Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Beyoğlu Şubemizde HESAB AÇARAK Zengin ikramiyelerimizden faydalamntz 90ĞUBANK u m h u r i yet 31 inci yıl sayı 11.116 KLreUCUSUîYUNUS NADİ Telgrai v« mektub adresi: Cumhurıyet tstanbul Posta fcutusu tstanbul No. 248 Telefonlar: Utmnnl Santral Numaras: 24298. Yaa İgleri 24299 Matbaa 24290 E TIN TOrkt Cm^l^teunu (>za NM&akafeâeri Usulu LAR 300 Cumartesi 9 Temmuz 1955 Kanuau '&&;..JL 200 Gelir Yergisi ilfcili mevzuat ile 325 Hukuk »IJsulü Muh*kemeleri K ...400 İcra v e l f l â s Kanıinu 200 İş Kanunu v e ilgHi mçvzuat 500 Medeni Borçlar Karttonları 400 Ticaret Kanunu (Kara^Deniz) ... 500 tNKILÂB KİTABEVt ekir Ve Istifçilere 15 Yıl Hapis Vehiller heyetinin uzun tethihierden sonra dün vardtğı kararlar Ticaret Vekili Sıtkı yırcalı diin gece basına bu mühim kararları izah etti İhtikâr, istiîçilik, menfî prcpaganda ile mücadele için Ticaret Vekâletine, Vali, Kaymakam ve Nahiye Müdürlerine tamnan salâhiyetlerle Dahiliye, Adalet Bakanliklarına verilen vazifeler Bir sebıeci, Camhuriyet muharririne Hâlden aldıfı Utuntyı İzmirde istifçilerle mücadele 30 u müteeaviz firmamn depoian basıldı, küiliyetli ithal malı bulundu. bir karaborsa şebekesi rmydana çıkankh tzmir, 8 (Telefonla) İstıfçiliği önlemek ve bu suretle piya sada jiddetle darhftı çekilen ithal maliannı halka arzetmek maksadı ile Tktisad ve Ticaret Vekâletince bundan bir kac ?ün evvel abnan karara uyularak iki gündenberi şehrimtzdeki vekilet müfettişleri. bilumum firmalara ant baakml» yapmags baslamıs.lardır. Arfcost Sa 7, Sü 3 te Ankara. 8 (Telefonla) Vekiller Heveti bu sabah Basvekil Adnan Menderesin riyasetınde saat 10 dan 13 e kadar süren bir toplantı yapmıştır. Günlerdenberi devam etmekte olan Vekiller Heyetinin toplantılarının neticesi olan en mühim kararlar bugün ahnmiîtır. îktisadt hayatımızda ferahhSa doğru büyük bir adım olarak telâkki edilen bu kararlar ile halkın umumî sikâyetini mucib olan karaborsacılığın önlenecegi ve piyasada bulunamıyan bir cok ihtiyaç maddelerinin derhal ortaya çıkacağı anlaşılmaktadır. Vekiller Heyetinin bugünkü toplantısından sonra kendisile görüstüğümüz İktisad ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı, toplan Arkost Sa 7. Sü. 4 te Orduda nişan ve madalya ihdas edilmesi düşünülüyor Ankara, 8 (Telefonla) Oğrendiğım'ze göre Yüksek Askerî Şura ağustot ayı ba»mda toplanarak çalı?malarına başlayacaktır. lantısında konuçularak karara bag Arkası Sa 7, Sü 5 t< Ziraî gelirden vergi Domates dâvasının ga libinı ara d.k! 3 kişilik bir ((Cumhuriyet)) ekipi dün bütün şehri taradı Hâlde domates perakendecilere cinsine göre S0 kuruş ile 70 kuruş arasında satılmıştı, manav ve sebzeciler de ise 70 kuruştan başkyaı. fiatlar 150 kocnşa kadar dayanıyorda «Cumhuriyet» ekipi dün IrUnbul jehrinde brr domates «aramatarama» sı yaptı. Bu vazifeyi uhd«lerine alan üç arkadaşmuzdan Haluk Durukah evvelft dinliyelim: İ9* Büyükadadan başlıyarak Bostancı, Suadiye, Kızıltoprak yo Arkast Sa 7. Sü I de i Vekiller Heyetinin görüştüğü malî ve iktisadî tedbirler arasmda bu da var Ankara, 8 (Telefonla) Son günlerde sık sık toplanan Bakanlar Kurulunda dün bildırdığimiz tedbirler.n almmasından başka malî ve iktisadl sahalarda bir takım mühim mevzularm daha görüfütdüğü anlaıılmaktadır. Qa arad» Turlj prasinın kjymetiniıı arttırılması, yeni gelir »ahalannın çoğaltılması ve di| ticar*t bütçesinın denkleşmesinı temin edecek tedbirler ahnmasl da vardır. Diğer taraftan devlet gelirini arttırmak için ziraî gelirlerin muayyen bir hadden sonrası için vergi ahntnasını temin etmek uzere bir tasarı hazırlandığl söylenmektedir. Arfcası Sa 7, Sü. 3 t t Sün'î benzin bnhram sona erdi Tahdid kaldınldı. ihtiyac sahibkrine istenildieri kadar benzin verilmesme başlandı Ankara, 8 (Telefonla) Şehrimızde sun'î olarak yaratılan bene n buhraru tamamıle sona errmştir. Başvekil Adnan Menderes, tahdidin kaldırılmasın) ve istenıldiği kadar benzin verılmesını emretmıs.ler ve bu emrın tatbıkına diin başlanmıştır. İskenderun limanına gelmiş bulunan Barbaros tanken benzin hamulesını boşaltmağa devam etmekte ve benzınler derhal müretteb Arkası Sa. 7, Sü. 8 de Plânör kampında birkaza Adıvar için Tovnbeenin konuşması Londra Profesör Arnold Toynbee, Londra radyosunda rahmetli Dr. Adnan Adıvar için bir konuşma yapmışür. Tanınmış İngiliz i lim adamı, bu konuşmasında demiştir ki: « Dr. Adnan Adıvarın, ölüm haberi ıztırab vericıdir. İnsanın Dr. Adnanı tanıyıp da sevmemesi imkânsızdı. Gözleri, nasıl insan olduğunu gösterirdi. Dünya, onun gibi insanlara muhtaçtır. İşte bundan dolayıdır ki, bu hadir ruhlardan birinin kaybı,% ç<fk derin surette hissedilmektedır Dr Adnanın mem leketi seri bir defişme geçirirken o geçmişle. gelecek arasmda canh bir bağ idi Bana ailesinden bahsedişuıi hatırlıyorum: Bunlar İs Arkası Sa. 7, Sü. 6 da amatrir genclerden Ankaralı Altuğ | Güven, uçuş sırasında duşereK şehid olmuştur. Eskişehirde yapıîacak cenaze torenınde bulunmak ve kaza tahkikatı ile yakından meşgul olmak üzere Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Amasya mebusu Mustafa Zerenle genel idare kurulundan bir heyet Eskışehire hareket etmiştir. Türkkuşu Yüksek kampında amatör genclerden bir uçuş esnasında düştü ve Tanınnuş firma şehid oldu zalarını taklid Ankara, 8 (a.a.) Inöaündekı liradan fazla Turkkuşu yüksek plânör <ampmda riiccar I bu sabah bir plânör kazası oimuş, Büyük bir sahtekârhk sahiblerinin imederek 1 milyon para çalan bir aranıyoı Bayar, Kapabçarşıda dünkfi tetkikleri esnasıada Bir nahiye halkına yapılan işkence Cutnhnr Reisinin dünkü tetkik ve temaslan Anamas Belediye Reisi ve rabıta memuru tevkif edildiler Zabıta şehrirmzdeki büyük ve tanınmış firmalann imzalarıru Antalya, 8 (Telefonla) Buntaklid ederek muhtelif bankalardan 1.5 sene evvel teşekkül eden dan 1 milyon liradan fazla para Anamas nahiyesi belediyesi tarafm çeken bir tüccan aramaktadır. das Antalyada ikinci bir Senirkent Dün Müddeiumumihğe'bir dilek" Arkast Sa. 7 Sü. 7 de çc ile müracaat eden Nuri ve Mus Cumhur Reisi Celâl Bayar dün faaliyeti hakkmda Fahreddin Ketefa Demirbaş Kollektif Şirketi sa saat on beşte Vilâyete gelnüş, ve rim Gökaydan izahat almifür. Cumhur Reisi müteakıben be Arkası Sa. 7, Su. 8 de vilâyet makamı odasında bir saat Arka« Sa. 7, Sü. 6 da kadar kalarak vilâyet ve belediye Muhasara edilen apartunanın dün geceki gorunuşu: (lieyaz okla işaret edilen yer, kaçak kat ve bina önünde görülenler: Zabıta mernurları. bekçiler, polis pörevlisi jandarmalardır) Sarol Boyabad H. Partisi merkezinde konuştu «Yıllarca tek parti hayatı içinde çırpman bir memleketi, bir anda Anglo Sakson âleminin seviyesine ulaştırmak mümkün değildir» Sinob 8 (Hususî) Dün gece saat 22 ye doğru şehrimize gelen Devlet Vekili Mükerrem SaroL vaktin geç olmasrna rağmen D.P. li, Halk Parüli ve Millet Partili kalabalık bir halk kütlesi tarafmdao tezahüratla karşüanmiftır. Devlet Vekili dün akşam Boyâbâddan ayrılmadan önce D.P. ve Arkası Sa. 7. Sü. 7 de Hazin bir çif te intiha hâdisesi Polis dün gece bir apartımam muhasara etti ALI NACI KARACANIN CENAZESİ Vefatını teessürle bildirdiğimız, «Milliyet» gazetesi sahibi ve başmuharriri Ali Naci Beyoğlu Emniyet Âmiri, Iki jıp dolusu polis ve jandarma Karacanın cenazesi dün torenle kaldırılmıs. Zincirlikuyu megörevksi dün gece Ayazpaşanın Mol merek seslendi: zarlığındakı ebedi istırahatgâhma tevdi edilmiştir. Cenaze törelabayın sokağındaki 26 numarah a« Burada kaçak inşaat yapıldığı nınde Basvekil Adnan Menderes adına Başvekâlet Müsteşan, partımanı sardüar. Arkası Sa. 7, Su. 4 te Vali Gökay, mebuslar, basın mensubları haîir bulunmuslardır. Resim, cenaze töreninden bir görünüştür. Kaçak kat yapıldığı ihbar edilen bu apartunanın sahibi. Ankara Üniversitesi Ceza Hukuku Profesörüdür. Aparttman kapısı polisin bütün ihtarlann» rağmen dün gece açılmadı Cünnüraeşhud bu sabah yapıtecak Dün öğleden sonra Yenikapı »• çıklaraada bir intihar hâdisesi olmusturSaat 14.30 sulannda 25 yaşlannd» tahmin edilen bir erkekle, 18 yaç Artaut Sa 7. Su. 7 d« İşletmeler Vekili Mareşal Harding dün kömiir hakkıoda gazetecilerle görüştü konustu İngiliz Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi: «Erzurum tatbikabnda Türk ordusundaki mücadele ruhunu bir kere daha müşahede ettim» dedi «Sanayi için enerji ve mahnıkat davasi bugün olduğu gibi yann da asla mevzuu bahis değildir» Ankara 8 (Telefonla) İfeletmeler Vekili Samed Ağaoğlu bu akşam radyoda yaptığı konuşmada: tÇeşidli karanlık emelleri tahakkuk ettirmek gayesile girişilmiş propaganda hareketi son haddine varmıştır.» dedikten sonra kömür mevzuu üzerinde izahat vereceğini bildirmiş ve demiçür ki: Sa. 7, Sü. 8 da ğunu ve Basvekil Adnan Mende resle müşterek savunmağa aid mev zularda fikir teatisinde bulunduk larını söylemiştir. Sir John Harding, Erzurumdaki tatbikattan da sitayişle bahsetmis ve «Türk ordusundaki mücadele ruhunu bir defa daha yakından mu Arkası Sa. 7, Sü. 8 de Hükumetimizin davetlisi olarak memleketimizde bulunan İngiltere Erkânıharbiyei Umumiye Reisi Feldmareşal Sir John Hardıng, dün saat 15.30 da konsolosanede bir baBARSELONA GİTTİLER İspanyanın Barselon şehrınde yapılacak İkinci Akdeniz Oyunlarma sın toplantısı yapmıştır. Türkiyede katüacak güres. basketbol, kürek ve eskrimcilerimiz dün vapurla sehrimizden hareket etmişler gördüğü alâkaya teşekkür eden tn( dır. Atletler ise salı günü uçakla gideceklerdir. Yukarıdaki resimde; guresçilerirnizm vapura giliz Mareşalı, Ankarada Cumhur gidigleri gönılmektedir. (Yazısı 6 ıncı sahifemizdedir.) i Reisimiz taranndaa kabul olundu YOKLUK İÇİNDE VABLIK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog