Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

9 Temmuı 1955 CPMBUKİY» €SRARU HESHUR DAVALAR olan bu genç ve güzel kadın Hauptmann'm dâvası 2 ocak günü başladı idam edilecek mi? Yazan: Tevfik Sadullah Bruno Rıchara Hauptmann'a kar5i Nevv Jeısey eyaletının âmme davasına Fleır.ıngton'dakı eskı, küçük Hunterdon kazası mahkeme salonunda 2 ocak 1935 günü başlandı. O gun kuçucuk koy bır olümkalım mucadelesme oldugu kadar helecanlı bır sırk numarasına da sahnt olmuş gıbı idi. Memleketın her taraf.ndan alâkalı aiâkasız, meraklıloi Flemıngton'a akın etmışler, sankı kaba atılan taşların kabın içmdekı suyu taşırması gıbi, topu topu 2700 kışıden ıbaret olan Flemmgton nufusunu adeta kendı koy lerınden etmışlerdi. Viron kurklerın, devrın Cadillac'ı, RollsRoyceların handıyse bini bır para idi. Düpeduz yer satın almak, daha olmazsa ruşvet vermek suretıle kuçücuk mahkeme salonu dava boyunca oylesıne dolup taşlyoıdu kl zabıtlarda mutemadıyen hâkımın ihtarlan, mütemadıyen tekrarlanmakla beraber bır türlü tatbık edilmıyen salonu tahlıye ettırmek ehdıdlerı, avukatların hercu mer:e son verılmesi talebleri, bızzat za bıt kâtıbelerınin (handeler), (uğultular), (kahkahalar) gıbi durunıu tarıf eden mutarıza ıçı ılâvelerı, bu gün dahı bu zabıtlan okuyanlara o gunlenn havası hakkında bır nebze olsun fikır verebilecek mahiyettedır. 2 ocak günü başhyan ve «umartesı pazaılar haric 13 jubala kadar fasılasız ae\am eden munakemeye şaşmaz durustluğü ve kmî taıafsızlığı ile şohret kazanmış olan Hâkim Thomas W. Trenchard rna^et etmekte ıdı New Jersey eyaletını başsavcı Davıd T. W lentz temsıl edıyor, kendısıne Hunterdon kazası savcısı ile, başsavcılığın clo't muavını yardım edıyorlardl. Mııdafaanın yükü ıse Nevv York barosundan Edvvard J. Reılly'nin omuzlarında idi. Ona da diğer üç avukat yardım etmekte idi. Âmme davasını temül eden Wılentz, başsavcılık vazıfesini almazdan evvel hayli teoruba luzumıı bir avukattı. Davalarını büyük btr ıtina ile hazırlsmak, karşı taraf ijahidlerinı yılmadan, aman vermeden sıgaya çekmekle şohret kazanmış, dinamik ve mukni bir hatıb olarak tanınmıştı. Hauptmann'ın vekıllerine gelmce. onların oa hepsı kabiliyetli ve şöhretli avukatlardı. Hassaten müdafaa taktiğini idare eden Reılly en muşkül davaları üzerıne almak ve müekkilini kurtarmakla şohret yapmıştı. Amenkan muhakeme usullerine göre ılk iş 12 kışılık jürının seçilmei gerekmektedır. Bu seçimde her iki taraf da soz sahibıdirler. Seçılecek kimselerin dava hakkında peşın hüküın vermlş olmamaları, şu veya bu sebeble taraflardan birmi ıltizam eder göriinmemeleri şarttır. Bunu temin içın de her iki tataf yani savcı ile müdafaa avukatları jün namzedlerinı sorguya çekerler. Bu sorgulama neticesınde. ancak ıkı tarafça «makbul» sayılan namzedler jünyi teşkil ederler. Bu nun için de, tabıatıle, mühim ve mücadeleli geçmesı melhuz davalarda, on ikiden çok dsha fazla miktarda juri namzedı gosterilir; sorgulama günlerce sürer. Hauptmann davasında jüri seçimi bir buçuk gun suruu. Netıcede sekizi erkek, dordü kadın olmak uzere namzedler uzerinde mutabakat hasıl oldu. Jürmın on iki azası da, umumiyetle çıftçılıkle ıştıgal eden köklü vatandaşlardı. Erkeklerden beşinın yaşı ellinin üstünde idi. iki istisna ile hepsı evlı ve çoluk çocuk sahibi ıdıler. Jüri seciminden sonra, usul Iddıa makamının davasmı hulâsa etmesini gerektirmektedır. Bu hulâ sa esnasında iddia makamı. davasının şurrul ve hududunu çızecek. ispat delıllerini serdedecek, şehadetın mahıyet'ni, dava ile, delüleri'.e münasebetini belirtecek, kısacası iddiasını jürının tndinde en ufak H.r şüpheye mahal bırakmadan na^ı ispat edeceğını anlatacaktır. Bundan sonra iddıa makamı tanıkiarı sırasile şehadet sandalvasına <turacaklar, bunlara evvelâ ıddıa mak«ml evv«lceden belırttigi nududirr dahilind» fakat dilediği şekilde sual ler (ormak luretil» iddiasını çehadetle destekliyecektir. İddıa pakamı her tanığa soracagını sorduktan sonra, müdafaa vekilleri tynı çahidi sorulmuf olan luallerin çerçevesi içinde yenıden «mukibıl sor gulama» ya çekecekler ve boylece şahidlerin ifadelerini çurü'meğt, jurinin müşterek kafasında |iipheler yaratmağa çalışacaklardır. Görüldüğü gibi, bu muhakeme 'isulünde esas, âmıyane tibirıle mumkün mertebe «açık vermemek» tir. Taraflardan birısi boyle bir agık buldu mu mutemsdıyen bunu şıemekte ve jüriyi kendi tarafma tazanmağa çalısnıaktadır. Amme davası şahidlerinin geçidinden sonra «ıra müdafaaya gelmekte, sanık avukatı da aynı tarzda davasını teşrih etmekte. iddıalan nasıl çürüteceğini belirtmekte ve bunun ıçin de kendi şahinlerıni sor gulama sandalyasına oturtmaktadır. Bunlar da evvela. müdsfaa vekılinin doğrudan doğruva sorgulamasına, müteakıben de iddia makamının mukabil sorgulamasına maruı kalmaktadır. Müdafaa »ahidlerinin de geçidi esnasında, sadece fahst bir iddia veya kanaat mahiyetini taşıyan bir fehadetle karjılaşıldığı takdirde, iddia makamının bu çeşid şehadeti çürütmek hakkı tanınmakta, dolayısile bızim bilirkişilerımize tekabül eden mütehassıs «sahid» ler çağırmasma müsaade edılmektedır. Bu şahidler de, bittabi evvelkiler gıbi, evvelâ çağıran tarafın doğ rudan doğruya sorgulamasına, sonra da karsı tarafın mukabil aorgulamasına tâbi rutulmaktadırlar. Şahidler geçidi böylece tamamlan dıktan sonra, evvelâ gene iddıa makamı muhakemenin cereyan tar zını hülâsa etmekte, bu arada. ?ahidlerle delülerden iddiasını en kuvvetle destekHyenler uzerinde ısrarla durmakta ve bu hususlarl jüriye asılamaga çalışmaktadır. MU (Arkan rar) Bugün bütün tnfilterenin aorduğu sual sudur: «Ruth Elliı ajılacak mı, asılmıyacak mı?> Ruth E11U kimdir? 28 ya$ında sanjın bir model olan Ruth Ellis geçenlerde dostunu vurup bldürmuj, muhakeme edilmiş, idamına karar verilmistir. 13 temmuz sabahı asılması bekleniyor! İşte, böyl» basıt bir cinayet Ingıltereyi ayaklandırmıjtır. Bu katil kadının ajılmasını istemiyenler geni? bir kampanyaya gıngmişlerdir. Bu kampanya ile aiâkalı olarak bir Londra gazetesi {unları yazıyor: "Sarışın, guzel bir kadln cumartesi günündenben Water!oo ıstasyoıiunun önünd» beklıyor, gehp geçene basvuruyor, elindeki kâğıda imza atmalannı temine çaiışıynrBukâğıd, Ruth Ellis'in affını istiyen bir Utida! Bu tekilde imza toplıyan sarıs'.n kadının isi gucü yok mu' Sabahtan alcfama karlar imza topamakla vaktini gecirıyor. Daha geçen hafta bir fabrikada çahçıyordu Fakat Ruth Ellis'i kurtarma kampanyasında bılfiil rol oynayabılmek için işınden tyrılmn, i*tifasını vermiştır! Şimdi durmadan (Lutfen, ju David r«ya bır imza atıverin) deyıp dualmıştı: (Artık aramızda her »ey ruyor.» bitti Ruth, ayrılahm!) Bunun üze*** rıne de Davıd'ı vurmuş, öldürmüjBir einıyet islemij olan bu kadın neden asılmamah? Diyorlar ki, kadın tahrik edilmiîRuth EUU'İ kurUrmak ütiyenl»rir, hafifletici sebebler mevcuddur. rin iddialarına göre, bu kadın »ask» Halbuki İngiliı kanunlan içın cinayüziinden katil olmujtur. Onlar cinayete s*bcb olan hfidiselerı fu yet mevzuunda hafifletici sebeb diye bir şey mevcud değildir Bunun şekilde sıralamaktadırlar: ortası yoktur! 10 erkek ve iki ka «Ruth Ellis uzun zamandanbe dından muteşekkıl Londra jürisi de. ri otomobil yanşçısı David ile bera bu yolu takib ederek, Ruth Ellis'i ber yaşıyordu, sevişiyorlardı. Fakat uzun suren dava lonunda ıdama geçen Paskalya yortusunda araları mahkum etmiştir. açılmıstı. Bir pazar günü akşamı * * * Ruth sevgilisini aramış, durmustu. Sağa sola telefon etmişti. Davıd'm, îngilterede aşk yüzünden cinayeyeni dostu ile beraber bulunduğu te pek rastlanmaz. Bu sebeble, şımyerede telefon etmis, kahkahalar a dı tngilizler ikiye ayrılmıj vaziyetrasmda bir kadın sesi (Burada tedırler. Bır kısmı katil kadının ceyok) cevabını vererek telefonu ka zasının hafifletilmesine taraftar, bir pamıştı. Bu defa Ruth Ellis, Da kısmı ise ıdam sehpasına göndevid'in bulunduğunu tahmin ettiği rilmesindeısrar ediyor. evlere gitmij, kimse kendisıne kapı Butun İngiliz gazeteleri bu mesele açmamıştı. Nihayetgeç vakit, Da ile meşgul. Tirajı yüksek olan gavid'in uğradığı meyhanenın kap; zeteieıden Daily Mırror Ruth Elsında nöbet tutmuj, sevgılisi ile lis'in müdafaasını deruhde etmişkarsı karjıya gehnce de ju cetabı tir. Diyor kı: «İki çocuk annesı olan nayet işlenmis olsaydı, Ruth Ellis beş sene hapse mahkum edilirdi, o kadar. Eğer aynı cinayet, aynı şartlar içinde Fransada işlenmiş olsaydı muhakkak ki beraet ederdi. Neden İng ltere barbar kanunlarla aşk için cmayet işleyen kadınlarl sehpaya'j göndermekte ısrar edıyor?» • *• Ruth Ellis sehpadan kurtulabilecek mı? Asrın En Büvük Cinayeti Bötön Avnıpayı alâkalandıran dâva Aşk uorunda Şimdiki halde Ruth Ellis'in hayaü İngiliz Dahiliye Bakamnın elindedir. Eğer Dahilıye Bakanı arzu eder se. Ruth Ellis'in affmı Kraliçeden istıyebilir. Fakat mevcud kanaate göre, bütün baskıya rağmen Dahiliye Bakanı bu şekilde hareket etmiyecek ve 13 temmuz sabahı da Ruth Ellis asılacaktır. Buna rağmen ingiliz (kadınlar birlığ"), (anneler cemiyetı) faaliyetlerine devam etmekte veâunnadan imza toplamaktadırlar. Bu cemtyet ler, son dakikada RuthV kurtarmağa muvaffak olacaklar mı? Bütün İngıltere bu sualin cevabını bekliyor. Hâmi S. Feyzi Törk, Bölge boks antrenörü oluyor Uzun seneler boksörluk, entrenör lük, orgardzatorlük ve hakemlik yap mış olan Feyzi Törktin Istanbul Bolgesı boks antrenorlüğüne getirıleceği bildirilmektedır. Boks Federasyonunun bu husustaki kararının onümüzdekı günlerde kendısıne bıldirilmesi beklenmektedir. Bu takdirde uzun zamandanberi usulsüz çahşmakta olan boksörler sıkı bir disıplın altmda ve siîtematik bır şekilde çalıştınlmış olacaktır. Diğer taraftan, DoLmabahçe stadında yapılmakta olan boks antrenman salonu tanzım ışı de Feyzi Tör ke verilmistir. Türkıyede ilk defa olarak meydana getirılen bu salon butün malzeme ve teçhızatı haiz olacak ve bir ay sonra boksorlere açılacaktır. Türkiye yüzme birincilikleri Türkiye ferdl yüzme ve atlama birincilikleri ile sutopu birincilikleri 17 ve 18 teramuz tarihlerinde Adanada yapüacaktır. Su sporlarında faaliyet gösteren bölgelerin tşürak edeceği bu müsabakalarda Içel, İstanbul ve Bürsa bolgelerınin ılk dereceleri alacağı umulmaktadır. G. Saray ve Uner Erimer Galatasaray basketbolcularından Üner Erımeri geçen gün toplanan Galatasaray ıdare heyeti Barselonaya göndermeğe karar verm ştirFakat, Üner bu seyahatten kendi arzusu ile vazgeçmiştir. Üner, Sen Sebastian'da yapılacak olan dünya üniversıtelerarası oyunlarına iştirak edecektir. ve Ruth bu kadın asılmamakdır, cezası hafıfletılmehdır » Rejnold Nevvs gazetesi de katil kadının müdafaasını yapmaktadır. Bu gazetenin muharriri de (unları yazmıstır: «Belki Ruth sükunet içinde sehpaya çıkacak. Mahkemede gösterdiği sükunetı orada da gösterecek BelkTde ürkecek, korkacak, zorla onu sehpaya doğru süruklıyecekler. asacaklar, sallanmasını seyredecekler ölüp ölmediğini tetkik <sdip, sonra da ındirecekler. Bu, vahşı bır sahne! Bütün dünya bizi ayıplıyacakUr!» Fakat Sunday Dispaten adlı gazete bir anket açmış, neticelerin: bildiriyor: «Her on İngilizden altısı Ruth Ellis'm asılmasına taraftar. Adam öldürmüştür, onun da ölmesi lâzımdır diyenler ekserıyettedir.» **• Eyüb juniorlan Adapazanna gidiyor Haber aldığımıza göre, geçen ?enenin Istanbul junıorlar şarr.piyonu olan Eyub genc takımı 17 temmuzda Adapazarına gıderek Ada Genclikle bır karşılaşma yapacakür. Erdal kendisine güveniyor Barselonaya gidecek olan yüksek atlayıcımız Erdal Akkan, bılindiği gibi rahatsızlık geçirmişti. Hastahğmdan ötürü bır hayli zayıfhyan Akkan, dün kendısi ile görüşen bir muharririmize, hastalığının tamamen geçtığini, antrenmanlarına başladığını, Barselonada elinden gelenı yapacağını söylemiştir. Yıldız, llkışığı yendi Mersin, 8 (Telefonla) Deplâsmanlı lig maçlarının neticeîi olan gruplararası şampıyonalardan ılkı bugun şehrimızde Antalya şam piyonu tlkışık ile Diyarbakır şan Amerikan gazeteleri de davayı ele pıyonu Yıldız Genclik arasmda >valmışlar, durmadan neşrıyat yap nanmıştır Maç mnd'etince 2Ü2rfl maktadırlar. Amerikan basını da bir oyun tutturan Diyarhakır.ıNr oyunu 20 kazanmaga muvaffak olşöyle demektedır: «Birleşik Amerikada böyle bir ci muslardır. An'anevî Kınah Burgaz maçı An'anevî Kınalı Burgaz maçı yarın Burgaz sahasmda oynanacaktır. Bir çok kıymetli oyuncu yetigtırmış olan bu iki adanın bilhassa tekaüdler maçı seyircilexe isım vapmış şohretlerı seyrertırecektır. «Her iki takım da gencler, A takımları ve tekaüdler maçı olmsS üzere üç karşılaşma yapacaklardır. Savet bunlan belleyecek olursaıtız rasadhanelere taş çıkartırsınız Hava Değişecek, Dünya Hâdiseieri Walt Disney'in son filmi Amerikada yeni bir moda salgınına sebeb oldu Amerikan sanayii bu modaya uygun 200 çeşid mal çıkardı. Kovboyun giydiği kalpak herkesin başında gdrülüyor. Walt Disney, son filminde Amerikanın ilk kayboylarından birıni canlandırdaktan sonra çoktanberi unutulmu; görünen bir hayatın adeta dinlticisi olmuştur. Şimdi bu filmle mazinin gelenekleri Ameri kalıyı bir salgm halinde sarmaktadır. Herşeyın yeni olduğu bır memlekette tabiidir ki eskiye kaışı duyulan arzu, pek uzun sürmıyen bir mazinin hasrftini cektirerek vt onu yeni ba;tan ihya etmek için vesilele.rtea tavaalanacakür. B:r kdç haftadanberi Amerkaıınm bı'.haısa Amerikan gen''iğirin Havatta «Davy Crockettı) is.ninceki bu kovbovun tesiri fazlasile görülmekt^. turlü şekillere btrünere'r hu'Vi'ye* kazanmaktadır. Merelâ geniş kenarlı maium $apka >er.ı,e şimdi kürklü Kalpik gd.c 1 ğın oaj tacıdır. Çünkü üavy Crockett bo\ie bir başlık gij'mı^Lr K:h.: kıyi.retinde mutlaka odzn Hr ha^'a vü,oır. Daha garibı, batjn bir sanayıin Davy Crockett nıoda^ına uygun ır.amuller hazırlamasıdır. Kalpaktan gömleğine kadar esk. akıncı kopya edilirken lokanta'.ar b ! le onun temini taşıyan ioşeıer hazırlamaktadırlar. Am^r'kan mağazalarl bu salgını 200 çeşid malla tatmıne ça ısrr.akta, i'Davy Crockett» damgasını yemiyen bir metaa müşteri bulmakta güçlük çekmektedirler. Bugün Amerikada 1 numaralı halk kahramanının adı kitab başlıklarını da süslüyor. Bu seriden olmak üzere çeşid çeşid kıtablar öasılıyor. Davy Crockett'in maceraları öylesine okuyucu buluyor ki üaskı makineleri talebleri karşılıyamıyorFlorıda sah'llerınde su perilerini, tüfek omuzda, kalpaklı başla ve damgası malum mayolarla gorüyorsunuz. Suda kayak yapan, kumsallarda denıze giren kadmlı erkekli kalabalığın kahramanı, sosyete hayatının da kahramanıdır. Kokteyl partileri onun namına hazırlanıyor. Davy Crockett kokteylini her toplantıda bulabılnorsunuz. Hollywood dahil, namlı yerler modavı alabildığıne yayıp genişletmektedir. Las Vagas'daH lüks eğ Amelıyat olduğunuz nahıyenin dıfcıj yeri kaşınıyorsa Romatizma ağrüarınız başladıysa Ayağınızdakı natır yerlerı acıyorsa ı k Atelyede makinenın p.ayış\ bollaşUyta Yağmur Yağacak, Eğer Modern tepkili uçak pilctları böyle sijiniyorlar Bacadan kurum dökulmeğe başJadı is€ Birdenbire tuzluktan tuz akmaz olursa Kavanozdaki bağa merdivenden ıvıyorsa kur Sümüklüböcekler hep aşağıya doğru surunüyorsa Ftrtına Çıkacak, Eğer. Sınekler evlerden «çen girmeğe çahşıyorlarsa Günej batarken sinekler bulut halınde uçuşuyorlarsa , i Kedı ]tulağ\n\ kaşıyorsa. Tavuklar toziçinde yuvarlamp çırpımyorlarsa Florida'da Davy Crockett başlığı ve tufeğile deniz sporlan yajan ı.ı lar lence yerlerinin garsonlan da müşterılerı kadar aamgalıdır. Taşıdığı içki ve servis takımı kıyafetıne uygundur. Hattâ elinde veya omzunda tufeği bile vardır. Asıl sembol olan kalpakla tüfek modanın bellibaşlı nişaneleridir. Mucadele zamanlarında Vaşak av cıhğıle işe başlıjan Davy Crockette hakkında da şu malumat verüiyor: Avcüıktan hürrıyet mücahidlığıne kadar kahramanın hayatı hep mucadele ile geçmiştir 50 yaşında iken Fort Alamo'da Mel Ikalılann kapanına kısılmış, arkadaşlarıle oirlikte öldürülmuştür. O vakit kanramanlığı dıllere destan olan D^vy Crockett uzun müddet unutulmuş, nihayet Walt Disney taraimdan gün ıjığına çıkarılmıştır. Bu çıkıa., roiilî bir heyecanın doğmasma yardım et miş, meçhul bir kahramandan ra. lî ve belirli bir sirr.a meydana b1 '•"m.ştir. Walt Disney filminöe Da\y Crcckett rolunu genc sanatkârlaıdan Barker yapmaktadır. Film, ilk tlefa gösterıldikten sonra taleblere ce/.ıb vermek güçleşmış. Amerıkanın l"jtün sinemalarma akm başlamışnr. Bunun ardından gelen moda yjkjrıda anlatıldığı gibi pek şumullü ve çok taraflıdır. Halkın hj. atına sayıdsız şartsiz bir girışle gırmışür. Davy Crockett modasmın gel;p ;eçıcı bır heves karşıhğı olmı\ac3l anlaşılmaktadır Zıra An fikan ıai kımn mılli dujgulaıına hitaL jtmektedır. T A. Fransız havacıhğının inkisafında büyük rol ojnıyan bir çenç kadın Uçaklar Nasıl Olacak? i^y Anlar ankovanından dışan çıkmıyorlarsa Sivrisinekler iz nç edict şekdde musallat oluyorlarsa New York'ta Bell ucak fabrikalsrı idare meelisi reisinin verdığı malumata gore önümüzdeki iki asır içinde uçaklarm süratı 11 ilâ 20 000 kilometrevi bulacak ve bunlar 80 kilometre irtifada ucacaklardır'. Avni zamanda daiml olarak havacılıkta inkı^af kavdedildiği. ikinci merhalenin atmosfer dışında uçmak olacaŞı tasrih edilmiştir Yukarıdaki resimlerden birincisinde modern tepkili uçak pilotlarının nasıl giyındtkleri: ikinci resimde de. Fransız havacıl'ö'irn inkuafında rol oynıyan sabık Cumhur Baskanının kızı Jacque!ine Auriol pilot yerinde görülmektedir.. Balıklar sudan dıjaya kendılenni atıyorlarsa Kırlangıçlar yere sürünurcesme uçuşuyorlarsa
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog