Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

BEYOĞLU | Zengin ikramîyelerüe emrinizdedir DOGUBANK 31 inci yıl sayı 11.155 u m h u ri yet KURUCUSU: TUNUS ifAOf Telgrai v» mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Porta kutusu tttaabol No 246 Telefoolar: Onuml Santrai Numara»: 24298. ?aa İ«lerl 24299 Matbu 24290 ı HONORE ŞAHESER 2 KOMAM Terîtame edenBlabif. Sırn ÖRÜK DE BALZAC ' m GORİO BABA Vâdkfeki Zarabak 250 K. 250 K. Cumartesi 20 AŞustos 1955 İNKÎLÂP KÎTABEVİ Parti, Spor ve Sergi Sarayında yapmayı kararlaştırdığı toplantıdan vaz geçti Dün Dahiliye Vekili Dün birçok G.H.P. vererek C.H.P. Köpriilüyü dâva Dahiliye Vekâletinin açık hava için Adliyeye kşvurdu toplantıları için tebliği Namık Gedik İspartada, Devlet mebusları daha Meclise sözlii soru önergeleri VekiU Mükerrem Sarol Kırklarelinde birer nutuk söyîiyerek Başvekilden izahat istediler muhalefete siddetli cevablar verdiler Başvekilin ucaktan gördüğii orman yangını îzmir, 19 (Telefonla) Başbakan Adnan Menderes bugün saat 19.20 de hususi bir askerî uçakla Ürla'nın Kavacık köyünün üzerinden geçerken bir orman yangını görmüş ve bundan fevkâlade müteessir olarak hâdiseyi derhal Izmir valiliğine bil dirmiştir. Menderes'in ihban üzerine hâdise mahalline derhal yardnn ekipleri gönderilmiştir. Gece geç vakit aldığım habere göre orman yangmı devam etmekte ve gittikçe jiddetlenmektedir. Ankara, 19 (a.a.) Dahiliye Vekâletinden tebliğ edümiştir: 1 Bazı siyasî partilerin aqık hava toplantısı yapmak üzere mahalli mülkiye âmirlerine vermekte olduklan beyannamelerde toplantı sebebini (iç ve dış politika ile alâkalı mevzular üzerinde konuşmalar veya (memleketin içtimal. iktisadî, ve siyasî meseleleri üaerinde konuşmalar) gibi. hudııdu gayrimuayyen ve hiç bir memleket meselesinı sümulü dışmda bırakmıyan tâbirlerle ifade ettikleri görülmektedir. (Arkast Sa. 7. Sü. 1 deı D.P. nin Gazianteb mitingi Ch.P. aynı gün miting yapmaktan vazgeçti Ankara 10 (Telefonla) Bugünkü Zafer gazetesi Gazianteb D P. teskilâtımn pazar günü Gaziantebde büyük bir miting tertiblediğini ve C. H. P. lilerin de mukabil nüma3 iş ve tezfthürata hazırlandıklarını bıldirmiştir. Bu habeı üzerine C H P. Genel merkezinde vaptığımız temaslar netıcesinde Genel merkezin böyle bir mitingden haberi olmadığını öğıendık(Arkası Sa 7. Sü 7 de) Kasım Gülek. dün CH.P. nin kadınlar koln üyelerilt yaptı&ı musahabe esnasında Kasım Gülek 1 milyon liraya sigortalandı Başvekil Yardımcısı Prof. Fuad' İstanbul Savcılığına müracaat edilKöprülünün Ankaradaki basın top miştir. Müracaati bilvekâle İstanbul İl lantuında vc fehrimizde yapbğı konuşmalarda C. H. P. nin çahsıyeti Başkanı Esâd Muhlis Sırmalı yapmaneviyesine ve parti başkan ve mıştır. idarecilerine hakaret edildiği iddia C. H Partisi h İdare Kurulunun sile C H P tarafından dün akşam Arktut Sa. 7. Su. 1 dc Rize millelvekili Ankarada bir kolacı farafmHan varalandı Erzurul il kongresine gideoek olan C.H. Partisi Genel Sekreteri Kasım Gülek, Ankara Sigorta Şirketi tarafından bir milyon Jiraya kazalara karşı sigortataTmustır. Diğer taraftan, Genel SeRreterin 9 eylulde Tirede bakılacak olaa davasına, avukatlık yapmak üzere; Sırn Atalay, Malatya milletve. kili Nüvit Yetkin, Parti Meclisi Grup Başkan vekilleri, merkez idare kurul üyeleri, parti meclis grupu üyeleri, hanr olduklaruu bildırmişlerdir. Kasım Gülek müracaatleri kabul Trabzon 19 (Şahab Balcıoğlu bil med Tiretoğlu birer konuşma yaetmiştir. Bu suretle davayı deruh. diriyor) Dün Samsundaki C H P parak iktidarı şiddetle tenkid etti» de eden avukatlann sayısı yüksel kongresine iştirak eden C.H.P. heye ler. miştir. ti saat 16 da vapurla hareket ede Konuşmalann en heyecanlı yerek gece saat 11 de Orduya vardı. rinde şehrrn elektriği birdenbire Burada gece karanlığına rağmen kesildi. Bu yüzden toplantıya gaz v kalabalık bir partili ve tarafsız va lâmbalan e mum lşığı altında detandaş kütlesi tarafından kBrsıla vam etmek mecburiyetı hasıl oldu. nan hevet dogruca parti bin /na Elektrik cereyanı yanm saat sonra gıtti. Malatya mebusu Kâmıl KJ tekrar geldi. C.H.P. heyeti Ordurıkoğlu, Sinob mebusu Nuri Sert dan hareketle bugün saat 16 da oğlu, Kore kahramanı Celâl Dora, Trabzona vardı. Burada büyük bir muharrir Nizameddin Nazif ve Ba kalabalık tarafından karşılanan he Ukesir merkez ılçe başkanı Meh Arkast Sa. 7. Sü. 2 d» C.H. Partisinin Ordu ve Trabzon toplantıları Ankara 19 (Telefonla) Dün Bahçelievlerde bir hâdise olaynı yerde kolacılık yapan Arfcasi Sa 7 Sü 3 U altm madeni Bir Lüksemburg şirketî madenin işleühnesine talib Kasım Güleğin seyahatine devam eden arkadaşlarıher iki toplantıda iktidarı şiddetle tenkid ettiler BAYAR VE IRAK KRALININ' TETKİKLERİ Majeste Kral II. Faysal ile Cumhur Başkanı AntalAnUKa 19 Bajuur ve Preps Abdülillâh, beraberind^Milll MüdafaaSekİlfcEtem Men<lej»».;oldtt8ihlıaİT yamt'lFîhflte kazası hudtıdîan içindün Buca"*TT Bornovada tetkiklerde bulunnnı Sîar ve Karşıyakava geçerek sahilde bir gezinti d« bulunan Altmderesi civanndakj yapmıslardır. Yukarıdaki resimde Kral Faysal II. ile Cumhur Baskammız Celâl Bayar, gezileri altın madeninın işletilmesi yolundaesnasında kendilerini alkıshyan halka selâm verirken görülmektedir. (Majeste Kralın İzmirde ki çalışmalara devam edihnektedir. verdiği beyanat 7 nci sahifemizdedir.) Bu cümleden olarak 330 milyon Türk irası sermayesi olan ve ecnebi sermayeyi teşvik kanunundan bilısti 24 uncu ızmır Fuarı bugün 18 de açılıyor İncirden sun'î kahve yapılması teşebbüsü ^ Arkası Sa. 7. Su.lO.e Amerika ve Japonvada sel felâketi Açılış töreninde Cumhur Reisi ve Başbakan hazır bulunacaklar, Fuara 16 memleket, yerli. yabancı 3000 firma katılıyor Izmir, 19 (Telefonla) 24. ncü büvük töreni müteakıp açılacak ve Enternasyonel İzmir Fuan yarın 30 gün devam edecektir. Merasimîe saat 18 de Kültür Parkın Lozan Ka Cumhur Başkanı Celâl Bayar. İzpısı önündeki meydanda yamla"ak Arkası Sa 7 Sü 1 de Amerikada 9 eyalet stıiar aMında kaldı. vüzleree köprii harab oidu. öienler var Phıladelphla, 19 ( A J ) Birkaç gündenberi devam eden korkunç yağmur ve firtmalar, Washington eyaletinde ve diğer eyaletlerde ölüm Bölükbaşmın riyaset ettiği heyet, bugün ilk getiren bir felâket halini almıştır. toplantıyı Lüleburgazda, diğer toplantıyı Vireinia, Maryland, Massachus şets, Connecticut, Vermont, Rhoce Tekirdağmda yapacak İsland ve Colombia bölgesı baştanbasa su altında kalmlştır. C.M. Partisi Genel Başkanı OsBu bölgelerde evlerin birinci kat man Bölükbaşl berabennde, genel leburgazda yapılacak olan açık halarmı su basmış, trafik tamamüe idare kurulu üyelerinden Fuad Ar va toplantısında konuşacak ve diktaıonla tesbit ettiği konuşmasını no Arkası Sa 7, Sü 5 te na, Enis Akaygen, Suphi Batur, tere teslim edecektır. Muteakıben Ragıb K'itman, Elnver Kök, Dr. Ca seçıme girmeme karan hakkmda fer Tayyar Kankat ve Kırşehir halkı aydınlat?cak olan heyet, Temilletvekili Tahir Taşer, Ahmed kirdağma gidecektir. Oradaki açık Bilgin, Mehmed Mahmudoğlu ile hava toplantısmdan sonra, Malkara, partüiler ve bastn mensublan ol Keşan, Uzunköprüden geçilerek Eduğu halde, bugün saat 9 da Trak dirneye gidilecektir. Salı günü buya gezısine çıkacaktır. Geziye, Fa radaki açık hava toplantısında b<ıtih, Eyüb, Beyoğlu, Eminönü, Be lunacak heyet, çarşamba günü Kırk şiktaş ilçe başkanları 30 otomo larelindeki toplantıya iştirak ad« Konya 19 (Telefonla) Geçen bille iştirak edeceklerini bildirmış cektir. ay ıçinde vukua gelen bir yangınla lerdir. C.M.P. nin aydınlatma gezisi çarBolükbaşl, bugün saat 14 te Lü şamba akşaml nıhayete erecektır tamamen harab olan Derebucak kbvü felâketzedelerini kıştan ewel meskene kavuşturmak için earfedilen gayretler müspet netice verıniş ve köyün yeniden inşasına yetecek bütün malzeme haarlanmıştır. Bu cümleden olmak üzere 15 ton çivi, 650 rcetreküp tomruk ve 1650 metreküp kereste ile 50 bin lira'ik nakliye yardımı vilâyete gönderilmiştir. Yol ve inşaat işlerinde ordunun da yardımı temin edümiştir. İnsaata Bnümüzdeki hafta başlanacakbr. C.N.P. lilerin Trakya gezisi bu sabah başbyor Yanan köy yeniden kuruluyor İzmire gelecek Amerikalı bir mütehassıs bu mevznda tetkikLorine'nin kocası Belçikah lerde bulunacak fabrikatör Boesmans îzmir 19 (Telefonla) Hurda incirden sun'î kahve imal etmek için 5 faaliyete geçmiş bulunan tzmir Incir Tarım Satış Kooperatıficin bu sahadaki çalısmalarına hız verilmiştir. Bilindiği gibi halen i'ürürlükte Incir mahsuliinün kıymetlendiril bulunan Kurumlar Vergisi Kanunu mesi için girişilen bu teşebbüsler Kooperatif Şirketleri. Sermaye Şirmüsbet bir safhaya intikal ettiği ketlerini, iktisadî devlet teşekkültakdirde müstahsilden daha iyi im lerinin bir kısmını, dernek, tesis kânlar sağ'anacağı ve büyük bir ve vasıflara aid iktisadî işletmcleri üzun yılJar sonra, doğduğu millî gelir elde edilecefi ileri sü içine almakta ve kanun mucibince şehre gelen İstanbullu bir rülmektedır. sadece bu kurumlardan vergi alınMusevi kadını buradaki Dığer taraftan kooperatif incirü maktadır Yeni tasan bu guruba me biskuvi elde etmek için de büyük mur yardımlasma sandıklannı da bütün emlâkini kuzenleribir faaliyet göstermektedir. Bu raev ilâve etmektedir. ne bıraktı zuda girişiıen teşebbüslerin iyi ne Arkast Sa. 7, Sü. 4 te tice vermesini temin maksadile Bir Son aylarda doğduğu memleket leşik Amerikanın F.OA. teşkilâten uzun yıllar uzak kalan bir çok eski Türk vatandaşlan dünyanın tından bir mütehassıs istenmiştir. her tarafından İstanbula akın etti Onümüzdeki günlerde şehrimize ge lecek olan bu mütehassıs sun'i kah ler. ve ve incırlı bisküvi istihsali mevEvvelki gün, Hılton otelinin gün zuunda tetkikler yapacaic ve koolüğü 475 lira olan meşhur Karade peratife raporunu verecektir. Çaniz dairesınde kendisıle tanıştığım lışmalar bu rapora göre tanzim edi Arkası Sa. 7, Sü. 3 te lecektir. Kurumlar vergisi kanununda tadilât Biran içinde milyoner olan iki hırdavatçı Hazırlanan tasarı Meclisin onümüzdeki devresinde görüşülecek DUNKÜ YUZMELER Bölge yüzme birinciliklerine dün Iidoda devam edılmıştir. Bu müsabaka, larda kadınlararası 2 yeni Türkiye rekoru tesis edümiştir. Yukandakl resimde müsabtkalara katılan iki kadm yüzücü görülnvektedir. (Taisılât 6 ncı sahıfededir). , Maarifin son kararının muğlâk kısmı CH.P. genel sekreteri Kasım Güleğin tevkıfinden sonra nakledildiğı TENIS YERINE İSKAMBIL Onuncu Enternasyonal Tenis Üsküdardaki Paşakapısı Cezaevi turnuvası dün başlıyaaaktı. Ancak yağmur buna mâni oldu. Korta nin Müdürü. Bursa Cezaevi Mü çıkamıyan tenis sampiyonlan salonda iskambil oynadılar. Yukadürlüğüne naklen tayin olunmuş rıdaki resimd* meshur Drobny. hâraretli bir ıskambıl partisinde görülmektedir. (Tafsilât 6 ncı sahifededir.) •</ Paşakapısı Cezaevi Müdürü Bursaya nakledildi Maarif Vekâletinin 19541955 ders yılı sonunda, intikal derslerinden kalan 10 uncu sınıf öğrencilerini, bir defaya mahsus olmak şartile 200 metre beyunda ve 65 metre yüksekliğindeki Konya ve istedikleri takdirde, kaldıklan silosu 60 bin ton hububat alacak bütün derslerden imtihana tâbi tutulabileceklerine daır almış olduKonya 19 (Telefonla) Türki barile 200 metre boyunda ve 65ğu karar, şehrımiz Maarif Müdüryenin en büyük silolarından biri metre yüksekliğitıde olacaktır. Gün nin inşaatına şehrimizde başlanmış de vasatî 400 amelenin çalışmasile lüğüne telgrafla bildirilmiştir. Haberin intışarı üzerine dün ba. ve bu münasebetle bugün sade ve 1957 yılmda ikmal edilecek olan zı hususlann açıklanması için alâgösterişsiz bir temel atma töreni de yapılmıştır. Danimarkanın Krıstıan sılo değirmen ve amban ile 11 mil kalı makamlara müracaatier başlaaaıştır. Veliler, bilhassa intikal ve Nielson firmasına ihale edilen yon liraya çıkacaktır. Bu silolardan diğer ikisi Ankara derslerinden bu sene belge thmf bu sü» 60 bim ton hububat nruhafata edecek kapasıtede olup bina iti ve Mersinde kurulaeakte. S». 7. Sü. 5 te t: Türkiyenin en büyük silosunun temeli atıldı Karardaki bazı hnsuslarm Vekâletçe açıklanması isteniyor ARA NAĞMESt radyosuna plftk • plâk Uedder Gazetelez • ' • . ' , ' , ' / / / . ' W * I »ı ' ' " /
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog