Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

a.' ı 1»»S TREN İSTASYONUNDA YAU ARSALARI HMHtttınınu4Uiıı ' " " ' " " I1 1 I N M IItttt tttt ttH > H H M H M M H * ALACAĞINIZ YALI YNEN ARSASI BU TÂRÂFIN SUADIYESI 100.000 NIJFUSLU ALTINSEHİR PLÂJ SAHASI SATIŞLARfflPA MENFAATİNİZ İÇİN BULUNUNUZ!.. YARISI PEŞİN YARISI 1 SENE VADE İLE TAKSİTLİ FİATLAR 2.5 7 9 12 20 50 LİRA PEŞIN ARSALARA GIDIŞ: CUMflRTESİ AYIRANLARDAN 200 LİRA KAPARO FİATLAR: 2 56 72 9.60 ıe 4 ÜRA .0 .0 0 HERKES TEŞRİT EDEBİÜR. ARSA PAZAR PAZARTESİ Saat 14 DE SÎRKEGİ GAftl ÖNÜNOE OTOBÜSLER ÜGRETSıZDJB AUNIR. ••••••••••••••»•*•«*•••••••••••••••••••••••*•••' ALTIN 1NŞAAJ • 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 » M I M M 4 4 « 4 4 t l 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 » 4 4 4 • • • » • • • RIZA GÜR v e MEHMET GÜR KOLLEKTİF ŞÎRKETİ <•••••••>>>•»••••»••»••»•••••••••»•»»•••••••••••;, E V LE R 42474 Tesis Tarihi: 10 5 1950 ..^^.n.^^^. •4 4 4 4 4 4 4 4 4 » Eminönü Meydanı No 22 Kat: 123. Telefon: 20486. Kısa Telgraf Adresi: İstanbul (ALTINEVLER) Sicilli Ticaret No. > 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 » » 4 4 4 4 4 4 4 4 •••••••••••••• t • • • • • • 4 ~ 4 ~ 4 + « 4 4 4 4 4 4 M 4 4 4 4 4 Bu akşam Büyükdere BEYAZ BÜYÜK GECESİ Kıymetli San'atkâr PARK'ın Muallâ Mukadder ATAKAN ve saz arfcdaşları konseri Halk türküleri san'atkân SÜHEYLA PANSELER, müthiş komikler: BAI. ARILAR1. Meşhur Elen okuyucusu MARUŞKA, Şantör GABRİYEL Üstad FEHMİ EGE Dans ve Caz Orkestrası. NOT: îstanbul ve civar köylere konseri müteakib vesaiti nakliye mevcuddur. Muallâ Mukadder T.epebası seansından sonra bulunacaktır. Bugün icin her biri 5000 10000 lira değerinde olan asgarl 250 metrekarelik sahane manzaralı arsalarırmz yüzde elli tenzilâtlı olarak her vatandasm alabileceği seraitlere uveun bir sekilde satısa arzedilmistir. Denizcilik Bankasımn arsalarma hudud ve Londra asf altı •üzerinde bulunan otel ve viliâiarilp rnpşkun bir mahaldeki 255 metrekarelik ve 5000 lira değerindeki 1 inci grup arsalarımızda yüzde elli tenzilât yapılarak 2550 lira üzerinden ve AYDA 70 LİRA TAKSİTLE HER VATANDÂŞIN BÜTÇESİNE UYGUN OLARAK ARZ EDİLEN KIYMETLİ ARSALAR SATIŞA 1 6enel Müdürlüğündeıt | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Bankamızca Ankarada Ulus meydanı Anafartalar caddesi üzerinde Sümerbank Umum Müdürlüğü binası ittisalindeki arsa üzerin» yaptırılacak banka. otel ve sinema kısımlarını ihtiva edecek binanın projesi müsabakaya konulmuştur. 1 Müsabakaya yalnız Türk Yüksek Mimar ve Mühendisleri iştirak edebilirler. 2 Müsabaka şartnamesi Ankarada Türkiye İş Ban kası Anonim Şirketi Muhasebe Müdürlüğünden. İstan bulda Yenicami şubesindf Genel Müdür Muavinliğinden bilâ bedel alınabilir. 3 Müsabaka 3 ekim 1955 tarihinde nihayete erecektir. 870 lirası peşin, bakiyesi 2 sene lam 24ayvade veayda70!ira faksıtle salslmaktadır Lido ve Plâjm yanındaki 2 nci grup arsalarımız 1000 lirası peşin, bakiyesi 18 ay vâdeli olarak metrekaresi 14 liradan satılmaktadır. Her iki çruptan arsa bedellerini peşin ödeyecek trüşterilere ayrîyeten TÜzde 20 tenzilât vantlır. ARSALARIMIZ: Elektrikli trenden inilip Kücıiikçekmece köprüsünü secince Lido. Otel Plâi ve Villâlarile meskun bir mahalde ve 50 metre eenisliginde yapılmakta olan MARSAL BULVARI LONDRA ASF ALTI üzerindedir. Deniz seviyesinden 30 metre yüksekte OIUD rütubetsiz kuru ve sağlam bir havası ve harikulâde doyulmaz deniz ve göl manzarasile muhitin ve İstanbulun en cazib arsalandır. 4 4 M t > 4 4 44 , HOLLANDA SEFARETHANESİNDEN: Hollanda sefirine aid, asağıda yazılı eşya, keza aşağıda yazılı gün ve saatlerde satısa çıkarılacaktır. Komple yemek oda takımı. 18 kişiye mahsus gümüş ve tabak taitımı ile birlikte: antika dolablar. kanapeler. koltuklar. elektrik lâmbaları. elektrikli ev âletleri, çama sır, komple sofra takımı vesaire vesaire. Satıs: Beyoğlu, İstiklâl caddesi 393 No. lı Hollanda sefarethanesinde 8.7.1955 Cuma günü ve 9 7.1955 cumartesi günü saat 10 12 ve 15 18 arasuvla icra edilecektir. Deniz Köşkler İnsaat Müessesesi Babıâli Cad. No. 20. BİRLİK HANI kat 2. No. 4 TELEFON: 22842 Arsalanmıeı mahallinde görme gün ve saatleri: Arsalara gidis dönüs bedavadır. Ayriyeten fis almağa lüzum yoktur. Arzu eden herkes tesrif edebilir. Arsaları 9 Temmuz Cumartesi saat 15 te ve 10 Temmuz Pazar günü saat 9 da Müessesemizden hareket edecek hususî vasıtalarunızla mahallinde gidilir. gösterilir. Beğendiğiniz arsalar için 250 lira kaparo alınır. Tapusu ve tapuca tasdikli caplan günü gününe verilir. TARABYADA YENİ SÜMER PALAS OTELI Restoran Paviyon Bugün Açıhyor Muhteşem manzara Yegâne tenezrüh ve istirahat yeri. Müzik Lokal ve mükemmel servis Satılık yemek odası Kth/INL I Ilâıı Yün ipliği tevziâtından istifade etmeleri kararlajtınlan ve belgeleri tanzim olunan ihtiyaç sahiblerinin bir ay zarfında Sümerbank Alım Satım Müessesesinden yün ipliklerini almadıkları takdirde belgelerüvn hükümsüz addolunacağj hususu ehemmiyetle ilân olunur. (9272) Yeni Avnıpa mah, açık reck. Çiftehavuzlar Cad. 64/2 İstanbul Ticaret Odası ( I I M DEVREN ••« KİRAUK DÜKKÂN Beyazıdda Sırmakeş hanı karşısmda sabık Erg\ın eczanesi her türlü işe elverişlidir. Asma katı. elektrik, su, havagazi vardır. Küçükparaı Ergun eczanesine müracaat. HÜSNÜ BAYER DERHAH SOĞUK ALGlfiUĞI NEZLE,GRİPv t BÖTÜM ŞİOÛETLİ AGRILARA ^ KARŞl MOTOSIKLETINE SAHIP HERKES Dünyanm en giizel bir sahilinde UZUN VADELİ ARSA SATIŞLARI Arsalar. Marmaranm Anadolu sahilinde. C evizli tren istasyonu mevkiindedir. Orhantepe (Dragostepe) gibi şöhrete mazhar olmus Ueri bir hayat ve ikamet seviyesine göre plânlı bir deniz sitesi kartiyesindedir. Arsalar. Tütün Enstitüsüne aid köşkler ve Dragostepenin zengin ve muhteşem villâları, çarsısı ile meskun ve mamurdur. Arsalar, asfalt Bağdad caddesi üzerinde, tren, otobüs ve otomobil gibi tekmil vesaiün güzergâhındadır. Günden güne kıymetlenen bu arsalar. de nize ve Adalara karsı ve bütün bu kartiyenin kumluğu ile meşhur «Orhantepe plâjı ve gazi nosu» üstündedir. Müracaat: tdealtepe. Bagdad caddesi. oto büs durağı No. 4 Beyaz Kösk, sahibine. NOT: tdealtepeye. Haydarpasadan tren. Kadıköyden otobüs vardır. SEKER SIGORTA A.Ş. Yeni telefon numaralanmn 10»* 24367 24368 OLDUĞUNU Kıymetîi müşterilerine saygı ile arze^er. MEHMET KAVALfl Gai«ta TOrkty* M M w htıaUtçıu Umumî Satış Bayii MEHMED FİLİZ Veli Alemdar Han Pasajı No. 8 Galata İstanbul, Telgraf: FİLİZ İSTANBUL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog