Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Demirbank Zengin Mevduat İkramiyeleri 31 inci yıl sayı 11.150 u m h u r i yet KURUCUSU: TUNUS NADİ TelgraJ ve mektub adresi: Cumhuriyet îstanbul Poets kutusu îstanbul Ne 246 Telefonlar: ünumi Santral Num arası: 24296. Yaa tsleri 24299 Matbaa 24290 MADOLU ELBİSECİ ve TUHAFÎYECİ * Mocarlannm nazan dîkkatine: v* pardesâier. Ayrıca Naylon hazır musambalar Toptan Sattşktra Başladtk. ADRES: BENEFRAİM Mahmutpaşa Cad. 34/36 Telefon: 22464 \ Telgraf: HJİP© îstanbul (RÜJBO) markah Pazartesi 15 Ağustos 1955 Rusyanın istediği nedir? Paris 14 (R.) Sovyet komünist partisinin organı olan Pravda gazetesi, 640,000 Rus asker ve subayınm terhisi ile alâkah olarak bir makale yayınlamıştır. Hükume tinin görüşünü aksettiren bu maka lede, Rusyanın terhise başladığı v« yol göfrterdiği, jimdi de demokra Arkast Sa. 3, Sü, 7 de Moskova «Bix lerhise başladık siz de Sapancada başlayın» diyor •Gttlek dün akşam Sinobdan getirüdi /•s Şehrimic Cumhuriyet Müddeiumumihğince hakkında tevkif mü" zekkeresi kesılen ve Sinobda tevkif olunan C.HP. Genel Sekreteri Kasım Gülek, dün zabıta nezaretinde İstanbula getirılmiş. Üsküdardaki Paşakapısı Cezaevine sevk<?dılmıştır. Sinob 17 plâkah bir araba ile ve iki zabıta memurunun nezaretinde evvelki gece Sinobdan yola çıkanlan C H.Pf>Oenel Sekreteri, Kastamonu, yolu üzerinden Paşaçiftliği civanna getirilmiş, burada İstanbul polisine aid ve 2032 numaralı otomobıle ahnmışür. Ka* sım Güleğin bindığj bu arabayı gene şehrimiz zabıtasına aid 316 sayılı jib takıb etmiştir. C.H.P. Sekreteri 203a sayıb. *tomobîlofe şoförün yanına otunıyor, iki memur da arka kanapelerde bulunuyorlardı. 316 numarah jibde ise dört kadar z<»bıta memuru otura' vorlardı. Kasım Güleği hâmil «tomobil ve arkasındaki jib son suratle Izmıte doğru yol akrken. bir kısım gazetecıler de arabaiarla Arkasx Sa. 7, Sü. 1 de bir polis otomobiline bindirilen C.H.P. Genel Sekreteri, doğnıca Üsküdarda Paşakapısı Cezaevîne sevkedildi Dün toplanan müşterek divan, Feridra Erginia darumunu förüşürken Feridun Ergin dün D. Partiden çıkanldı Hâysiyet Divânına verilen Urfa mebusunun durumu Genel Merkezde toplanan müşterek divânda görüşüldü JaponyaGiiney Kore gerguılıgı Başkan Sygman Rhee, Tokyonun komünist memleketlerle münaseb«tlerinr tenkid ediyor Seul, 14 (a.a.) Güney Kore Reisicumhuru Singman Ri, dün gece United Press muhabirme verdıği beyanatta Kore Japonya arasın daki münasebetlerin gitgide ger gınleştiğini bildirıniştir. Ri, Japonyanın komünist memleketlerle yakın münasebetler tesis Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Siyasî iyasî teşekkuüer, nehir sulannı andınrlar. Onlar da, nehirler gibi. bir kaynaktan anî olarak fışkınrlar. Başlangıcda s u l a n az, fakat berraktır. Kayalardaa aşağı akarken, çıkardıklan s e s kulağa hoş gelir. İlerledikçe büyür v e dar boğazlardan ujrultn ile taşarlar. Ovaya çıktıktan sonra. m e c raları genişler v e hızları kesilir. Nihayet bir deltadan geçerek denize kanşırlar. Nehir sularına k«yalar beşik, ovalar yatak v e denisler mezar olnr. • Siyaset çatısı aHıma her nevi i n san girip çıkar. Siyaset hayatında rol oynayan idealistlere, opportfinistlere v e realtstlere ra«tlanabilir. İdealistler, dâva sahibi k i n r selerdir Sadakatle bağlandıklan fikirler vardır. Onlan men* faat o y u n l a n n a âlet etmek v e arzu edilen şekilde kullanmak güçtur. Nehrin güzergâhı üzerinde b u lunan kavalar gibi serttirier. Sert ze min. başlangıçta, kaynaktan çıkan suyun toprağa sızıp azalmasını ve çamurlanıp berraklığinı kaybetmesini onler. Fakat ırmak büyudükten sonra, karşılaştığı taşlar ve kayalar s u l a n hırçınlaştınr. Nehir. kendi güzergâhı Üzerinde mürtefi kaya l a n n mevcndiyetine tahammnl edemez. Zaman zaman kabararnk o n lann sevijesine erişmeğe ve onlan yerlerinden sökmeğe uğra^tr Realistler arasında, nysal nnsnrIar daha fazladır. Siyasî maksadlara ne karşı koyarlar ve ne de hiz fnet ederler. Mecrada sürükîendik çe zençinleşen teressiibata benzerler. Sularuı üstüne çıkmak istemedikleri ve cereyana mahalefet ftraedikleri için, nehir kendilerind^n memnundur. Ovada mahmur bir akışla kavisler çizerken. rlibini Holduran zerreleri durmaksizın okşar ve en sevdiklerini beraber denize gb'ürar. Diğerleri, deltaya yakl* şırken sulardan kurrularak yerle şecek emin hh yer ararlar. Opportünistler ise, manen ve mad deten nehire bağlı değillerdir. Tesadüfen bir mecraya düşerlerse, kendilerini cereyana bırakmtş çözti kürler. Sular. hükümran bnlunduk lan sahaya yeni nn<;urlar katildıği Feridmı EBGIN Sa. 3, Sü. S te Ankara 14 (Telefonla) Gsîetemızde çıkan bir basmakalesi dolayısile D.P. Genel Idare kurulu tarafından hâysiyet divanına verilen Urfa mebusu Dr Feridvın Ergmin durumu bugün saat 11 de genel merkezde topla nan müşterek divanda görüşülmüştür. Bu toplantıda Dr. Feridun Ergınm telgrafla gönderdiğı müdafaanamesi okunmuştur. Dr. Ergın bu müdafaanamede şöyle de Arkast Sa 7 Sü. 3 te Dün mevkufen şehrimize getirilen Kasım Giilek yolda pohs otomobiline bindirilirken Son hâdiseler münasebetile Meclise verilen yazılı soru Ankara, 14 (Telefonla) Son hâdiseler münasebetile Kars mebusu Mehmed Hazer (CBP), Büyük Millet Meclisine yazılı bir soru vermiştir. Mehmed Hazer bu sorusunda şöyle demektedir: «Son günlerce zabıtanın bir örfî idare havası içinde vatandaşları toplanma, haberleşme ve seyahat hürriyetlerinden menettikleri, hattâ bazı vatandaşlann yetkili merci lerden verilmis bir karar olmadığı halde fi'len hürriyetlerinin tahdid edildiği İsparta, Konya, Sarıyer, Üsküdar, Ereğli, Zonguldak ve Sinobda geçen hâdiselerden anlaşıl maktadır. Bu meyanda Zonguldak Emniyet Müdürünün devletin kendisine, vatandaşm huz>jr ve emnı yetini sağlemak için verdıği tabanca ile CHP. Genel Sekreteri Kasım Güleği kanunî hiçbir sebeb yokken «seni vururum!» tehdidile yakasından tutarak arabasmdan zorla in dirdığı, ve bu arada basın mensublannın zabıta tarafından joplarla dövüldüğü, hümyetlerinin tahdid olunduğu, gazetecilerin resim çek » melerine müsaade edilmediği, gaze Arfcası Sa. 3, Sü 5 te Başbakanının Rusva sevahati Batı Almanya Sinob C.H.P. il kongresi dün yapıldı Hatibler son hâdiselere temas ettiler ve siddetli tenkidlerde bulundular G.H.P. li Kars ncbnsu Mehmed Hazer, DahHiye Vekilinden tahrirî olarak izahat istedi Adenauer t eylulde y«la çıkaca«inı bildirdi ve iki Aknanyanın birleşmesmi istiyeeeğini konuşmalara Sinob 14 (Şahab Balooğlu bildi çildi. Müteakıben açıkladı rtyor> Sinob C. H P. kongre«i geeildi. İlk olarak konusan C«lâl Bonn 14 (AP.) Başbakan Konrad Adenauer'in, Moskovada yapacağı gorüşmeler için Rusyaya gönderdığı nota hakkında bugün bir açıklama yapılroıştır. Bu açıkamaya gbre, Adenauer, Moskova ziyareti esnasında, mutlak surette, Doğu Batı Almanyanın birleştr rilmesi ve Rusyadaki esirlerin esi meselolerinin de müzakere edilmesini istemektedir. Belırtıldiğıne göre. Adenauer, Rusyaya gondermış olduğu notada, bahis konusu anlaşmazhklann hali için her an görüşmeğe hazır olduğunu da kaydetmiş ve 9 eylul tarıhinde Moskovaya gideceğini bildirmiştir. Rusyanın bu konulardaki cevab" an hakkında herhangi biı açıksma vapılmamıştır. icraataıı şiddetle bugün saat 14 te başladı. Raporun Dora, iktidann okunup kabulundan sonra seçim tenkid ederek Kasım Gülek hâdiselere gtçlldi. Yeni idare kurulu sinden doğan teessürü belirtti. Da Arkası Sa. 7, Su 3 te başkanlığma, gene Haşim Tan se Ziraat Bankası aleyhine ileri sürülen iddialar Banka Umum Müdürü, bankanın parasız kaldığı hakkında menfî propaganda yapıldığını, fakat bunun asılsız olduğunu söylüyor civannda yapılmakta olan Ankaradan şehrımıze gelen Zi* raat Bankası Umum Müdürü Mit" bazı menfi propagandalar hakkın" hat Dülge, kendisile görüsen A da şu beyanatı vermiştir: Ârkası Sa. 7, Sü. 4 te nadolu Ajansının muhabirine AnKasım Gulek, Sinob adlhes.nde Türkîyenin en ucuz su tesisleri Ankarada yapıhyor Günde 10 bln lon su veren artezyenler 150 bin liraya mal oldu Ankara 14. Telefonla) Türkiye nin en ucuz su tesisleri Ankarada yapılmaktadır. Iklimi kuru olan ve yaz ayların da sıcaklık derecesi çok Ertan An karanın su derdini halledebilmek için Belediye kuyu usulüne gitmekten başka yol bulamamıj ve yer yer açılan arteziyen kuyulari le susuzluk tamamen Snlenmiştir. Dün çiftlik arazisinde açılan 4 kuyu ile bu kuyulana suyun u Bah çelievlere akıtacak olan depo ve Irak Kralı ve Cumhurreisimiz bir arada motörlerin mâliyet fiatı ucuz su hakkında fikir vermektedir. Filhakika günde 10 bin ton su verebilecek kapasitede olan bu te sisat 150 bin liraya mal olmuştur. 10 bin tondan biraz fazla su verebilen İs+anbuldaki Elmalı Bendinin boru masrafile mâliyeti ise 30 milyon lirayı geçmektedir. İlgililer kuyu sisteminin tevsii ile hızla büyüyen Ankaranın su ihtiyacının tamamen karşılanabilece ğ.ini söylemekte<3irler. 2 ncî Faysal ve Cumhurreisimîz Sudan Başvekili dahil olduğu partiden atıldı Mısırla birleşmeye taraftar olan parti 4 Vekü için de aynı öıraç karannı verdi Hartum 14 ( o . ) Sudan mıllî birlıği partısi reisi Başvekil Ismaıl El Azhari partiden ihrac edılmistir. Kabineden dört vekil için de aynı karar alınmıştır. Ihraç karannı veren parti heyeti umumiyesi aynı zamanda Sudanın Mısırla birlik içinde demokrat, hükümran ve müstakil bir cumhuriyet olması lehinde bulunmuştur. Mirgani Sndanda plebisit yapılmasını istiyor Hartum 14 (a.a ) Hatimiye tarıkati reisi Ali El Mirgani Sudanda seçim yerine bir plebisit tertiblenmesrni istemiştir. Sudanın gelecekteki durumunu taym etmek üzere 1953 tarihli Ingiliz Mısır anlaşmasında tasrih edılen kurucu meclis seçimlerinin yerine bir plebisitin daha uygun olacağı hakkındaki kanaat son günlerde Sudanın muhtelif siyasî çevrelerinde taammüm etmektedır. Şam 14 (a.a.) Şamda çıkmakta olan El Sayha gazetesinin bir muharriri, Mısır Başvekili Cemal Ab Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Sinobda yeni bir hâdise Muharrir Nizameddin Nazîf Müddeiumumilik makamını tahkir iddiasile mahkemeye verikli ve dün duruşması yapıldıldan sonra kefaletle serbest bırakıldı Sinob, 14 (Hususi surette giden arkadaşınuz Şaheb Balcıoğlu bildiriyor) Sinobda Kasım Güle ğin tevkif hâdısesi, gunün mevzuu olmakta devam etmektedır. Burada yeni hâdise, muharrir Nizameddin Nazif Tepedelenl.oğlu nun tevkif talebile alâkall olarak Sinob Cumhuriyet Savcılığı tarafın dan mahkemeye verilmesidir. Hâdısenm sebebi şudur: Kasım Gulek, dun akşam polis refakatınde geraiden alımp Müd deıumumihğe getir ldikten 15 dakika sonra Nizmeddin Nazif ile Celâl Dora. adalet bınasma giderek Güleği görmek istemişler ve bir po lıs memuru tarafından kalabalık bir odaya götürulmüşlerdir. Nizamed din Nazif, kapıdîn g.rince tam karşıda oturmakta olan Kasım Güle ğin yanına gitinş, kasketini sol e line alıp, kolunu hafifçe arkasına çevirıp eğilerek: « Ya . Beyefendi, sizi gece mi sevketmek istiyorlar?.. demiştir. Bu sırada N zameddin Nazifin sağ tarafındaki kalabalık arasında otu ran genç ve sivil bir zat, ayağa kalkarak: Siz kimsiniz? diye sormuştur. Kral Faysal yarın şehrimiz den avrılıyor Bir müddettenberi memleketimizin misafiri bulunan dost Irak Kral ve Veliahdi, yarın saat 11 de şehrimiden avrılacaklar ve merasimle uğurlanacaklardır. Bu maksadla Dolmabahçe nhtlrrında yapıİ2cak uğuriama törenınde, Vali ve Belediye Başkan vekili, mebuslar, Belediye Meclisini tem Arkast Sa. 3, Sü. 6 da Savarona yatı ile İzmire gidiyorlar Âtktizm kampmda hırsızlık Müsabakadan dönen atletlerimiz, para ve eşyalannm çahndığını gördüler VATAN 1OPRAĞI Uzun zaman komünist Çinlileria elınde esir kalmış ve geçenlerde de serbest bırakılmıs olan Amerıkalı bir havacj Harry Benjamin, memleketi olan Minneapolis'e döndüğünde sevıncinden kendinı yere atmıç ve vatan toprağını öpmüştür. Yukarldaki resim de bu heyecanlı an görülmektedir. Bu hâdiseye dair haberlerimiz 3 üncü sahifemizdedir. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) V \y D l l l l stadmda yapılan müsabakalarla sona ermiştir. Dün yapılan yarışmalarda atletlerimiz dört birincüik kazanmışlardır. Ekremin 800, Haydarın maraton ve Osmamn 10 bin metre birincüiklerini müteakib 4X400 bayrak takımımız da yeni bir Türkiye rekoru tesis ederek Balkan şampiyonu olmuştur. Yukandaki resimde kazandığımız bayrak yansınm hitâmı görülmektedir. Bu cetinyansın heyecanına kapılan bir vazifeli, Fâhir Ozgüdene sanlmak üzere koşmaktadır. (Tafsilât altıncı sahifemizdedir) ' 1 RALIf AN RÎTTİ O n d ö r d ü n c ü Balkan Oyunlan dün Dolmabehçe pında dfln ınSessif blr hâdise eereyan etmiştir. 14 üncü Balkan Oyunlan devam e<3erken millî atlet lerimizin kamptan eşyalan çalmmı? tır. Balkan oyunlarırun hitaminda Arkası Sa 7, Sü. 4 te «BEN SENtN YANINDA DAJÖ HASRETEM SANA...» V . * k.':
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog