Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

COMHURtrtt BOGAZİÇİ GÜZELHİSAR firsafarmm mühpllinde satıçmo devam erf/7/t/orj VAPURLAR P a r a r gunleri.ANADOLü HISARINA:6007J5&40Çargamba günleri: ANADOLÜ H İS A BfNA: 13.40 Yarist peşin.yansı 12 AY vadelidir Fiatlar Me+resi:3~4'56m7"89'l0 liradır Güzelhisar arsalarının satış günleri PAZAR ve ÇARŞÂMBÂDIR 1900 EVLİK GÜZELHİSAR SİTESİ Dünyamn cenneti. İstanbulun incisi BOĞAZİÇİNDE ANADOLUHİSAR, KÜÇÜKSU, KÖRFEZ, KANLICA vapur iskelelerı ile, muntazam otobüs servisleri ile şehre bağlı sâkin asude bir hayat sürebileceğiniz bir semttir. Şimal rüzgârlarına kapalı bulunması, deni ze pek yakın, fakat yüksek bulunması tercih sebepleridir. Güzelhisar sitesi Kanlıca körfezinden baslayıp Anadoluhisar ve GÖKSU üstüne kadar devam eder. Göksu mesire yerine 5 dakika mesafededir. Milyonlar ça lira sarfiyle yapılmır stadyum, plâj ve gşzinolar vardır. Anadoluhisar ve Kanlıcada birer ilkokul vardır. GÜZELHİSAR sitesi içinde asırlık yüzlerce çam ağacı, 1200 metrelik tarihi yüzme havuzu bulunan Sultan Ma hmut devrinde, bülbüller yuvası diyerek anılan Kavacık çiftliğinde kurulmaktadır. Sitede mevcud Kavacık ve Yazıcı sulanndan istifade edilebilir. Dahilde iki ana yolun asfalt olarak yapılmasma başlanmıştır. Elektrik direkleri dikilmektedir Kanlıca körfezi ve Küçüksu plâjı 1 kilometre mesafede bulun duğundan herkes denizden istifade edebilir. Etüdlerl yapılmakta olan Asma Boğaziçi Köprüsü yapıldığı takdirde Güzelhisar sitesi sehrin merkezine 20 dakikada gidip gelinecek bir semt olacaktır. Bütün medeni vasıta ve teşkilâtiy'l asude bir hayat geçirmek istersenlsr yuvanızı Güzelhisarda kurunuz. Büyük turistik otelin, dinlenme evlfrinin, çarşı ve mağazaların. 100 muhtelif evin etüd ve projelerinin yapılmasma başlandı Ayrıca arzu edenlerln girebileceği bir yapı kooperatifi kurulmaktadır. Arsaların Ayrılması ve Kapatılması: TÜRKİYE KRED1L11NŞAAT MÜESSESES1 MÜESSÎSÎ: SELAHADDİN KARAKAŞU Müessesemizden veya mahallinde müessesemiz memurlanndan temin edeceğinlz umum plan, krokl ve flat cetvellerini tetkik ederek muhtelif adalara bakan memurlanmıza beğendiğiniz parselin ada ve parsel numarasmı yazdırırsınız. Krokide siyah nokta Ue işaretlenmiş arsalar satılmıstır. Satış vâdi mukavelesi yapmak ve 250 lira kaparo yatırmak üzere Güzelhisar sitesinde otobüsten indiğiniz yerdeki ÇAMALTI büromuza müracaat etmenizi rica ederiz. Tapu, takrir ve ferağ muameleleri her Cumartesi günü Al&kah Beykoz Tapu $icil Muhafızlığı huzurunda müessesemizde yapılacakttr. Kaparonun haricinde ki arsa bedelleri Tapu ve ferağ muameleleri yapıhrken alpıacaktır. « • • «• Buyük RjşfaneKarşrst Yeni Valde Han Birinci Kal. Telefon; 25798 Telgraf: KARAKAŞU İSTANBUI. C Esfcî Vakıf fcralar Müdörlüâönön Bulundufiu Dairel Ankara, Hamamonunde H*m*m 6»u pasaj, Katî No 33 te bay Necstiden açık parse/fer fakkmda malumat slabilirhr Ayrılan arsalarm bedeli YAPfMEDl bankasma yatırtldtgı taktirde takrir muameleleri her Cumartesi günü fsfonbuUa yepfa Tapular posta ile yollanır l/ekâletname orneği bat/ Necatiden temin edilebilir. (Teh HISIANKARA) ,TURKIYE IŞ BANKASI A.Ş% Genel Müdnrlüğünden Bankamızca Ankarada Ulus meydanı Anafartalar caddesi üzerinde Sümerbank Umum M'id'irlüğü binası ittisalindeki arsa üzerine yaptırılacak banka. otel ve sinema kısımlannı ihtiva edecek binanın projesi müsabakaya konulmuştur. 1 Müsabakaya yalnız Türk Yüksek Jlimar ve Mühendisleri iştirak edebilirler. 2 Müsabaka şartnamesi Ankarada Turkiye İş Bankası Anonim Şirketi Muhasebe Müdürlüğünden, İstanbulda Yenicami subesinde Genel Müdür Muavinliğinden bilâ bedel ahnabilir. 3 Müsabaka 3 ekim 1955 tarihinde nihayete erecektir. SARÂYBURNU PARK CAZINOSÜNDA I'evsimin en büyük konseri 9 Temmuz Cumartesi Aksamı ZEKİ MÜREN HAMİYET YÜGESES PERıHAN SÖZERİ NANA Mediha Demirkıran S u z a n G ü v e n Meral P u l a t S e m a Içli Âfet Sevilay Lutfi G ü n e r i . Aynca T E V H İ D B Î L G E v e arkadaşlan Biletler: Saraybumu Park Gazinosunda satılmaktadır ••••••n Be?iktaş Teşvikiye mahallesi Ferah sokak No 2 1167 M2 bahçeli ev tamarnı açık arttırma ile 70 020 L. Ozerinden Beşiktaş mahkemesinde 117 955 saat 14 den 15 e kadar • • satılacaktır. • • KAY1B Pasomu kaybettim Hukumsuzdur. Sen Benıu 266 Zelda Zalrna Kelepir ARSA TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Genel Müdürlüğünden Tire ve Ödemiş şub<» binaları inşaatı birim fiatı usu lü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Tire binası keşif beaeli 164 895.66 liradır. Ödemiş binası keşif bedeli 161 507 86 li'v'ır. Eksiltme îartları, proje ve ihale dosyal^n Ankarada Türkiye İş Bankası A Ş. Muhasebe Müdürlüğünde, Istan bulda Yenicami şubesi binasmda Genel Müdür Muavinliğ1 nezdinde, İzmirde İzmir şubesinde görülüp tetkik edilebilir Her iki bina inşaatı için ayrı ayrı teklif verilecektır Tekliflerin en geç 2/ Temmuz 1955 çarşamba günü saat 18 e kadar Türkiye İş Bankası A Ş Muhasebe Müdürluğü ne verilmesini. veya bu tarihe kadar vasıl olacak şekılde postalanmış olmasını rica ederiz. YÜKSEK RANDIMANLI, MUHTELİF TANBURLU I TEL ÇEKME TEZGÂHLARI TİP/MKF 18 ' BAKIR.ALÜMİNYOM, DEMİR VE YUMUŞAK ÇELİK TEN TEL ÇEKTİÖİ GİBİ DİĞER METALLERDEN VE HALİTALARDAN DA TEL Ç E K E B İ L İ R . ACELE EDIHIZ N Şirket, Avukat, İş Adamları ( ve TACİRLER lçin konforlu yazıha ne ve daireler. Cağaloğlu, Turistik Nuruosmaniye asfaltı No. 54. ŞEFTALİ Bilezikçî ADİ VERNİKLER VE YAĞLI VERNİKLER İÇİN YÜKSEK RANDIMANLI EMAYE MAKİNASI • K U T U R L A R I 0,04 0,28 m/m A R A S I N D A T E L L E R İÇİN UFKİ TİP KONSTRÜKSYON T İ P . P Z I I V . •KUTURLARI 0 , 3 0 2 , 5 0 m/m ARASINDA TELLER İ Ç İ N ŞAKULİ T İ P KONSTRÜKSYON T İ P V V I I . KULLANI9I HOKEMMEL SIHHATLİ KISA TESLİM BASİT İ9ÇİLİK İMALAT MDDOETİ SATIŞI Ciftliginden: .INSAAT 1 Adana Çukurova İşçi Yapı Kooperatifi tarafından Adanada yaptırılacak 452 910 54 lira keşif bedellı üç blok halinde işçi evleri inşaatı 25.7 1955 ta rihine müsadif pazartesi günü saat 10 00 kooperatifin Adanada Türk nebati yağları fabrikası yanın da idare binasmda birim fiat esasına ve kapalı zarf usulile ıhale edilecektır . 2 İşın muvakkat teminatı 21 866.00 lira olup, talıb olan müteahhidin evvelce resmi daireler ve Ikti sadi Devlet Teşekkülleri nezdinde buna benzer asgarî 250 000 00 liralık bir işi başarı ile yaptı|ma veya denetledığme dair bir belge ibraz etmesi, usulüne göre hazırlanan teklif mektubunu ihaleden bir saat evvel ihale komisyonu namına yatırılması lâzımdır. 3 İhale evrakı ve projeler elli lira bedeli mukabilinde Adanada kooperatif müdürlüğünden temin edilebüir. 4 Kooperatif ihaleyi yapıp yapmamakta ve işi dilediğıne vermekte serbesttir. »^»»»»»«»»»»••••••••••••••••»•••M» ILANI Büyükderede Bilezikçi Çiftliği bahçelerinde mevcud $ef tali ağaç üzerinde olmak üzere 10 Temmuz 955 Pazar günü saat 14 de açık arttırma suretile Çiftlikte satılacaktır. Şartnamesi Çiftlikte görulebilir. Çiftlik idaresi ihaleyi yapıp yapmama hususunda serbesttir. İktisad ve Ticaret Vekâleti îç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 1715 sayılı T.C. Merkez Bankası Kanununun 63 üncü mad desinin (D) ve (E) fıkralarma göı>e, adı ?eçen Baaka İdare Meclisı azalıklarına seçilen ve 65 incı madde gereğince müddetleri 31/5/1955 tarihinde biten azalıklar için 30/5/1955 pazartesi günü saat 15 de yapılması kararlastırılan toplantıda ekseriyet hasıl olmadığmdan, toplantı ve seçimin 15/7/1955 cuma günü saat 15 de yapılması uygun görülmüştür. Murahhasların belgelerile birlikte belirli gün ve saatte Vekâlet binasının alt katmdaki konferans salonunda hazır bulunmaları rica olunur 9115 TECHNOIMPEX« MACAR MAKİNE DI9 TİCARET MOESSESESİ BUDAPEST V. Dorotya Utca 6 Budapest 62 B. P. 1S3 Telgraf: TECHNOIMPEX •• YENİ AÇILAN •• • BEYOĞLl] S l BE>1IZ 300 LİRALIK VÂDEÜ VADESİZ veya 100 HİZMETİNİZDEDİR SİZE NELER KAZANDIRIR.. HER 100 URAYA BİR KURA NUMARASI İDEALTEPEDE BAHÇELİ EVLER URALIK HESABLAR DOCUBANK Beyoglu İstlklil eaddeei No: 320 Tel: 44417 t ••fM4f • »»••»•• •* 'HUHHHt)llllimttHMWHMtmHMHttl » • ^ * •• « « M + 4 • M M • 4 • 4 ••••••••• M t ••• • • + + + • ••• M • » M ••»•••• M t • • • • » • • M ••« • • M • t • •• ••••••• M ••• ••' t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog