Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

OÖRT vvnnvıı Yann: GrORUB StMKNON 9 Temnraz 1955 Resimli Romanımız "GIZL1 DEFINE, r l RADYO Bugünkü program tSTANBUL j ! PKüt NtMBUSun MACERALAKlı 12 27 AçılH ve progrım 12 30 Dans muzıll ve haflf melodller 13 00 Saı eserlerı Çalanlar. Cevdet Çağla. Fahıre Fersan. Vecihe Dary.l. Kefık Fersan, Mesuci C«nU 1S15 S»rk'lar: Muall» Gokçay 1 S « Haberler 14 00 5arkılar: Receb Birgit 14.20 Haftamn programı 14 30 Akordeonla haf.t melodüer 14.45 Danı ve ca» müziü 15.U0 Cumartefi komeri 15^0 Şarkılar: Necdet Cici 16 00 Genclık saati 16.30 Hakkı Dermsn t*p\\ be 17.10 Üc sazdan melodiler yetj 17.30 Karışık aksam muJİgı 18 00 Oyun havaları (Ahmed Yatınan ve arkadajları) 18 15 Sporculsrımızı U n ı yahm: Takdim eden: Muvakkar Ekrem Bu memlekette, en ferahlı geçiTalu 18 25 Dans muziîl ve hafı/ nen insanlar olarak doktorları, mümelodiler 18 50 E|üım sati 19 00 biliyorŞarkılar; okuyan Mefharet Yıldrım hendisleri ve avukatları 19 30 Vıyoloniıt Yılma» Emiroğlu dum. 19.45 Haberler 20.00 Türkuler: Ali Geçen haft* yıllık kongrelerini Can (Öze! P l ) 20 15 Radyo Gazetesi 20 30 Dinlevici i<teklerl (Hafif yapan Türkiye Tabibler Birliği de, Batı müıiği) 21 00 Sarkıalr: Zekl parasızllktan, zor geçımden, setalet21 30 Şehlrde bu hafla 21 45 Fılm ten gayrı bir şeycikler söylemedilermelodılerl 22 00 Dinleylcı ıtteklerl Üzüldüm doğrusu; onların da dar (Turk musıkisij 22 30 Cumartes: akSamı ıcin müzik ">* 1' Haherler gelirli zavallı memurlar gibi derd 2? 30 Program 23 33 Dans müziğl yanmaîarına .. (Pl.) 24.00 Kapanı» Gerçi, bugünkü jartlar altında ZÜĞÜRT DOKTORLAR! Eğer iddia ettiğiniz gibi parasızsnnız, Anadoluya buyurup kısmetinizi üfürükçülerin ve mollaların elinden alınız. Sizin züğür dlüğünüze deva Anadoludur. Anadolunun derdine deva sizler*iniz 6AS6ASA Musikimizde yeni bir değişikliği Adnan Saygunlar değil, Münir Nureddinler yaoabilir Muhterem gazetenizin cOkuyucularla Ba$basa» gütununda alaturka musikiye hücum /eden sayın H. A. bilmelidir ki. Türk musikisi de, en az kendisinin taptığı batı müziği kadar insanı ulvl alemlerde yasatan bir müziktir. Asırlar boyunca, milyonlarca insanın zevkine hitab etmij, muazzam bir âlemi. bestelerile vasatan ve mübarek ruhları önünde tazimle eğildiğimiz büyük üstadları. hacıağa zevkine uygun meyhane havaları bestelemekle itham eden bir insanın düsiinceleTi. bilmem ki ne derece mantıkî olabilir? Demek. klâsik sürimizin büyük üstadları. Nedim'ler. Nef'îler. klâsik musıkimizin dehaları Dede'ler, Itri'ler. şii r ve bestelerile meyhanenin hizmetindeydiler; öyle mi? Ne yazık! Halbuki biz. Batı müziginin hakikaten ruhları vükselttiğini zannederdik. Ruhu. o musikinin engin bestelerile vükselen bir insanın iddia ve isnadları mı bunlar? Hayır. hayır, kat'iyen inanmak kabil değil! Nasıl Süleymaniye, 400 senedenberl azametin bir sembolü halinde göklere yükseüyorsa. musikimiz de. aynı sekilde milletimizin ruhunda yasıvor ve yaşıyacaktır. Musikimizdeki degi?iklik. ruhuna ve karakterine dokunmBmak sartile. sadece icra tarzında vapılmıstır. Bu değisikliji yapan. 1930 senesinde Avrupaî tarzda frakla sahneye cıkıp ilk konserini veren Münir Nureddin olmustur. Münir Nureddinin bu voldaki muvaffakıyetinin ispati. onun senelerdenberi Türk musikisinin en büvük icrakârı ünvanını muhafaza etmesidir Geçen kış, şefligini yaptığı, Konservatuar İcra Heyeti konserleri, şimdive kadar görülmemts ragbete mazhar olmustu. O halde. halkımız ve bilhassa Büyük Ata'nın izinden yürüyen ?uurlu TUrk eençliği, musikimizi tam mânasile benimsemiştir. Türk musikisinin iptida! seslerile Atatürkün ruhunu muazzeb etmek iddiası da cok sacmadır. Çünkü. Büyük Ata'nın musikimizderj büyük zcvk aldığı ve sarayda daima Riyaseticumhur saz heyeti bulundurduğu bir hakikattir. Musikimizde ikinci bir değişiklik mevzuu bahsolsa. bunu. Adnan Saygundan deKİl. Münir Nureddinden bekliyebiliriz. Mahmud Cahid Er Pangaltı, Saksı sokağı No. 13 Şişli tE^ÎMMİROMANlMIZ Bir Doktoruıt Macerası SOUBtHAN 133 Cevırm. MAZHAR KUN1 ] Genel Müdürlügünu.n Tire ve Ödemis sube binaları inşaatı birim fiatı usulü ile eksiltmeye çıkanlmıştır. Tire binası keşif bedeli 164.895.66 liradır. Ödemis binası keşif bedeli 161.507.86 liradır. Eksiltme şartları. proje ve ihale dosvaları Ankarada Türkiye ݧ Bankası A.Ş. Muhasebe Müdurlüğünde, İstanbulda Yenicami şubesi biı<asında Genel Müdür Muavinliği nezdinde, İzmirde tzmir şubesinde görülüp tetkik edilebilir. Her iki bina inşaatı Için ayrı ayn teklif verilecektir. Tekliflerin en geç 27 Tenımuz 1955 çarsamba günü saat 18 e kadar Türkiye İs Bankası A.Ş. Muhnsebe Müdürlüğüne verilmesini. veya bu tarihe kadar vasıl olacak şekilde postalanmış olmasını rica ederlz. TURKIYE IŞ BANKASI A . S . N sayın doktorlarımızın sıkıntısı yoktur diyemeyiz. Ama, şunu pervasızca söyliyebiliriz: Bu memlekette 6 28 Açılış ve program 6 30 Karöyle biçareler var ki, hekimsizlik ma «abah muzıji lPl.1 7.00 Halıt melodıier (Pl) 7 4S Haberler 8 0 0 yüzunden derdlerinin teşhUım molProgramlarımlzdan seçmeler saati (Pl.) lalara ve üfürükçü ninelere koydu 9 00 Kapanıs. ruyorlar. * Gene. merhemi onların sihirli 11.58 A ç ı l * ve program 1100 Ulv:ye Hekımcmen sarkılar 12.15 Upan tükrüklerinde »rıyorlar. yol muzıklerı ıPl I 1230 Ovı." ha Böylece genc yaşlarındt cehalevaları ve turkuler Nerıman Sansozen tin masum kurbanları olarak terk; den 13 00 Haberler 13 15 Öfle muhayat ediyorlar. «ıjl (Pl.) 13 40 Nesrin Akçandan Muhterem doktorlarımız! Anado»arkılar 14.00 Zehra Erenden dans tarkılar 14.15 Frankıe Lalne ve lunun derdine deva sizler, sizlerin Dınah Shore soyluyor (Pl.) 14 30 ierdine deva da Anadoludur. Sızleri N"usret Ersozden sarkılar 15 00 Eğbekliyor .. lenceli tntll muzijı ıPl ı 15 30 Brahms S. Memduh Zara Amasya Çıft konçerto (Keman ve vlyolonsel ANKARA Abidin Daver şilepinin 1 tenımuz * 16 5J Açılı? ve prngram 17 00 i günü yağlann kurumasından dem| Radyo çocuk saati 18.00 Radyo ile (ze indinlemed ğini okuduk. Bu gibi ing,lİ2c« 18 15 Incesaı 19 00 Haıişlerde bu şekıl hatalar olur. Bunu berler 19.15 Tarihten bir yaprak I denize 19.20 Sertw«t saat 19 30 Sohbet: N a 'affediyoruz fakat gemının redmn Artam 19 45 Mefharet Ata indirüeceği an yapılan merasimde lavdan larkıUr ü'i 00 F'"n9ir C.in bir naktayı affedemiyoruz. lıdan keman soloiarı 20 15 Radyo Rahmetli Abidin Daver:n kerimeGazetesl 20 30 Alaeddin Yavajçadan Ssrkılar 21 00 Hafia »onu sohbetl sinin geminin bordasmda patlattığı 2115 Güıel sesler (Pl " 2130 Sevim i şampanya jişe&indeki mayi Daver . Çağlay^ndan .«arkılar 2Î 00 Garb | şilepini yüzdürmedi. Şayed bir kurru7gârı 22 45 Haberler 23 00 Tatll ban kanı akıtılsaydı belki yüzdüfeceıi programı 24 00 Kapanı;. içm) (Pl.) 16.00 Kayıb v* kapnı;. mektubları Şampanya yerine kurban 1 perak'ta cok mes'udum. Ne laman gideceğimi bill medıgim ıçin burava alıstım. Fakat bu akşam donerkenj Savas'ın bir mektubunu aldım. Mutad sakalardan sonra' Şavas, haslane ıdaresinin beni çagırdıgını bildiriyordu...! 2 Bundan baska Savas. Filipon'un da geldiğinil ibildiriyordu. Filipon'un söyledığine göre. bir zaman'.arj kadaslık ettiğım Viki ısmindekı kız, büâhare bir ressamI ,1a vasamıs. fakat ressam. İtalyava şıtmis. Demek oluyor ki] /Parise dönersem. Viki bana musallat olamıyacak... Nıha( b"»t Filipon. Dr. Rıko'nun ışi için icab edenlere yazmış 3 Gideceğimi bildirdiğim zaman, Felisi'nin canı «ı| fkıldı... O derece ki az kalsın ben de aghyacaktım... Felısi:! ı«Çok sükur. dedı ne de ol«a burada renginiz geldi... Yaj naklarınız kıpkırmızı > 4 Yemekten sonra haberi Dr. Delpe$'e de ulaştır] Idım Zavalh ihtiyar. o da cok müteessir oldu. fakat kara)rını verdi: Ög'.eden sonra muayenehaneye inecekti. Dr Kleman da dısar'rln'fi içîere bakacaktı .. lArkıtı enr) Turkıyc4* nerri hakkı yalnız '.gazetemtzf aiddir. DİKKAT Beyaz Sarayın muhteşem Abdullah Lokanta VP Düğiirı Salonlannda her nevi ziyafet, dügün. ni.^ar. ve siinnet düğünleri vapıiır. Ayrıyetpn evlere günlük yemek tevzi edilir. Bcvazıd Tel: 29874 rebilirlerdı gibi sözler işitiyoruz. Evet Avrupahlaşmak lyi. hoş, bir şey ?ma. hiç olmadı. Dinimiz ve geleneklerimiz yerli kalsın. İçki müs ! 1 Kurumumıızun tstanbuldaki tesislerinin 19551956 lümanlara yasak ve haram bir $ey yılı ihtiyacı olan kok. maden ve linvit kömürlerinin depoolduğundan Abidin Daver şilepinin lardan veya motörle Zonguldaktan getirıldiği takdirde momerasim âni kızaklarında bir kur [ törlerin tahliye vanabilecpgi iskelelerden mahallinsİPki bi1 2 3 4 5 ( 7 ban kesilseydi daha yakışık olan nalara nakliye ve kömürlüklere tahliye i$i 20.7 1955 çarPlâna uymıyan inşaat bir hareket olurdu sanınm. Bizim Şehir orta«ında çiftlik mi? samba günü saat 15 te teklif alma usulü ile ihaleye çıkarılbu gibi törenlerimiz şimdiye kadar Belediye İmar İşleri MudürlüğünP. F. imza.ile yazıhyor: mıstır. yerde kurbanlarla kutlanmıştır. den veya sair ilgili makamdan aşaKurtuluşta Eşrefefendi sokağınGene de bu şeklin devam etme" ğıdaki suale gazeteniz vaütasıle sa da 233 numaralı evin bahçesi çıftıik 2 İhaleye istirak etmek istiyenlerin sını istiyoruz. nh bir eevab veriîmesini rica edi" haline getirilmiştir. Hayvan se^ına Teklif edecekleri fiata göre % 7.5 nisbetinde muvakkat teminat akçesi olarak Kurumumuz İstanbul Şubesi den rahatsız oluyoruz. M. Soroz Üsküdar Zeyneb yorum: Cihangir. Susam sokak. Cihanpaveznesine para, tahvil yatırdıklarını eösterir makbuzu. Kâmil Bilmece las apartımanmın bıtişiğinde ve EcBanka teminat mektubu teklif zarfına konulabüir.» CEVABIMIZ: ge bahçesi sırasınria inşaat halinde b Mümasil is vaptıklarına dair vesikayı teklif mek(Kurban ke^ilmeyip şampanya 1 Dünyanın pek zengin ziral tublarına kovmaları, patlatıldığı için i$te getni yüriime bir apartım*n vardır. Bu Bpartıına memlcketidir ama pancarı yetmez, 3 Teklif mektubları en gec 20.7.1955 çarşamba KÜdi!) gibisine bir teje'ümü ve telkini nın Susam sokağının genişlığine na jeker ithal ediyor, buğdayı yetmez nü 15 e kadar Tepebası Moralı Pasaimda 8 numaralı aparaşrın zihniyetine iiyduramayız. Ter zaran ve imar plânma göre yüksek un ıthal eder 2 Turizm müdüriuğü var, tutımandaki Müdürlüğümüze verilmis olması l&zımdır. O gün tibat iyi aUnmadığına göre, deve liği ne kadar olmahd'.r? Halen bu SOI.nAS SAĞA. yüksekliği tecavüz etti mı? Ettiyse ristin yatacağı yer yok. ve saatten sonra pelecek mektublar kabul edilmez. kesilse nafıle olurdu. 1 Son defa kaybetiğimiz dok'or neye kontrolsuz bırakllmıştlr ve 3 Enflâsyon yok. armudun "li4 Bu ise aid şartname her gün i$ saatleri dahilinde âlimimızın soyadı. 2 Şık giyınen Yenikapı semti neden ihmal plân ölçülerine göre tashihe gidile losu 4 liraya satılır. valioe (ıkı kelıme) 3 Tatlı ıstekler Müdürlüğümüzden bedelsiz olarak temin edilir. cek mı? 4 Demokrasi var, seyahat hdr(eski usul çoguh. sel gider o kalır edilmiştir? 5 Kurum. ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğiBu münasebetle bütün hemşerile riyeti yok. 4 Kuvvetli Çfkılde durtememe. 5 «Merhamet etmek elinden gelmez» m ı ne yapmakta serbesttir. (9222) Tahir Girgin B. Hayreddin C. I rin ve bilhassa Cihangir sakinleri5 Trafik polisi var, yolu yok. nasına bir fil C Tersi tkımselerı ma 43 Beş:ktaş adresinden aldığımız nin bir temennisini kaydedelim: 6 İlâc, çocuk maması yok. Canasınadır leski usul çogul). 7 Âbibir mektubda, Yenikapı semtinin Her istiyen irrar plânmı ayak altına dillac arabası dolu. denın kiışad resmini yapan (iki kelıalıp şahsî menfaat uğruna karanlık me). 8 Çevrihnce bir zaman parça çok ihmal edıldiğinden şikâyet edi7 Döviz sıkıntısı var, her gün sı olur. bir soru takısı. liyor. Mektub şayed kısa ve oku ve dar sokak yaratmağa serbest bı harice döviz harcıyan komisyonıar naklı yazılsaydı aynen dercederdik. rakılmasm. Bu davaya lâvnk oldu yolluyor. YlTvARIDA.V *ŞAĞIYA: ğu ehemmiyeti verelim. 1 CüzT miktarı kâfi gören H.ki Fakat uzun ve silik yazıldığından, 8 Fukara işçi ve amele vergi (Hüv:yet mahiuz) öder, zengin çiftlik sahibi vergiden kelime). 2 Sışelerın ağa babası 3 yanı şartlarımıza uymadığından yal Uzakta bulunan hararet (iki kelıme) nız böylece mealinden bahsettik. Yapılan tetkikat netieesinde bazı tâcirlerin ithâl hadmuaftır. •»+••••••••••••••••» 4 İdare bolıımleritızden 5 Hiısedinden istifade maksadil? yanlış beyanlarda bulunduk9 Milli Korunma kanunu var yın Cahidin son defa mazhar oldugu. Filânca ve falanca ;i ları görülmüşti Bu kabil taeirlerden bazılanmn ithâl bazı memurlar oraya geçice a\"urt ama karaborsa yapmıyan tüccarı İstanbul Radyosunda gözüme çar 7,Aur'a kalkarlar 6 Aritmetiğın kovesikaları alıns \'< ayrıca Millî Korunma Kanunu hükümaz. nunı. bir sıfat takısı 7 Artıstin sah pan bir hususu belirtmek ıstiyorum. lerine göre ağır cezalarla cezalandırılması cihetine gidil10 Dört t a r a t deniz, bahğın kinede yaptıSı 8 Gerçek Müslüman Radyonun cumartesi geceleri saat mektedir. losu altı liradır. onun bes vaktine beş daha katar, bir 21 deki programında umumiyetie «oru pdatı. Bir müddettenberl şiddetli kuİstemiyerek yanlış beyanda bulunmtış olanların diNedir o bil! yer alan bir sanatkârı. spiker, «fa 4. u n ç ] a r ı a bana ıztırab çektirenf ğerlerinden tefriki için tacirlerimizin vesikalarma esas (Hüviyet mahfuz) 1 2 3 4 5 8 7 8 lanca bu akşamki konserine başlı • ..t ^^™J»U. m^ Jafra kesemdekı »«ı,,*>,,ı,s,«T ithâl hadleri rakamlarınır yeniden tetkiki ile bir yanMızıka, müzik ve musiki yor., diye takdim edıyor. Müteaddid f t e ş hisi için başvurduğum • . |R|Y| lıslık varsa 20 Temmıız 955 tarihine kadar Odamıza müBayan İ. M. ye cevab: defalar tekerrür eden bu takdim * 'orlar, , , i röntgene gırme* • • derhal • . racaatleri ve bu tarihten sonra yapılarak müracaatların |A|I| 1 Gelen mektubları aynen basşekli, son olarak 2.7.19öu cumartesi +mi tavsiye ettiler. nazarı itibare alınmıyacağı ehemmiyetle ilân olunur. 1 gecesi saat 20 de program açılırken \ Piyasada röntgen filminin bu'1" mak mecburiyeti yoktur. Basın ka(9339) nununun hükümleri de, gelişigüzel aynı şekilde tekrar ed:ldi. • lunmadlğl malum! Buna mukabil, hiç bir sanatkârın T Bunun üzerine ben de herke^" durumlarda cari değildir2 (mızıka). (musiki), (müzik) programı bu şekilde takdim edilmesin yapbğı gibi. şehrimiz has<> mektedir. Umumiyetle tşarkılar Jtanelerinden b.rine giderek m u a " bunlar aynı beynelmilel kelimeden m A programımızda filâncayı dinliyecek •.•yene o ldum. Boylece basheki;; türkçeye geçrr.iş olmalarına rağmen ayrı ayrı şekillerdedır ve havi masiniz, yahud, filâncadan jarkılar " m j n d e xzs^li e t t i ğ i ı f i ] m e ihti'l «a A dinüyeceksiniz» şeklinde takdim e J v 8 c ı r n o lduğu hakkmdaki rapoJ na farklarile kullanıhr. Misaller j dilmektedir. Bunun jebebini ve rumu alarak Cağaloğlu S pek çoktur. ae makbul olmıyan bu şeklin değişti •Müdürlüğüre gittim. Bu i;'e a t Bu muhtarın keyfî rilmesini rica ederim. •f'âkalı olarak gösterilen Muavin* Yün ipliği tevziatından istifade etmek üzere 6 6 955 hareketinden şikâyetçiyim Halil Erdinc UnlükU Top •Beye müracaatımda. kendisi bef pazartesi günü akşamına kadar Odamıza müracaat ethane Boğazkesen Cad. Türıc 4 . ^ y a n m yamaUk dinledktenf 5 7 1955 günü Halkalı koy muhmiş bulunan tezgah sahiblerinden. 1950 senesinden itibaHususide gayet itina ile gücü Sok. $io. 34 îsonra (filmin yüzünü görenj tarına şeker kartı almak için müren kendi hesabına veya her hangi bir firma namına makullanılmıs, 948 model fev istanbul ^ w m ? . . . Gidin hastanelerde ara^ racaat ettığimde «Bekâr olduğun mul işlevip ijlemediklerini tevsike yarar fatura defteri kalâde vaziyette. Müracaat: ve mübayaa faturalannı şimdiye kadar ibraz etmemiş t *'U L.MI " i'vın) cevabını verdi. Beni has<> için şeker hakkm yoktur» hitabile Feriköy durağı, Çelebi Gıı bulunanlann 117 1955 pazartesi günü akşamma kadar «imtlhan Şekllleri ^taneden buraya gönderdiklerınil karşı'.aştım. Garajı Pangaltı. Bekârlar insan değil midir? YnlOdamızın kontrol servı^ine müracaatleri ve müddetinde ZararuniZa OİUyor» *<l övlevince de, cevab vermek lüJ| Tel: 46676 nız evlilerin mi şekere ihtiyacı müracaat etmiyenlerin haklannın sükut edeceği ehemmi, , , . ,. . ... , •zumunu bile duymadan odadan^ ve hakkı vardır? Bekârlar vatsr.daş J yetle ilân olunur. (9271) Bu yıl devlet lıse ımtıhanlarına I , <k okul dışmdan giren öğrenciler, söz' ' . hk haklarına sahib değil midirler? Bana bekâr olduğum için şe" lü imtihanları vermeden yazılı im X B e n 3^<" ™ntgen filmme «id;; Ba.un ve »»y«o tihana alınmamakud.rlar. Halbuki J olarak ne yapayım? Kimden var.i ker vermiyen aynı muhtar benCumnurıve' Matbaacıiık ?t sözlü imtihanlar yazılı imtihanlar fdetle ihtiyacı olan bir vatanaaş•• 1 istiyeyim? t. o T^: 1 den sonra köyden üç veya dört kiGazetecılık rur* Annnım Şırltet: dan sonra yapılmaktadır. Yanı •</CaÎ3'ı,ğ\u Haikpvı ?okak No 30 41 » ™ FLOTÖR SATIN ALINACAKTIR A. Nemutlu Tepebaşıt lometre dışmda taş ocaklarında ya0 veiâ sözlü imtihanlara gireceğiz, Sahlhlert caddesi Dr. Behar Ap.f tıp kalkan bekâr işcilere aynı böIplik büküm makinesi (Flotör) satm ahnacak sonra geriye dönüp yazılı imtihanNÂ/İME NADI ve Ç<KUK1.AKI lükte çahştığımız diğer bir bekâr No. 7/4 Beyoğlu. veya çok az kullanılmıs olanlar tercih olunur. lara gireceğiz. Bundan daha fazla arkadaşıma ve (kahvehanelere esYızı ujlerını m m arr ettn Elinde bulunaaJarın Bahariye mensucat fabrikası Tel I bir acayiblik beklenemez. Bu ak »••••••••••••••••••••• TelMet'uı MDdiD naf cemiyetleri tarafmdan verıldiği 12550 v» rniiracaat edilmesi sakhk yüzunden bir öfrenci bir veCEVAÜ KKHMİ BAŞKUT halde kendi sahib o'.duğu kahvehaSelânikli Bay Bektaş ya 2 sene boş yere beklemek mecnesine) şeker vermiştir. buriyetinde kalabilir. Belge almıj Bu keyfî hareketler demokraük Çerkesköy istasyonunda bakkal olanlar girebiiiyorlar da okul dı16 TEMMUZ 1955 Cumartesi aksamı saat 21 de şından girenler niçin giremezler? Bi Necati Yılmaz, amcası Selânikli be esaflara uyar mı? Vatandaşlar eşit 0 ^ haklara sahib değil midir zim onlardan ne farkımız var? Maa lediye çavuşu Bektaşı arıyor. 16 Temnvjz Cumartesi Bu keyfî ve gayriinsanî harekctrif V'ekâletinin bu acayib durumu Açıkhava Tiyatrosunda «Anıtkabir» i hatırlatan lere mâni olunmasını ve dileğlıniıı düzelteceğini temenni ediyonız. alâkah makamlara duyuruîrr.abim Mustafa Çağlar jübilesinc Yaşar Dalkılıc Atatürk Cd. «Anıt karaj» tâbirine sayın gazetenizden rica ederim. Konya. *• • • Burhaneddin Gönenç 61. itiraz ediyorum HUNIR NURFHniN îdaresin'le Konservatuar Tüm. Ord. Tam. Bİ. Assb. LevendHlerin teşekkürü v% ™ ' " ** * icra Heyeti ve talebeleriİSTİRAK FDİYOR Bu hafta Ankaraya gitmiştim. Kd. Bşç. Aylardır devam eden izdiha'ıı ye Maltepeden Bahçelievlere geçıvornin iştirakile 100 kisilik koro ni bir araba ilâvesile önlemek ve dum. Caddenın sağ tarafında, Ağır Erenköy «u şebekesi Levend otobüslerinin geliş gidiş Bakım tamirhanei;ın:n ^yanında kotakviye ediliyor saatlerini bizlere danıjarak tanzimı caman bir garaj. üzerinde kocaman 16 Temmıız Cumartesi husuyunda gösterdiği gayr^tten do yazılarla (Anıt Garajı) diye yazılı.. "Erenköy gene susuzn başîıkll Açıkhava Tiyatrosunda layı 141 sayılı hareket kontroi rre Çok garibime gitti. Biz bu i.=mı A yazl hakkında Sular idaresi müdürmııru Bay Ferhan Gorgece, böj le tamızın makberine bir ihtiram ıfa lüğünden: Mustafa Çağlar jübilesine Şehir Tiyatrosu sanatkârlan faal bir menrarıı yerinde ıstitıdam desi olarak verdık. Kanaa*!mce «Filhakika mmtakanın yük=ekliği etmek isabetinde bulunan 1. E. T. Anıt kelimesi sadece bu ulvî v^r'er sebebile gündüzleri sarfiyatın fa7İa r T jdareEİn n alâkalı müdür'p''i ıe de kullanılmalı.. AnıtKabir 5em olduğu zamanlarda devamlı tekiide RİLETLER: NEGMİ RI7A mağazasında Tel: ÎŞTİRAK EDİ YOR a'eni teşekkürlerircizi jayın gaze tinde bulunan £arqi gazinn ıpart! su temin edı'pmemekle beraber dö40633 Taksim sineması ve Sirkeci Bonmarşesinde teniz vasıta?ile bildiririz. : man.. gibi tesislere bu is;m (sıfat) şenmekte olan borularla ş?'ıe::e tak bulunur. viyesi neticesi mahzur izale edümiş R. Azor Squibb fabrikası konulmamaiı. olacaktır.» memurları namına Faık K. İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satinalma IVIüdürîüoründen: BULMAC 1 •1 1 1 1 •1 1 1 1 Ticaret Odası İdare Heyetinden Ehemmiyetle Tebliğ Edilmiştir: İsfanM Tfcaret Odas; « * : Rönlgen filmini t l nereden bulayım? : Ilân S A l 0 IK |U | L E. IMvl A N K IHL IŞTAI N !WWi S A K IIİL I İKİSİ I Z İVİA SİBİEİ P • D İAİN I IŞİMİ K İRİ * 1 İ İT| m n 0T0 İstanbul Ticaret Odası ACIK HAVA Tiyatrosunda ZFFCt MÜREN MUSTAFA CAĞLAR JÜBİLES MEFHARET YIIDIRIM RADİFE ERTEH MUZAFFER BÎRTAN CELÂL SAHİN Perihan SÖZERİ V..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog