Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Domates dâvasınm galibini aradık! (Baştarafı 1 inci sahifede)' atlar istiyorlar.» 46 senedir IstanbUİda ttnafhk ttlil ile Kadıköye geldik. KadıUivüııdtn Üsküdara. oradan da Beşiklaşa tiğini söyliyen bir kabıeci d« }9yle g«çtik ve Hâl binasma kadar yol dedi: boyunca domates fiatlarını birer « 46 senedir bu şehlrdt sebıeblrer tesbıt ettık. Biz bunu yttM cilik ederim. Hiç bir sene bu yüii ken, arkadaşlarınuıdan biri aynı kadar kötü domates satmak mecbumaksadla Şısjiden kalkıp Osman riyetinde kalmadım. Hâlden bu b«y, Maçka, Taksim, Galatabaray, kanşık malı 6870 kuruştan ahyoTUnel yolu ile Hâl b'nasına d >ftnı nız. Halbuki bu malı ben normal geliyor; bir dığeri de Edirneköpı vaz yette ancak 2530 kuruştan sayolu Ue Beyazıd Aksaray, Gejik tardım. pafadan gene Hâl bihasına Unğru Domates plyasasının bu hale Jelfiatlan tesbıt ederek ilerliyordu. mesine sebeb narhtır.» Resmî ıfadelere nazaran, narh ko Tetkiklerlmiz sırasında anladlk kl nulduğu gundenberi Hâlde don.rtes bilurnum esnaf narhı, tek fiat optfakendeciye 70 kurustan M'lU larmk kabul ediyor, narhı âzami fiat mıstl Perrkendeciler de • Tı olduğunu bilerek veya bilmı30 kâr ile âzamf 85 kuruşa aatıl yerek, kabul etmiyordu. ması icab ediyordu. Madal>anın Dün dolaştığımız semtlerde, bah tensı ise tamamen batnl , ~.yd. settiğim katü ve ka«?lk cıns doFilvâkı manavda. sebzecide yu matealerden pek çok miktarda görkarıda kaydettiğimiz gibi 85 c ı • dük. Fiatlan 8090 kuruştu. İyi varusa etıketli domates vardı ftma; slfta domates Utediğimizde, buîunbunların coğu çürük ve eziktı. As'l madığl ve seçerek almamıza müyenebilecek domates 100 kuru< tn saade edilemiyeceği bildirildi. Bazı üsttinde idi ve ek'eriya tezgâh ıl manavlar seçerek alırsak fiaün farkedeceğini söylediler. tında saklı duruyordu. Btldirildlgine göra, dün |ehrimlFiatları murakabe ile mükellef ;a yıf kadro'.u teşkilâtın bilmei ğ: bır ze 6 bin sandık domates gelmig.t,r. püf nokta vardı: Hâlde ezık '« Yetkili makamlar tıtanbulun gtinbozuk mal, 4050, hattâ 30 kurı%a lük domates istihlâkinin 18 bin sankadar satılıyordu. Perakendecı es dık civarında olduğunu ifade >*tnaf. daha ziyade, ucuza satılan >o mektedirier. Bu arada, Belediye İktisad Müzuk mala iltlfat ediyor, 70 kurujluk faturalı iyi maldan da blr mik dürlüğü İle Trafik Müdürlüğü arataf ahyordu. Domatesler dükkâr<a gında vukua gelen blr anlasmazlık, gelince, murakıblara eldeki 70 lik iki gün zarhnda 230 bin kilo dofatura gösteriliyor, 3040 kuruşa a matesın zamanında Hâl» ulaşmalınmış domatesjer, normal kânn da sına mânl olmuştur. Sabeha karşı Usküdar araba vailâvesıle 85 ten satlhyor, hakikt ?fl lıkler ise tezgâh altından 120 ve ve puru iskeleinde bıriken domates rillyordu. Bu da gösteriyor ki, Re yüklü kamyonların trafik hafifleledtye silâhının hedefini yanlış tı dlkten sonra araba vapurlarına aevvelkt tiktmette taym etmijti. MeMİe W unrr.ası kararlaştlğından deoe kabzımal meselesl değildtr Do gün Utihaal bolgelerinden gelen 13 matesi Halde değil Hâl dışında ta kamyon Hâle ancak dün saat 15 te varabilmiftir. kib etmek gerekiyor. İktisad Müdürlüğü, Trafik MüKsas kontrol, mal Hâlden sjıktı dürlUğünUn dikkatini çekmişga de tan sonra gevşemekte, hattâ kâldun istihsal bolgelerınden gelen 10 mamaktadır Yam bütün lava pekamyon gene Üsküdarda kalmıştır. rakendecının, mal cınsinden anlıDiğer taraftan, tatanbul müstahyan murakıblarca sıkı bır şeklıdı; ve sili, sebze ve meyValarını, atrbest deVamh olarak kontrol edılmpsi satış piyasalarına Ve Trakya viıâyet dfdir. lerine sevketmektedir. Vardığımız netice şu: Murıkıb, Tahmin edıleceği gibi, müstahsil fatura ve etiketi kontrolla birlikte narhın kabırılmaiını taleb etmiş, malın cınsini de tayın etnıek mev reddedilince, narh bulunmıyan bölkünded r. Bunun içın de domatesı gelere sevketmeğe batlanuştır. saleta tabağından tanıması kâf: deBelediye, bu teşebbüeü aktm bığildir. rakmak içln Trakya vilâyetleri idaHalen piyasada fiatlar şöyledir: recileri ile temasa geçır.iş ve beleBüyükada 70 85, Bostancı 70 90, diyelerjn narh tatbik etmelerıni tav Bostancı köprüsünün öte:ı belediye siye etmiştir. hududu har ci 120, Suadiye /0,95 Trakya bölgesi şehirlerınde dodir. Kadıköyde dün rabah sad'V«e matesin 120130 kuruştan satı'.d'Şı bif esnafta çürüklü domates ı,ev bildirilmektedir. cuddu Bu satıcı d» beraberinde Şahab Balcıoğlu, Hâl Vliidüriinün baska sebze alanlara Çürüğünden de ve kabzimalların anlattıklaunı karıştırmak şartile domates satınaklediyor yordu. Üsküdar, Beşiktaş, Şişii, OsŞimdi a&a ÇatiaffesffiSğhıncla.î. ni»nbey, Maçka, Emlljönünde yay ,O da diyor ki: rikanunj&iimasına fağmen m ınArkadaşlarımız dün piyasada tetkadar etîketli yahud etiketsiz do mates saMmaktaydı. Ktnm Kip gördüklerini anlatıyor: Şimdi sözU ikinei arkadaşımıl Kft zım Kipe verelhn: Dün, gehrlmizin Divanyolu, 9ultanahmed, Nuruosmaniye, Beyazıd, Lâleli, Aksaray, Edirnekapı, Gedikpâşa ve Çemberlitaı semtlerlndeki sebzecileri dolaşarak, domates muamması hakkında fikirlerini adrdukKabzımallar Hâlde domatesin 70 kuruştan fazlaya sâtılmadığını ıddıa ediyorlardı. Dün görüştüğümüz sebzecllerın fa turalannı tetkik ettlk. Hakikaten alış fiatlan 10 kuru^u geçmiyordu. Buna mukabil domatee perakende 8590 kuruştan satıhyordu7 Ama nasıl domates . YeşUin a* çlkh, koyulu çeçidinden başka, ezik kuru, hastahklı ve henuz kızarrrtağa basjıyan bir cinsSebzeci, bu kalite domaeesH kılogunu 70 kuruştan ald'«|in) ve 8590 kuruştan sattığını ıd.iia ediyordu: Bir tebzeci bize Hâlden henti» aldığ' sandıkları gosterdi. 8u sandıkUr tçinde, yukarıda anuimai*B câlıştığımız kötü cinsin vanırda iri, kuarm'.ş ve temiı mallar da bulu» nUyordü. Ve sebzecı şikâyet etti: « Müşteri iyi ve iri dofflate*i seçiyor geriye öbür sepette gördüğCnüz gibileri kalıyor.» Dola«tığımız «emtlerde altş«v»riş eden müsteriler ise manavlard n şikâyet ettiler: w Manavlar iyi domateai »aklıyor Kötü'eri 8090 kuruş etıketle görünür yerlere koyuyor. BeğenmediSintzi göyled einizde lyisi var ama fiatı pahalı diyorlar ve iç«ridek İyi ve temiz domatesi eö'tererek kilosuna 140, 150, 160 gibi titık Yani bir yandan Hâl Mtidürü, diğer yandan da kabzımallarta gorüftük.' Hâl Mudürü Fahri Paksoy lîe rre seleıun esasına girmeden öaec 8 temmuz 1954 ve 8 temmuz 1955 gun leri araaında bir fiat mukayese <etVeli çlkardlk. Netlcede, tam bir yıllık *rayia meyva ve sebze fiatlan ^oyle bır cetvel halinde toplandı: Domates Sıvrı bıber Dolmalık blber Patlıcan Bamya Fasuly» Taze yaprsk Taze patatea Kayısı Seftall Vljrt* Akç» annudu Üzura . Eima Bursa çlleği Kavun Karpue 8/T/1954 8/VM55 4065 6070 4065 2070 (Q 69 3060 83 50 6080 4060 100140 3045 4093 4060 5080 İS 40 40 50 45 120 az.mi 154 90 180 70 190 60100 80 150 10 170 50 300 «0 80 70 100 6080 60100 3045 77 125 300 70 2S0 28180 35300 Polis dün gece bir apartımanı muhasarâ etti ihbar edildi. Bu bir suçtur. Ruhsatsız kat çıkılmaz! Zabıt tutuyoruz, kapıyı açın!...» Apartımanın üst katlnda, açık pencerenin önünde oturan b;r adam, tmniyet âmirinin bu mealdeki müteaddid seslenişlerne hiç bir rr.u kabelede bulunmadı... Kom»ulann tethlsine göre bu adftffl aoar^nıan sahibi idi. Apartımanın etrafını saran poâsler, iste b5ylece sabaha kadar sürecek nöbcte koyuldular. Şimdi hâdhenin tafıilâünı anlatalım: Kaçak lnfaattan dolayı po'.lsçe »arılan bü apartımanın sahibi, Aakara ünıversitesi ceza hukuku Drofesörtertnden Baha Kantardır. Eşinin de tanmmlş mebuslarlmızdah birinin ablası olduğu söylenmektedir. MaJcur binanın yanındaki 28 numarelı apartımanın sahibi Selim Bil bu inşaattan mutazarnr olduğunu sdylemektedir. Kendiai bu mevzuda dlyor ki: « Yapıya başladığı zaman b.zim (Baştarafı 1 Inci sahifede) Bu listede de göruleceği g bı, bu yılki fiatlar geçen yıla nazaran rr.aiıfla göre az veya çok yüksektir. Hâi Mudürü bu fiat farkını izah ederek şunlan söyledi: « Esas sebeb, ıstıhsal noksanlığıdır. Ve tnaalesef Ö yıl, tstanU bula mal sevkeden müatahEil boigelerin hepsinde de istihsal azlığı göze çarpmaktadır. Meselâ geçen yıl bu mevsimde körfez bölgesindefl her gün 12001300 küfe sebze gelirken şimdi âzamî 300»400 küfe gellyor. Aynı şekilde, Tarsus. Mersin, Antalya, lzmlr, Bursa, Konya Breğlisi ve civarında da aurum farklı değildir.» Hâ' Müdüründen sonra aşağya inip kabzımallarla konuşmsğa başladık. Kabzımallar karşılarmda ken dilerlle gorüşmeğe ^e'.en bır gazeteci bulunca, Dir »yoanberi ç CAĞALOĞLU ÇİFTESARAYLAR Bahçesinde Bu akşam saat 21 den 24 * kadsr ÜSTAD lerinde blrlkcn düşünce ve hisleri topluca açığa vurd'iıar: • Şu kampanya oaı'.adıft1 gtin» denberi bizden daha kötü ijun'ann mevcud olmadığını anladık. Meğer kabzımal, milleti ne fena nu>!etmi| efendim! Vurun kabzfmaıln bel'ne! tyi ama kabohat acaba !ı zde miT Bunu cıddiyetle tahkik crten ölmadı. Halbuki, kabzımal. vuni KOmisyoneu denilen zümre, •lÜj.tphsllin rnalını âzam! yüzde 8 Kârla perakendeclye veya yarı toptancı durumunda bulunan madr<<bacı dev reder. Bize mal keç kurustan gi'irte o fiat üzerinden komisyonumuzU alır, devrederiz, Ama sebzs ve>a rceyvalar dükkânlmrda ook dsha fahia fiatla satılıyormus.. bundan bize ne? Belediye gitsln de perakendeci esnafı kontrol etsin, mad» rabazların da peşinl bırakmanın. Tokıa şu çab altında topu topu 145 kabzıtnalıs. Hesabıraız, kitabımız Allahın günü kontrol edlldiği için murakıblarca malumdur ki 35 *ötü niyet sahibi kabzımalm bütün İstanbul piyasası üzerinde geni| toaifi olamıyacağı g bi, keıa ko"tü niyet «ahibl 35 kabzımal da bütün kabzımallarâ sembol olamaz. Met lâ bit bugün domatesi âzamî 70 kuruştan Battık. Sız piyasada kaja buldunuzT 120, hattâ 140150 kuruşa. CBaşfarof» I inci sahifede) şünülen topg, bunun lptida! mad Gördünıu mü ya!... Aslında bda alınan bu çok mühim kararlar desi saytlan klrli yapağı halinde 1 O domatesuı manavda âzaml 85 etrafında bize şu izahatı vermif itha edilecek ve Sümerbank te sulerinde işlenecektir. kuruşa satılması lâzımdı Şimdi bu tir: Bu suretle 10 bin ton tops İthal fahlş fiatın suçlusU kim? Kabzımal « Son zamanlarda millî menfamı? Yoksa manaV mıT» atlerimize aykırı ve mes'um bir zth edileoek ve memleketimizin bir Kabnmallar bizlmle bu şekilde niyetle her çeşid sahst hasis dOşün yıllık Ihtlvacı kargıtana'^ktır. Yeni dı^ ticaret rejiminde konuştuktan sonra saat 14 te Hâl celerle memlekette bazı zarurî ıhtakas usulü Mudürü ile b r toplantı yaptılar. Bu tiyaç maddPİerl üzerinde sun'î o Ankara. 8 (Telefonla) Yeni toplantıda, Hâl idaresıls kabnmal lerek yaratılrrtak istenen buhrana 1 ternsilcilerlnden mürekkab bir eks k m ı htikumetlmtzin aldığı iktisa dış ticaret rejlmi kararntmeslnin pertlz heyeti kurulmasınt, her gtin dî tedbirler yamnda Mıllî Korun j hazırlanması tamamlanmak üzereHâlde yapılacak olan her cinâ ve ma Kanununa dayanılarak bu gibi j dir. Evvelce yazdığımız gibi yeni her kalite malların lettşlanna mü faaliyetleri, igtifciHği ve Ihtikârı | kararname ithalâtçı vt ihracatçı teallik fiatlarm bu heyet tarafın Snleylcl yeni tedbirler alınmıı bu taclrlere bazı kolaylıklar temin edan Belediyece tayin edllmiş bu lunmaktadır. decektir lunan âzamî fiatlan •ftnamak şarBugün İcr» Vekill*ri Heyetine« Mevsuk membalardan oğrendiği" tile tesb t edihnesine karar veril ittihaz olunan kararla her türlü mize göre, takas suretile ithalâta di. Heyet, ilk olarak deneme ma ihtiyaç maddelerile lüzum gördÜ genl| mikyasta yer verilecek »e fahiyetlnde patlıcan v» dolmalık bıber fü diğer mallann fiatlarını tayin, kat lüks mahivetteki eşvanın it fiatlarını ayarlıyacak ve bugünden kâr hadlerini tesbit ve miktarlan hali tahdide tâbi tutulacaktır. nı tayin içln beyanname talebi, za ibbaren çalışmağa başlıyacakUr. Gümrüklerdcn çekilmiycn mallar Dün Hâlde yaptığımız dolaşma ruret halinde ei kovma ve bunlaAnkara 8 (Telefonla Gümrük meyva v« sebze mevzuunda alın nn tevzii bakımından icab eden V* İnhiserlar Vekâleti gümrüklere ması lizı.n gelen tedbirler hakkın tedbir ve karsrlan alfnak hüsu bir tamim göndererek salı günü da bite şu huauaları blr kere daha sunda Vekâletlmlte salâhlyet ve ak$amına kadar gümrüklerden çw rilmlş bulunmaktadır. . ilham etti: kilmiyen ithal mallen için mahall! 1 Her cins meyva v« »ebzeGene bu gibi maddelerln lüztımu Ticaret Odalanflca bildirilecek şelerin muayyen standard tiplere ay halinde muayyen ihtiyaç fevkinde kilde muamele yapılmasını iste* nlması zarureti vardır. Bu suretle stok yapılmasmı ve bunlann bir miştir. manavın, kötü kalitelı mah iyi ka verden bir yere nnklini men'e VeDiğer taraftan gümrükten çekil" liteli malın etiketile satmaaına tn kâiettmll salâhiyetli kılınmıttır. miyen mallann tktıead ve Ticarel gel olmak imkânl doğar. Diğer taraftan her türlü istlfçl Vekâletince çekilerek tevsie tâW 2 Meyva ve sebze saü$l ile li§i önliyecek ve mevcud zarurî tutulması kararı üzerine bu mall»' meşgul olan her sıfattaki tüccar ve ihtiyaç maddelerinin normal fiat esnafa karşı en şiddetli mueyyide larla satışmı ve hakikî müstehlike nn bedellerinin sahiblerin« ne sesilâhlarının Belediye emrinde bu intikallni temin bakımından vali küde ödeneceği merak edümekte lunmaiı zaruridir. Dükkânlarııi" der ler, kaymakamlar ve nahiye mü v» Vekâletin bu hmsustaki karann* hal kapatılacağj ve hattâ ebediyen (Jürlerine lürumlu fatahiy^c veril intizar olunmaktadır. Evvelkl gün Ve dün Müsteşat ticaretten menedılmek korkusu mi<;ttr finfıiar da ftnntikalan daasnafııl içine • smerae, vatandajfarı hiMnflleki hütün memurlan bu ka Munis Faik DzanSbyun reisb*ti(lâ mnın her biri blr murakıb kesllir rarname hükümterinîn tatbikl Vö yapılan toplantılarda bu husus möve bu iş hayli düzene girer. nünden vszifelendirebileceklerdir'. zakere edilmiştir. 3 Ljberal bir ekonomik sistem Bu k8rarnamenın dayandığı MilIçinde yaşadığımızâ göre, belediye, lî Korunma Kanununun hükümle esnafa karşı yalnız müeyyidelerile rine göre tesbit ve ilân edilen mad değil, fakat bılhaasa ekonomik re delerden İhtiyaç fevkinde yapılan kabet silâhile mücadele etmek zo stoklann müsaderesi cihetine gtdlrundadlr. Buysa (Migro) nun bir 'pbileoegi sibl bu tvretle iuç islian önce faaliyete geçmesi lüzuttıu yenler hakkında Oç seneden 15 nu gösteriyor. seneve kadar hapis cezası ve diğer ceZ'lan tatbik etmek Bizim anladığımıza göre bu şart muhtelif fBaçtflraft 1 inci sahifede) lar yerine getirilmeden meyva ve mÜTikün olacaktır. lanacak meseleler arasında terfi sebze bah'inde müstehlik lehine Aytıı zamanda VekSletçe tesbit meselesi. kıyafet kararnamesile, (kazanılmış bir zafer) den bahset edilen azam! fiat ve kâr hadlerine nişan ve madalya kararnameBİ bu mek biraz zaman«ız ve havalî oıur! riayet etmiyenlerden suçları sabit lunmaktadır. olanlann 10 bin lirpva kadar aŞır 30 ağustosta terfie müstahak opara eczasıha ve 3 Beneden 15 selan subay, astsubay ve askerl ffltneye kadar ağır hapis ceîasma çarpı!mal»n ve »uea mev«u teskil murlara aıd kararname son şekliYüksek eden millann müsaderesine hük ni almış bulunmaktadır. Askeri Şuranın ehemmivetle üzemniunabnecektif. (Baştarafı 1 inci sahifede) rinde duracağı meselelerden biri Muhteltf kollar halinde yepılan Pivasad=ı darlık veya fiat vüksek de subay kıyafet talimatnatnesinbu baskınlar neticesinde şimdiye ligi yaratacak propagoflda Ve her kBdar 30 u mütecaviz flrmanra v° ceslrl hsı^ket'ere bp«vuranlara da 'le yapılacak tâdilâttir. Yeni kıyafet tâlimatnamesine va bu firma ile alâkası bulunan di 10 bin lirava kr>Har asır para cezağer müesseselerin derıolarınHaki sile 3 seneden 15 seneye kadar ağır göre subayların cephe elbiseletlmevcud bütün malîar teker teker hapis cezası verileoektir Bu karpr le gece ve nair günlerde giyecektesbit edllmiştir. namenin en ivi bir sekilde t?tbiki leri elbiselerde esaslı değişıklikler Ö^rendieime aöre, şimdiye kad?r bakımından Adalet, Dahilive Ve yapılacaktır. Yeni şekle göre: Suyapılan bu tesbitler sonunda kül killikleri ve Vekâ'etimiz, alâkahla baylar için koyu renkli bir gece llVetü mlktarda ithal malınm fir n müstereken diğer lüzumlu ted elbisesi de kabul ed'lmiştir Bunun için de bazı Avrupa, îngiliz ve Am» depolarmda istif ediMiŞi ve bil»ri de almaktadırlar. kasden oivas°va arzedümediği kat'î Hükumetimizin aldığı bu iktisadî merikan subay elbise tâlimatnaol»rak aftlaşılmıstır ve k=nunî te^bif'er vamndâ metn melerihden örrıekler alınarak bir Öte vandan düfı yapılan bir ih> leketin iktlsadf düsetı t* istikra model tesbit edilm ştir Bundan bar üzerine 2000 lira gibi fahiş nna kastedenlerin her çeşid hare böyle yabancı memleketlere gidilkftr ile tlaktör sstan bi» Rttna hak ketlerine karşı glrişilen mÖcadele diğl, veya bir yabaheınm memle* kırıda kanunt rnuamele vatMİmıştır. <üe vatandaslarımızm bîzim'e ta» Vetimizi tiyafetinde. gece verilecek Aynta Befıe f?h!» kârls demir bo bir isbirliŞI edeeekiertne ve b8y i balo. kokteyl . ve«ar eflencelere rU ve insaat demiri satan üc fir lece muvaffik ol'cağımıza kâni bu subaylar münhasıran bu gece elblselerile Utirak edeceklerdir. ma da ıavc)lı8a venlmUtir. lunfflftktâvıt » Yüksek Askerî Şuranın üzerinde Digef taraftan şehrimitdök! bâa Vekiller Heyetinde verilen bu büvük ithalâtcılar hesabma çalış kararlar blr kârarname hallnde ya* duracağı mühlm mMelelerden bitıkları zannedilen üç kişüik kara nn veya 6bür gün Resmî Gazete ri de ecnebi ttişan ve madalyalann borsa sebekesl meydana çık^nlmış de neçrolunacak ve derhal tatbikl tâliki hakkındakı karartıamedir. tır. Bu şebekenin işblrliği yaptığı na bftşlanacaktır. Yabancı metnleketlerde verilen firmaların te?bttjnp basianmıştıf. tt)ps sıkintmına kaı^i tedbirler •eya harölerde gösterilen yararlıkAnkara, 8 ffelefonla) Son bir lardan dolayı verilecek nişan ve yıl içlnde en çok sıkmUsı çekilen tnadâlyalarin tâliki hakkında baB ve hattâ pek çek fabrikalarth ka* mtihlm kerarlar alınseaktır. Aynca Aynca öÇrendiŞimize söre dış panmasına Sebeb olan tops ihtiyâafdnmui Içinde. yararhklan ile teticaret rejiminin tanzimi ve açı&in cı Içto Amerika ile yacılafl temasMayüz etmis subay ve erlere de kapatılması igm devafn ed«i gö lar gofla ertnektedif. Manganez ve rüşmelet müspet netice vermi=tır krom satı| ite elde edilecek olan teşvlk ve teşci mahiyetinde olmsk Üzere madalya ve niçan verllmeei I Bugün Bajvekil YardıtnClfa Fa 15 milyen dolar k&rşılığı Ithall dükararlaştmlacaktlr. tin Rüştü Zorlu ile Ekonomi ve evln denlz eephtstBdeM hlzasından 5 metre ileri çlktığını görünce; ilgiii makamlara müracaatte bulundum. Dinletemedirn. Ayrıca 2 de kaçak kat çıktı. Beladiye İmar Müdürlüğü, bizim sokakta 9,5 metredcn fatla trtifaa müsaade etmediği halde bu apartımanın yükseklıjl 14 metreyi bulmaktadır. Apartıman so kak cepheslnden de 1015 santirn ileriye tasmıstır.» Ceîa hukuku profesörü Baha Kantann kaçak kat toşaitı <*hrf evvel haber alınmı», 15 gün evvel Beyoğlu Kaymakamhğınca bu kat mühürlenmiştir. İddiaya <;ö'e tv ss hlbi, bunu müteakıb geceUrl amelı« çalıştırmak «uretlle müKUr! mmis lnşaata devam etmi;tir. Bunun üzerine Kaymakamlipa yenlden ıhbar yapılmış, ve düa ?#ceki hâdise vuku bulmuştır O*celeri saat dokuzdan sonra arâtrB emri alınamadıtından BeyoSlu Kny makamlığı, zabıta ve bel«divenın alâkalı memurları apartırrnn SnOıı de sabahı beklemeyi kararlaştırmıslardır Bu sabah arama ıri'iıades' allnacak ve apartımana girilerek, kaçak inşaat basılacaktır. Ankarada bir Belediye olobüsü darakla fandı Ankara 8 (Telefonla) Bu sabah 8.30 da Yenimahalle Birinci durakta durmuş bulunan 75 numaMıh Belediye otobüsüad» anl bir feontak neticesinde kablolaî ve Oradan de minderler tUtU|mu| vt Be* lediyt OtobüaÜ tamamteı yanmı|tır. Diğer taraftan saat 12 de irtasyon 3nüflde durmakta olan Ziraat Fakültesine aid 1378 numaralı piıcabm da an! olarak kablosu tutuamuş ve yetişen itfaiye tarafından müessif blr hârllse vuku bulmadan 5öndürülmüştür. isi Sarol Boyabad H. Partisi merkezinde konuştu Halk ParÜit merk»zlerinl ziyaret el'miş, buralarda btrer konuşma yaparak demiytir kl: « Vatandaşlan yuvasırfda, işinde rahatsız eden kötü telkinler ve saçılan kasidli zehirlere karşı hükumetlniz daima uyanık bulunmakta ve bunlan adıro adıın ta kib etmektedir. İşte ben O makU sadla son zamanlarda yarablmak istenen sıkıntılan ve gonüHerinize aktarılan zehlrleri ve sizi ıstıraba sevkeden megeleleri dinlemek v« bunlan hep beraber mütale* ttmek içln buraya geldlm.a Mukerrem Sarol kalkınma han* ketinden bahsettikten sonra gün* den güne artan ihtiyaç maddeleri etrafında geniş izahatta bulunfflUB. hükumetin meınleketl iktısadl bakımdan cihazlandırmak içfn iar fetHğl gayretleri rakamlar ve misaller vererek anlatmıştır.. Sarolun Halk tHrtisindakl konatman Devlet Vekili müteakıben Halk Partisini tiyaret etmis, HiUt Par* tisl mebuslan ve teçkiHtı taraftndan hararetle karşılanmı)|t>r. Halk Pırt'si Boyabad Idare h«yeü üy«lermden Hügameddin Daytbeyln, Halk Partilllerin hiasiyatına terrüman olarak Devlet Vekiline hltaben «Boyabada hoş geldinlz bizleri behtiyar ettiniz, çok teşekkür ederiz. tntailah bu ziyaretlnlz memlekettnvze uğur geti' rir. Sizleri parti •rkadaşlanffl adr na hürmet ve muhabbetl* «elâm* Urıms demesl üzerine Dt. Mükerrem Sarol. hazır bulunanlanh alkışları arasmda söz almış. dahs vilâvet hududundan itibaren siyasî parti farkt göz«tilmekılzin ithat pdilen teveecüh ve ml«aflrperv«rli|e teşekkür İÇİn müşküllt çefc««ini ifadedeın sonra demiştir ki: t İtiraf etmek tâıundır ki. (Baftarafı 1 inci tahifede) memleket zaman zaman çok hafftt, İs'etmaler Vekili kömür hakkında konustu (Battarafı f tnd mhifedt) t Evvelâ taş kömördeh başlıyahm: Eskl iktidar zamanınd? 1944 yılında S550 0"0 ton olan istthnai 1949 yıh sonunda 4180 01*0 »ona vükselmiştir Aradki fark 630 000 tondan Ibarertir Buna mukaHlı 1954 yılı nihayeMnde istihsal 5.T1Ö000 ton olmuctur. 1950 UtihsaU ile farkı 1 350000 tondur. Demekkl onların 5 seneslnde temin ettiklerl fazla istfhgâlin iki mislini asan bir fazla İstihsal iktidanmızın fi'len ilk dört senesinde teırıin edilmiş bulunyor Onlann zanıanmda senede vasatl 12R000 ton artıg bizim zamanimızda »enede vasat! S35 000 ton fazls İstihsal. O halde iki misllnden fazla n*vret, İkl misltnden fazla netice, bu istihsal temposu 1960 senesine kadır gittikçc artarak devam edecek ve o tarihte 86SS0O0 ton olacektır Aradski fark 1954 e nazaran 2.95'5OOO tondur. Bu yüzde 52 nibe2 »55,000 tondür. Bu y«*d« 51 nlgba olark her vil yüzde 8 Istihsa1 tezayüdünÜ ifade edpr H.tibukl eskl iktidann yıllık istihsal artış vasatisi yüz 2.4 den ibarettir. Bu rakamlar v« bu niıbetler tcarşısında tas kömürü lstihsalinln gerlledlğini «öyliyebilmek için ya memleket kömür vatiyeti hakkında hiç bir bilşi sahibi olmamak veyahud da hakikatleri bu kadar açik bir ş«>kilde inkâr ettirecek bir thtirasın zebunu bulunmak lâzımdır.» Samed Ağaoğlu sSîlerine }8yle son vermiütlr: « Türkîvenin sanayîlesmesi her sahada oldu&u pibi enerji vt bithassa mahrukat sahasında da plinlı bir şekilde inkişaf etmektedir ve bu sanayl İçin enerji v» mahrukat ^BVas1 busün oldusu aibi yarm da >sla mevzuu b?hN degildir.» Muhtekir ve istifcilere 15 yıl haois kalb kırıcı, yıpratıcı şiddet ve bid" det* dayanan politika hâdiselerile karfilaşlnaktadır Bu halin vattftdaşlarımızı ne derece üzdüğünü, ne derece müteessir ettiğmi yakinen müşahede etmekteyiz. Vatandaşlânmız partiler arasında medenf *» insanî münasebetin muammer el* magîntn îştiyakı içindedir. Demok" ratik hayatın henüz eşığinde btt" lunuyoruz. Bugünkü nelicelerin Istihsali için bu memleket çok gölr ya|ı dökmüş, çok ıstırab çekmif. çok fedakftrlık etmiıtir. Yıllarca tek parti hayatı Içinde çırpınan btr memleketi, blr anda AngloSaksue âleminin seviyesine ulaştırmak mümkün değildir Partiler arasında feardeşllk niünasebetlerinin kurul* rr'ası demek. her meselede fitclr t>eraber!iğinl taleb etmek dern«c deftildir. Bizim ne böyle bir iddl" «umıs vardır, ne de böyle isteğimiz m«vtnıddur. BMâkii inian hududlaft Içtriglnde her türlü görüş ayrıh^l* rta dayanan tenkide ve hattâ târim *ev# seve katlanacaftımızdan küu.in lüph«l olmagm. Bunlardan memleket aneak fayda görür.» . BlUhare muhalefette büvük gay* retler pahasma elde edilen iyi mÛnasebetlerin nasıl bozulduğunu izâh eden Devlet Vekili konuşmasıM şöyle gon vermiştir: « O günden bugüne vatan sat» hlhda certyan eden hâdiseler vşı mtıhalsfst hatiblerinin yer v « yaptığı acı telkinler ve konuşma* İBr memiekete ve vatandaşa haytt mı getirmiştir? Soruyonım sevgtll arkadaşlarım bana bunun cevabını vernveyin. Bunun cevabmı kendl vicdafllarınızda tahlil ederek s** beblerl fizerindc durarak kendl kendinice oevapiandınnız.» Mukerrem Sarol bugün ö§ley* doğru Karasuya hareket etmiştİP. Hazin bir çifte InHfar hâdisesi (Baştarafı l inci sahifede) Maresal ffarding dün şahade ettim» demiştir. Müteakt ben İnsiliz Mareşah, sol elinin Ü Ç parmae'nı Çanakkale harbinde teŞmen rütbesile Türklere karşı d8vüsürken nasıl kaybettiğini anlat mıştır. Ankarada Pnkistanın da ketıidı» Şı Türk !rak paktınm askerî sta» ttisü ü*«ind» Bnetnle durulduŞu1nu tennrflz rttiren 8lr John Har» ding, Rusvanın atom harbUHeki 4u rumu htkkmda sonılan suale ceV8>ben Ang]oSak«onlann bu husu*tâ su götürmez blr ü«tünlüğe sahlb ^<i5urn sövlemistir. Sir John Hafdine. Kıbns mes*» lesi hakkm''» sorulan suale şu cevsbı veTnistir: « Kıbrısa hüvük 5nem veren İneiliz hük*'metl burasım OrtaSjarkın karareâhı İttihaz etmi<;tir Klb ng, müütdkhel hit harMe. harbln 5rp=i b?kımınHan çok «tratelik bir adadif. Londre »onferansmin ırifesinrle Adn hakVındn Mvnsi Wr kanaat ifade etmeği doğru bulmumü«t?kbel Alma» relönttn c«W e«tni» *v» hu sıı=lp ^vpVipn fkincl DÜnva H i f Hinde Alman ktııtl8»ır1ı»nt«Mndan en fenls Marmnl Rommel'l beğendiginl «H<rTem!«tir. • Di'm ak ıHHen Sif Jnhn harh «ahftgtnı eetecek ve satı eil • nü Kıbn*ft Misafirimi», (Baştarafı 1 inci sahifede) kü fcfkik ve lemasları dalya nişan ve maedilmesi İ/mirde isHfoilerle miisadele tannda bir kadın, Yenikapıya giderek sandalcı Hayreddin PaçavrtcUUn «tsmet» adlı sandalını 1.5 lira verip 1 saat müddetle kiralamışlardır. Sandala bmen çiftler sahiliea S <ntl kadar içılmışlar vt bir daha geri dSnmemişterdir Mttş* terilerintn Ikıbetlnden endişi eden sandalcı Hayreddin başlta blr safl* sala binerek sahilden epeyce açılmış ve kendl aandahnı »çıkUrd* boş olarak bulmuştur. Sandalın ıçinde kadınm manto ve ayakkabısı ile erkeğin elbiselerini ve avakkabısını göjen sandalcı, sanda" 1: yedeğe alarak sahile getirmiş ve keyfiyetten Langa polisini haberetmiştir Sandalda polis tara" f.ndan yapılan aramada kadın'a CBnsfnraf» I inri «rkeğin inti har ettık lerine dair bir Bberlnd» Vali v« Belediye Başkan mektubla 10 kuruş bulunmuştur vekili ile bagvaver Refik Tulga ol•iu&v haldp Knnahcflrsiva alderek. Bu mektubdan, erkeğin Taha^n Çarsınm Nunıo«mBniveHen Beya üıp.sş, kadınm da Meşhure Çelık 'ida kadar vanmış olan kısmının olduğu, Kazlıçeşmede 85 inci sofnlHsn •amtf ve Intoıına ald faa kakta 65 numaralı evde oturduk» 'iveti eözHpn eecirmiş, Çarşı esna lan enlalılmiştır. İntihar mektufı b«ı>k«»nı ile bu Insnatl yapan mü bunâ islm v« adreslerini yazıp al* teahhtdden mâlOmat âlmişhr. KP tına imzalarını Man müntehlrlet. ÖBİlçarsınm en önemli kısmı, Î9 intihara karar verdiklerifii, bu seeWm Cumhurivet bayramına ka» Seble kendilerini aramamalarını dar ikmal edilerek hem yol açi «adece bu feci akıbete kendilerini lacsk, hem de elde mevcud kanun dükkânlar ilgililere la • Hüseyin Şimşekle Nefise Şimşeğın • «UrüklediSinî yazmlşlardlf. Yapllan ilk tahkikatta kadınm İnşaat büvük bir hızla devam etmektedir. Cârşı, tamlr esnagmda 5.5 aylık hâmile olduğu. TaHsinle daha avdmlık bir hale getirilm *k» \ senedenheri metres hayatı yeşatedlr. Celâl Bavar, Çaf«ıınin Beya dığı enlaşılmıştır. zıd cihetihdekl Wap(smd?fı çlkarak Polig, intihar mektubunda adı Sahaflar çarsısıha girmls., orada <eçen Hüseyinle Nefiseyi aramakkifpbct esnafı Ue görüşmüş. f^skl tedıf. MUhtehirlerifi eegedi, bütün eserieHn satışlan hakkıftda tzahat aramatara r8|tnen bulunamamıâtıf' alrnıstır. MüddeiumUmllllt \?e polis tahkikaBursdan fleyaııd umumt ktitüb». ta ehemmiyetle devam etfflektedlt. hnne^ine eiHilmiş, restore edilmek» te olan kütübhanenin muhtelif kl» sımlan gezilmistir. Cumhur Reisi kütübhaneden aV" rılırken, toolanmış olan hatk tarâ» hndan tezahüratls alkışlanmıştır. v \ nin icin lâmm dinf teşekküllerinden birine mensub bulunuvorlnrmış. Dr. Adnan, memleketînin m=zisini tafilf dı. İslâmiyeti icinden anlamıştı, fakat avnı zam»nHa tnmamen modern bir insafldı. MesleSi itibârtle blr doktordu ve ilmî bir aörüsü vardı Ben, oHü ilk âeto 1923 *t tstan* bulda s9Wım, 0 <sman mufaffet mllU hareket'n Üdefierinrlen htri idi OtiU. Hsiirte Hanımla bereber evvelâ Londrada, sonra Pariste yas'riıklati sıralarda vâktndan ta nıdım. O yıllar Dr Adnan ıçıh hazindi. Fakat Dr. Adnan, kendine mahsus metanetle tahammül et* ti. sezından bir tek a« kelime duy rnîdım Onu tekrar 1948 de TÜrki» yede görrnek, beni rtıes'ud etti O za'man vaslı ve tnuhterefti btr dev« let adamı zihniyetini taşıyor, a y nı zamanda İlmî vailfeslni de gÖrüvordu. Dr Adnan olmak mes'ud bir kaderdir. Iztırsb onu kaybetmiş olan blzlere aiddir.» ^Boflarafı I inci sahifede) Ziraî eeürden verşi fBa?tarafi 1 inci mahellerine evkedilmekteir Diın de gene fgkenderuna 6 bin ton ben zini havi bir tanker gelmış, derhal tahlivesın* ginşiimiştir. Ktsa «arnanda rnemleketin oetrol ve betlzİrl ihtiyaem'n 'St#tiiHi2;tiden de fazla temin edileceği ve bir «!» (âaştarafı 1 inci sahifede) kıntıva mpvrian verilmiveceğı •erntn feclagl meydana getirilme tesebbü.» edilrrektedir. lerınde bulunulduğu ve seneif^öf nberi Ferik kaıamizın Tor'*«m vayIbsına geçen Gebiz nahıye» haikı* (Bnştsrtıfi l Bln fnezkur belediye taratından bay Vanları zaptolunduğu, bu vayla hal hibiert. irrtz?laf1nı b kına türlü şekilde cezalar va/.ıH • Met Baliöâlu Urninrie Hr | ı ve işkenceler yapıldığı ildıa e ba^kalârrt•=kî hpsaS'ayrfı^ah fefîllt* vetli miktarda para çektiğini iddıa dilmektedir. G«ne iddlalafâ ğore işkefteeiefden tmzalan t?klid edilenler hastalanan bazı köylüler, halen teMarke ViirDh ve Ahffled davi altlndâ bUİUnfflaktadtfîâî. : Diğer taraftan adalete ntifcs) et isminde iki bankerle Moı? Gabâ.f tirılen hâdise üzerine vat'a nahal» v« Albert 'iahav da vardır linde yapılan tahkikatı ftt<Ue«ıkıh bilekçe Ert<ni\et i nci Snhf VTii* Anamas Belediye Reisi. zabıta r.e dürlüğüne havale eHilmss v HtK* muru \*e koruffla memiiru teVklf e met Ba!lıögllinıin arartfnasına dilmişlerdır. Sun'î benıin huhranı sona erdi Bir n^hive halkına Iskfiıee kir 80hlekârlıl BU AKŞAM MÜNİR NUREDDİN SELÇUK Korosu ile beraber ilk kongerl TiCftret Vekili Sıtkı Yırcalı Başvekâlette uzun müddet bu mevzu üzerinde çfllışmışlardır. iahçesinde Saat 21 de Gağaloğlu ÇİFTESARAYLAR Bahçıtindı MefKaret YRDlRîM Sesle çizgiler ;an atkârı DERMOJEN JHttzeyyen Senar BÜ PAZAK ve lîfiR PA^ \!l CELÂL SAHİN hakikisini rildıymızdmı KININLI EMİNOLÜMÜZ S1HHAT VE İÇTİMAt MUAVENET VEKÂLETİNİN RESMt RU.HSATINI HAİZOİR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog