Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

9 Temmaz 1953 " Mmrearfisınm kapısında eir yoktur, demi* Stoki 4o< Vard». Yoktor. Vardırundan tam on yıl evrel Paris, 8 Burada münteşir Yoktur. (Dörtler) Potsdam'da Paris Belediyesi Elçiliğimizin (Match) dergisi bu haftaki nüsha Rahse girer misin?l toplanmışlardı. O tarihte Atina, 8 (T.HA.) Yunan hü mesi gerektiğini» ileri surmüştür. bulunduğu sokağa merasimie smda şunları yazmaktadır: Garerim. Rosidu bu beyanahnda nükuaskeri bir şef sıfatile « Bakanlar kurulunda Cumhur kumetinin üçlü konferana teklifini «Ankara sokağı» krhasını astı Nesine? Eisenhower, Sovyet Mareşali JuBaskanı Celâl Bayar, dış politika kabul ettiği gündenberi kilise ile metin Londra konferansım iıeri sö Bonn, 8 (A.P.) Adenauer hü tadır. Amerika ilk ağızda yeni Alkofa şoyle demişti: sahasmda iki yeni hedef tesbit et arasında başgösteren ihtilâf gittik rerek alınacak neticeye göre Bir Şusuna, busuna» Paris, 8 (a.a.) Ankara ismi leşmiş Milletlere müracaatin 22 a Haydi kalk fidip bakalınL. « Tarihin seyri, burada Alman kumeti, bugün yeni Batı Almanya man ordusunun askerî teçhizatın bugünden itibaren Paris şehrın.n miştir: çe yayılmaktadır. en mühim kısmını temin edecek, sokaklan arasında yer almaktadır. Girmişler... O zaman içeriye hay ğustos tarihınde yapmayı tasarlameselesini hal için takib edeceği ordusu için Amerikan v e İngiliz 1 Mısır ile barışma! Bandung'a Bugün Kıbns metropolidi Rosidis dığını, bunun ise tamamen hatalı van girmesin diye kapilara zineir askerî müesseselerinin model itti Alman askerleri, Amerikan stili ü Beryon sokağının Marcel Proust cad giden Zorlu, Nasır ile ilk temasları miz jola bağlı olacaktır!» verdiği beyantta, dün Makarios'un olduğunu söyliyerek ikinci müra asarlardı .. Zinrir varmış... OldsO tarihte Buslar, Almanya mev haz edileceğini belirtmiştir. Hüku niformalar giyeceklerdir. desi ile Pasy arasındaki kısmı bun yapmıştır ve D^ İşleri Bakanllğını Şimdiki program gereğince, Al dan böyle modern Türkiye ba§ken eline aldıktan sonra bu temasları Papagos hükumetine gönderdiğı me caat devresi olan 22 agustostaki mü ğunn iddia eden: zuunu istismara kalkışmışlar, müs metin bu hususta yayınladığı bir sajı desteklemiş ve «Ne olursa ol racaatlerin ikinci dereeede kalaı Gördün mü? Var mıymış, yok hedefe götürmeğe çalışacaktır. pet neticeler alınmasına imkân ver basm komünikesinde şu görüş ser man pilotlan da Birleşik Ameri tinin adını taşıyacaktır. memişler. böjlelikle de sıcak harbi dedilmiştir: «AngloAmerikan a s kada teknik eğitim görecek, Ame2 Vatikan ile diplomatik mü sun hükumetin 20 temmuza kadar ğını ve müzakerelerinin ekseriyetîe muymuşBu münasebetle yapılan merasiYoktur diyen zinciri ttıtarag... barışın takib etmesi beklenirken, keri müesseselerinin gelenekleri, a rikan jet uçakları kullanacaklar me Paris Belediye Meclisi Başkanl nasebetlerin kurulması. Bu, iki mak Birleşmiş Mılletlere müracaat et tâlik edildiğini kaydetmiştir. dır. Alman Savunma Bakanhğınm sırlar boyunca her imtihana da bir de sarsmıs... oıta>a soğuk harb çıkmışü! Jacque Feron riyaset etmiş ve An sadla yapılacaktır: a Türkiyenin Şimdi de yalnız Almanya mese yanmıştır. Hükumet bunlan kıy bir çok idarecisi şimdiye kadar kara Belediye Meclisi üyesi Top komşusu bulunan devletlerdeki or İnad bu ya! Yoktur ve»selesinin hal ieklinde biitiin siyasî metli bir model telâkki etmekte gruplar halinde Birleşik Amerika çubaşı, Türkiye Büyük Elçiliği bi todoks kilisesinin faaliyetıni önlelâm, demiş... ve İngiltereyi ziyaret etmiş, bu dev hastalıklara deva anyorlar! Ingiliz dir t> nası üzerıne Ankara sokağı levha mek, b , Arab milliyetçiliğinin u* * * İleride 500.000 mevcudlu yeni Al letlerin askerî sistemlerini incele smı asmıştır. Başbakanı Eden'in (Avrupa meseyanışı k/rşısında Ankarayı, İslâra Köylü. göl başında bir şeyler ym» mişlerdir. Yeni ordunun Genelkurlesi Almanya meselesi demektir) man ordusunun kadrolarının talim may Başkanlığma getirilmesi bekMerasimde söz alan Paris Beîe ile Hıristiyanhk arasında bağlanü pan Hocaya: şeklindeki sozleri buna işaret! De ve terbiyesile bilhassa Almanyada lenilen Orgeneral Adolf Heusin diye Meclisi Başkanı şunları söy yeri haline getirmek!» Ne yapıyorsun Hoca? diye tor ki Amerikan v e İngiliz birlikleri mek ki gene tarihin seyri Cenevlemiştir: ger de hâlen Washington'dadır. muş . rede Alman meselesinin halline nın meşgul olacakları anlaşılmak « Belediye Meclisi, Pariste bir Hiç . nuınııııuıllllllllllllllllllllllllinillllllllllltilllllllllllll'lıi'i"" bağlı kahvor. sokağa Ankara adını vermekle sa Canım hiç olur mn? Bir şeyBb>le bir hava yaratıhrken Baü dece dost bir milletin faal ve asıl ler yapıyorsun işte! Almamada siyasî barometre neyi genc başkentinin değil, aym za Göle maya katıyorum... gostertnektedir? Bu toprakları Batı manda asırdide bir ittifakla bağlı Ne mayası? Avrupa birliğine ve Atlantik Pakbulunduğumuz bütün Türk mılle Yoğurt mayası .. tine saygı göstermek arzusunu iztına bağîamış bulunan Başbakan Ayol.. jföl maya futar mı^ har etmiştir.» Dr. Adenauer'in durumunda zayıf Tutmaz olduğunu ben de biBütün formalitelerin ikmal lanıa emareleri müşahede edilmekJacque Feron bundan sonra büliyorum ama ya bir de tutarsa!. tedir. Başbakan, jeni bir ordunun yük inkılâbçı Ataturkün eserinden edildiği bildiriliyor Demiş ve devam etmiş .. kurulmaM ile alakalı tasarıları bir bahsederek, yeni Ankarayı millî *** Ankara, 8 (T.H.A.) Öğrenilditürlu kanun haline getirememekte rönesansın sembolü olarak övmüşBir rengin çiftçiye sormuşlarî ğine göre, Pakistanın Türk Irak ve guçluklerle karşılaşmaktadır. İlk târ. Yahu! nedir bu! Hepiniz htlYeni hükumeti, eski paktına katılması için bütün for Alman askerlerinin, Cenevre kon W. Sterlin. mensub olduğıı firmaTürkiyenin Paris Büyük Elçisi İNÖNÜ HALK ARASINDA CH.P. Genel Başkanı İsmet susf otomobillere binersiniz . vi«r maliteler İngilizler tarafından ik feransı toplanmadan silâh altına a nın Tiirkiyeye 20 milyon Tngiliz Başbakan Sami Sulh Numan Menemencioğlu, Jacque İnönü, dün saat 17.30 da partinin Cağaloğlundaki il merkezine vııır şehirden şehre ıridersiniz. Be . mal edilmiş bulunmaktadır. lınmalarını sağlıyacak tasarılann liralık kredi açabileceğini Feron'a verdiği cevabda Paris ile lediye tramvayına.. otobüsüne nekurmağa davet edildi Alnıan meclisinden geçirilmesi arIrak Dış İşleri Vekâletinin de giderek toplantı halinde bulunan Danışma Kurulunun çalışma den rağbet ermezsiniz? söylüyor Ankara arasında mukayese yaparak larını takib etmiştir. İnönü toplantıyı muteakıb, yanında il başzu cdilıris fakat beliren muhalefet bir taraftan her iki şehrin an'ane ve bu mevzudaki hazırhklarını ta kanı olduğu haldç Karaköye kadar yürümüştür. Bir kısım halk Kardeşim: belediyeier tramİngiltprenin ve dünvanın en bü Beyrut, 8 (R ) Lübnan hükubuna imkân vermemiştir. hürriyetler şehri olduğunu belirt mamladığı belirtilmektedir. Paki«vaylannı, otobüslerini satmıyorlar meti bugün istifa etmiştir. BaşbaBekli\ elim. dijenlerin bu netice yük inşaat firması müdürii ve sa kan Sami Sulh ile Dış Işleri Ba miş ve dığer taraftan, Kemal Ata tan hükumetince Iraka tevdi edi İnönüye tezahürat yapmıs, Karaköyde bindiği taksiyi havaya ki... ye \arılmasını onledikleri aşikâr! hıblerinden William Sterling dün kanı Nakkaş arasmda mevcud ih türk ile General Charle de Gaulle lecek bir nota ile Pakistanın ittifa kaldırmağa teşebbüs edenler olmuştur. Resim, CH.P. Genel * * * sehirmizde; temaslanna başlanuş, tilâfın bunda rol ojmadığı zanne ün memleketlerinin istiklâli için ka ütihakı, resmiyete intikal ede Başkanını dünkü yürüyüs sırasında gösteriyor. CH.P. il merkeNe\ı beklemek istijorlar? İstatisrik meraklılarından.. istazindeki toplantıya dair haberimiz 2 nci sahifededir. cektir. Evvelâ Cenevre konferansım ve Emlâk Kredi Bankası Mudurleri dilmektedir. Fakat bilhassa dahılî oynadıkları rolü hatırlatmıştır. ristik müminlerinden biri arkadaPakistanın Türk Irak paktına daha sonra Batı Almanya Başba le Türkiyede yatırım ve kredi mev meselelerin buhrana sebebiyet verBundan sonra Menemencioğlu, şma sormuş: kanının Moskova seyahatinin vneti zuunda hususî görüşmelerde bu diği ileri sürülmektedir. Parisin güzelliklerınden bahsederek katılmasını bildiren notanm önü Bana bak.. milyoner mi obnak müzdeki bir kaç gün içinde Irak celeıini. Sovyet idarecileri (Bu\ük lunmuştur. Wılliam Sterling dünkü istersin? Tifoya rutuhnak mı? Bu akşam Lübnan Cumhur Baş «•Paris bütün insanî ve güzel şey Hariciye Vekâletine tevdii beklenleı) konferansı için Cenevreye var gbruşmeler esnasmda, mensub ol Budala mısın be! Böyle sual kanı, Sami Sulh'u yeni hükumeti leri sinesinde toplıyan dünya baş mektedir. dıkları zaman Dr. Adenauer ile Dıs du|u mşaat firmasmın Türkiyeye kentidir» demiştir. sornlur mu? kurmağa davet etmiştir. Işleri Bakanı Brentano. Leman gölii 20 milyon İngiliz lirası (takriben Nedea?.. Lübnanın Ankara Büyük kı.Mİarında tatillerini geçirnıeğe Nedetıi v»r mı?. Bövle bnda160 milyon Türk lirası) tutannda baslamış olacaklardır. Bu tesadüfElçisi değişti larca sualler sorma bir daha! Sana kredi açaibleceğini beyan etmiştir. ten (!) istifade edilerek orada bir aptal derler. Beyrut. 8 (T.H.A.) Bugün resBir işçi, bir kaç ay evvel rüyada rki papaz taraW:lliam Sterling dün kendisile men açıklandığına göre, Lübnanın Molotof . Brentano mülâkatı ya Öyle defil kuzum. İstatistikler pılması da ihtimal dahilinde göriil görüşen bir arkadaşımıza Türkiye Ankara Büyük Elçisi İbrahim El fmdan kendisine bildirilen yerde, resmî makamlfö§teriyor.. bütün milyonerler ölümektedir. yor.. lâkin tifoya tutulanlardan yal nin yatırım yapmak için emin bir Ahtab merkeze alınmış, yerine Aların müsaadesile defineyi bulmağa uğraşıyor îzmirde polis tarfından 45 dakika nız yüzde onu hattâ besi.. üst taraAlmanların bugün her şeyden memleket olduğunu söylemiş ve tına Elçisi Büyük Elçi olarak Antakib edilen bir otomobil fı kurtuluyor. karaya tavin edilmiştir. fazla istedikleri nedir? Doğu Al sözlerine şöyle devam etmiştir: Ve öteki arkadasmm yüzüne dik müşkülâtla durduruldu manja ile birleşmek. Fakat Bonn Tekelde işçi Hüseyin Özkalayın büyük temel taşı çıkardık. İnşallah «Iktisadî bakımdan muazzam bir Washington, 20 milyonhık bir dik bakmış, başını sallamıs geçhükumeti ve Batı Almanyanın gedört buçuk ay evvel gördüğü bir kazanı da çıkaracağız » İzmir 8 (Telefonla) Bu sabaTürkiyeve (Offshore) siparişi verdi niş ekseri>eti tarafcızlığı reddetmiş kalkınma içinde olan Kazılar, Jüstinyen'in hapishane mis. ha karşı şehrimiz Basmahane sem rüya üzerine, yaptığı müracaat şirketimiz yapacağı inşaat işlerinB. FELEK ve NATO'dan a>rılmıyacaklarım kabul edilerek: Ayvansarayın Çınar v« daha sonra şarab mahzeni olaLondra 8 (a.a.) İngiltere. Av tini heyecana sevkeden bir hâdİ3e müteaddıd defalar ilân etmişlerdir. de kullanılmak üzere büyük bir İki dentir taciri Savcıbğa çeşme mevkinde kazılara başlan rak kullandığı tas deponun önünrupadaki Amerikan kuvvetlerinden olmuştur. Tafsilâtı şöyledir: Molotof, Sovyet işgali altındaki Al kredi açmağa karar vermiştir. Hâdeki çınar dibinde yapılmaktadırverildi Komiser Necati Akdeniz idare mıştır. Atina 8 (T.H.A.) Bu sabah 20 milyon dolarhk «Centurion» man topraklarının da Bonn ile lıir len kredinin kullanılış şeklinı tes Avvansaray halkı, rüyaya büyük Tıcaret Vekâletı tetkık ve kontrtjl Araştırmalara bizzat iştirak eden sindeki Emniyet yıldırım ekipi, Bas leşmesine ve boylelikle NATO hu bit etmek üzere memleketinizde tan itibaren bütün Yunarristanda tsnkı, topçu malzemesi ve mühün^ ekıpo 5*hrıml»deki baskınlarına dun mahane semtinde devriye gezerken Hüseyin Özkalay, kazı mahallinde bir önem verdiği için dört günden de devam etmiştir. dudlarının OdcrNeisse hattına kaotobüs ve tramvay işçileri 24 saat mat siparişi almıştır. Bu haberi vekendisile konuşan bir arkadaşımıza beri kazı mahallinde toplanmış Ayrıca Ankarada 2472 plâkalı bir taksinin şüpheli Dun iki demır tacırnın yazıhanesıne dar gelmesine razı olur mu? Buna bulunuyorum. lik greve başlamışlardır. Grev ren Londradaki Amerikan Haberbulunmaktadır. Burada nizama me yapılan baskında e!e eeçen evrak tetvak'ayı şu şekilde anlatmıştır: imkân var mı? Rusya, NATO hu alâkahlarla görüşeceğim. ingiliz bilhassa Atinada bir panik havası ler ServisijDu siparışlerin ÇffSho bir vaziyette dolaştığını görmüş, mur iki polis, beş jandarmadan kık edilmiş vt ikısı d« Mılli korundudlarını Uemir Perdeden uzaklaş fiımalan Türkiyede şimdiye ksda» yaratmıştır. Diğer taraftan, ordu T$' prograrrn fâÇevesi içine girdi taksiye dur işaretini vermiştir. ' * Birkaç ay evvel rüyamda, dün ancak bir jandarma kazıya m« suçu ile SavcıllSa verilmıştır. Lâmbalan sönük olarak seyreden papaz elbiseli iki insan gördüm. tırmak için ve yalnız bu maksadla Karabük Çelik Fabrikası, elektrik Baskınlar» devam edıleceğı bıldırılve polis kuvvetlerinin bütüm vası ğini bildırmekte ve böylece 1952 taksi, polisin dur işareti üzerine Bunlar, Çınarın tam altına isabet gelmiştir. Ayrıca, Arkeoloji Mü mektedir. Avusturya oyununu oynamıştır. santrallan, ve fabrikalar inşa edetalarını halka tahsis ettıkîeri kay denberi Amerikan kuvvetleri ile hızla uzaklaşmıştır. Bu vaziyet kar eden mağara gibi bir yerde bana üç zesinden, Hazineden ve Maarif Mü Japonyaya sipariş edilen gemiler Bunlar doğu Avusturyayı terket rek memleketin kalkınmasına hizingiltere arasındaki OffShore mu" dedilmektedır. şısmda polis arabası ile taksi a kulplu. içi altın dolu ve üstünde dürlüğün.Sen birer memur araştır Denizcıiık Bankasının Denız Naklımekle 50 kilometre gerilemişleı fakaveleterinm 819 milyon dolar tumet etmişlerdir. Biz Türkiyenin mayı takible vazifelendirilmişlerdir. yatı T A S:rk«ü için Japonya tezgâhkat Viyanayı tarafsız kılmakla NAMünakalât Vekili bugün grev tannda sipariş verilmesıni sağladı rasında heyecanh bir yarış başla saç kapak bulunan bir kazanı gösmış ve bu hal tam 45 dakika de tererek; (işte senin kısmetin bu, Telörgü içine alınmış olan yerde îarına sıparış eıtigi 22 000 tonluk tanTO'yu 500 kilometre geriatmışlar, döviz sıkıntısının muvakkat oldu hususunda verdiği beyanatta gre ğını ilâve etmektedir. kerın omurgası kızaga konmuştur Tan vam etmiştir. Nihayet polis otomo sen bununla yetim çocuklara da kazıyı Hüseyin ve kayınpederi ile ker bir seue sonra bıtırilmiş olacaktır. Atlantik Paktı üyesi İtalyaya inen ğuna inandığımız için böyle b.r vin haksız olduğunu, aradaki fikir bili, Basmahane semtinde firarî tak yardım edeceksin) dediler. Rüya birlikte sekiz akrabası yapmakta Mayu ayınd* denıze ınolrılen şilepBrenner geçidini komünist ordula kolaylık gostermeği muvafık bul ayrılığının halledilmesi gerektiğini sinin önünü kesmeğe muvaffak ol ya ehemmiyet vermedim, fakat üç dır. ler ise eylulde Bankaya teslim edirına açmışlardır. Şimdi Cenevrede duk» ileri surmüştür. lecektir. muş ve ekip komiseri otomobilden buçuk ay önce, okula gitmekte barış gösterisi yapacağız diye bu Tekelden Wr hafta izin almıs Tedavüldeki para stratejik kazancı, NATO hududlaatlıyarak taksinin önünü kesmis olan 8 yaşındaki oğlumun «baba olan Hüseyin Özkalaydsn heıkes rının Alman topraklarında Oder tir. Biran için durmuş olan taksi, rüyamda çınar dibinde hazine bul birşey istsmektedir. Hüaeyinden, Merkez Bankasının haftalık bultenlNeisse hattına kadar gotürülmesine ânî olarak ileri fırlamış ve komi dum» demesi üzerine harekete geç ağacın yıkılmıyacağına teminat oîa ne gore tevaduldekı paramız geçen haftaya n.^betle 57 141 279 lira fazlasü* imkân vererek sıfıra Indirmeleri serin üzerine doğru gelmeğe baş tim. Burası tarihi bir yer olduğu rak 50 lira ve kazı için 25 lira ruh 1 6«1 »32 ÎÎ9 lıravı bulmustur. x beklenebilir mi? Türk Irak paktı aleyhinde lamıştır. Yana fırlamak suretile için müsaadeyi almak güç oldu, satiye parası alınmtş olup, kazı ta Kamgarn iplik sanayii ror kendisini kurtaran komiser, sürat nihayet müracaatim 3.5 ay sonra, limatına göre, araştırmayı takib gösteriler yapıldı durumda Rus parolasınm ne olduğunu Ale ^anına geçen taksinin arkasın 15 gün müddetle beş gün kazı yap eden memurlara da yedişer lira Kamgarn lplık sanayii iş ' verenler vusturja barış andlaşması bir defa Şam 8 (R. TH.A.) Bugün dan silâhı ile iki el ateş etmiş ve tırabileceğim bildirildi. Dört günyevmiye vermesi lâzımdır. Kazıda sendîkası yıllık kongresı dun saat 10 daha gö«termiştir; NATO'yu geriSurıyede askeri paktlar aleyhinde otomobüin her iki arka lâstiklerini denberi kazıyoruz çınann altına 2.5 metre kadar inildiği halde he O3 Tıcaret Odasında aktedilmıştir letmek! Sovyet barışı işte bu paTaaliyet raporunun okunmasından yeni numayışler olmuştur. Zki bi patlatmıştır. Ancak bu suretle dur eldik, henüz birşey yok: fakat nüz bir ize rastlanmamıştır. Aras sonra. söz alan sanayiciler 32 {abrikarolanın emrinriedir. durulabilen taksinin Haluk Kişi ümidimi kesmedim, çukurdan üç tırma bu akşam nihayete erecektır. nın kapanmak mecburiyetınde kaldığıne yakın nümayişçi ve bu arada Ömer Sami COŞAR nı bildırmişler. 9 jubat tarihınde TiTürk İrak paktı aleyhinde de oğlu adlı bir şoför tarafından idare edildiği ve taksi içinde ayrıca caret Vekili Sıtkı Yırcalının gumriıkbeğırıp çağırmışlar ve Suriye * Mr lerde bulunan topsların çekıleceğıne iki erkek ile bir kadmın btılun ÖLÜM sır Suudi Arabıstan paktınm bir duğu tesbit edilmiştir. dair beyanatından sonra gumruklerıîeki Fatma Ifskat Omurtağın kızı, Salâtopsların ancak yüzde 35 üun çeküdıü. an evvel imzalanmasım istemişlerŞoför, tehlikeli vesait kullanmak hatidın Omartağın eşı. Cemal Omurtağ bu miktarın bir aylık ihtiyacı karşıdir. ve Nerıman Kaygısızın annelen, Yuladığı. sıkıtmın devam ettı|i Ueri tan adliyeye verilmis, takside busul Kaygısız ve Hayrunnisa Omurtasürulmusrtir. lunan kadın ise muayeneye sevkeğın kavınvalidesi Ithalâtın kısılması neticesi duruınun dilmiştir. ŞAHENDE OMURTAĞ daha ziyadte güçlestıği tebaruz ettirilmiştır. S 7 955 cuma gunu Hakkın rahmetine Neticede durumun hükumete aksettikavuşmuş.tıır Cenazesı 9 7 955 cumarLondra 8 (BBC) Belgraddan rilmesi kararla$mıstır. tesı ı bugün \ Şehremıni Camiinde oH'e aynldıktan sonra Romaya kısa namazını muteakıb Merkejıefendidekı Dr. Kemal Saracoğlu bir ziyaret yapan ve Papayı da a.'e kabrıstsnma defnedilecektır. Mevlâ Bir tacirimizin Amsterdam İstanbul Üniv«rsitesi haziran dö Avrupadaki tetkik seyahatınden döngören Hindistan Başbakanı bugün rahmet sv'ıye. neraı imtihanlannm neticeleri belü ımij olan Dr Kemal Saracoğlu hastaAile efradı buraya gelmiştir. Nehru, basına Detroit 8 (A P.) Greyhoımd da çalınan pardesüsü Fele o!muştur. larını kabule baslamışiır. verdiği beyanatta «Rusyada büyük Otobüs Şirketi şoförLerinin bugün Profesör Doktor Cavid Sokmen blr barış arzusu müşahede ettim» giriştikleri anî grev burada bin" menk polisi tarafından buPratikleri ve lâboratuvar çalışkHnik direktörü oldu TEŞEKKÜR demiştir. lerce kişiyi müşkül durumda bı" undu ve Istanbul Emniyet malan olan Orman Fakültesi ile Açık bulunan Ankara Tıb Fakultesi Ani vefatı ile bizleri sonsuz acılara Fen Fakültesi hariç, Edebiyat, Tıb, ikinci iç hastahkJarı kliniğı dırektörBelgrad tebliği rakmıştır. garkeden babamız Müdürlüğüne bildirildi lüfüne rakülte Profesörler Kurulu Belgrad 8 (R) Nehru Tito İktisad Fakülteleri ils Dişçi ve Ec tarafından Profesör Doktor Cavid SokBu şirketin otobüsleri günde orIslâmzade gdrüşmelerine dair müşterek bir talama 30 000 yolcu taşrmaktadır. zacı Okullanndan 251 öğrenci me men seçilmij ve bu karar Senato taraMAHML'D MÜKERREM Bir vatandaşımızın geçen sene fından da tasdik olunmustur. Yeni diteblig neşredılmıştir. Bu tebliğde, İdare, havanın sıcaklığına rağmen zun olmuştur. BAYKALm emmuz ayında Amsterdamda çalrektör vazife«ine başlamıştır. Komünist Çinin Birleşmiş Millet* şoförlerin kıravat takmalarmda ıscenazesınp gelmek çelenk gdndermek, Üniversitede bu devre imtihandırdığı pardesüsü bir sene sonra Bir kadın, âşığını bıçakladı lere ahnması istenilnvektedir. Teb rar etmiş ve grev bunun üz.»rine te'grat ve telefonla acımıza iştirak Kasımpasada Arabacılar caddesinde eîmek luîfunda bulunan akraba. dost Felemenk polisi tarafından bulun ları için en yüksek başarı Dişçi O^iğde, silâhsızlanmağa ve atom si başlamıştır. kulunda olup. yüzde 34 tür. En dü 16 numarah evd« oruran Rasim Girid ve yakınbrımıza ayrı ayrı teşekküre muştur. lâhlarının da yasak edilmesine ta" isminde biri. evvelki akşam dostu teesturuni'jz manı olduğundan bu vaziraftar oldukları açıklanmıştır. Rasim Babür isminde bir tüccar şük başan ise Edebiyat Fakülte* R»bia Gulerle kı^kanclık yuzundsn ffcnm g32etenız vasıtasıle ifasına taTEŞEKKÜR sindedir. vassuîtipT7u rica ederız. kavga etmişlerdir Kavgn sırasında bıDuçar olduğu amansız hastalıktan geçen sene İngiltereye gitmİ5, huHışırdamıyan çikolata sarılan Rabıa, Rasımi sa£ M?ınzade Mahmud Mukerrem kurtulamıyarak aramızdan ebedıyen susî işlerini görüp Londrada 7 İn Neticeler şu şekildedir: Edebiyat cağa ve gog'îurrten yaralamıs'ır kolundan Yar^ll Baykal ailesi ayrılan kıvmetli aile buyüğumuz kâğıdlan yapıldı giliz lirasma bir pardesü alarak Fakültesinden 4 ü erkek, 14 ü kız Hltyardim hîstanesın? yotırı'mı« Rabia VEDİA SOMERin Liverpool 8 (a.r) Tiyatroda uzun rahatsızlığı devamınca başta uçakla Amsterdama inmiştir Bir olmak üzere 18 öğrenci mezun ol y^kalanarak Adlıvovp verilmıştir. Kahire Elçimiz h.?m konser dinlemek hem de çi" insani alâkanın en ılerı derecesıni gos gün Amsterdamda kalan Rasim, ye muştur. Tıb Fakültesinde ise meHukumetle ıstisareleTde bulunmak kolata yemek isteyenler artık et teren Nisaiye Doçenti Sayın Dr. KÂZIM mek yediği lokantada pardesüsünü zun olan 176 öğrencinin 29 u kız,ürere memleketırnı/e selmi? olan Tür147 si erkektir. İktisad Fakültesin kiyenin Kahire Büyuk E'cisı Kadrı rafındakileri rahatsız etmeden çi ARISAN ile yardımlarını esirgemiyen diğer profesör ve doktorlara. ufulunŞ ubem i z kolata yiyebileceklerdir. Uzun z&~ den sonr gerek cenaze merasimine iş çaldırmıştır. Vakti olmadığı için po de imtihana 135 öğrenci girmiş, 16 Rızan diın uçakla vazifesi bpşına harek't etmi^tir. Çeşidli mandanberi Liverpool'daki filar" tııak veya evımize tesrıf suretile. gerek lise müracat etmiyen Rasim yurda erkek, 2 kız olmak üzer« 18 i me Dansöz Nana bir gar«ona hakaret telgraf, telefon ve mektubla derin acı döndükten bir sene sonra, Felemenk monik orkestra konserlerinin raüzun olmuştur; başarı nisbeti yüzAÇILIŞ HEDİYELERİ mızı paylaşmak bulunan etmiş ve polise karsı gelmiş davimlerini iki grupa ayıran bir muhterem akraba velutfunda polisinden Türk polisine bir yazı de 14 tür. Dişçi Okulunda imtihadostlarımıza borclu Evvelki gece mesele de böylece halledılmis bu bulunduğumuz teşekkurlerimizin iblâ gelmiş ve Rasim Babür isminde bir na giren 70 kisiden 19 u erkek, 5 i dan birinde bir Yenikapıdakı gazınolarVE hâdise cerevan etmiştir lunmaktadır. Konser müdavimle" ğına değerlı gazetenızın tavassutunu Türk tacirine aid yeni bir pardesüIddiaya göre Nana, kız 24 öğrenci ve Eczacı OkuluTi Hasan Oltucuva dansözsaat 3 tegarsoniş sygılarımızla rica ederiz eece bir rinden bazıları çikolata kâğıdlan" FEVKALÂDE nün bulunduğu, hırsızın yakalana dan imtihana tâbi tutulan 68 öğmeselesındcn hakarette bulunmus. hâKardeşı: Semahat Taneri nm hışırtısında"n konseri dinleyeEvlâdları: Bulend Somer. Turhan rak tevkif edildiği büdirilmiştir. tfi'eye el koymak istıyen polis memuJususî îkramiye Keşidesi renciden 8 i erk«k, 7 si kız olmaî» mediklerinden şikâyetle tiyatro Lutfı Somer. Gulseren Sayar runa da karsı gelmıştır Hâiısevı miıGelıni ve damadı Guner Somer, Pardesünün cebinde bulunan bir üzere 15 öğrenci mezun olmuştur; teakıb Yenifcapıdan otomobıle binerek büfesinde çikolata satılmamasını ile Necdet Sayar kaçan Nana pohs tarafından aranmakDİKKAT: istemişler, fakat büyük bir kısmı kratvizit üzerine, Felemenk polisi, başarı nisbeti yüzde 22 dir. tadır. hem çikolata yiyip hsm de konser bu namda bir Türk tacirinin bu'.u İstanbul Teknik Üniversitesi MiGÜNÜN KİTABLARI aylık mecmua gibi, her 25 TEMMUZ MEVLİD dinlem?yi arzu ettiklerinden büayın birinci haftası muntazaman çıkar Her kinup bulunmadığını Türk polisinden mari ve İnşaat Fakültesinde haziDevlet Surası Reısliğınden emekli fede çikolata satışına devam edil" tab, büyük boy 250 400 sayfa arası, karton pazartesi günü açılıyor Nusret Metya ile sormuştur İstanbul zabıtası yaptığı ran dönemi neticeleri alınmış olup ÂYİNİ RUHANİ miş. fakat aynı zamanda da tiyatro merhum Profesör Met^anın ogulları cildli, lüks renkli kuvertlidir. Fiatları da her merhume Muhsıne tahkikat sonunda Rasim Babürü şöyledir: İnşaat Fakültesi son sıidaresi şehrin tanınmış fabrikatör^ ve Taşcızade merhum İsmail Hakkl YANİ TEKKÜPELİ zaman ayni, 250 kuruştur. bulmuş ve durumu kendisine an nıfmda mevcud 140 öğrenciden 61 i lerine müracaatle hışırdamıyan kâ Beyın torunu Ortaköy teneke ku*ıj fabrıkası saBirinci kitab mezun olup başarı nisbeti yüzde hibinin olumunun 40 ıncı gunune ğıd yapmalarını istemişlerdir. U MEHMED ZAFİR METYA'nın latmıştır. rasthvan 10 Temmu7 95S pa7ar Dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü 43 tür. Mimarî Fakültesinde ise zun zamandanberi }'apılan araştır" olumunun kırkıncı gunu munasebetile eıınu Isabah 912 ye kadarı Ortamalar en nihayet semere vermiş ruhuna ithaf edılmek uzere 10 temmuz Felemenk polisinin yazısına cevab 33 öğrenciden 27 si mezun olmuşkoy Avos Fnkas kıhsesmdp Âvını 1955 pazar giınu ıkındı namazını rauve bir nevi plâstikten yapılan ve teakıb Kızıltoprakta Zuhtupasa Ca vermiş ve pardesünün sahibinin tur, başarı nisbeti yüzde 81 dir. E Kuhanı İlk çıktığı hafta âdeta koprjıldı. Hennz almadınızsa vapılacağınaan dost ve muster.lerının buyurmalarını rica hışırtı çıkarmıyan kâğıdlara sarıb münd'e Mevlidı Nebevi okutturulacak bulunduğunu bildirmiştir. Pardesü lektrik ve Makine Fakültesi netibitmeden muhakkak alınız. ederız (9197) Hukumet caddesi No 9/3 çikolata tiyatro bufesınde satılma' tır. Arzu buyuranların tesrıfleri rica nün bir aya kadar İstanbula gön celeri önümüzdeJd hafta belli olaÇIKARAN: TÜRKİYE YAYINEVÎ olunur. « TEKKÜPELİ AILEST ğa ba§lanmıştır. derüeceği zannedilmektedir. caktır. Zaiırın teyzeleri On yıl sonra... Alman askerlerine Amerikantiniforması Almanya, İngiliz ve Amerikan askerî müesseselerini model ittihaz etti Pariste Ankara sokağı Türkiyenin dts sîyasetinde yeni hedefler Match mecmuasmda kaydedilen rivayetier ve İleri sürülen göriişler MakariosPapagos Fıkralara devam.. ihtilâfı hüyüyor D M i<Mk etmişler, I Kilise Yunan hükumetinin acele Bfrlesmiş Milleflere başvurmasını isNyor 1 Bir İngiliz inşaat firması muouru eeldı Lübnan hükumeti diiştü! Türk • İrak Paktına iltihakı Amerikanın Heyecanlı İngiltereye bir tâkib siparişi! Ayvansarayda altın dolu bir kazan aramyor i Yunanisfanda başiıyan grevler ADALARIN K1ZI Bir film kadar süratli nefes kesici heyecanların, iç gıcıklayıcı askların romanı... } 2 nci kitabını iftiharla KiTAPLARI sunar... Snriyede nümayiş! Nehru Londrada Kravat yiizünden çıkan grev! 1 yıl önce çalınan pardesii Üniversitede imtihan neticeleri ANKÂRA ISTANBUL BANKASI SONSUZ MACERA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog