Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

CüMHURIYET 9 Tenunuz 1955 Cumhuriyet Cumhuriyet DERMOJEN YARALARA KARŞI •Vt İlk kafilemiz dün gitti 1 atletlerimiz bulunmuyordu. ŞE BEBEK s LAPEN GAZİNOSV ! I I s Atletlerden müteşekkil ikinci kaffile de salı günü uçakla gidiyor İkinci kafileyi teşkil edecek olan atletler 12 temmuz salı günü uçakla Barselona hareket edeceklerdir. İlk Akdeniz oyunlarına »erbest gu'es takımı ile iştir»k etmsmize nıukabil, bu defa oyunlara grekoromen takımı ile ıştirak etmekteyız. Gürej kafilemizin reisi olan Federasyon Başkanı Vehbi Emre. Ken disi ile görüşen bir arkadaşımıza tak.mdan v» allnacak netieeden ü•. Türkiye bisiklet yol birincüikleıi midli olduğunu beyan etmiş ve: «Ta ^ «i.musabakaları 21 temmuz günü Bur kım halinde Akdeniz şampiyon'i o;,pada yapılacaktır. Ankara, Koııya, latağımıza eminim» demiştir. , JSskışehır, Istanbul, Bursa, İznur ve Ovunlarda bizi dört branş*a tem,, bisiklet branşında faaliyet göîteren sil eaecek olan ilk kafileye havır'l , bölgelerın katılacağı müsabakada yjlcu'uklar temenni ederiz. ilk olarak Turkıye bisiklet yol sürat birinciliği (1000 M.) yapılacaktır İkinci olarak 160 kilometrelik Tür Tdye bisiklet yol mukavemet birinciliği yapılacaktır. Yarış Bursada A '•'tatürk heykehnin önünden başhya'rcak Mudanyaya üç defa gidıp ge'rlicecektir. iı 22 temmuz cuma günü ise çaate karşı bisiklet yarışı yapılacaktır. ikinci Akdeniz oyunlarına i§tirak «decek olan ilk sporcu kafilemiz dun saat 12 de Adana vapuru ile • Barselona muteveccıhen hareket etmıştır. Şehrımiz B. T. Bolge Müduru Saıd Salâhaddin Cıhanoğlu taraiından uğurlanan kafilede yalnız j SfekttSkL ejf ttuUtuttı ieuıiutct OHi PK 562T»l 4 7 1 4 9 . i İ DERMOJEN YANIKLARA KARŞI Türkiye bisiklet ; ;: birinciliği ı| s s ILAN Kiirekçilerimiz hareketten önce vapurun güverteslnde Dizel Motörii Fabrikası mümessilı olan firmalann yedek parça ithali için kendilerıyle mühim mevzular hakkında temas edilmek üzere en kısa zamanda Derneğimize müracaatleri rica olunur. D İ M O T Dahili İhtıraklı Motör Mümessilleri Derneği Müracaat saati: 13.30 ilâ 16 30 Galata Necatibey caddesi No 210 Telefon 91400 Telgraf AGAKO Istanbul i s j i I » I I 2. Akdenîz oyunlan programı müsabakaları. 22 temmuz 1955 cuma: Futbol, basketbol, yüzme, eskrim, boks, atletizm; yelken ve halter müsabakaları. 23 temmuz 1955 cumartesi: Futbol, basketbol, eskrim, atıcılık, yelken, atletizm; hendbol ve yüzme müsabakaları. 24 temmuz 1955 pazar: Futbol, basketbol, boks, atletizm, yelken, atıcılık» ve eskrim müsabakalan. 25 temmuz 1955 pazartesi: Atıcılık bınicilik müsabakaları ve ikinci Akdeniz oyunlarının kapanış merasimi. ikinci Akdeniz oyunlarına 10 mıllet katılmaktadır. Yugoslavya ile İsrael siyasî sebebler yüzünden bu musabakalara iştirak etmemektedirler Barselon'da karşılaşacak 10 Akdeniz memleketi şunîardır: Türkive, Mısır, İspanya, Fransa, Yunanistan, İtalya Lubnan, Suriye, Malta ve Monako. 10 mllletın katılacağı bu oyunlarda en fazla rağbeti atletizm görmek tedü. Atletizm müsabakalarına Monako harıc 9 memleket katılmaktadırlar. Diğer spor şubelerinde ise: Basketbol: Mısır, ispanya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Lübnan, Suriye ve Türkiye. Atıcılık: Mısır, İspanya, Fransa, Monako, Yunanistan, italya, Lübnan ve Suriye. Kurek: Mısır, İspanya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Suriye ve Türkiye. Boks: Mısır İspanya, Fransa, İtalya, Suriye ve Lübnan. Bisiklet: Mısır, İspanya, Fransa, İtalya, Lübnan. Eskrim: Mısır, İspanya, Fransa, İtalya, Monako ve Türkiye. Futbol: Mısır, İspanya, Fransa, Yunanistan, Suriye. Jimnastik: Mısır, İspanya, Fransa, İtalya. Halter: Mısır, İspanya, Fransa, İtalya, Suriye, Lübnan. Binicilik: Mısır, İspanya, İtalya. Hokey: Mısır, İspanya, Fransa, İtalya. Yüzme Mısır, İspanya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Lübnan; Monako. Rugbi: İspanya, Fransa, İtalya. Yelken: ispanya, Fransa, İtalya, Malta, Monako. İkinci Akdeniz oyunları, 16 ılâ 25 temmuz 1955 günleri arasında , Fenerbahçe genc takımı yarın İspanyanın Barselon şehrinde yapısaat 1430 da Mithatpaşa stadında lacaktır. İkinci Akdeniz oyunlarının progIstanbul genc karması ile karşıla"şacaktır. Suratli ve zevkli geçeceği ramı şu şekıldedir: 16 temmuz 1955 cumartesi: ''tahmın edılen bu maçı Tevfık ParMontjuich stadyomunda açılış me "^ar ıdaıe edecektir. rasimi Futbol, hokey ve güreş F. Bahçe gencleri rr müsabakaları. 17 temmuz 1955 pazar: Maltepeyi yendi Futbol, güreş, kurek, hokey, a h "'• Dün saat 17 de Fenerbahçe sta•> thnda amatör kümenin kuvvetli oncılık ve hendbol müsabakalan. 18 temmuz 1955 pazartesi: bırlerınden olan Maltepe ile bir maç Futbol, güreş, bisiklet, hendbol, yapan Fenerbahçe gene takımı bu "i Jcarşılaşmayı 31 kazanmağa mu atıcılık ve rugbi müsabakaları. 19 temmuz 1955 salı: vaffak olmuştur. Futbol, rugbi, hokey, atıcılık ve •J Tekin, Beykoza cföndü jimnastik müsabakalan. •\ Vefalı soliç Tekin ile Üniversite 20 temmuz 1955 çarşamba: takımmın sağaçığı Uğur Bevkoz ku Futbol, basketbol, halter, atlelubü ile anlaşmaya varmıs.lardır. Ö tizm, atıcılık ve rugbi müsabaka.nümüzdeki günler sarısiyahh ku lan. * lüble mukavele ımzalıyacak olan 21 temmuz 1955 perşembe: . oyuncularla Beykozun forvet hattı Futbol, basketbol, rugbi, boks, bir hayli kuvvetlenecektir. atletizm. yüzme, halter v» hendbol '. F. Bahçe gencleri, genc karma ile karşılaşıyor DERMOJEN YANIKLARA KARŞI İİ Ij s StYAH INCt ÜPANYOl BALETt j i s s I Satılık Daire I Nişantaşında, deniz gtjıür,' I çok ferah yeni apartımanda. I Tel: 49616 DERMOJEN HSİKLERE KARŞI Her gün muazzam programım takdim eder. Meshur ahçıbaşı Istratinin hazırladığı nefis meze ve yemekler sayın müşterılerin emrindedir. Pazar günleri tekmil proeramın istırakile i i N S Satılık Yillâ Kısıklıda, 4000 metre, Iva ağaçlı, bahçe içmde, iki | kath, 7 odalı ifrazı kabıl villa. 48064 Nazan Bılik DANSLI j j MATİNE Müe«se»emizde Nişan, Düğün, Ziyafetler, Kokteyl partiler kabul ve tertib edîlir TELEFON: 36269 Yeniköy SAHİL GAZİNO ve OTELİ HER AKŞAM memleketimizin tanınmış SES SAZ sanatkârlarınm iştirakile ve Fenerbahçe kupası yelken yarışları Uzun seneler yalnız şarpi s ı n r Pırat: Son senelerin en revaçta finda yapılan faaliyetle süregel^n ve kalabalık sınıfı. İYK, Modajunator yelkenciliğimiz, iki senedir spor yelk»ncılerinin şansı büyük" •cPırat ve Dragon tipinin ıhdası ile tür. & smıfa çıkmıştı Bu sene de, Staı~ Snayp Kalamış Yelken Kulübüİkinci Akdeniz ovunla'ını gaV>t ve Snaypklâsı tsktıelerin ya nün lanse ettığı bir sınıf. Büyük 'etemiz adına takib e d e c k arpılması ile yelkencılerımız 5 sınıf bir filoları olduğu söyleniyor. De" kadaşımız Haluk San i'jn \ri?üîerinden yarışacaklardır. na vapuru ile Barselona hnrerecelen kendi aralannda paylaşa<et etmi^tir. ' ' Bu yönden 1955 yılı amator Tüık eaklardır. 1955 yelken mevsıminin Yukarıdaki reimde, vkidaşıl ilk nssmî yarışmalarma girecek 'yelkencihğı ıçin bir donura noktası mız hareketmden önce nhhmda ,.oluyor. Bugun Moda koyunda bu bütün teknelere başarılar dileıiz. "lirülmpktedir. Ö. ..Junacak olanlar ilk defa 5 sınıfta ,en aşaSı 50 teknenın yarıştığını ;föreceklerdır. Starbot: Yakm zamana kadar '"1936 olimpıyadına iştirak eden starborumuz «Marmara bırincisi» , n Du sınıfm teknesiydi. Deniz K u v ^vetlerinın çok yerinde bır gorüşü j ; ile bu sınıf teknelerımız 10 a yukselmiş oldu. ~ Bugün Marmara yetiştirilemediği ||Jiçin Denız Harb kulu ve Koleji öğrencılerı bu tarihî yarışı aralarında paylaşacaklardır. , Dragon: İstanbulda muhtelif ku" lüblere aıd 10 Dragon vardır. İstan/ bul Yelken Kulubü (İYK), GS, 2, diğerlen bırer tekne ile girmek" tedirler." Derecelerin (İYK); (GS), ve Büyükdere Denizcilik İhtisas teknelerı arasında paylaşılacağı <•> çok muhtemeldir. '' Şarpi: Bızim emektar smıfımız. İkı sene evvehne kadar, butun yelkencıL?rımiz bu tip teknede ye)f tışmışlerdı. Bugun şampıyonada dahi. 3 tekneyi bir arada guç görüyoruz. Melbourne olımpiyadına alınmamış bir sınıftaki ihmalkârBasketbolcularımızdan bir grup vapura giderlerken lığımız acıdır. «Cumhuriyet» in zabıta romaaı: Cumhuriyet 2. Akdeniz oyunlanndr DERMOJEN SİVİLCELERE KARŞI D OK TO R NEZİH CANÖREN Cîld ve Ztmrevî BastahHar Mütebassısı Kadıköy Sakızgülü sokak Göynük Apt daire 4 (Hale Sineması yanı) ŞEJV KARDEŞLER EMİN Fasıl GÜNDÜZ GÖNÜL YAZAR ^H DERMOJEN YANIKLARA KARŞI ŞUKRÜ T N R U A Hejeti ^ ^ ^ • ^ • • ^ ^ ^ H DERMOJEN YANIKLARA KARŞI Sahil boyunda satılık KÜÇÜK ARSALAR Tuzlada Yalıbojunda 3 Enver Kadam'dan mektubla izahat isten" mesi. DADI ARANIYOR Ecnebi olması veya lisan bilenler tercih edilecektir. İstanbulda 2 ve 6 yaşlarında iki çocuğun bakımı ve öğretimi ile tamamüe alâkadar olacak sıhhatli bir bayan aranıyor. Müracaat: Tel 42808 * * Aranıyor I ı Sanavii I F. A. Şirketinden: Ulfet Gıda ve Sabun DERMOJEN YANIKLARA KARŞI SATILIK ŞARPİ Tamamen müceddet komple Pirat satılıktır. Moda Deniz Kulübü kayıkhanesinde Ahmed reise müracaat DERMOJEN ÇIBANLARA KARŞI î TAKSİM BELEDİYE GAZİNOSU | BAHÇE LOKANTA PAVİYON BU AKSAM ACIKTIR. rek evlerine doğru koşuyorlardı. Doktor karanhkta öne doğru ğ j IRİŞ, atlamağa hazır bir vizıyttte bekliyordu. Lâkin 490 numaran bına bnünde bir araba durdu. Içinc'en üç kışı ındı ve durup konuşmlar. Kazahs ricat etti. Ve ıki genc kız bmalarımn kapısından gırdıler. Kazal s, ağır adımlarla karşıya geçti ve kapı girintilerinden birinm karanlığma sığındı. Goldberg ile Young, Hagstrom ve MacGayn'dan nobet aldılar. Siste birbirlerine çok yakın çalışıyorlardı. Kazalis gece saat on bire kadar orada kaldı. Ve bir keresinde Young'un on beş adım yakınmda yarım aat durdu. On bırdcn bir kaç dakika sonra beklemekten vazaeçtı. İri heyulâsı sıste boğuluyordu. Başı önde yurüyordu Goldberg ve Young herifı takib ettiler. Üçu de batıya doğru siste kayboldular. Mufettiş bu gece biraz da hiddetli bir eda ile Celeste'e işareti kendisi vereceğini söyledi. dan konuştu: Ne yapayım? Marilyn üçüncü caddede musveddehk kâğıd alacağım deyince azkalsın heyecandan bayılacaktım. Yanında olursam Kazalıs'in kıza saldırmıyacağından emındim İşı gecıktırdığımin farkındayım. Bana ne ceza verirseniz verin'z. Başka turlu hareket edemedim. Jimm\: Kız'm, sen delisin! İşte bu kadar, dedi. Kazalis bizi takib etti mi? Celeste çok sinirli ve rengi sapsarı ıdı. Ellery kızuı rrosmor olmuş ve yer yer çatlak ellerine bakıyordu. Mufett'ş Evet, dedi. Ama Marilyn hiç bir tehlıkeye maruz değildi. Bu iş, bütun bu plân New York şehrine on binlerce dolara, ve avlarca çahşmaya mal olmuş ve sizin manasız hareketinizle butün bunlar heder olmuştur. Bu tesadüf ve bu şansı belkı bir daha elde edemiyeceğızKazalis herşeye hazırlanmlştı. Tamamen çileden çıkmış halde idi. Muhakkak kıza saldıracaktı. Artık ne diyeyim? Teessüf etmekten başka yapacak şey yok. Şirketimizin Nizip kazasında kuracağı zeytinyağı. sabun, gliserin vesaire fabrikasmın işletme ve maliyet muhasebelerini tesis ve idame edebilecek kabiliyette tecrübeli bir muhasibe ihtiyac vardır İse baslandığı tarihten altı ay sonra lojman temin edilecektir. İngilizce veva fransızca ıvj bilenler tercih edilir. Talıbler. tahsil durumlarını. simdiye kadar çahştıkları müesseseleri ve haklarında referans verebilecek kimselerin isim ve adreslerini bıldirir kısa hal tercümelerini iki kopya halinde 25 Temmuz 1955 tarihine kadar asağıdaki adreslere avrı ayrı göndermeleri rica olunur. 1. CEVDET SAN 2. MAHMUT ÜYGÜR Hjmımeli So. No 47/7 Beledıye Reısi Yenişehir. Ankara NIZID "VITANA,, PEYNİE Namttlâtımızııı Satışı İçin Türkiyecfe Umumî Mümessîl Arsyoruz Yalnız ciddi ve piyasada iyi tanınmış m j?sseselerin (Italyanca veya Almanca) teklifleri nazarı iti'oara alınacaktır Şu adrese yazılması: LATTERIA SOCIALE A VAPOHE Vıpiteno (Bolzc.vo) İtnlie O gün ha\a kapalı idı. Ince. sicim gıbı b.r \ ağmur durmadan bütun gün yağdı. Hava kararınca yağmur dindı; ve yerini kesif bir sise bırakü. Mufettiş havanın bu kötülüğünü görunce simrlendi. Maiyetindekı memurlara bir ttabiat hâdısesinden k aolayı Ked'ye ma|!ub olmağa mahal olmadığını hıddetle soyledıkten sonra İcab ederse, gözünüzden kaçacağmı hıssederseniz hüvıyetinizi meydana vurmak pahasına da olsa yakanızı bııakmayın! dedi. Hulâsa kötu bir hava.. çok frotü bır hava . Bilhassa bir adam Ukibi bakımından berbad bir hava. Öele^en evvel Hesse liıapnhire sancılandı MacGnyn hempn müdıriyete haber verdi. Hesse hastalandı. Buradan ahnız. Zaten burada yapyalnız Acele değı^tırın adamı.. dedi. Hagstrom adındaki memur geldiği Çevlren. B r ; zaman MacGayn da oralarda yktu. Hetse: Nereye gitti bilmem, iedı. Saat on biri beş geçe Kazalis evden çıktı ve yaya olarak Madison isîikametine gitti. MacGayn da pefindeycH. Ama şimdı nerededir bilmem. Hagstrom arkadaşı MacGayn ile kovaladığı avl ancak bir îaatıik nir araştırmadan sonra bulabiHi. Ka?alıs'in sadece dğle yemeği yemeğe gitti°ı anlaşıldı. Yemekten sonra da evinp ddndii. Lâkin saat ıkiden biraz' sonra üstünde gündelik iş kılığı olduğu halde yan taraftaki kapıdan çıktığı ve 29 uncu sokak istikametine gittiği görüldü. Saat dorde doğru Marilyn evden cıktı. Celeste de beraberdi. Iki genc kız 29 uncu sokağı çabucak indiler. Daha o sıralarda sis başlamamışb, yağmur yağıyordu. Lâkin gdkyüzü gitgide karanyordu. Görüş berrahlığı gitgde bozuluyor, e^ilıyordu. Kazalis de kaTşı tretuarda ellen cebinde süratle ve aynı istikamete doğru yürüyordu. MacGayn. Hagstrom, Kigley, baba oğul iki Oueen'ler ve Jimmy ayır ayrı bunları takib ediyorlardı. Jimmy Celeste için: Deli bu kız, vallahi düpedüz deh! diye söyleniyordu. Mufettiş homurdanıyor. dsrılıyordu. Adamlardaki bu sinirlılik iyi alâmetler değıldi. Ka?alis'in hırsı halinden' garürüyordu, yürüyüşünden, adım atışından anlaşılıyordu. Kâh 'uzlı vürüyor. sonra vavaşlıyor, da'.ti sonrr? jimnastik adımına ba^lıvor Uvken birdenbire duruyordu. Başı une ve yere doğru iğilmış idi. Ellery: Bak herUe! Tıpkı kedi dedi. Jimmy hâlâ: Deli bu kız, deli, diye söylen:yorda. Tamamen... Müfettişe dokunsalar ağlayacak halde ıdi. Herif avcumuzun içinden kaçacak . odüm kopuyor. Adeta bızımle ovnuyor. Bu kotu havada cınayete teşebbus etmesı muhakkaktır. Halbukı kızlar, genc kızlar üçüncü eaddeye döndüler ve bir kır tasiyecı dukkânına girdıler. Dukkâncı kızların lsmarladığı kâğıdları sarıyordu. Hava epeyce kararmış, gece olmuştu. Kazalis her türlü ihtiyatı elden bırakmışa benziyordu. Üçüncü cadde ile 20 nci sokağın kavuştuğu köşede bir eczanenın önünde durarak kendini adeta ışığa rutuyor ve hiç de golgeye sığınmak lüzumunu hissetmiyordu. Başı daima one doğru iğilmışti. Ellery, Jimmy'nin kolunu tuthı. Celeste beraber oldukça, Kazalis, Marilyn'e ilişmez. Zaten sokak çok kalabalık, çok araba var. Sakin ol! Merak etme! Bir şey olmıyacak. Ki7İ:ıı dukkândan çıktıla. Gülüyorlardı Marilyn elınde büyücek bir paket tutuyordu. , Et ve Balık Kurumu Beşiktaş Soğuk Depo ve Buz Fabrikası üüdür'»vünıleıı: BUZ SMI^LAUI: Beşiktaş Çırağan caddesi No. 4 de faaliyette bulunan So ğuk Depo ve Buz Fabrikamızda kalip halinde ve kırıl mış olarak. şimdilik depoda teslim buz satısı yapılmaktadır. Gerek denizden gerek karadan buz alrruk mümkundur Buzlarımız dayanıklı ve fevkalâde evsafı haizdir. Daha fazla malumat almak istivenlerin Depomuz Müdürlüğüne müracaatlerini rica ederiz. A C E L E S A T I L I K ^ ^ ^ ^ ^ \ İki kız aeldikleri ist kame r a gerı dondüleı Evlerine elli m?tr3 kad?r gibi. mesafede. bir an ıçin Kazaüs'in ' j zerlenne atlayacağı zannedilei Yağ mur şıddetlennuştı. Kızlar la güıc O gece randevu. 30 ve 31 inc. soCpleste de müteessir idi. kaklar arasında birinci cadaei? küçuk bir barda ıdi Kalaba ! 'k ve tü Yalnız sokağa çıkmasına göntün dumanıle dolu jian bu kiıçük lüm bir türlü razı olmadı. salonda bırincı defa buluşmuyonarİhtiyar mufettiş onündeki tadehı dı. bır yudumda, boşalttıktan sonra: Celeste bara girer g'rmez kimse(Devanu var; nin sual sormaaina vakit bırakma Erdekte, ana caddede 174 metrekare mağaza, içinde ayrıca 100 tonluk zeytin sarnıçları, üstünde dörder odalı iki apartıman dairesi. ayrıca 174 metrekare bahçesı bulunan mülk satılıktır. Müracaat: Telefon: 85906 veva mektubla Mıthat Erkal. Sokonı Vakum acentası E R D EK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog