Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

MODES et TRAVAUX Parisin bu nefis patronlu ve türkçe izahatlı kadın mecmuası en son modelle ri. nakış, örgü ve isleme örneklermi ihtiva etmektedir. Elisi örneği ile beraber fiatı 120 ku rustur. 1 elişi örneği ve 2 patronu ile beraber fiatı 160 krırugtur. HAŞET KtTABEVtNDE Te her yerde Mtılır. 31 inci yıl sayı 11.151 u m h ur i yet KURUCUSU : TUNUS NADf Telgral v» tnektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta kutara tctasbul No 246 Telefonlar: Unuml Sactral Nuan arası: 24298. î a n İ|leri 24299 Matbu 24290 Sah 16 Ağustos 1955 «Resimli Yenl %$j(8fc & Ansiklopedi» Bu Türk LarousSfc'umj^Jbeklenen yeni partisi satışa çıkaÜİ&mıştır. Takımı yuz liradır. \ Adres: «İskit Yayınevi», Posta Kutusu 18, İstanbul. v Hazırlanan tasanya göre seçim zamanları müstesna partilerin açıkhava toplanüları yasak ediliyor tnanılır kaynaklara göre, kapalı yerlerde de partiler teşkilâtma sadece kongrelerini yapmaları izni verilecek, bunun dışmdaki toplantılara en büyük mülkiye âmiri isterse müsaade edecek. cezalara haois de kondu mumî içtimalar Kasım GUIek dün sabah 8 de kanununun tadili Hâkim huzuruna çıkarıidı 187 avukat C. H. P. Genel Sekreterini müdafaaya hazırlanıyor, mahkeme dün bunlardan bir kısmının yapmış oldukları tahliye talebinî reddetti Hakkmdaki mahkeme karan tt»J rine Sinobda tevkif edilerek evvel I ki gece şehrimize getirilen ve Paşakapısı cezaevine teslim olunan C. H. P. Genel Sekreteri Kasım Gülek dün sabah Üsküdar sulh ceza mahkemesine sevkedilmiştir. Kasım Gülek dün sabah saat 8 de cezaevinden ahnarak, çok yakm mesafede bulunan Üsküdar Adliye Dairesine getirilmiş, sulh ceza hâkiminin huzuruna çıkanlmıştır. Sulh ceza hâkimi C. H. P. Genel Sekreterinin hüviyetini tesbit eettıkten Arkası Sa 7. Sü 1 de Ankara 15 (Telefonla) Dahiliye ve Adliye Vekâletlerinin müştereken hazırladıkları İçtimaatı Umumiye Kanununun tadıl tasarısı onümüzdeki günlerde son şeklini alacak ve B M.M. ne sunulmak üzere Baş vekâlete gonderilecektir: Tasarımn mucip sebebler kısmında siyasî partilerin zamanlı zamansız acık hava toplantılan ve mitıngler yapmak suretile umum! huzur ve sükunu bozdukları vatandajları heyecana sevk ettıkleri bildirilmek te ve bu sebeple tçtimaatı Umumiye Kanununa yeni bir sekil vermenin kaçmılmaz bir (Arkası Sa 7. Sü 7 de) Cenevrede atom sergisinde hırsızhk! Polis. radyoaktif olan kobalt külçesini çalanı anyor Cenevre 15 (R.) Bugün Cecevrede atom sergisinde hırsızhk olmuşrur İsviçre polisinin seferber oTarak aradığı meçhul şahıs bİT k^balt külçesini çalmıştır. İlgililer Arifosi Sa 7 Su 6 <1a Habeşistan İmparatoru geliyor mparatorun refakatinde bulunan ticarî heyetle müzakereler yapılacak Ankara 15 (Telefonla) Hükumetimızle Habeşistan hükumeti arasuıda siyasî münasebetler gelişmış bulunmaktadır. Bu cümleden olarak Habeşistan İmparatoru Haile Selâsie yakında memleketimize gelecektir. Bu arada Habeş İmparatorile reAnkarada yapılmakta olan fakatindeki heyetin ticarî müzakeTürkIrak temaslan daha relerde yapacağı ve memleketimize sonra Lübnan ile devam ham kauçuk satmak ve mukabilınettirilecek de mamul eşya ile bazı gıda maddeleri almak hususunda gorüşüleAnkara 15 (THA) Türkiye, GA/ILER VATANri DÖNDÜ Beşinci Kore tugajımızın ikincl ve Arkas\ Sa 7 Sü 7 de Irak ve Lübnanın komünistlerle son kafılesi dün sabah saat 8 de Amerıkan bandıralı Blackford isimli mücadel» içio işbirliği yapacaklan nakliye gemısıle İzmıre gelmiş ve merasımle karşılanmıştır. İkinci kabildirilmektedir. Halen burada Irak file 2480 er ve 165 subaydan müteşekkildir. Yukarıdaki resimde kahra Arfcası Sa 7. Sü Z de manların karsılaruşı görülüyor. Ortaşarkta komünizmle mücadele Maliye Vekilleri konferansı Milletlerarası para f<mu 12 eylulde tstanbulda çalışmalaruıa başhyacak Ankara, 15 (Telefonla) 12 eylulde İstanbulda ilk içtimaını aktedecek olan Milletlerar?sı Para Fonu 10 uncu genel kurulu ile ilgilı hazırlıklar ikmal edilmek üzeredir. Bilindiği gibi bundan bir müddet (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Kasım Gulek, Paşakapısı Cezaevinin revirinde ka!nıaKtadır. Dün müteaddid defalar reVirden çıkarak bahçeye inen merdivenin sahanhğinda hava almıştır. Yukarıdaki kompozisyon bo\le bir anı canlandırıyor Kıbrısta Türkiye aleyhinde tahrikât Adadaki Rumlar, Türkiye aleyhinde bağırarak sokaklarda taşkınlıklarda bulundular Londrada gangsterler harbi! îki gangster şefî, şehrin merkezinde bıçakk» birbirlerini yaraladılar C.H.P. Meclisi, InönümİH riyasetinde toplantı yaptı Halk Partisiıtin Neclisten çekilmesi şimdilik mevzuubahis değil, Fuad Köprülü aleyhine dâva açılıyor Kasım Gülekin tevkif edilmesin | Meclisinden şimdilik çekilmenin den sonra husule gelen durumu; kat'iyyen bahis konusu olmadığı müzakere ve C. H. P. nin bundan ifade edilmekte, tevkifle ilgili hâböyle takib edeceği politikayı göz diselerin B. M. M. ne aksettirileceden geçirmek üzere dün sabah İnö ği beyan olunmaktadır. nünün riyasetinde ve Parti Meclısi Başbakan Yardımcısı ve Devlet üyelerinin iştirakile, bir toplantı Bakanı Fuad Köprülü hakkında dayapılmıştır. va ikamesi kesinleşmiştir. Aldığımız malumata göre, C H. P. Partinin hukuk komisyonu Anka nin takib etmekte olduğu politika ra savcıhğına verilecek dilekçenin Washington her hangi bir nın değiştirilmemesi kararlaşmışür. esaslannı hazırlamaktadır. tefsirde bulunmaktan C. H. P. çevrelerinde hükumetçe Meşru mücadele vasıtalarından imtina etti her fırsatta istifade edileceği bildi almacak yeni tedbirlere intizar edil mektedir. Washington 15 (A.P.) Birleşik nlmektedir. Amerika Dış İşleri Bakanlığı TürTevkif hâdisesi üzerine B. M. (Arkas\ Sa. 7, Sü. 7 de) kiye ana muhalefet partisi lideri Kasım Güleğin tevkifi hakkında herhangi bir tefsirde bulunmaktan imtina etmiştir. Atinada tefsir yok Atina 15 (AP.) Bugün burada Türk muhalefet liderlerinden Kasım Güleğin tevkifi hakkmda her hangi resmî bir yorum yapılmamıştır. Resmî şahsiyetler halen Kıbns Konuşulanlar tele alınıp bir torbaya konulacak ve meselesi hakkında müzakerelerde Noter tarafından tnühürlenecek. Bir C.M.P. li «lâf buîunacakları TOrkiyenin iç işleri hakkmda mütalea yürütmemişlertorbaya sığmaz amma biz sığdıracagız» diyor dir. Bugün Yunanistanda bayram olduğu için gazeteler de çıkmamaktadır. C.MP. genel başkanı Osman Bö Bir CMF. li, bilâhare bir isnalükbaşı ve arkadaşlarl, önümüzde da maruz kalmamak maksadile bul Antalyada boğucu sıcaklar ki cumartesi günü yurd gezisine duklan bu usul hakkında şöyle demiştir: Antalya, 15 (Telefonla) Antal çıkacaklardlr. < Lâf torbaya sığmaz derler Bölükbaşı ve arkadaşları evvelâ ya şehri bugün senen n en sıcak günlerinden birini daha yaşamış ve Trakya vilâyetlerini ziyaret ede ama, biz sığdıracagız.» C.M.P. nin bugünkü toplantısı sühunet gölgede 38 4, güneçte 70 oekler, bilâhare Epeye geçeceklerdir. CMP. genel idare kurulu, dün santigrada kadar yükselmiştir. C.M.P. liler beraberlerinde bir Ankaradan şehrimize gelen Ahmed diktafon götüreceklerdir. Yapılacak Tahtakılıcın da iştirakile bugün sakonuşmalar diktafonla tesbit edi at 15 te toplanacak, Fuad Köprülülecek ve Noter huzurunda şerid bir nün muhalefet hakkındakı beyanı torbaya konularak mühürlenecek ve Kasım Güleğin tevkifi ile ilgili Arkası Sa 7, Sü 5 te tir. Turgud Göle, tlüleği lemsilen seyahate çıkıyor Sinob civarındaki kazalarda tertib edilen C. H. P. toplantılar için verilen izinler geri alındı Sinob 15 (Arkadaşımız Şahab Balcıoğlu bildırıyor) Kasım Güleğin tevkifi hâdısesinin buradaki akisleri hâlâ butun heyecanı ile de vam ederken, şimdi istanbuldan ge len bir haberden, C.H P. genel sekreter yardımcısı Kars milletvaküı Turgud Gölenın, Kasım Gülek yerine ve onu temsilen C.H.P. kafilesine iltihak edıp seyahat 'progra mının geri kalan kısmınl tamam lamak maksaoile Samsuna gelmekte olduğu öğreniidi. Bu haber Sinob daki bütün vatandaşlar üzerinde büvük bir tesır yarattı. Burada cereyan eden hâdiseler meyanında DP Muğla m lletvekili Natık Poyrazoğlunun bu havalideki sessız faalıveti de C H.P. çevrelerinin gözünden kacmamaktadır. Bundan 3 gün evvel Kasım Güleğin Zonguldakta bulunduğu sırada Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Ordısda bir mueid İktidan fen heyetlerince kabul olunan bir Astsubaynmz Almanyaya tahsile yolkınıyor Lefkoşe 15 ( T H A ) Kıbrıslı ederek ilhak lehinde taşkınlıklarda İlhakçı Rumlar, bugünkü dınî bey bıılunmuşlardır. ram munasebetile bütün Kıbns şeBütün Ortodoks kiliselerinde âhirJerinde büyük nümayişler tertib Arkası Sa 7 Su 3 te Ankara, 15 (a.a.) M. M. V. Burosundan bıldirilmiştir: Ankara ana v tamır fabrıkasmda gorevli assubaylanmıadan kd. baş çavuş Fahreddin İşıkçı, askerî ve teknik mevzular üzerinde bazı kıyKıymetli misafirimiz Majeste metli keşıflerde bulunmuştur. Tank uçaksavar makinelitüfekle Kral İkinci Faysal i!e Veliahd Abrinın kule içinden tevcihı deniz i dülılâh ve maiyeü erkânı Cumhurçinde arama ve kurtarma işlerınde resimiz Celâl Bayarla birlikte bu çalışar cıhazları, otomatik güdum sabah saat 11 de Dolmabahçe nhlu torpillere aid mevzular keşıfler tımından Savarona yatma binerek meyanında bulunmakta olduğunoan Millî Müdafaa Vekâleti teknik makamlarmca ve İstanbul Teknik İj niversıtesi Elektrık Fakültesi D e kanhğınca. bu assubaym pratik sahada yaratıcı bir kabiliyete sahib bulunduğu tesbit edildiğinden Fahreddin Isıkçı, Millî Müdafaa Vekâletince Batı Almanyad^ki teknik muhendis okullarına elektronik tah sil. irin gonderilecektir. Bayar bu sabah Irak Kralı ile birlikte İzmire hareket ediyor İzmire müteveccihen İstanbuldan syrılacaklardır. Kıymetli misafirlerimiz Cumhurreisimizle birlikte cumartesi günü açılacak olan İzmir fuarını açılışmdan evvel zdya Arkası Sa 7, Sü. 3 te Güleğin tevkifi ve Amerika C M. P. nin diktafonlu vurd seyah^ti 41,5 Metrelik Ask Mektubu Varalanan gangsterlerden Jack Comer Londra 15 (R) Londrada pek yakında bir (gangster harbi) nin çık rcasından korkulmaktadır. Scotland Yard memurlan, Londranm Soho mahallesinde dolaşmakta, sıkı tedbirler almaktadırlar. Geçen gün bu mahallede sokağın ortasmda ıki ganşter şefi bıçakla dövüşmüşler ve ikisi de yaralanmışlardı. Bunlar şimdi ayn ayn Sa 7. Sü 3 te Nizameddin Nazifin muhakemesi Nizameddin Nazif dunışma safahatının müdafaasını yapmağa lüzum bırakmadığmı söyledi. Muhakeme gıyabında devam edecek Sinob 15 (Şahab Balcıoğlu bildiriyor) Sinob Cumhuriyet Müddeiumumisine hakaretten sanık muharrir Nizameddin Nazif Tepedelen lioğlunun duruşmasma bugün de devam edildi. Dün iddia makamının ıleri surdüğü talebe uyularak bugün Emniyet Müdürü M. Ali Bü Arkası Sa 7. Su 3 te Osman Okyar ve Üniversite Senatosu Maarif Vekâletinin ikazı üzerine gazetemizde çıkan makalenin tetkiki için bir komisyon seçildi İstanbul Üniversitesi İktisad Fakültesi doçentlerinden Osman Ok yarm, gazetemizde çıkan iktisadi bir makalesınden dolayı, senatoya verilmiş olması, Ünıversite muhi tinde uzüntü ile karşılanrmştlr. Aldığımız malumata göre, Osman Okyarın bu yazısı üzerine, Vekâlet, Ünıversıtenin dikkat nazarını çek mıstır. Mesele, Iktissd Fakültesi kanalile Senato umumî heyetine intikal etmiştir Senatoda yapılan ilk gö rüşrne neticesinde, yazının tetkiki İçin; Hukuk Fakültesi Amme H u (Arkam Sa. 7, Sü. 6 da) Elektrik Idaresinin 4 günltik kömtirü kaldı Idare kabîo yokluğu yüzünden yeni taleblerin hiçbirine cevab veremiyor Şehrimizdeki birçok senayi mfi ca sebebini kablosuzluk teskil et* esseselerinin, bu mejanda 150200 mektedir. bin abonesi bulunan EETT idaresinin Kablo idarede bulunmadığı gibi kömür stokları 34 günlüğe inmiş serbest piyasada da yoktur. tır. Bunun sebebi son seylâb hâdıse Kartal ve Adalarda cereyanlar sık si yüzünden Zonguldak havzasınsık kesiliyor. dan bol miktarda kömür gelmeyiSon zamanlarda Kartal ve Ada şidir. larda geceleri sık sık cereyan keTıcaret Lisesı son sınıf t lebelerınden Turhan Baysoy, sevgılıElektrik idaresi kabîo sıkıntısından sılmektedir. Yaptığamız soruştursine tam 415 metre uzunluğunda bir aşk mektubu yazmıştır. 250 tacereyan veremiyor mada bunun cereyanın geldiği Ça baka kâğıdı kesip; 2,5 tüp kola ile birbirıne ekliyen âşlk, tam 24 saat durmadin yazmıştı* Mektubdaki satırlarm uzunluğu (yanyana gelirŞehrimizde elektrik talepleri son talağzında vuku bulan bâzı teknik se) 500 metreyi bulrr.aktadır. 1200 kat olan mektub katlanırsa 20 san avlarda çok artmış bulunmaktadır. ârızalardan ileri geldığı bunların dm yüksek'iğe erişmektedir. Ve sevgilisi Bayan Gül'e bir şeker kutu İdare bu müracaatları karşılamak önoeden haber verilmemesi yüzün su ıçinde gidecektir Yukarıdaki resımde âşık Turhan (solda) ve 41 5 ta, mukavele yapmakta fakat cere den şehrimize de intikal ettiği anla nıetrelik mektubu görülmektedir. yan verememektedir. Bunun başll şıhnıştır. «DEMOKRATİK TEKÂMÜL»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog