Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

tt,^Y Cı tuiK.ni ı c ı | MAlA v e İKTİSAIIİ MESELELEIt | . 111er seçimlefe Bazı ihraç Parll ilç3 başkanları ve danışma kurnlıı dün il maikeîiai» uzıın blr toplaniı yaptılar ht düşüitceslnde! maüarimızın Sermaye piyasasını teşkilâtlandıralım 36 hatiran tarlhli Cumhuriyet'te verilen bir Ankara haberinde Maliye ve Ticaret Vekâletlerinin müştereken meydana getirecekleri bir teşekkülün, bir takım Vazifeler arasmda sermaye piyasttinı da organlte edeceği blldlriliyordu. 3 temmuı tarlhli haberler, bahis mevzuu tesekkülün daha ziyede benkaların kredl faaliyetlerinl dUginlemeğt gayret edeceğini göstermektedir. Filhakika son zamanlarda bu saharun Maah blr taptu rapt altına alınmaiı bir zaruret haline gelmişse de sermaye piyaEasının organizyagyo* nu bundan da daha g«ni| bir mahi* yet arzttmektedir. Bu tntsele artık üzerinde dikk&tie ve âcilen durmamut lâzım gelen bir önem taflmaktadır. ı " •" ' " ••••••• • • • " ı Gelibolunun mâmur manzaratı ibret olsun ABAHA..J ABAHTASI fiatı yiikseldi ^*0&+0*m Yumn: Doç. Dr. mm^^^* C W llçe basksnlart ve Daîu$ İl gören Wr ik*idarla ieclm mücama Kurulu dün il merkezindt u <tele*i y»pm;k dcğm olmat. Tebliğ zra bir topîarjtı yapmı*l»rdır. Iktlriarta muhalefet aregmda norİstanbul Tİc*r«t Borsasmdan alBu topîantıda görü^tilenler hsk mal münasebetleri altüst etmiştir. dığımız malumata göre, bazı ihrac kında il b^kanı Muhlıs Sırmalı Ocaklardan bize gelen görüfler de mallarımızın fiatlan bir miktar yük seçim emniyeti, ana davalar, nordün şu malumatı vermistir: selmi$, bunun netcesi bilhassa y»« Son tebliöde mııh;>Wete ya» mal ve mÜ*avî sartlar. hülâsa as pağı ve derl ihracı güçltşmljtir. pılrn haksız, mesnerMz, ajhr l ı » ptart üisan hekları temln edilmeTiftik fittluı da artmı; olm»Mna'lUr, tcskllâtımızda Infial uyan» «ectmlert flrm«nek merke ha rağmen Ultblaria «almadıjı ç dırmıstır. İlçe baiknnlanmıtla yap bildirilmektedir. tığımız topîantıda bunu mÜMhed* «indeâir, Bir miktar ytpt|ı, Do|u AJmatt» fiu g6rÜ|)»r k»ıtısında parti meo etm.iş buhınuvoru*. Stçlm etlveei» Usfintn d« günO musyven ö)an •»* ym vc Rumanyaya ihrae cdi'mi|tir le işbasma geldikten »onra, dttstu Bugün geri bir memlekfet halinde çünler hakkında kat'î bir karara Fakat fıatlartn yük^elmecı nı partiW dışı vptandag siy bulunuyorsak ve bütun çabalamavarmttı tçln muavyen ^ününden •ında taleblerin durduftu olması lâüim gelen iktldardan larımıza r»fEmen hilî bu flsld daidi edeblvatına uymaz »ekilde aftr evvel toptanması lâıımdır. Deri natları d* yfikMlmekttdtr. reden kurtulamıyorsak, bunun baş S«çimlere girmedeh, ahval ve hücupıîar Böfmek «Cldır Buna sebeb, dahilt Utihlâkin hrr yıl lıca tebebleri arftiında bir sermaye tahammöl Hududsut vatanperverllftt tarihin HrtUr« tahammöl ederck, inkişafı artmasıdır. At mikterd» dtrl ıhr»w iyacaaının memleketimizde geli|pbekHyebUtrlı. Tahannnai Hü d l him.iveslnde ol?n blr muhallf parbahis konunı Itt d* fiaüarın yük memi| olmasını da »ayabUirl». tiye karsı yöneltiltti tthamlar pek miı üstündür. tkttdar dü^kfinfl d« Babda ortaçaglann sonlartna de*ilit. Vuife yolunda k«ndl f « Kk oluju Ihrtcatt güçle|Ürmekt»haklı clarak pertiierimlsl, hattâ doğru bilhassa den:» yolile yapılan retli kaderimitl k«ndlmi» mal «t d;r. tarnfsız vstindasl'nmıtı dllgir ett TiftiklerimİM, tnfilter*. f>an»ı, ticarette tek şahsın ve hattâ ailele, yapıldı mesini biliri*. mi^tir. B8yle b!r tktdar, »iyas*t mücadclçslno* t* Doğu Almanya vt Rtuya tallDİlr. rin sermayeleri kâfi gelmemeğs ına ğına inanmak eÜçtür. İetekliler arasına Vratuanın kattU baslamif, yava| yavas bugUnkü |ir> vabsıı kalmrk, vatanri?ç!ara yalna E=efle ıtövliveiim kl, fktidann bu k mı? olması fiatlara tesir «tmi| ve ket şekillerlne bcnzer teçekküller bajına kendvsi söylemck artusungörüse hedef ruthıŞu blr parMnin meydana getirilme yoluna gidilmlş» da otdufUnu gofit«riyor. BU böyle tiitlk 2040 kuru| kadar yükMİselâfaet'.e seçime girmesi düşÜnü * miştir. Dablokaj primleri ise düş ür. Sonradan Almanyada maden un bir siyaset tarzım doğru bulrmıyolemez. meğe ba$lamı«tır. Bildir.ldiğme gö senayiinde de buna mümasil inkiruz.» Bir teşebbüs sahibi enerjisinl ve Kendini tutumutıa ıiımııi'mıll|i'!!l!ni!!lll!llinn!nillllt"IMtl|ll!inimmmımHimı».n»....bu kadar bsft re dablokaj primleri 14.25 kuruş şaflar kayded lerek zamanla oığer ııuı iıtihsal şubelerinde de çok kişi yaratıcı kabiliyetini muhafaza ettitan 13,75 kuruşa ırmiştir. İstanhul Erkek Lisesinde Tavuk mozbahası kurulmasuıa Bu yılki fındık rekoltesi asdtr. lerın bir araya geltnesinden ıtıüte ği mfiddetçe mahdud kayuaklarile dtploms mcrasimi çalışılıyor Fakat tüccarın elinde fazla mik» vellid sermaye terakümleri hasıl teşebbüıünü ilerletmekte; lâkin bu , l â r t K . ts'uıbul Jîrkek LıseMnden haziran enerji ve yaratıcıhk kaybolur olZiraat VekaietinlA davetltıi olarak ! âevresinde merun »lanlarla, bafarı llt tardo feçmiı yıllardan kalmâ stok olmustur. ulahı memleketlmtrde taVUkçuluğun Bitde 1M tark Ücereünin impara mat vtya fahsl ölür 61mec kurduğu ' sınıt geçenler için. 11 temmuı panr vardır. Fuıdıklarımıza taltb (atlamevtuunda tctkiklerde bolunan Ame> teri gunO saat 17^0 da b.r Tnerasim dır. Flatlar 4030 kurui kadar art torluğumuz kara yollarını takib ot müessesenin hayatı da sona ermekrlk.M mOtehassıt Mr. Aftord, dtln n > tertlb edllmhtir. Turene ftÛtun etti Tnıştır. Hükumelimiz E.P.U. mem tiği devirlerdek: gelismeler, muhte tedlr. Sahibinin ölümlle nrmaye. bah Vıl^vptte Vali Prof. Gokayı zl>a hocalarla mezunlar davet edılmiştır leketlerinin kontenjanlarıru arttır lif sebeblerle Batı Avrupada paıa mlras kanunumuzun ve ananeleri» ıc ret etmi? V6 bir müddet eoruşmüştür. lel bir durum gbatermiyordu. Hele mizin bu sahadaki boşluklan netlEyüb yazlık okulu Mu'ohassıs Turkiyede. bilhassa tstanmıştır. bulda msdern bir tavuk »ezb'hası ticaret yollarınm Akdenlzden At ceti Mlttnmekt* ve ilim Itaanında tstanbul Maarıf Muduru lUyrullah Örs Pirinc rekolteai de azdır. B'lhassa kunı'rmsına çalıftt.ını, tajrrl »ıhhl beraherınde muîvinlerindeB Ali Oğıız lantiğe geçmesile dış ticaret imkân «disspation of capital» denilen, metndarli Ve Uvuk hastahklarile mü olduğu hald*. bu sene »ehrımzde ilk Trakya çiftçisittln seker pancan e larırun da gittikçe daralfflası netice «ermayenin dağılıp kaybolması hâtu cade'e edümedikte taiAjkçuhıfc ehdttt defa kurulan tyuz yazlık okulumj tef kimine rağbet «tmctt, rckoltenin ti, iç ticarette bugtine kadar devam dUesinin Mbeblerinden birini ortatrisinln kttrulamıyacegını Mldlrmiştlr. t's etmiştir. tam olmasına mfini olmuştur. eden blr kördBğüşü ve Iht kİrla ya çıkarmaktadır. Bu yüzden de ÖnUmUzdeki fnevsim pirinç fiatV*ll mürehasMla, «lakmirHlan «olsyt Bu okulda tatil müd4etö»ce muhtelif teşeVVOrlerinl btld1rmi$, tavuk Tnezba •JevreW ballrrtîe ilokul taiebelertnt el lannda yükselme beklenmekttdir. idare edilen anormal bir manzara organik «ermaye terakümleri Snleniktisab etti. Bu yüzden servet ve mlş oluyor. hası hn«imın<ta Vılfyet vr Be'»divece saratları o^ret'ecek. bu nıretle lalebefli Yağlı tohurn stokları tamamen sa her türlU yatırımın yapılccagını t&r lcrln taUUcrini boj geçırmemeleri tetermaye terakümü normal bir inEsasen mtrasçılar, yanl sermayetıîmıshr. Yeni mevs m mahsulünün lenvştır. min edîîecektır kişaf seyrl takib etmekten mahrum tkrral ne intlzar edilmektedir Mu kaldı. Bazı ailelerln toplayab ldiği tün yeni sahibleri aralarında anlaB>ıradan TsYlıtarHya glfleB MUdür Mü ^scsısın b*»kan''?iT\da ıa»t 15 |arak bırliği devam ettirseler bile, uf te Vi'nvette Vilajret v» Bo'Mlve V«te» ve .M0<H!r lytvıavinl Ta^ıtarl»*» tnsa vazaelı altvrc satı^lar dcvam elmek servet de mirasyedi ahfad tarafınrlner Mtt^nfiertle Mezbaha ıktt«ad Ve »dl'rpeMe ol*n tkl HkokUl Mhasını tedir. Ancak fiatlar ytiksektir. Ve dan harvurup harman savrulmuş; ekrtriya evlftd, babanın atılganlıgım, enerjisinl ve yaratıcılığını haiz Zlraat nnüiiirlerlnin latlrak ettlğl blr gezmıçlerdir Iki ilokul da orumüzdekı ahcılar çekingen davranmaktadır. veya topraga yatırılarak, teelrterl dtrs devrfrirıde tedr'''at başlıvacaktır. Bunlara mukabil bu yıl sadeyağ Anadoluda bugüne kadar devam e bulunmuyor veya alâkası başka IsDenb Naktivat Şlrfeetı Remi ır< MiHetlorarası anatomi kt;h<;alinde rfekor temin edilmiştir. den bir nevi kÖy ağalığı derebeyli tikametlerde oluyor. Meşhur şairipersonpiinin maaşlarına Fıstlar 40SO kuruş kadar düş |in« yol açrmstır. Loncalaşmıı kü miz Fuzulinin »Fazll» adb oğlu da Tıb Fakiiltosl Anatomi Ord Prof. zam yapacak Zekı Zşten terrn^'17 sonımda Parlste müştür ÖTÜmüzdeki hafta daha çük sanayi esasen servet birikmeM çiirler yazmıı ama babasının kâbına toDİsrarak oinn Milictierran VI Arıaiîtmemlstir. Bunu musahed* eden Btr madtlet dnce DenlKillk Bmknne pek o ktdar elveri«li değildl. Zatoml fconpr^tne IştiraV rtmek v« btr »»ndtın ayrıtmış olen Denlı Nakllyatı T ten Avrupada da gerek prekap taitft zamanm bir d'Şer şalrl «Fatlı peteb î£rf« hu'ımm^k ti?ere dün Adanu T. A Sırko ı Idare Meclisı çahşmaîavarmnı Ile h»reV*t devirlerde; gerekse kâpitalUt de deri püser füzulî» demiş, yanî «farına devttm etmekt«dır. Ö$rvndı|imlr* virlerin beslangıcında sanayiin ge zıl pederin fütult oftlu» s«zile babagftre, sirkrtln bOpye^ne öalr tetklkler TürkJye *t*a!?hnler WtH|l yw»! sona ermıştır. Önımuzdeki içtimaİRrda li^tirümeşj iîin lüzumlu sermayey* icra hpv/etî seçtldl 30 kiS'Iik bir mctntlf knıtrnsi] l)e iaaticaret kaynaklık etmiştir. Bu »raTörklye MtıalHmVer Blrtttt ter* (te* Ityette buiuntn «irketln ma«» baremlda bizde, |air Nâbınin belirUlğl yetinfn Istîfası ft»er1ne dun yentden n!n yük«elt:lee*ği sov'cnmck'e^ir Bu setfm »iöllaMM» R*(«ll»» Prof Ahmed '•kdtrde maas'arın yu?de 3t)4t) »ra ts'anbul Omum! M«cl!sl, tevkatad* vechile: Arriel i*mcl rel'NJe • Ooç: A. Krtlr sırîda "Srtırtfacngı anlaşılm'ktadır. toplnntılarından ikinciıinl dün *wrt Karahan, r>ı* Is'prt umuml Dlger taraftan. Deniz NaVliyatı t A. 15 M da Fer«ın Arsıın rlyasellnde yap "İtaülk dorma» eğr olmazsâ ricAI Dr Haita Örtrfl tç v?»ı?r1 omıımi Sirketine aii {lleplerde hlrnıet gören mı»hr. Oe^«n toplantlv» ald labıt Lâfıtn aırtma ki ricâl* ernvalt kTnitat trfan Emln 7abitan ve mürettehatın d» rrnştarına h()lA«t«ı ökunduktan lonra matbaUtara Fehvasınca siyaaî men^elerden de ' T O vapılac?ftı oSrenfİTi'? lır Bu ıamservet toplenmalerl o!mu| Ue de ş da e*as Deilrvolları tşletmesl Bernl Dr Ziva Somnr, nnır»«1blt«» Yflk M»rtW, ddnkO toplantitında bunların dağılifi da ekterlya «iy MOhendls Müçteba Sunay seçilmiçlerdir •dpm'annin venl bareml nlpaktır B6yT»llm»lnam*«tntr) fibrika si rebeblerle olmıış; ikbal ve idbar lece Denl» Nak'iyat T A. Slrketln* tma ruh*>tlarıM menjub |llepl*r(J^ çalıyn m«rett»bflttn ıılt &* Incl m>dd«sin!n i UncU bcndlnl sefahet ve «efaletle müteradif hale srmatör gemllecine d*Ş'stirtnl». Kmirrtn Cmaraltı m*yrt«nı gelmiştir. Velhasıl merrleketimizde trrrr rj1«nı h»kkindakl Imaf devamlı Mr sermaye tprakümii ve mı ma?batasttıı k»bu\ Ad«)arda su sıkmbst 1 Dahilî iitihlfikiır »rtması dolayısile deri fifctlan da artü MEHMED OLUÇ «İrketler ekstriya aile jirketlerl halinde olup batıdaki enlammda anonm sirketler halen dahi gelişemt mtş durumdadır. Vaklâ bankacılığln son yirmi yıl zarfında gösterdiği inkişaflar netic«ti küçUk tMarrufları kısmen bir araya getirmek ve bunlan mobilize ederek bir hayll hayırh ifler qörmek mütnkün olmustur. Maamafih vadeslz mevduatın karakteri lcebı likidite endişeieri dolayısile bu taaarrufiana bilhaua rcemleket aanayiinin ilerletllmeslne yöneltilmtai tamamile mümkün olömamıştır. Bltdt bilhtm anonim »irketlerin boy atamaması, yalnlz orta geUr tabakalarının tasarnıflarını sanayi •ahMlna gitmekttn mahrum bırakmamış; böylece btiyük rermaytlerln meydana getirilcmemeti yüztlnden optlmum hacimde l$letmelerln v« teşebbüslerin ortaya çıkması da kabil olamam:ştır. Fakat bunun en büyük zararlanndan birini, hiç şüp he««, bir işletm* veya teçcbbüsün hayattnın eltseriya tek bir şaruın muvaffakıyet |snsı ve hayatile kaim olmasında gorüyoruz. sının yeriai tutaniıyau ktbiliyetsiz evlâda taktlffiiftır. İşte iş sahaamda da akeeriya fazıl değilse bilt tnerjik olal» kimselerin çocukları, yükarıda da ıgaret ettiği miz veçhile babalarımn yerini tutamamakta; teşebbüs de hayatiyet ve devamlılığını kaybetmektedir. Halbuki anonim şirketlerde idaTecilerle mallkltr ekterlya ayrılmıı olduftu için ttstebbttM irıkisâf Imkanlantu hazırlıyan müd ran enerjisini ve yaratıcılığını kaybeder etmez veya 31ür Ölmet daima tttabbttte yeni kan getirmek kabil olmakta, böylece şahısların hayatından ayrl bir hayatı olan tca«bbUa httkml tahaiyetini daima dinamik Ve organik blr gelişmenin faydalanfU sağlamaktadır, Vakıâ tek lahsa bağlı teftbbOaleri de idarî kabil.yeti olan klmseteria eline tevdi Ctmeg* mirü hlç bir jey yoktur. Lâkin lüiyatta bu pek az tahakkuk etmektedir. Bütün bunların neticesi, bizde idareci hafailiyeti olan kimseler, kendi sermayeleri bulunmadığı için, oemlyete, Ittidadlarinın tcabı olan faydaları tetnin edemlyorlar. Bu ise mtmltketimiz için ayn bir kayıbdır. Sermaye piyaaaaının organiıaa» yonunun v» anon.m şirketlerin sermayesile tanayün gell«Urilmeıinin şu bakımdan da faydaları oiacaktır. Yükarıda, bankaların kiiçük tasarruflarıft mobllizasyonurida kwmen faydalı olduğunu söylemişük, ve vadesu mevduatın likidite enditeleri ile sanayı lahasına gidemediklerine temas etrniştik. Bu yüzden bankalar daha ziyade kıea vadeli işlerin kredi ihüyaclarını kar<ılamakta v« vadesiz tasarruflann üçte birini a$mıyan miktarlan da orta ve uzun vadeli ışlerin fînansmanında kullansalar blle, bunlar .iaha tlyade bankerlerin kurduklan yAsl ve akraba teşebböslerinin uzun vadeli işlerinde sermaye ternlhlue yaramaktadır. Bankaların hissedarlarına dagıttıklan temettü pek «öl alıci görflnmese de metkur m(le«eselerden sermayeyi kolaylıkla ve ucuzca tedarik etmek bahtiyarlığn» eren |ahsi veya akraba teşebbüalert büyük kfirtar sağlamaktadırlar. Yanl bankaların mobilize ettlklen küçük tasaaruflar bu yüzden ancak mahdud kimselerin servetlerlni arttırmâ ğa hizmet etmektedir. Son bir kaç yıldır tasamlf mevdü atının inkiıafında bir duraklama, hattâ toptan fiat indekslerile reel kıymetler bulunduğu takdirde bir gerileme bile bahis mavzuudur. Bu, sadeoe faiz hadlerinia bir kanunla atağı tutulmasindan neşet etmiç de* ğildir. Sebeblerden blri, «tya fiatlartnm ytikseltilmeal n«ticeti u sârrut imkânlaruun atalrnaııdir. Bu nun yarunda, ak akçe karagün içindir düşüncesle her na pahauna olursa olsun bir miktar para arttırBu sebeble, ecnebiler, dolarlanru mak istiyecekler de fiatlardaki yük selmege bakarak mala hücum et dokuc Türk lirası karsılığı kafamegi tercih etmektedlrltr. Bttyük borsada bozduruyorlar. Zaten >üktasarruf sahibleri de paralanru gay sek para aldtklanndan, rneselâ bın dolar karsılığı ellerine »vda dokus rimenkule yatirmakta veya kıymetli bin lira gecijor. Bu da gazetelerimadenlare baglamaktadırlar. Halnisde yanldı. buki anonim şlrketler yolile aanayi Çok kimse, bir ecnebi ıılenin dnkurulsa, hsse senedleri malı temsil «ttlglndea paranın Utlra gücü düı kut Mn lirayı dahilde harcadığı tükçe bunların fiatları yllkselecek fikrine kapılırsa da ö\!e değildir. tir. Bu turetle hisse senedlcrine Ancak dahilde mahdud mal sahibyatırıîan Bervetler klymetten kay leri, mahdud hltmeteiler. mahdud betmlyecekler; bu suretle küçük ta bar Ve kahareler bu paralardan sarrul erbabmin taiarruflarl reel 'dahlldeki ihtiyac ınhibbri aleyhiRokıız kıymetini muhafaza edeceği %\h\ne faydalanma'itadırlar. büyük tasarruf erbabı da arazi ve bin lirayı gayrinizamî şekilde ele binaya yttlrdıklan sermayeleı ini geçirenler. bıınunla bir aydan facla geçinmekte, ileriki aylann paraladondurmaktaa vaafeçecekicrdir. Kalkınma hel<nd«kı memtek*t>rr rını karaborsada dahl drğlştlrmedfi nc kadar tedbir almırsa alıntm, yip. harlcde alıkoymaktadırlar. paranın Iftira gücünde yavaî da o:" sa devamlı bir azalma müşahede edilecektir. Binaenaleyh kalkınmanın yarattığı değerlerin tasarruf erbabına da Intikal tdebilmMl ve tasarruflarınln durduğu yerden kıy met kaybetmesi neticesi erimeslmn önüne g«çilmcsl d« anonim ?lrketlerin gclişmesine bağlı bulunrr.aktadır Böylec» küçük ve orta tasarruflar da yenicen teşvik edilmil bulünacakhr. Hisse ıcnedleri bir gün köylümü* arasında da altın gibi kıymet muhafazasına yarayan bir ehemmiyet kazanacaktır. Tabii bu u m ı n me» selesidir. Bir vakit bankaya para ya tırmak naaıl korkulu •ayılır idiy e küçük taıaaruf sahlblsri bir müddet hisse senedlerine de pek iltifat etmiyeccklerdîr. Modem propaganda vasıtalarile bu müddeti aagariye indirmek mümkündür. BllhaEM sermaye piyasasının iyi bîr şekilde organ zasyonu sayesinde, spekülâsyOhlara, hayallere ve sâhtekârltklira ttıâni olacak kanunî tedbirlerin vaktinde ahnmasil» bu alışma tamanı kısa süreeek ve ondan sonra da memleketimizde yepyeni ufuklar açılacaktlr. Çeker ılrketinln, yeni kurulan (eker febrlkalarınm finansrnamnda pancar «klolUrinin l*Uraktnl t«min etmesi muvafrakıyetli ve hayırh bir' baılangıcdır, Bu yolda iimden sonra daha cesur ve süraüi adımlara Ihtiyac vardır. Devlet l|letmelerinln bir kıâım serma^eal de hisselere bölünerek mobilu edllebilir. Her yıl devlet borclan falz ve taksitleri ödenirlten tedlyatta bulunulacak hak sahiblerine bu isletmelerin hisselerinden teklif edlleblir. Eğer bu teşebbüs muvaffak olursa bütçede bu iş için ayrılan meblftg yeni gellşmeler için kullanılabllir. Böylece yeni yatmmtar içln bUtçenln de yükü hafifletilerek kalkınmadan mOtevellid tazyik kumen olaun azaltılmıs olur. YuHumuzda taglam temellere da yanan bir sermaye piyasasırun meydana gelmesini sağlıyacak bir hükumet müîtakbel nesiUerin mlnnettarlığına hak kazanmls sayılacaktır. Aıluıda uıun vadeli olan bu ise bir an evvel batlamek luretlle lktisadi kalkınmemm daha muvazaneli ve taazzuv etmlş bir hale getirmek leab eder. Uletlerarası lsblrli|l flkri ilerledigi için, Türkiyede sivil ve asker çok miktarda maa? lı ecnebi var. Bunların mensub bulunduklan beynelmilel yahud ecnebi teşekküller, maaşlan dolar, sterlin vesaire vcrmektedirler. Bizler, her nedense anlaşmalarımıtı ona göre yapıp: «Türkiyede ecnebi parası maaşlar tescll edllir. Bunların kaı^ılıgt, Merket Bankasınca rayiç kur üxerinden Türk lirası verilir» diye kat'î bir zaptU rapt yaratamamı Gerçi bu n dolayısile döviz kaçakçılığı» nı elimizle yakalamış değiliz. Onun için tâbirlerde ihtiyatlı davranalımı «Harirde ahkoymakta olsalar gerek» diyelim. Zira, tarlfini yaptıçım ecnebiler, bütün giyeceklcrini, bütün ev ctyalarını haricden bol bol geürdiklerinden o kabil dahlll esyaya Ihtiyacları olmuyor. Üstelik gütnrüksüz getirdiklerinl bize satıp, gidiyorlar. Bu eşyanın çarşı pazan açıldı, malum. Dcmek ki. ev kirası, hiımetci ayhği, bar parası olarak hanadıklarını da, velev kısmen geri allyorlar. Yiyecek, içecek bahsine gelince: Ecnebiler, haricden blrim buz dolahlan clhl olmıyan. nakıs otuz dereccye kadar soğutan âletlerde türlü dnnmuş ve konserve ithal (fida maddelerini muhafaza ediyorlar. Vangın duvarı misall. bizim iç piyaiamıza sırtlarını çevirmişlerdir. Bu delillere dayanarak, ecnebilcrin Türkiye ile alâkah vazlfelerinde kazandıklan paraları harire yürüttükleri iddiasında yerİ7lik olmadığı meydana çıkar. Zira hangisinin Türkiyede Türk parasına çevrilmia varlıği, işi mevcuddur? Yok (ibi. DÖTİI arıyoru*. ecnebi sermayesl lntiyoruz. Üzerinde yan yarıy» hak» kımu olan burada kazanılmn paralarm dikkattmizi «avirmijrorıH H a l Şehir Meclİsinln dfinkfi kirarları buki o paralann burada niüHmî eakiide kalmasını taleb etmeliyiz. Alem seyyahlartran, turistlerden para utdırıyor, biz yerle<mişlcre kendimizi sızdırmış oluyoruz. Bazı müesseseler bir şehre kurulunca oranın yttzttnü füldürürler. Hele askeri müesseselerin muayycn şehirlere refah ve ümran sağladığı meşhurduf. Eski misâl, Edirne .. Orası vaktile Osmanlı devletinin büyiik bi» ordu merkezi iken ne parlaktı Şimdl de Çanakkale boğazından îeçtiğimiz sırada etratımıza bakalım. Türk askeri tesisleri, oranın da manzarasuu güzel güıel binalarla süslemiştir. Buna muvari olarak, ecnebi nlvil ve askeri memurların suya karışmamuj ıcytinyağı RİI>i bâlâda kalmaması mümkündür. Elverir ki, anlaşmalaruntn revttyona tâbi tutalun> Türkiyede oturan, bu memleketin nlmetlerinden faydalanan ve kendi memleketini de faydalandıran, dövizlnl mutlaka Merket Bankasında blrlm paramıza çevirsin, bizlm paramızı harcasın. i Bize esktsini. pü^küsünti atet pa1 hastna «atıp kârb gidetek yerde, makul ölçülerde, bize kâr Hemin etsin. DKvitt fökten tnecek mevhnm turistlerden anyacak yerde, aramızda yerleşip yaşıyan ecnebtlerde k»t kat buİRbllirtt. ABİaçmaları geregince ayarhyalım. kontrolda da kusur eyleraiyelim. TÖTUM BANKASI Eyliil fCsşidesİRde Suadiye asfaltı üzerinde Her «ene oldMgu slbl bu ten* de adnlarda »u «ıkmtısı b«?lam'ştır AİSkslılar idsUrda nührt kesafetinin arttlJını, mevcud su depolarımn kifsvet»iz otdufıınu llerl sılrmektedirler. Bı»e Sore ıu tikıntısının SBII »ebebl. « U getiren vapurların teyrek ttttt X«P" masıdtr. 1» «HMf hakkınrla taklb«U geçildi Beiediye Murakabe teşkilatına telefonla yapılan şikSyetler Ü7erıne Orta7 köj, Nijarıtası, M»çka MecldıjekO^! Levend ve Teîllltiyde kontrollnr netlce*inde 12 etnafa Beledıve. ve etnnfa da Mıllı Korunma zaptı rutulmuştur. slr. •Hsr rT APA^TIMAH DAİRESİ T*. VERİYOR 10 TE»«MUZA KAOAR 100 LfRALIK Bir hesab açtmnız. 19 TOTUM B1NKASI i Irasak •ne «fc Efimtn hastalığına gö«terdlkl*ri vakın plekadan dolayı sayın Prof Dr. NAŞtO EJtBZ i!e Baîasistan DT. M*jad Alhıf*: pek mühim 6!an arrteiivstını başirı ile vapan Doçent Dr. Ercümetıd Bftr». Ba«a«istan Dr. Orhan fcen, DT. Yavut S»«lloWu. Ot. Nacl A ar, Dr. K»d» rıye Bıîge ile Başhemşıre Bn Saim« TOrs«n ve Servis hetnşlrelerin* atl* nertıırti alenen mtnnet ve îükranlarımuı «unarıa. Hv. Kur Alb. Kâmıl Yasa TEŞEKKÜR I vtımı t«Nnl uvsun BftrmOt. 1rı*»st ve yonu blr türlü mümkün oîamadı. atd Hnnl nuayene rapor ve Şu hale göre, kısaca beürttiğimiz Çeierlnıieh nlınatsk harelar vechile bizde ne ortaçağların «Me'cln r»n1 tarif» hnnrlsnmutır. dicl» lerl ve yeni «arfıanlnnn <RoS«hir Mtoi,! tchlld» lerj tioinrie sürekli ve t»enis lcrdrn retlm allntnüil hakkın<1akl U aile servet'eri ve ne de yukanda Hf» *r,m!qronu m>tbatııtnı da k»bul içnr*t ettiglmtı inklşaflar netlcesl Limr'mızda 22 den!* motörfl calı; orta eellr tabakaSınm da küçük taniPkt'd r Mntrirlpıde »vahat 4*nle' sarruflannı mobilize edebilec<"k $ir den İ kunlj vtrBİ ahnmak suretMe i ket aelismeleri ortaya çıkamamış1 Be e^•,ye yılda 175 bin llra gellr snğlı j tır. Çur?da burada terakürn edebilVBcaktır. I miş germaye de müstahsil işlere VM»İ iBfife** a»re KHpri) lt« | yahrılmaktfn uzsk kaldı. key. ttaydarpaja, OskiMar, Ancak yirminci asırdan ItiHaren Evüb. Sü'l'ice arası 30 kuruştur Bu tarife 1 ağustosta yürürlOie kanacak bizde dp bu sahada ba?! kınrldamatıf. iftr ^örüvoruz. Bununla beraber bu ratitt MımardlrlKri ffiâhatl«tl Ve 0 ; küdar Kısıklı Kminbey çıkman ile devrede, bif kaç istlsha l!e, kuruijtı Dere sokajı arvndokl Emnlyet m«nAMarı Rnnr)Watlf!fi# âld »f*lPİn 2İ Imsr ve Ifra* pı*n'f>rı ds SeBlr Stee» '< e kabul edllml»tif. Meclls fevkalAde topUntılarını U Al!e bıhuğ'imüz. sevEüi annem mamlamıt bulunmtktadır. MELEK BAYKAL'ın aıit ruhuna Ithaf edllmek üzere ı TKIMMUZ S < ztLKADE 18 vefitının kırkınoı (tünUne tes: eden 10 7 955 pazar frtlfıil Bğle nat n mazını müteakıb BesK CaıuMnde Mevlld nkutulacaktır Amı eden'eS ğ tln teplf'eri «e» olunur. ı t m • Dr Tîfık Temel •»! | V. | İS1 12.19' 1619 19 43 2143 | 220 feedU Temtl E. | 8 5! 4 36| 8.36 12.00J 2 00 | 6.3Î kalpten doğ ğan ir misafirperverlik •a* Nesaketi şiar edinrnif SAS'ın (ecrUbeli rnUrettebatı yolcularin her türlü rahatını temin etmek gayc»i\le yol boyunca > ea büyiik ihtimaını göıterir. SAS «çaklarında «ile yapılan servlı alelâde bir VUt« fenin çok daha üttünde bir }ey... i^tett gelea eatuinıi bir bitıtıetıir. MEVLİD MEVLİD •cvgltl »»ım ve »Jlum KÜLKND BARLrnın ebedlytu Ihtlkallnln M nd fttnO (t Temmuı Cumar'.Mİ) ofile namıtını müteakıb $1(11 Camiinde okunaeak olan Mevltdl Jerlfl merhutnun bfltün dosdarının re ı n u eden din kardeglerlmizin tefrifierl riea olunur. Baba»ı: suieyihan farrı aVariı İSTANBULDA: Altınbakkat, Cıımhıırıjet Cad.. Tel: 83276 ANKARADAl Autürk Butvsn, Buj8k Sikeaıâ. Tth »620 trt fv*â.Nfl) blr bafaflâ, beni Uttlll ttrutk gibi: Üauleeek bir «ay jrok Kenan!. dedl Hİç üıtilecek blr m t<& Hemen yat, dinlen. Sen b«nden daha yorgunsun. Bana elini uaatrruftı. Bu •evgill eli avuçlarımda sonsuz bir muhâbbetle sıkarken, etrafımın çevifen bütün insanlann gölgeleştiginl, hep slnin blzden uzaklaştığını; onunla yapayalruz, başba;*, ruh ruha kaldı luaıu hls»ediyordum... Evet, Nalfln oradaydı!... Onbeş sene evvelki gibi, gene lâmbasl yanıyordu Odaslnda dolaştığını, otunıp kftlktığını, teneffüs ettiğini. ya şadığinı hlssediyordum. Bu iaadet bfenim içtn o kadar büyük, o dereee hüdudsüzdu kl, nasıl dayanabildiği * şaşıyordum... Ve beni böyle blr kudretle saran o muazzam saadet yanmda o saade tin ergeç yuvarîanacağı korkunç uçurumuh karsnlıkları da uzanıyor du... Bu karanhklar, Nalânın tekrar gideceği, ebediyen gideceği meçhulleri kaplamakta idi.... Asıl ben o felâkete o karagüne nasıl dayana bilecektim?.. O zaman yalnız ölüm, beni Nalâna yolda$ edecek olan ölüm, blr kurtulut yolu olacaktı muhakkak! .t •ir Tt •ıcf •ib U" r İ1 İi «Çumhuriyet» in Edebî Tefrikasi; Herhalde acıkmışsındır, uıun yol acalbdi kü. Ona göz dan Reldin.» İ*te fimdi her şcyi anlad:n!.. Na'ân birrlen sen ve mes'ud: Yalanlar b't'MHıi •o»<n««, K'tr Evet, evetı dedi HakiVat»n ac!;t'rn . Oh! Sofra ne kadar gü yoiuna girmişti. Büyük bir fenlik zel! Hem de hep sevdiğim yemek ieinde sofrava o*urduk.. ler var. Vesime ikide birde: Ah! divordu. Rahiıetli beye« Geleceğini b'ldirdiğin için hep fendiciŞim sa§ olup da bu günil sini b°n h'7'.rlatt''n . Leylâkl^r için de teşekkür görnelivdi'. Onun beklediği bu gündü işte. ler Ve bütün eski hatıfslar ırtaya d8 Ve«;me. co»nık: hıçkınğına ben Nalân. belli bellrs!z blr alayla: küldü Sanki mazi canlanıo aysk » zer tuhaf bir sesle: Siz bir doktorsunuz Afif Be Ah, Na'ân' dedi Senin bu ve lanmıştı. Anlatıipcak o kadar çok 1 ?y fak'V r'ostım, Kensnın. tam on beş • e vardı ki . Fekat en «iyade, bir ' yefendi!.. Bunun sebebini bihneJ sene bir mezara leylâklar götür • blrine kpv""n »••'•1İ » »^nr!=nın nüt icabeder.. dedi. • mes'adet! gözü gönlü dolduruyor Vallâhi, doktorluk mueiirtler» dü Smdi hepsi ?ülllvorl»rdl. Ya'.nız du. Nal'mn hasta vat=*ır''a evîâ" büfuz edemez Nalân Hanım!.. Blhâlâ daSgm bir halde bulunan Afif dma nasıl hairet çektiğini bi'en'er zim mesleğlmitde..., için bu sahne hakikaten pek doku Şeralottin Bay Ouun sÖıÜnü k«aBey: 1 Bu, havsalanın alaeağı bir şty naklı idi. Bu aile bayramına gav ti: Yo aziziml Ben bir vak'aya şadeel vesselâm! . diye tekrartadı.. rlihtiyarî k?t'1mıs Olan profesnr Se Y« Kenpn Bfv oğlumuzun ketum r«fpddlnln bile gözleri vaşsrrrnçtı. hid oldum. Bu kadar anteresan de hıpnm ne buyurulur? Nalftn Hs Üıtartda iağpri'k dinmtş, tPb'at ğildi; fakat uzun zaman tababet âle nlrrn hivatta olduŞundan ne *a sessizlesmlstl. Mumlarm a'evlerl ; m.ni meşgul etti; Almanyada ıken msrr4"rho»; malumatınız vardl be artık ürpermlvordu Ve y'iz'erde çaliftığım kliniğe bir gene hasta g« oynasan nü?nslar d?h^ a? esrarlı tirilmiştl Hafıtaunı kaybetmiş bir Nalâna biktım. O, hemen tmda görünüyordu. Nihayet Haıi'Un l ü gençti bu... Tahminen yirmibeş yaş yuk Iftmbalan yaktınnca, her şey lannda ıdı.. Sarışın ve çok yak;şık dıtna vetısti: Sadece b'r k?c ^ıin^cnbcri... tabl! eehrp^lnl ?ldı. Çadece, Naîân hydı... Hâmlsi olan agabeysinin ifa diye gülümsedi Vskiâ, coktsndır la Handamn o bî'hfrlne =8V8nı hay deıine göre sekiz ••nedenberi hafı ivi'p'Tiiî h"l'inıvorum Aıni, aiie ret benzerlikleri bir kere daha ne zaıuu ksyb«tmi| bulunuyordu.Ve O dönü'e kenditnl tamamen fesleri durdu>«n bir sanhstle be tarihten beri. uzak bir yerdeki ç ft Mrmkti Afif Bey, çenesmi sıvazlı liklerinde sesaiz, zarartK, adetâ ua İU bir çocuk gibi yaşamıştı... Fakat tıfnrîfin haber vermeği dogru bul yarak Siz, Abıhayat nu içtiniz Nalân nüfus kâğldı bizi hayrete düfürdü Hanım? dedi Doğrusunu ısttrseı.'iz, Meğerse bu, yirmıb««lik bir daliHandan, muzaffer bir eda ile: > Tevpkkell değil! dedl. BİT kaç akıl erfİlremedsŞim baslıça mesele,' kanlı değil, kırkına yakın bir adam mjş! AğabeyUl aandığunız zatın eündenberi Kenanın tuüi O k»dw •izln bu kadar genç kalmanız. SON HICKIRIK KERİ^lEi Urtinlz!. da 0ç ya? büyügü imiş!... Bu gara verml» görünerek: Şerafettin Bey kltarfi; k*ltto«k Pekl güzel! Pek güzel efenbeti tababet föyle l»ah ediyor: götlügUnü dttzelMrek Afif Beye Şuursuı ve gamııı yaşamak, bu dlm!. diye bagtnı salladı. genci yMİ&ndırmâmıcbr, Daha tıb Saatler «u gibi ekıp geşmlş, ge* bekU.Bu bakı$ma, ikl doktor arasın bî bir izahla ceyarısı olmustu. Herket hâlâ bir da gizll blr ittifaka delâlet ediyofrüya İkliminde gibiydi. Nalânın et du. Onlara içimden güldüm. Sonra Nalân hemen âtıldi: Fakat ben şuurumu değ'l, sa rafmda, onun varhğile büyülenmiş Nalâna döndüm: Seni odana ben çıkarmak istl deee hafıaamı kaybetmitüm aaiı olarak öylece oturuyofduk. Nihayet $erafettin Bey Saate bak yorurn Nalân! Müsaade eder mialn? Profesör!.... tl ve müsaade isteyerek kalktı: Hayır Kenan... Bu bana dü|tr Demek?!.. Handan kolumu tuttu: Bu fevkalâde gecede aranızda Evet, klinikte gcçirdiğim gün: ; leri, aklen norrnal bir insan olarak bulunmak, benim iç n emsalsi* bir Hem b zlm anakız, kendlmiıe g8 yagadım,. Benim kaybım yalnız mâ şans eseri oldul diyordu. Nalân Ha re konuşacaklarımız var elbet!.. Bı nımın avdetile yuvanıza gelen »a rak da bıraz başVıaça kalahm!.. zimden jbaretti... Şerafettln Bey, $üphell blr baki} adet hayırlı ve d«vamlı olsun!... Bu Ona iıyan dolu bir bakı» fırlattım; saadeti ben de can ve gtSnülden pay ama, hemen yüreflmi blr merhamet la Nalânı süzüyordu. Yavasça: Peki, orası nasıl bir yerdl?.. laştım... tnsallah gene görüşürüz... sıusı kapladı. Handan ne feci »tHer zaman emrinizdeyim!.. kilde aldanıyordu!... Onun bu büdiye aordu. Nalân esrarengiı bir tebessümle: Son sö»ü Nalâna bakn.ak «öyle vOk saadeti yarın bir «rab oluve Cennet gibi bir yerdil... diye mişti. Oçu halâ bir hasta farzett ği rincc, ufrayaeRğı tatkınhgın ve cevab verdî. belliydi Nalân gülerek elini Profe felâketln azamctinı tasâvvur etmek güç degildi Blr tanlyt letnde bu Profesör israr etmedi. Ama, mu söre uzatü: Elbette gene görtiseceğiz efen tasavvur beni âdeta yarl {elce ughakkak ki Nalânın durumunda akıl rattı. Bu, benim eaerimdi ve onun erdiremediği acaip bir şeyler bulun dim!... Sağ oldukça, daima gorü|e hesabını Handana ben verecektim ceğiz... Sohbetlerimizde tıbbt bah s duguna kani IdL Nihayet, onu gcr Fakat nasıl?..„ çek bir akıl haataaı olarak kabul et l«r de yer alacak... Fakat bir mesele Nalân içimden geçenlerl anlayan halinde değil!.. Bundan emin olablmekle lcin Içlnden çıkmaya karar Saganaktan sttıra bulutlar parea lanrruş, ay çıkmnü. Rüzgftr tamamen kesilmiş oldugundan kunılüsız yapraklar üzerindeki yağmur katreleri, çeffaf blrer boncuk gibi parlıyordu. Bftxan bu katrelerden blri, altındg durduğum blr daldan kayıp Kenan, burada ne yapıyorsun?.. başıma, enseme veya omzuma dütü Arkamdan yaklaşan Handanın yordu. Yer çamur, çlmenler ıslaktı. Fa sesi.. Meraklı ve üzgün sesi... Hiç!. Duruyorum... kat ben he rütubetll, ne de yaşı Rica ederim artık içefrye gir. duyuyordum îçlmln yangını teniml de kavunıyordu.Gözlerim, karfi Annem de senin için üzülüyor... da, evln Utt katındakl genlt pen «Onu içeriye al, yatağma yatır; has cereden tıtan ışıkta idi. Orası, Na ta olaeak'ı dedl.». Iftnıa odasıydı. Rftlft uyanıktı |flp Benim burada olduğumu sana hesttl.. Hern onun uyudugunu na haber verdi ha?!L sıl tauvvur •deblllrdım?... Blr sa Sv«, seni pencereden görmüş. attenbert, ıiığına bakarak burada Ben kendlginden at evvel ayfıimis durdugumu da billyordu elbet!... tım; henüz vâtmamiştım: merak Perdelerden gelip geçen gölgesi, ediyordum seni... yüreğimt uçaua bucakgıt bir bahti Merak edecek b'rsey yok! Bak yarlıkla tıkıyordu. O gSlge, bana, oraya... orıda.. Bu inamhf ^ey mi?. her geçiste o ilahî saadeUn »elârrunı gönderiyordU «mkil (Arkasl var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog