Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Şişli ve Ortaköy Ajanslarımız Açıldı Garanti Bankası Zengin, hususî ikramiyelerden faydalanmız 31 İBCİ yıl sayı 11.147 u m h u r i yet KURUCUSIÜTUNTJS NAD» Telgrai ve mektub adresi: Cumuunyet tstanbul Posta kutura tttenbal No 246 Teiefonlar: Dnum) Sastral Numarası: 24296. îfazj İsl«ri 24299. Matbaa 24290 Demirbank Zengia Mevduat İkramiyeleri Caraa 12 Agustos 1955 Yurt dışından matbuaların tahdidi Maliye Vekâleti ithalâo kayıdlara tabî tuttu, bundan sonra her mafbu şey getirtilemiyecek, boylece birçok şikâyetlerin de önü alınacak Ankara, 11 (Telefonla) Maliye Vekâletince Türk parasının 'kıynaetini koruma hakkında 13 sayıh karar ek olarak bugün ne$redil«n bir tebliğ mucibinoe, kitabevleri tarafından ticarî maksadlarla yabancı memleketlerden yapılacak ki tab, gazete, mecmua ve repredök siyon ithalâtı bazı kayıdlara tâbi turulacaktır. Selâhiyetli makamlar tarafından yasak nejriyata müteallik kararlar mahfuz olmak jartile, bundan böyle yabancı memleketlerden Tür kiyeye ancak, 1 Teknik, ilmî, e debi ve mesleki kitablar, 2 Tek niV, ilmî edebî ve mesleki mecmualar, 3 Kültürel ve terbiyev! mahiyette çocuk kitab ve mecmu alan, 4 Gündelik ve peryodik Arkası Sa. 7, Sü. 3 te İnönü dün Kasım Güleği uğurlarken ve Osman Bölukbaşı gazetecUerle konuşurken cevab verdiler Gerek İnönü, gerekse Bölukbaşı «Başbakan, seçimlere girmemek için ileri sürdüğümüz sebeblerden hiç birini cevablandırmadi)) dediler Dün Karadeniz seyahatine çtkan Kasım Güiek de vapurda bir bastn toplantıst yaparak Başbakamn beyanatma mukabete ettî 300 milyon dolarfık kredi Tfirk Amerikan göriişmelerine önümüzdeki ay içinde Ankarada başlanacağı bildiriliyor Ankara 11 (THA) Salâhiyetli bir Amerikan kaynağından öğrendığimize göre, Amerikadan taleb edilen 300 milyon dolarlık uzun vadeli kredi mevzuunda Türk Amerikan görüşmelerine en geç inümüzdeki ay içinde Ankarada başlanacaktır. Arkast Sa 7. Sü. 4 te Almanyada biiyiik bir hava faciasî İki Amerikan nakliye nçağı çajrpıştı, 67 kişi öldü Stuttgart 11 (R) Bugün Am« rikan hava kuvvetlerine aid iki MENDERES HIRFANL1 BARAnakliye uçağı havada çarpışmış.tır. JIN'DA Başbakamn gazete sahıb İki uçak da alevler içinde yere ve baıyazarlan il» birlikte Hirfanh düşmüjtür. Bu kazada 67 ki$i öl barajma gittiğini bildırmiştik. Reraüştür. Kimse kurtulamamıştır. sim, Menderest başında işçilerin Almanyada v« Avrupada jimdi giydikleri çellk serpuş ile baraj tüye kadar böyle bir hava fadam ce nelleriaden birini gezerken göstereyan etmemiştir. riyor. Diyarbakırda yanfin rekoru Bu şehrimizde 40 günde 30 yangın oldu Diyarbakır, 11 (Telefonla) Şeh rimizde yangınlar 40 gün içinde 30 u bulmak ıureti> Türkiye rekoru nu kırmıştır. Dün gece saat 11 de Eski Kasaplar içinde Terzi Kemâl Alıcıya aid dükkânda çıkan bir yangın 3 dükkânı yakmtştır. ve itfaiye ekıplerinin yetişmesile çarşı tamamen yanmadan kurtanlmıştır. Lübnan tarafsız kalıyor Başbakan Saini StiBı. Bağflâd paktma girmiye«»ğine dair Suudi Arabistana vaadde bulunmuş! Beyrut U (AJ>.) lyi haber alan kaynakların bıldırdiklerine göVfe, Başbakan Sami Sulh kabinesvne verdığı bir izahat sırasmda, Lübnamn ıhtıiâf mevzuu olan Türk Arkası Sa 7. Su 5 te Şehrimizde bulunan C.H P. Genel Başkanı İsmet İnönü. dün saat 15.30 da Taşlıktaki evinde, ve C.M.P. Genel Başkanı Osman Bölukbaşı saat 17.30 da H Merkezinde birer basın toplantısı yaparak, Başvekil Adnan Menderesin son nutkunu cevab] andırmışlardır. İnbniinün cevabı tnönü Menderesin beyanatı hakkın Arkast Sa 7. Sü I ae Şehrimizde trafik kazaları artıyor ve önlenemiyor Kanunun ehemmiyetle üzerinde durduğu sürat konusuna resmi plâkalı vasıtalar da dahil, riayet edilmemesi şikâyetlere yol açta İnci Aslan Dernirperde gerisinde Hilton Oteli! Hilton. komünist memleketlerde de otel inşa etmek için temaslar yaptığuıı açıkladı Beverly Hills (Kaliforniya) 11 (A. P ) Butün dünyada 27 muazzam otele sahib olan Conrad Hilton, buradaki veni otelinde yaptığı bir ko Arkası Sa 7. Sü. 4 te Muhtekir tacirler hapse tıkılıyor Ankarada iki firma sahibi onbeşer gfin hapse nahkâm oldnlar Harb Okuluna alınacak kiz talebeler İsraelden dün gece gelirilen aslan yavruları gnımmıııımıııımıııııııııımıımıınıımuıııımmtıış Fatin Hocanın konferans verirken ahnmış bir resmi | BUGÜN I | Radyo I «havadan» bir konusma I İlâvesi | | âııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııl Fatin Hoca ile Şehırdeki trafik kazalannm günAnkara, 11 (Telefonla) Dün nıiarak yapüan kontrollarda 9 den güne arttığı, seyrüsefer kaideihtikârla mücadele için çıkanlan hiş fiatla mal sattıklan ve stok yap lerine riayetsizliğın itiyadî. bir hal koordinasyon karan ve Millî Ko tıklan tesbit edilen 14 ticarethane aldığı görülmektedir. Motöriü, morunma Kanunu hükümlerine daya Arkast Sa. 7, Sü. 3 te törsüz vasıta kazalarmı önlemek, seyrüsefer khaidelerine bütün vatandaşlann riayet etmelerini sağlamak rnaksadile bir çok yeni ve esas lı müeyyideleri taşıvan trafik kaAnkara, 11 (Telefonla) MiU! nunu, bu şehirde lâyıkile tatbik Arkast Sa 7, Sü. 4 te Müdafaa Vekâleti Harb Oktıluna kız talebe almabilmesi için Oloıl talimatnamesinde tadilât yapmakta dır. Buna sebep olarak da Ankara Kız Lisesinden mezun üç kızm Harb Okuluna yazıimak üzere te Dün Kabataş "çay atelyesini gezen gazetecilere Arkan Sa 7, Sü. 4 te Yaya o'arak Ankaraya gidecek heyet Çay istihsâl ve istihlâki artıyor alâkalılar izahat verdiler İe «»M*&!erde 1 Kurtuluş caddesinde radyo ve Çok değil, bundan en çok on sene vabını alırdık Nihayet, 34 sene, deLiman İşletmesi yükleme boşalt saatçi dükkânını soyanlar evveline kadar muhatabımıza ha vamlı olarak, Kandilli Rasadhanesiyakalandılar vayı soracak olsak: «Bana ne soru nin müdürluğünü yapan Fatin Ho ma işçilerınden rnünskkep 900 kişi yorsun, git Fatin Hocaya sor!» ce(Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) lik bir gurup haklarmın iadesi için Geçen gece Kurtuluşta, Kurtu Başvekil A Menderese müştereken imzaladıklan bir telgraf gönder luş caddesinde Nevzad Gökçek'e mişlerdir. Bu telgrafta bir müfet aid 222 numaralı radyo ve saat ma Arfcast Sa. 7, Sü. 3 te Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Liman işletmesi yükleme boşaltma işçileri Ankarada hakJanru anyacaklar Anah oğullu hırsızşebekesi Muhtelif ışletmelerinin faaliyeti ğü dün gazete mensublanna Kave ıstihsalleri hakkında umumî ef bata; çay atölyesnü gezdirmiştir. kârın fikır edinmesini programına Gazetecilere gereken izahat, tşkoyan Inhisarlar Umura müdürlü Arkan Sa. 7, Sü. 5 te İsrael hükumetinin Ankara hayvanat bahçesine heöiye ettiği iki aslan yavrusu dün gece saat 21.30 da uçakla şehrimize getirilmiştir Resim aslanlan İsrael uçağının hoatesi üe bir arada göstermektedir. îdamını isteyen savcının üzerine yürüyen katil Mahallebici dükkânında sevgilisini öldüren Mustafa, 6 jandarma ve 6 tarafından zor zaptedildî 955 senesinin ilk cinayetini Beyoğlunda Saray mahallebicisinde i? liyen ve sevgilisi Rabia Ereni taban ca ile vurarak öldüren Mustafa Özbakırın duruşmasma dün 2 nci Ağır Ceza mahkemesinde devam edihniştir. Duruşma başladığındanberi her celse taşkmlıklarda bulunarak, bazan müdahillere, bazan müdahil vekillerine, bazan da müdahil şahidlerine bağırmak suretile, mahkemenin mehabetrni ihlSl eden maznun, dün de kendisinin idamını istiyen müddeumuminin uzerine yürün'iş, jandarma ve polisler tfnfı*1^»" güelükle zaptedilmistir. ' Dttnlrö celsede iddianamesiai o Arkast Sa. 7, Sü. S U AMERİKAN FILOSU GELDİ Aruerikanın Akdenizde vazife gören fjlosuna mensub 3 harb gemisi Koramiral Vaem Ralph Ofstiem kumandasmda dün sabah liruanımıza gelmiştir. Amiral, Salem kruvazöründe gazetecilerle bir hasbıhalde bulunmuşbur. Amlralın beyanatı iç sahıfernizdedir. Resimde sahilden gemileri •eyreden çocuklar ve uçak gemisi görülmektedir. Yeni açılacak kolejlerin müdürleri tâyin edildi Ankara 11 (Telefonla) Maarif Vekâletince yabana dille tedrisat yapmak üzere 4 vilâyetimizde kolej acılacağım ve önümüzdeki ders yılmda tedrisata başlıyacak olan bu kolejlerin öğretim üyelerinin İngiltere ve Amerikadan geldiğini ve ted ris programlarmı hazırlamakla meşgul olduklannı bildirmiştik. Arkası Sa 7 Su 6 da Clhan harbinm bafindan sonuna kadar Churchill*e muhafız* lık yapan Scotland Tard'ın bu tamnmış enspektttrü slze «abık tnglli» BaşvekUlni bütün husıuiyetlertlf tanıtacagı glbi blrçok büdiginiı tarlhi hadiselerin 1; jrürünü d* acıklıyaeak Pazar günü «Cumh uriyet» sütunlannda DOĞRU YOLU ARIYAN BİR VATANDAŞ.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog