki çarpışmalarda ölü sayısı 600 ü buldu Cezayirde de 500 kadar nümayişçi, Fransız polis ve askerleri ile çarpıştılar! Parıs 21 (R) Eski Fas sultaru nm tahtından uzaklaştınlmasınnı ikinci yıldonumü munasebetile Fas m muhtelif sehirlerınde dün çıkan ve b\ıgün de devam eden çarpışmalarda 600 kışinin ölduğü bıldi. rilmektedır. Bunların yüzü Avrupa lıdır. En ciddi hâdise KazablankajB 65 kilometre mesafede bulunan ma denlerde cereyan etmistir. Yalnız Arkast Sa 7. Sü 5 tc Konusmalarda Kâsım Giilekfen bahsedilmedi. İktidar serf bir lisanla fenkid edildi Zonguldak 21 (Arkadaşımız Kâzım Kip telefonla bildiriyor) Pek yakın bir zaraan evvel vuku bulan hâdiselerden sonra merakla beklenlen Zonguldak C. H P. il kongresi bugün saat 10,30 da eski belediye binasl salonunda toplandı. Kongrede CBJ». li milletvekillerinden Nüvid Yetkin, S ı m Atalay, Halim Yeniaras, Hasan Erdoğan, Mehmed Kartal, Ibrahim Us ve 280 delege ile kalabalık bir dinleyid gnıpu ve Zonguldak savcısı hazır bulundu. Kongretun öğleden evvelki oturumu sakin geçti. Öğleden sonra konuşan C.H.P. li milletvekilleri, bilhassa Sırn Atalay çok ağır tenkidlerde bulundu. Zonguldak Emniyet müdürünün ismi sık sık bahis mevzuu oldu. Kongreden bir gün evvel, C.HP. liler arasmda dolaşan, kongreye dağıtmak üzere tertibler hazırlandı ğı yolundaki şayialar tahakkuk etmed\ Idarî makamlann müdahaleskıi icab ettirecek bir vaziyet hasıl oldu. Atatürk ve şehidlerimiz için yapılan saygı duruşundan sonra kon gre başkanhğına Malatya mebusn ve C.H.P. başkan vekili Nüvid Yet kin seçildi. Müteakıben okuttan ıl idare kurulunun faaliyet raporunun, en dikkate değer tarafı Zonguldakta vuku bulan Kasım Gülek hâdisesinden tek bir satırla dahi bahsedılmemiş olması idi. Öğleden evvelki oturumda Ka(Arkast Sa. 7 Sü. 4 te) YENI EDEBI ROMANIMIZ PRENSES MARGARET ESRARI AYDINLANMADI tngiltere Kraliçesinin kızkardeşi Prenses Margaret, dün 25 yasma basmıs, bu münasebetle Kraliyet ailesinin toplandığı Balmoral şatosunda kısa bir toplantı yapılmıstır. Fakat Prensesin kiminle evle neceği suali etrafmdaki esrar perdesi dün de kalkmamıştır. Prenses, bu hususta hiçbir açıklama yapmamıştır. Yukanda Prerises Margaret'in son resmı görülmektedir. (Buna dair haberler 3 üncü*sahifemizdedır.) au. . Najeste Irak Kralııun mesajları tzmir. 21 (a.a.) Dün memleketımızden ayrılan dost ve müttefik Irak Kıalı Majeste İkinci Faysal il« Veliahd Altes Prens Abdülillâh, rfikib bulunduklan Savarona okul gemısi ile Türk kara^ularını terkettıkleri sırada, Reisicumhur Celâl Bavara mesajlar göndermişlerdir. Ekselâns Celâl Bayar, Türkiy* Reisicumhunı İ TürV karasulanodan avnlırken, güzel memleketnizde geçirdiğim Arkast Sa 7. Sü. 3 te G.H.P. Gazianfep mîHnginden vazgeçti Gazianteb 21, (Hususî) Fuad Köprülünün CHP hakkındaki söz lerini protesto maksadile Gazianteb CHP ıl teşkilâtı bugün bir mi ting yapmak için vilâyete müracaat etmişti. Ancak D P liler de aynı gün için Ankara ve İstanbuldan hatipıer getirterek şehrin ddrt yanmda mıtingler tertiplernişler. dir. Bu vazıyet karşısında, vukuu muhtemel nâhoş hâdiseleri dnlemek maksadile CHP mitingten vaz şeçerek bunu bir beyanname ile \\in etmiştir. CİANO'NUN İSTANBUIXÜ GEIİNİ Eski İtalyan Dış İşleri Bakanı Ciano'nun gelini olan Tstanbul doğumlu Nadia Haenni'nin geçenlerde int'hara teşebbüs ettığini, fakat kurtulduğunu yazmıştık, Hasta neye kaldmian Nadia, tekrar mtihara teşebbüs edeceğıni söylemiştir. Yukarıdaki resimde Nadia, intihara teşebbüs etükten sonra hastanede görülmektedir Nadia'nın aşkta kay bettiği ve bunun üzerine de 'ıilek damarlannı kestiğı r>"rpr>rni=Hr Yakında "CUMIU RİYET,,«le «TOPTANMA HÜRRİYETİ»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog