Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

emirbank'm 29 TEMMUZ 198S BAYRAM ÇEKtÜŞt 1 Apartıman dairrai ve çok MBgin part lkramlyelerl Umuml kejidelerİHÜıe ijtirak lçin dz de bir h«Mb açmıx. 31 inci yrl sayı 11.115 umhuri KLTRUCUSUrYUNUS NADf Telgral r» maktub adresi: Cumhuriyet İstanbul Post» kutnıa Irtaabul No 146 Telefonlar: ümuml Santrai Numarası: 24298. Yan İsleri 24299. Matbaa 24290 Merhum Ali Naci Karacan Cama 8 Temmaz 1955 Çagdas Amerikan ytearlarf'* arasında özel bir mevkii olan l^ng Lardner Türk okuyucularına gimdiye Iftüü^takdim edilmemistl. Kuvvetli i>ir yaaışı, nükteli bir görüşü^lan bu cins sanatçıyı okuyucularına tanıtmak için Varlık Yaymevi onun en güzel hikâyelerini bir cildde toplamıgtır. Fiatı 1 Llra Bir Dert ki MakariosAtinayı tehdide başladı Konferans teklifinin kabulü üzerine Papagos ile Kıbrıs başpapazmın arası açıldı Yeni koordinasyon kararı neşrediliyor Dün İstanbul, İzmir ve Ankara piyasalanndâ cok geniş bir Hat ve stok kontrolü yapıldı Nâsır Moskovaya çağırıldı Mısır Başvekili ağustos ayında Rusyaya gidecek! Atına. 7, (R) Bir Yunan gaze tesının bugun verdiği habere göre Moskova Mısır Başbakanı Nasır'ı Moskovayı ziyarete davet etmiştir. , Ilâve edıldığıne göre Nasır ağustos ' ayı ortalarında Rusyaya gidecektir. { Nasırın politikası ' Kahıre 7 (AP) Yukarı Mısır I bölgesmde 5 gunluk bir geziyı ikmal eden Mısır Başbakanı Nasır, Kahirenin takriben 75 km güneyin deki Fayyumda verdiği bir demeç te Mısırın recavüze tevacüzle kar $ı koyacağını sdylemis. ve demıştir ki: «Mısır, Israilden kuvvetlidir ve ordumuz, Israil ordusundan çok Arkası Sa 7, Su. 1 de Lefkoşe 7 (T.H.A.) Yunau hükumetinin üçlü konferans teklifini kabul etmesi buradaki pıskoposluk çevrelerinde iyi kartılanmamıştır. Bugün Makarios A* tına hükumetine gönderdiği bir mesajda, «hükumet 20 temmuza kadar Birleşmiş Milletlere müracaat etmezse bütütı sorumluluk kendisıne aid olacaktır,» demek* tedir. Bilindiği gibi. üçlü konferans Londrada muhtemeien agus" tos ayının başlarında aktedilecektır. Bu yüzden kıliae il« Atina hukumeti arastnda bir kaç gürr denberi geniş bir ihtilâfın baç.»osterdıgı belırtılmektedır. Patrik Athenagoras'a baskı yapıyormuşuz! Atina 7 (T.HA,) Atina radyosu bugunkü neşrıyatındı, tstanbuldan verdiği bir haberde, Patrik Athenagoras'ın ve Patrik vekilınin bir sabah gazetesine ver diği beyanata temasla. Patrikhanenin Kıbns meselesmin politik bir mesele olduğunu ileri sürerek Kıbrıs ve Atina Başpısko* poslannın takib ettıği yolu tasvib etmediğini bıldirmesinın te" essürle karfilandığını kaydetmistir. Radyo. İstanbul Patrikhanesi" nin beyanatından sonra yaptığı tefsırlerde. Patrikhanenin bir müddettenberi îstanbul gazetel«ri tarafından baskı altma alınmış olduğunu iddıa etmiştir. Kıbnstaki durum Londra 7 (AJ>.) Buyük Brr tanya Müstemlekeler Bakanı Len Arkası S« 7. Sü 5 te Ali Naci Karacan vefat etti Kaybettiğimiz kıymetli gazetecinin cenazesi bugün öğle üstü kaldınlıyor Türk basımrun en seçkin ve en çok sevilen s.ahsiyetlerinden «Milliyet» in sahib ve başmuharriri Ali Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Ankara T (Telefonla) tktıaad ve Tlcare* Vekili Sıtkı Yırcalı ve Adalet VekiÜ Osman Şevki Çiçekdağın katıldıklan VekâleÜerarası heyetin Milll Korunma Kanununa göre ithal ve ihtiyaç maddelerinin tevzi ve gatıçı üzerind* yeniden hazırlamakta olduğu koordinasyon karan çahstnalan bugun son şeklini almıştır. Bugün bilhassa bu gibi maddelerin listeleri hanrlanmıştır. Bu yeni kararla, Milll Korunma Kanunu hükümlerine dayanarak İktisad ve Ticaret Vekâletince tevzie tâbi zarurl ihtiyaç maddeleri üzerinde ihtiyaçtan fazla yapılan istiflere el koymak, bunlann satış larmı tanzim etmek salâhiyetı valiliklere tanınmıstır. Aynı zamanda bu hususlarda vali ve kayma kamlara İktisad ve Ticaret V < kâletinin nezareti altında daha geI salâhiyet venlmektedir. Son Arkası Sa. 7, Sü. 3 te tjgMSS^fctfS» Sofya, Hürktış uçağını iade ediyor! tld pilot ise «siyasî tnülteci» oiarak Bulgaristanda kahyorlar dk ^^ Casus Çolakof'a dair Bulgar notasına cevab Samsuııda dnnkü infilak Bir boya atöVyesinde benzin deposu patladı, ölii ve ağır yarahlar vat Samsun, 7 (Telefonla) Bugün saat 1630 raddelerinde 19 Mayıs mahallesinin Talımhane sokağında 18 numarada Pirpak isimli istim bo ya stölyesinde müthis bir infilak vuku bulmuştur. Bu infilaka sebeb, atölye işçilerinden Karahisarh Ömer Faruk Dervişoğlunun atölyede bulunan benzin deposunun önünde bir kibrit yakmağa teşebbüsüdür. İnfilak çok jıddetli olmuş ve Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Bayann, Menderesi ittifaya çağırdığı iddiası bir gazeteyi mahkemeye düşürdü Gemi, knaktan dentee kayarkea Bngün verilecek notamızda hâdise ile Tırk adliyesinin meşgul olduğu, müdahalede bulunnlamıyacağı bildirilecek Ankara 7 (Telefonla) Bulgar luk şebekesinin ve viskonsülün Konsolos muavini Çolakof ve a suçlarırun delilleri izah edilmekte. Sofya 7 (TJ€ A.) Bulgar Tel* damlannın, casusluk ve ban sa" hadise ile adliyenin meşgul oldugu, fraf Ajansı bugün Wr tafelij *<$•£ haraMtl«ir4R hazırlıklanm bo aetobjft^his bir sttdahaİAd» retmiş ve Bulgaristana kaçan ifcf yaparken Türk zabıtası tarafıadan bulunulamıyacağı, memleketimızde Türk pılotunun (sıyasî multecı) yakalanmalanndan sanra Bulgarlr vazife gören bir Bulgar memuru" oiarak katoul edildıklermi, Türkiye tan hükumeti, sefırleri vasıtasile nun böyle bir çirkm suça 001*6* ye iade edilemiyeoekferini bildir hükurnetimize bir nota vererek etmesinm t*«ssür doğurduğu bildirnıştir viskonsolosun tahliyesmi tatemif" rilmektedir. Bu mesele hakkında Bulgar Tel" tir. öğrendığimize göre hariciye taAyne» öğrendiğimize göre Bul graf Ajansı funlan bildirmiştır: rafından hazırlanan cevabi notanuz garlann iddia ettikleri gibi viskon Arkast Sa. 7, Sü. S de yarın Bulgarlara tevdi edilecektir. sülün diplomatik hfiviyetl de yok" CWabJ notamızda, Bulgar casus tur. Adana, 7 (Telefonla) Ankaradan aldlğı bir habere atfen Celll Bayann Basvekıl Adnan Menderesi istifaya davet ettiğini yazan «Türk Sözü» gazetesi mesulleri, tmmeyi telâş ve heyecana sevketmek lddiasıle savcıhk taratndan toplu basm mahkemesine verilmişlerdir. Çok uzun suren bir nutuk yü" Durusmaya yakında başlanacakzünden 1 temmuzda kızakta kalan tır. cAbidm Daver» sılepi dün saat 10.30 <U o>«olı» indirihniftir. Bu münasebetîe Uraum Müdür maa u Abidin Daver,, şilepi dün denize indirilebildi vini Ulvi Yenal ile basın mensub* lan, geminin indirilmesmde hazır bulunmuşlardır. Teknenin muvaffskıyetle iamesİDdea mOteKassi» olan işçiler.fcuamdry#y1 mW*«kib Ulvl Yenalı omuzlannda tasımir lardır. Camialtı Tersane Müdürlüğü iKİlere Ud gün izin vermiftir. • • Sahtekârlar kralı Muammer Çavuşoğlunun su kacarken işlerine dair konuşması yakalandı Münakalât Vekili ve Nafîa Tekâleti Vckili muhalefetin «ptân ve program» hakkındald sözlerini cevahlandırdı, yapılan işlere ve barajlara dair izahat verdi Amerikada, Cenevre Konferansına itimad Bir kısım Amerikalı idareciler cesarel verici sonoçların alınabileceğini söyliiyoriar Washington: 7, (a.a.) Bütün Amenkan diplomatik çevrelerinde 18 temmuzda Cenevrede toplanacak olan dört büyükler konferansı hakkında bir itimad havası hâkim dir. Yüksek Amerikan Şahsiyetlerinden biri hususî bir konşuma sırasında konferansta «cesaret veriei sonuçlann alınabileceğini» söylemiştir. Başkan Eisenhower'in bir kaç haftadanberi her basın toplan tısında belirttiği bu iyimserlik j " hesız Cenevre konferansının günün büyük meselelerine kesin bir hâl çaresi bulacağı umidinden ge' memektedir. Aksine, bu toplanüda Ruslann hakiki niyetlerinın öğreni leceği ve ancak başka toplanUlann mületlerarası gerginliği azaltmağa Yabancı sermaye Washington, yabancı sermayeye karşı gittikçe daha müsaid bir siyaset takib ettiğimizi bildiriyot Washington, 7 (A.P.) Birleşik Amerika Ticaret Bakanhğmın bugün yayınladığı bir risalede, Türkiye nin yabancı özel sermaye yaürımlanna gittikçe daha müsaid bir siyaset takib ettiği belirtilmistir. Bu risale, Ticaret Bakanlığınıa Arkası Sa. 7. Sü S te r Antalya, 7 (Telefonla) Antelpa Belediyesi Fen Müdürü ıken jahte diploma, nüfus cüzdîtnı. niiâh cüzdanı, yedek subaylık vesi Arkast Sa. 7. Sü 2 de RUGÜN İe Radyo İlevesi Ankara 7 (Telefonla) Müna çıkmıs 100 milyon liralık bir kanun kalât Vekili ve Nafia Vekâleti Ve ve program lan vardır. Acaba bu kili Muammer Çavuşoğlu bu akşam programla ne raman ve ne kadar radyoda yapnğı konuşmada muhale is yaptıklannı ve o programın ne fetin plân ve program hakkındaki olduğunu bize «öyliyebilirler mi? sözlerini cevablandırmış ve su işleri Onların ne diyebileceklerini gene mize dair genis malumat vermiş, bu beklemekle beraber hakikati size arada demiştir ki: ben derhal söyliyeyim ki o prog« Muhalefetin bozuk bir nok ranun msalesef hayatt pek kısa tada donen plân gibi tekrarlamakta sürmüş ve hemen doğması ile Slolduğu plân ve program sözleri üze mesi bir olmuştur.» rinde istemiyerek bu bahiste de Vekil bundan sonra sulama ijleri biraz durmaktan kendimizi alama hakkında rakamlara dayanan madık. Su mevzuunda ta 1929 yılında Arkası S a . 7, S ü . lde «ANKAKA» TUKİSTİK SEFERE ÇIKTI «Ankara» vapuru dün saat 14 te 480 yolcu ile İstanbul Gazeteciler Cemiyeti ve Sendikasının terfcb ettiği turbtik sefere çıkmıstır. Yunanistan, İtalya, Fransa ve Ispanyanrn bellibaşlı limanlarını ziyaret edecek olan «Ankara», seferini 22 günde tamamhyacaktrr. Resim, geminin direğine Gazeteciler Cemiyeti ve Gazeteciler Sendikası ibarelcrini taşıyan bayrakların çekilisini göstermektedir. Arkası Sa. 7," Sü. 4 te Devlet Vekili Sarolun Tasköprüdeki konuşması Devlet Vekili: «Bize tevdl ettiğînb nıesuliyetlerin hesabmı vermek için önümüıde daha üç yıî vardır. Bu üç yıl sarfında bütün vaadler yerine getirihnif »lacaktın» dedi Kastamonu, 7 (Hususî) Tet mak için yapümaktadır. Halbuki kiklerine devam eden Devlet Vekili hükumetimia bunlann 5nune î Mükerrem Sarol bugün Taşköprüye mek için her türlü tedbirini almı gitmis. ve Belediye bahçesinde va bulunuyor.» tandaşlarla uzun bir hasbıhalde ouDevlet Vekili, bundan sonra HaU lunmustur. Bir vatandaşın seker Partısi devrine aid şeker istihsali mevzuu hakkındaki sualine cevaben Arkası Sa. 7, Sü. 3 te demiştir ki: « Ben d« buralara kadar hir müddettenberi aziz vatandaşlarımızın için* akıülmak istenen kötfi tel T kinlerin bıraktığı acı tesirleri ferahlatmak, bu hususta, lradenizle iktidara getirmi? olduğunu» bir hükumetin uzvu oiarak heaab vermek üzere geldim, filhaHk* bir müddettenberi bu meş'um faaliyetler büyük bir kesafet kesbetmis, bu gib^i sun'î yokluk buhranlan varatmak için elden gelen hiç bir fırsat kaçınlmamıştır. Bu kötü tahrik ve telkinlerin maksadı malumdur. Bun lar, memleketimizin itibannı ve iktisadî Istikrar ve muvazenesini sars İSTANBUL MADALYASI Belediyemiz tarafından bir İstanbul madalyası yaptırılmıştır. Bu madalya, Şehir Meclisi azalanna ve şehre hizmetî dokunanlara verileceği gibi, İstanbula gelen tanınmış şahsiyetlere de hediye edi'ecektir. Türk Rus Hududunda 2000 Kilometre: 6 Kars ve Ardahan Rusların mahud taleblerini unutamıyorlar Amenkalılara çevirtılmesi mukarrer (Atatürk) filmintn senaryosv. için lâzım olan h i kâyeyi bir îngiliz .kadın t n u harrire tsmarlamıslar. Bu iff karsıhğında kendisine TürfciRÖPORTAJl YAPAN; ÖNfER SAMİ COŞAR yeye gelip gitme masraflan haric 150.000 Türk Uran ödenecekmi}. Muharrir iki defa teşebbüs etmis, fakat prodüfctöre yazdığı film hikâyelerini bir türlü beğendırememiş. Türkiyeye gelen ve aramızda uzun müddet misafir kalan bu prodüktör, nynt tecrübevi acaba Türk muharrirleri arasında yapamaz mı idi? Türk muharriri hesabına fazla bir iddiaya girişecek değiliz. Ancak Atatürk için b i r fılm hikâyesi yazabilmek üzere her şeyden evvel onu çok iyi bıltki arkadaş iddia üzerine 40 mek, çok iyi anlamış olmak ve kiktluk bir koçla, 5 Idlo pek çok sevmek lâzımdır, fcadomates ve 4 köy ekmeğini naaündeyiz. Bu hassalar ıse en bir oturuşta yediler gahb thtımalle ancak bir TiirJc toplanabılir. İzmir 7 (Telefonla) Dün Ak muharririnde Aynı yanlıs karar Washinghisar kazasında iddiaya giren üç arkadaştan ikisi 40 kiloluk bir koç ton filmi için verilseydi Selson filmi için rerilseî/di, Naile beş kilo domates ve dört köy poleon filmi için verilseydi stekmeği yedikten sonra 10 kilo da rasile Ameirkalı, îngiliz ve su içerek 10 dönümlük bir tarla Fransız muharrirlerinin duyakazanmışlardır. caklan hicranı Türk muharriri Kazanın Sarılar köyü civannda yüz misli ile Atatürk filmi için çalışmakta olan Ali isimli vatandas duymuş olsa gerektir. Mustafa ve Fehmi isimli arkadasArtvin Ardahan yolnnda ilnri, fennl hiç bir hesaba sığmıjacak sekilde yüUenmifc yolculan da Bu isabetsizliğin neticeye telanna hitaben tarlasmda bulunan en üsrüne orurtulmus kamyonlar tir etmemesini dileyelim. 40 kiloluk koçu yedikleri takdirde • • + j (Yazm 7 nct sahifemizde) Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Ss KATİL GARSON Evvelki gün Galatada Vitamin lokantasmda garson Osman Duranı bıçaklaya" rak öldüren aynı lokanta garsonlanndan Rüştü Sayuı dün sorgu" sunu müteakıb tevkif edilmistir. Reshnde katil. EJmniyet Müdürlüğüne getirildiği sırada görülmektedir. Alatürk filmi Akhisarda bir oburluk rekonı Dön hararet 35,5 dereceye yükseldi Şehrimizde sıcaklar dün biraz daha artmış. suhunet dereoesi 35.5 santigrada kadar çıkmıştır. Yeşilköy Meteoroloji istasyonunun verdiği malumata göre, bugün havanın bulutlu ve kısmen yağışlı geçmesi muhtemeldir. İngilterenin en sıcak günü Londra 7 (a.a.) Londra bugür senenin en ncak gününü yasamışür. Öğl* vakti en yüksek sıcaklık 24 dereee idl Sofya ve Atina radyoları blze hucura edıyorlar Gazeteler SES DUVARI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog