Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

KETEN BEZLİ Elbise ve Elişi Pafronlı Yeni sayısı çıktı. 100 sahtfe 125 kurug 31 inci yıl sayı 11.145 u m h u r i yet KLTRUCUSU: TUNUS NADf Telgral v tnektub adresi: Cumhurıyet UtanbuJ Posta lcutusu tstanbul No 246 Telefonlar: Unuml Santral Numarası: 24298. Xaa Işlen 24299 Matbaa MUHÂMMED MUSTAFA Bu müstesna eseri ÖŞŞ* 0MER RIZA DOĞRUL'un bir çok Tıaşiyeîer ve ilâvelerile arabça aslından dilimize çevrilmiştir. . , ,, Nefis Cildli oİaftis lfl Liradır. AHMED HALİB^4ŞAROĞLU Kitabçüık ve Kfcğıdçılık T.L.Ş. İstanbul . <£•!•' • HAZRETİ 1 ' AgOStOS 1955 Başvekil dün gazetecileri Sarıyar barajına götürdü Barajda Nafıa Vekilî, hükumetîn bol ve ucuz enerji temini programını anlattı, gece Ankaraya dönüldü, Menderes bir akşam yemeçi verdi Eisenfaower son ba&ın toplantısında I Ankara 9 (Telefonla) Başvekil | Adnan Menderes, bugün beraberin, de şehrimizde bulunan gazete sahib ve başyazarları. vekiller, bazı mebuslar ve umum müdürler olduğu halde Sarıyar barajına gıtmiş ve ! çalışmalar hakkında gazetecilere izahat verilmiştir. Saat 11 de şehnmizden otomobillerle hareket eden kafile, öğleye doğru Sarıyara vâsıl olmuş ve teBir Beyrut gazetesinin sisler gezilmeden evvel Nafıa Ve kili Kemal Zeytınoğlu, kulüb lo neşrettiği haber kalinde hükumetin enerji programı hakkında gazetecilere izahat ver Izmir 9 (Telefonla) Lubnanın mi^tir. merkezi Beyrutta intişar etmekte Bu izahattan anlaşıldığına göre, D. P. hükumeti, 1950 de işbaşma olan «Commerce du Levant» ısun geçtikten sonra bol ve ucuz enerji Arkası Sa 6 Sü. 3 te tenrni için bir program hazlrlamış ve bu programla kömür yerine su yun ikamesi kararîaştırılmıştır. îlk olarak Seyhan Barajı ıhale edilmiş, bunu Sarıyar ve Hirfanlı barajları takib etmiştir. Seyhan borajı 1956 mart ayında istihsale baş. lıyacaktır. Nafıa Vekili, müteakıben küçük ve orta hidroelektrik santrallarına (Arkası Sa. f, Su 8 de) Gazete sahib ve başyazarları, Başvekil ve Vekillerle birlikte evvelki günkü tetkikleri sırasında Irakla aramızda petrol yiizünden çıkan ihtilâf petrollerinden alacağımız hisseye taallâk eden bu prensib ihtilâfını hal için yakında Âtıkarada müzakerelere başlamyor Amerika 300 müyonu veriyor mu? Ankara, 9 (Telefonla) Memleketimizin Musul petrollerinden ala cağı olan ve 1955 yılı bütçesinin ge lir bölümunde gostenlen 100 mılyon liranın tediyesi hususunda Tür kiye ile Irak hükumetleri arasmda bir prensip anlaşmazlığı çıkmış bu lunmaktadır. Haber aldığımıza göre iki memle ket arasında petrol mevzuunda vu ku bulan bu ihtilâf mukavelename nın meriyet tarihinin taraflarca baş ka başka anJaşılmasmdan doğmak tadır. 5 hazıran 1926 tarihınde yururluğe konan Türk Irak Ingihz petrol anlaşmasımn 14 üncü mad desı hükmüne göre Irak hükumeti nin mukavelenamenın meriyete gır diğı tarıhten ıtibaren 25 yıl müddetle petrollerden % 10 nisbetinde bir meblâğı Türkıyeye ödemesi icap etmektedir. Anlaşmanın bu madde si nazan itibare alındığı takdirde Türkıyenin 1951 yılından itibaren Nuri Said Paşa Musul petrollerinden hıçbir hisse talep etmemesi gerekmektedir. An cak Musul petrol tesisleri anlaş manrn yururluğe konduğu tarihten 5 sene soııra yâni 1931 de ışletmeye açılmış ve bu beş senelık müddet zarfında Turkiyeye hakkn olan his se tediye edılmemiştir. Türk hukumet: bu hususu nazarı itibare alarak anlaşmanm ancak 1956 yıhnda feshedılebileceğmi ve 1956 yılına kadar Türkıyenin Musul petrollerinden hisse talep edebi leceğıni öne surmektedır. Esasetı an laşmanın ımzalanmasını takıp eden yıllarda Irak Başvekıli Nuri Sait Paşa ile Turk hükumeti arasında teati edilen mektublarda da bu hu sus mundemıçtir. Onümüzdeki hafta içinde bu ihtilâfı noktayı muzakere etmek uze re Irak Devlet Vekili Abdulmecıd Mahmud Nedim'in başkanlığındaki bif Irak heyeti şehrimize gelecek Arkası Sa. 6, Su. 6 da Millivetci Çin Elçisinin beyanatı Ti Tsun Li: «Milliyetçiler Kmlların taarnmınu bekliyorlar. Onlan denize dökecekleri giin uzak değildir» diyor Çin ilkmekteb ve ortamekteb talebe.erinin Olgunlaşma Enstıtusundeki resım sergisinı açan Mılliyetçi Çinın Türkye elçısi Tı Tsun Li dun verdığı bevanatta. «Mılliyetçi Çin her an komunist Çınlilerin taarruzunu beklemektedir Formoza adasına çekıien mılliyetçılerin, komunistlerı denize dökecekleri gün uzak değildir.» demiştır. Arkası Sa 6 Sü 6 ia Köylü Partisinin kararı diğer mtıhalig partilcri kızdırdı C.H.P. ve C.M.P. liler bu partiyi peyk parti olmakla itham, Köylü Partisi erkânı ise iddiayı reddediyorlar Türkiye Köylü Partisi merkez idare kurulunun yaptığı istışarî konferans nıhayetinde; daha önce mutlak surette seçimlere gırmemek için almış olduğu kararı naksedan bir tebliğ yayınlaması, şehrimız siyasî çevrelerinde hayretle karşılanmıştır. Haber, seçime iştirak etmemsk karannı Köylü Partisinden sonra alan C M P . ve C.H.P muhitlerinde asabiyet uyandırmış, buna mukabıl D partilüer tarafından memnunluk la karşılanmıştır. Köylü Partisinin tebliği hakkında, dığer muhalif partıliler şunları sdylemektedirler: «Kararda önderlik ettıklerini söylerken, birdenbire tam dönüş Arkası Sa. 6. Sü. 7 de Türkiş Konfederasyonu ücretlere zam istiyor Zonguldakta kömür istihsali ve seylâb İşletmeler Vekili: «Ayın 20 sine doğru normal seviyeye varacağız» diyor Zonguldak 9 (Telefonla) Bir haftadanberi şehrimizde tetkıkler yapmakta bulunan İşletmeler Vekili Samed Ağaoğlu bugün şu açıklamayı yapmıştu:: «Istihsal süratle normale doğru gfflt.vtjr.ftvın 20*sta5 doğra istihsahn hâdiseden evvelki seviyeyi bulmasını bekliyoruz. Gerek bize büyük yardım eden Bayındırlık, Ulaştırma, Kızılay gibi yardımcıla», gerek harikulâde bir fedakârhkla çalışan vilâyet, belediye ve işletme mensub ve işçilerine teşekkür etmek bir vazifedir. Bu müşterek çalışmalar netıcesındedir ki, hakikaten ehemmiyetü olan hasarlar büyük bır suratle tamir edilmekte ve Arkası Sa 6, Sü. 3 te Neşrolunan beyannamede 2 5 lira arasmdaki asgarî ücretin 6 7.5 liraya çıkarılması taleb ediliyor Arkara, 9 (Telefonla) Türk Iş Konfederasyonu tarafından bugün neşredilen bır beyannamede umu mi fiatyukseliîi karşısında iş<i üe retlerinde bir ayarlama yapılmasının zaruri olduğuna işaret edılmekte devlet sektöründe çalışan iş çilere ilâvp tediye yapıldığı halde hususî sektörde çalısan işçilerin bu haktan mahrum kaldığı ve içtimaî adalet bakımmdan bu hususların bir an evvel halledilmesi gerektiği bldirilmektedir. (Arkası Sa 6. Sü. 5 te) Partilere değil, liderlere hücum! Ankara, 9 (Telefonla) Muhalefet partileri seçimlere g rmemek hususunda verdikleri karardan son ra bilhassa C. H. P. ye şiddetle hü Arkası Sa. 6. Sü. 7 de Otomobil ithâli icin Rusya, Mısır yeni kararlar Başbakanını davet etti! Ecnebi oldukları için otcmobil getirip satan ve otomobilli ecnebi kadınla evlenerek aynı işi görenler çoğaldığından hükumet sıkı hükümler koydu Yabancılar ekseriyeti buradaki vazifeleri bittikten sonra arabaları rayic fiatla satmakta ve böylece karaborsadaki kur farkından binlerce lira kâr etmektedirler. Bu vaziyetin önüne geçmek üzere Maliye Vekâleti Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 13 sayılı karara ilişkin yeni bir tebliğ neşretmiştir. Hükümlerini aynen aşağıda bildir diğimiz bu tebliğe aykırı hareket Arkası Sa 6, Sü. i te çizenler tutuldu Trenlere orak çekiç resmi Yarbay Nasr gelecek ilkbaharda Ankara 9 (Telefonla) Son zaMoskovaya gidecek! manlarda cenub hududlarımızdan otomobil sahibi bir ecnebi kadınla Kahire 9, (R) Bugün resmen" evlenme yoluyla otomobil sokulduaçıklandığma göre, Mısır başbakağu gibi, memleketimizde vazifeli nı Yarbay Nasır gelecek ilkbaharyabancılann ekseriyetinin bu işin da Moskovaya gidecek ve resmî adeta ticaretinı yaptıklan gorülmek bir zıyarette bulunacaktır. Bugün tedır. Bu arada son iki ay içinde Sovyet Rusyanın Mısırdaki buyük memleketimizde vazife goren yaelçısi başbakanı zıyaret etmış ve bancı uynıklu şahıslar adına haricMoskovanın dâvetiyesinı kendisine den yüzden fazla 1955 modeli oto(Arkası Sa 6, Sü b te) mobil gelmiştir. HELİKOPTERLERİN RAKİBİ Amerikan Donanmasına yeni ve modern bir uçak daha katılmıştır. CONVAIR X FY 1 Evinde 2276 parça kaçak adı verilen uçak pek dar bir sahaya inebilmekte ve dar bir eşya bulundu sahadan kalkmaktadır. Bu uçak saatte 500 m ü süratle İzmir 9 (Telefonla) İzmir Güm uçabilmektedir. rüğu kaçakçılık şubesi memurları bugün mühim bir kaçakçıhk hâdisesini meydana çıkararak Merkez Bankasının buradaki şubesinde çalışan Ahmed Sadığın evinde 2276 parça kaçak eşya ele geçirmişlerdir. Ahmed Sadığın bir müddettenberi kaçakçılık yaptığı istihbarat memurllnna ihbar edilmiş ve banka Kaeakçı banka memnru Âdanada ilk pamuk mahsulü dün satıldı İzmir bu yıl pamuk istihsali bakımından rekor kıracak, yapılan tahminlerden, rekoltenin 100 bin tonu bulacağı anlaşılıyor Arkası Sa 6, Sü. 4 te Yugoslavyada kar yağıyor Belgrad 9 (R.) Kuzey baü Yugoslavyada ve bilhassa Slovenyada soğuk dalgası hüküm sürmekte ve kar yağmaktadır. Trıglav dağlık Hüseyin Kııru ve Şercfeddin Sınaj bölgesinde kann kalmhğı 15 santi Arkası Sa. 6. Sü. 8 de (Yazısı 6 nct sahijemizde) İztnirde "zehirli deniz,, hâdisesi gün geçtikçe ehemmiyet kesbediyor Bayrakh sahillerinde dün de 500 kitoya yakın bahğın ölü olarak karaya vurduğu göriildü. halk, endişe içinde! Izmir 9 (Telefonla) Izmir kör* fezinin Bayraklı sahillerinde suyun zehirli olduğu yolundaki id" dia bugün 500 kiloya yakın bahğın ölü olarak karaya vurmasile kuvvetlenmiş ve burada yaşayan hialk arasında endişe yaratmıştır. Bu hâdıse, esrarını hâlâ muhafaza etmektedir. Bayraklı gahille" rindeki su şimdiye kadar görülmemiş derecede bulanmıştır ve iğrenç bir koku neşretmektedir. Diğer taraftan bazı balıkçılar iki gece evvel Bayrakh sahilinden Arkası Sa. 6, Sü. 4 te Adana 9, (Telefonla) Çukurovanın birçok yerlerınde pamuk toplama ameliyesine başla'nmış ve ilk parti «Kütlü» pıyasaya getirilerek saüşa arzolunmuştur. Çiftçilerden Mehmed Karataş ta rafından pazara getirılen ilk parti «Kutlü» nün kılosu 110 kuruştan Paksoy fabrikasına satılmıştır. Müstahsıl pamuk fiatlan için asgarî bır had tesbitine intizar etmek te olup bunun 350 kuruştan aşağı olmıyacağı ümidindedir. Izmirde pamuk rekoltesi çok iyi kalâde bir sezon idrak edecek ve rekor kıraeaktır. Selâhıyetlilerin ileri sürdükleriüe göre 195556 Ege Bölgesi pamuk rekoltesi 100 bin ton civannda olacaktır. ÖLMİYEN AŞK Londra gazeteleri, Prenses Margaret'ın sevgilisi Albay Towsend ile gizlice mektublaşmakta olduğunu yazmaktadırlar. Prenses Margaret halen annesi ile birlikte İskoçyada tatilini geçirmektedır. Prensesin albayla evlenip evlenmıyeceği 25 yaşma basarken kat'î bir şekılde anlaşılacaktır. Yukarıdaki resimde Prenses, fotograf makinesile Aberdeen hava alanında görülmektedir. Bu parlak neticenin sebepleri ekilişın gayet fazla olması, havanın müsait gitmesi ve bilhassa sulama ışlerine çiftçüerin son derece ehem miyet vermesidir. Mahsul hâlen çok iyi şartlar için de ınkşaf halındedir. Turfanda top lamanm ağustos sonlanna doğru başlaması muhtemel görülmektedir. Izmir, 9. (Telefonla) Ege Bol Ege Bolgesinin 195455 pamuk regesi bu yıi pamuk mevzuunda fev koltesi 70 bin ton civannda idi. DÜNKÜ ATLETİZM SEÇMELERİ Bu cumartesi ve pazar günleri Dolmabahçe staduıda Türk. Yugoslav ve Yunan atletlerinin İ3tirâkile yapüacak 14 üncü Balkan Oyunlaruıa katılacak millî atletizm takımımızın son üc seçmesi dün yapünu» v e böylelikle takımımız katî scklini almıştır. Yukardaki resimlerde 200 metre galibi Mu zaffer S«lvi (ortada) ile çekic atma galibi Sideropulos (sağda) görülmektedir. (Tafsılât 6 nci sayfamızdadır.) «rBARIŞ İÇtS ATOM»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog