Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

1 Temmu» ü»55 Ruslar, Tiirk askerinin yiyeceği Yerli Inhisarlar Vekilinin şeker etin kendi nöbeteüerinin gözleri balık ağı mevzısana dairkonnşması öniinde nakline itiraz ediyorlar Et ve Babk Knrtrmu, ağ Srme fabrikau tesisi için hazırlıklara başladı Dünya Karikatürlori Et ve Bahk Kurumu ve SümerŞark hududumuzun hemen yanı hastalannı oraya taşıyor. bank Umum Müdürlüğü, oalıkçıbagında Murgul kalesi... Öyle bir Halbuki bir zamanlar Murgul lannuzın en lüzumlu maddelerin" kale ki topu baca, eepfaanesi de bakır kalesinin buralarda bir işçid«n biri olan balık ağı iplıklerinl bakırl kövlü fhtilâfı yaratacağı sanılmıg. memleketlmızde imal imkanlanaı Bu topraklarda geçbn zor. Buna Fakat buna bel bağhysn hased do sağlamışlardır. tplikler Sümerbanrağmen halk temiz giymiyor. CD lu gözler boş vere beklemişler. kın Konya Ereğlissndeki Pamuklu « Bacalardan çıkan dııman zaküçük köyünde bile mekteb var, Sanayiı Müessesesınde yapılmakta. bepsi de dolu. Hapisanelerl bos! rarhdır. Orrnn için bu eivarda ne dış memleketîerden ithal edilen Dik yarnaçlar ekime raüsaid değıl, sğaç, ne meyva, ne ekin yetişir. iplikler ayannda olmaktadır. hayvancılığı da azJ Neyle g«gin« Hayvanlara da zararı var. Murgul Diğer taraftan Bt ve Balık Kueek bura haLkı öyle ise? Biraz mr deresinin suyunu içen hayvan varumu. balıkçılanmjza örülmüs o'aşamazı demişler. tu ile mi? Muhakkak ki meyvacı Fakat davanm ha!H uzan sür rak hazır ağ teminine teşebbüs etlık. turizro ıçin kapılar aralaıunıa. metn!ş. Mtırgul bakın. hayvanı 8 rois, a* 6rme fabrikası tesıai için Fakst bugiin için ümid ışığı Murlene, ekimi zarar gfirene tszminat hazıruklara girişmiştir. gul kalesi. Rus ışgalinde iken buy HattS bunıı ?eçim mevralardan Baturna bakır çekmiılcr. nra yanan bar. açık«8rf<»r btte tüDaha sonra İngilizler 30 tnilyoo remiş! Oe^enlerde btri aelmış, nelira U* bir fabrika kurmuflar, is r«d»n isKtiyBe isitml». fiatı n u n letmeye açmıslar, Birinci Cihan nnkinden vüksek dive rtamva''an Harbinde buralan yıkılmış, Türkr bohsptmiş Ramy» m'hT'örıîln baye Cumhuriyetinin temelieri atü calardan çıkan dümanla mahvol dıktan sonra enkazı da parçala* tfujfunu anlatarak t'inn'nat '«ît'"»ı^, 1 mc tahıfede) yanlar ohnus, yok pahasına sat" Bu mesele İle mescv1 oian hevet'en Suat Hayri Ürçuplü yakında temışlar. çürük putrelîere vanncaya birinin sklma n a eş maslannı bitirecek ve önümüzdeki kadar, bir iskelet bile bırakma« Bamya nerede yetislr' dlye lerde vaîifesi basına gidecekmışlar. Bunlar, budud boyunda bir sormuç: tir BüyÜk Elçl, dün yaptıgımız RÖ kaleyi yıktıklaruun farkında olmıt AS^cta, nerede ol?cakx c t .,nede, Türkıye, Batı Almanya Ü almış. yacak kadaı cahil mi idiler, vattn car! münasebetlerı hakkında izahat t diyorlar bu spkılde haini mi idiler? ket e^pnler az y^™^ O u dava dq vermiftir. Bugtin bacalar tütüyor, fabrika Bilindiği üzere piyasada TürkAl halleiilivor. Asid fabrikn«ının tesarnsı genisiiyor. İflenen bakır kampHpHnf prnv<lar iskp'pt kuıui man ticarî münssebetleri hakkında dar sağlanan geçim ımkânı da mü" YAZISIZ dolaşmaktadır. mus ham ms^^e otar>k bu zarar ;tş dlı soylentıler hım. Buralardan geçim içtn gurgarantıye ! s Hcrmps müessesesinın bete çıkanlar ve: tift>de edecek. t'zmlnst ödemek yp.r.aşmadığı, Alman tacirlerinin Mezarımı yol ustüne koyvunlar Tüıklyeye mal ?atmak istemediği. Cclen geçen garib öldü desinler. hulusa olarak ıki memleket ara bfkır k'lesi dıyenlenn sayısı boyle kaleleri kur praPmi, i sında t carl münasebetlerin ümid mağa dsvoin ettiğimiz takdirde 1R77 v e W 4 mflrtfl''r ım t»V j olunduğu kadar iyı gitmediği v« gc ecek yıllarda azalacak. Iftret! I bunlara zatnımeten daha bazı müf rarİBnnMVBcaftina en küller çüttıfc soylentiler arasında Bu bakırdan kaleîiin ehenımiyetırn ordu da müdıık. herhangi bir ,.ıı Çılrıvoruz ftvle ^Ik're WrTOI, vol. dır. sabotaja kuiŞı müdafaayı deruhde Vıir va'nac ki. o*~ !i nî'en s v p n | Suat Hayn Urgüplü bu soylentıler etınıj, askerî bırlik burada da hahikkmda sordugumuı »uali söyl» »r, hııdud bcyunda olduğu gıbı cevablandırmıstır: bu'?fla da sdzlerını açmış, bekiıyuvasından yüks<»k« Ben nıkbının ve ortada halyor. ledilmesi güç bir vaziyet görmüyorum. Biliyorsunuz, mevcud anlasPn*ifikten BaltıSr Ik; kale Dirbirine destek oluyor ma müddetı sona erdığmden teati kadar vayılan w u « Anlatıycriardı: r=rnpri Viu ed len mektublarla eylul ayına ka « HusUr neleri protesto etmcz bu eoris tor dar üç aylık bir müddet ıçin uzatıl le ki? HuJuH karakollarımıza oiı Ç»r!.r gvv, eti aç;k sevketmemız hâdısa dikmis,: ret heyetl müzakerelerde bulunmak o'.du Vay, Rus askerine göstenş ve C">üzere Almanyaya gelecektir. Heypnormuşuz Mchmedin et yedımen şunu söyliyeyim ki, her büyük ğini Rusa göstennek Utiyormufuz. klVır» r>iir»yn kndar ticarî muamelede, hall nde ufak Simdi bur=1ardfi sık B J makiadla eU açık sevkediyor veya büyük mügküllerle tcarfilaf1'* yaŞa r . "nki bu vpbancı izieri muS'iz, yaprr.amalı ımışiz!» «rdı, bılır. Bu sözleri dmlerken düşünüyor* Almanya İçin mü=;kü! kclimesiduTn ılr vazyet yoktur. en vuVandaki « Eger. Murgu) bakır fabri evinden '»sı*civa doğru Inmp^e baf k?sı. RUÎ hurîuJururj hemen varu lavınca Hııtün mev^invpri cörur, ta br,;ı> da bulunsayd!, Snvyet propa n'T<!irız kîraz vijkpr'iar^i fi'ha v e ihracat ve Ithalâtın tutan 900 milg'^rlasmm (fşri cermcti^ d'ye çög ni olurken a?a§ıda sofralar! süs yon Türk linama yaklaşmaktadır. \ ınet tahiitda) 1 inei tahifede) Bu hacim içersinde, ciddî ve hal Suriye hükumetinin takib edeceği rında bir Amerikan uçagmın düşü termeğe kalkışuğı topraklard«n ledılmemif hlçbir meselenin mev siyaset üzarinde durduftu yetkili rülmesi h£dises:nde Sovyetlerin, Mur^uldaks fa'dıyet seyredilebilse *** cud olmadığmın tekrannı faydalı çevrelerden bildirilmektedir îimdiye kadar misli göriilmemiş bir Mı. muh»!!iak ki bısnu da protesŞ*rktaki bu «erhad şehri garb! bulurum. Aynı çevrelar, mezkur görtisme şekilde tarziye verdiklerinı hatırto e''«rleıdili Televisyon aldıfmdanberi kabuğundnn çikmaı oldn! Garbda böyle bir cennet bulm»k j D ğer taraftan Almanya ile akde esnasında, Sabri Assali'nin Suriye latan bu idareciler, Moskovarun. Do MeJen m' d.yeeekstnlz; çünkö muh"kkak ki zor. Fakat orada garb tülnalş. yekunu 630milyon markljk nin dıs siyasetini değistirmi]Ferek« ğuBatı gerginliklerini azsltmak «a Scvyet topraklanna, Bolşevik ida hizmetini yapanlara, nöbet bekll veya 417 mılyon Türk liralık blr «n yflsil* htç olmam. bazı hususlarda rcsı aitında buJunsn topraklars yenlere garbda yaptiklarunızı yap vestisman kredi anlaşması mevcut Türk Irak paktına katılmayı tasarlamadığmı bildirdiğini kaydet tanzlerde bulunacağı kanaatini be yiKin bir yerde model bir ijçi ***** mak lâzım. Günü giirüne.iazp*^ tuft. Bu anlaşma 26 mayıs 1954 fe mektedîrlef Dlger taraftan Surly* lirtmlşlerdir. Bu şahsiyetler, 18 tem tl kurmuşlar ışçi lojmanlan. ye* sini. mektubunu ııla^ti'mamız U Türk Hükumeti namına tarahmdarı Başvekilinin, Adnan Kural'a şim muzda Cenevrede baslıvacak olan ZJtn. Bu. zor blr iş obnasa cerek. ırrkhaneleri, hagtanesi, bamamı imza edilm ştir. Bir yıl zarfında an dilik Kahireye gibniyecejtini esa 4lü konferans hakkında şu gSrflşü t*e .. Kövler bıle ona güveniyor. Vatan, bölürunez bir bütündür. laşma hükümlerinden fayd^lanıla sen, Oçlü Arab paktınin imzslan bellrtraektedirler Bu toplantı muh rttk devlet sektörü için S45 mil masının henüz kararlafUnlmadığl temelen, gilâhlannu yanşının tem posunu yavaslatıp Avrupa ve Uzak yon markhk hususî sektör İçin n. bildirmiştir. doŞu mesclelerinin halli yolunda 60 milyon markhk bir isüfade tebir başlangıç teskil edeblecek bir min edilmiştir. Bunun yekunu 405 musakereler serisine yol aeabfllr. milyon •narktır. Geriye 225 m'lyon (Ba3tara.f1 1 ind sahijcde) mark kalmıştır. Bugün bu kredilel ırıcı sahıjede) Bu göruş, Amerikan siyaseti Is Sofya raöyosu, Türk ye Başve rin anlaşma hükümleri dairesinde kalmıjlardır. Meeelâ r .cbitîhbarat Teskilâünın en ileri gelen yat derindpn 6 numar* stiv '1 V. r kili Adnan Menderesin son olarak peşin transferleri gereken miktarldarecilörinden bir çoklan tarafıntflebe, VRZIII imtihanüa alrr.ış ol bir Amerikan ajansına verdiği be lar tahakkuk ettikçe ıhzar olunan dan reddedilmektedir. Onlarca, Rus duğu 5 numsra tebebıle eyıu! dav vanata, Devlet Vekili Fatin Rüştü mallar muntazaman ve EÜratle gön 1 ind «ahifede) öctisadivatı, Kremlini bu kadar bü re?me kader bekicmek rr>' 'e Zorlunun Bar.dung konferansındaki derilmektedir: Bu aylar ihracat Malların tevzü islerini Tarm °a yük tevizlerde bulunmaya sevkede tinde kalmakta ve üniver?i*«; ;m nutkuna ve Zafer gazetesinin blr mevsimi olmadığından Eylulden tış Kooperatifi deruhde »iecek ve cek derecede aksamıştır. Mhanlanra haarlıksız girnse ten baçrrakales'ne temasla, Chou En sonra ve anlaşmanm akabinde ihBilâkis muazzam güçlüklere rağfinansmanı Ziraat Banka*. yapaLay ile Nshru arasında hazırlanan racat mevsimimiz başlayıp transfer likesine maruz bulunmaktadır. men Rusya tarım istihsalini arttır Notlannm de&htirttrnelni arzu e '<blr arada vaşama» nın basllca beş ler süratlen'nce sipari?lerimizin ta caktır. mak, yeni jet aeaklan ve modem Tevzlata bir kaç güne luda/ bas kara silâhları imâl etmek bahsinHe den talebeler her gün Maarif Ve pensipinin s'stemli bir şekilde An m=Tiı elde edilmij olacaktır. k£!et ne istida ile müracaat »jjrçk kara tarafmdtın akamete uŞr3tıHıM=«1I terîkkiler kavdermektedir. Hermes meselesine gelince; bu lanacaktır. TAZ1SIZ kfi^ dlarına yanhf r.ot takdir e'iı hm buna raŞrnen «Türk halV pfkl kred:vi Hermes müessesesi temin El konulan mal rriktarının hayli Buna mukabil, sayıca daha mahinış olduğ'jnu ve yeniden okvouo rımn hislerinin, ne Menderej, ne ediyor. Bu müessese Alman sanayii kabarık olduğu bildirilmekteiır. dud bir Amerikan idarecileri zümZorlu ve ne de Znfer şazetesi sü n n dış ppzarlarda faaliyetini kolay hfk'arı ol?n numaranın v ' • resl. çoğunluk prupunun belirttiâi tunlannda sksettirilmedığinhı i'eri last'ran, tnsğdur v;ızivetten finansmanının % 70'lni bu görüşü «tehMkeli derecede isürerek. nmilleHe''arası mühim me üzerine alan bir müessese olup bize dib"rektedirler. v'mcpr» olarak tavsif etmektHircPie]arin menfî blr durtım E'ISSI tahsis ettiğı meblâğ bütün diğer ler. Bu ikinei tümreve ?öre, soguk TürHv*»nln takndığı tavırdan :îeri memleketlere tahsis ett ^inden faz harb sona ermek üzere bulunmagsldiğinlr. kaydetmiştir. la bulunm.ktadır. 630 miiyon msrk dı&ı çibi Rusyanm vaDsbileceği tal'k kredîden 405 milvon markhk kıs (Baştarafı 1 inct sahıfede) vlzier de oek ssthî olaraktir On mı kullanı'mıştır. Umınıtı ki rak Radyo tefsircisi konuşmasma de I Jarca, Kremlinin son «rünierde tnth ! k^miar sarih b r fikir verecektir. vamla, şöyle deraektedir: «Bır ta konusması venl ve daha ustaca bir Alamana galibleri Ve hemen üâve edeyim ki, tamamı raftan, memleketmi hürrıyet ve is Rus manevTBSı olup başlıca eaye. Modsda yapıîan Denizcilik bay j!lORri«e bağlpnmış bu 405 milvon tiklâle kavuşturan bır kahraman A Batı Almsnyanın yeniden silâhlan ramı gösterilerinde Alaman3İar mü dan transferi yapılmış o!an büvük tatürk, diğer taraftan ise İnffiliz masım önlemektlr. takibi şeklinde gBsf«rmiş »abakasında e^'velki senenin birin» k'smı memleketp aeîmiş veya sevk lerin organı olmakla bunlann kurTki taraf, bununla beraber g5 cisi Rumelife''eTİ önderliği Poy er'ÜTiiş veya sevkedilmek tizererünörcîe. fu Snemli nokta üzerinbar.ı haline gelmiş bugünkü lider d < ? rszVJara kaptırrmşlardır. dir Türkiyenn A'Tipn ticaret âle ler. KıbrısTürkler nin°mukaddera i Hf>ıbuki bu»un müttpfiktirler: Rusvada. tanm Bu müssbaksya bes grup istirak minde prestijl vüksektir. Ve Al tını Türkiye Türkleri asla tayln e i •'•»mda bariı müsküllt ve siıâhHBtKv bolsesiiHeki tema«İ3nn] mü teak'b G»rlarıt?b« rçeçmty, DBhili • etmistir Bunlar. Poyraz, Anadolu man iş adamı Türkiyede bir fenikin demez. Türk şovenistleri bunu bil lanma vanşı Sovyet iktisadivatmı ; kslmıvacağını bilmektedir. meüdirler.» ye "ekfli i«e n* Mar«f, ne Gazian kavağı, Sarıyer. Karipçe, Rumelife dah aksatmıstır Kremlindekiler, tan Türkiye gecen seneki ithalât markı tfb° u5ramadan Urfa Utikametin neri. Atina, 6 (T.H.A) Kaümerini mm makinesletirilmesi ve esas enYAZI8IZ de voluna devam etmi» ve biıgön Bunlann arasmda beyaz tekneli olan 40 milyon dolar borcunu da gazetesi buşün Strasburg muhabi* dflitrilerin ktmılmasma önem vermek için bir loluk alma devresine Nus'vbin'de tem^slarda bulunnıuş olan (Mehmed Bavraktar. Salâhad ödemistir Bu sene ithalât farkmın rıne atfen neşrettiği bir haberde, muhta'tırlar Ancak iki Amerikan ttır Mî.Tn>ir Gedigin seveh^tini mu din Bayraktar, Mustafa Torlsk, 20 müyon dolar civannda olduğu Londrada Türkiye, Ingltere ve Yu idareciler zümresi arastnda. Rus hs«!pfet çevrelerinin bir taktb gezi Hakkı Kokos, Durmuş Taşçı, İs zan olunr.aktad'r. Bu para da öde narJstan arasında Kıbriîia ilgılı yanm böyle bir soluk alma devre»i •f'fkki etmelerinp T'iıkibil res mail Bostsn, H?kkı Süer. Rauf Ka necektir. Zira Türkiye ihracat bakonferansa, İngi'terenin Dış İşlerı si kazanraak için ne dereceye ka m? mpkemlar ve D P. mahftllerı lafst Mehmed Ataman, Ömer Ko kjmından bu yıl daha şanshdır.» ve Müstemlekeler vekili, Türkiye dar tavizlerde bulunarağ, bah<îin bunun tBmsmile Vekîleti ılftilan kos, Rüstem Ataman) m bulunduve Yunanists.Tiın da Dı» İşieri ve de Pene de görüş farkl^rı vardır. â'r*n bir tetkik 3er=inr!eTi haska ğu Poyraz birinci olmuştor. S&vunma vekıllerinin katılacağını b' r «ev olmpHığıru, g^»:ete haberDaha iyim^er davran?n Ameri Koyu yeşil tekneli Karipçe i lenni rıa\ret'e karsıiaılık'^rını söy kinciliği alrmş, açık yeşil tekneli kan idarecileri şu eörüsü belirtmek (Baştarafı 1 ind aahifede) bildırmektedir. Diğer taraftan Etnes gazetesi de, tectîrier: Rusva sıkışmıştır. dinleRumelifeneri de üçüncü olmuştur. susluktan sanık olarak yakalanan Proprama göre, Kssım GOlek, Birinciüği kazanan Poyrazm ef Bulgar Viskonsolosunun İstanbul Paristen verdiği bir haberde yarın nîp topar'anmak Için icabmda kon ysrır, ssbe 1 ! 5rat 9 da M'rsşta o radı dün Bölgeye gelmişler, m ü askerî cezaevinde jiletle intihara Parise gidecek olan Stefanopoulos' trollu bir silâhları azaltma Dİânı lacak ve parti toplantısmda bir kâfat ve kupalannı almak üzere il { tsşebbüs ettiği hakkmdaki habe u.n, Türkiyenin Pari* Büyük Elçiaı m Batiya uygun düşebilecek şartNuman Menemencioğlu ile Kıbru lar alttnda Almanyanın yeniden konuşma yapacsktır. güilere müracaat etmişlerdir. rin ash olmadığı beyan olunur. la ilgili müzaksrelerde bulunaca birlepmesini kabul edebilecek kağını yazmaktadır. Gazete Stefano dar ileri gidecektir. Har«, Doğu poulos'un cumartesi günü Atınaya Avrunadaki peykleri üzerindekl bas kısını da kısmen hafifletebilir döneceğini ılâve etmektedir. Washington: 6. ( a a ) Başkan Eisenhower bugünkü basm toplan bsmda silâhsızlanma meselesinden Dünyanın en pahah bahsederek şöyle demiştir: «Birlsşik Amerika, çok pahalıya transferi Rio de Janeiro 6 (AJ».) Bre mal olan ve bir harb çıkmadığı tak züya Haberler Ajansı bugün Tori ° l r d e h i S b i r m yaramıyacsk bunodan verdif bir havadiste, İtalyan. l u n a n •**? bazırlıklar yüküne «Roma» tutbol klübünun Brezılyalı ı s o n v e r m e k için blr silâhsızlanma formüI futbol yüdıa Dino Costayı Rio'nun I ü bulmaya çahşmaktadır. Ce Botafoge kulübünden transfer et1 n e v r < : konferansmda silâhsızlanma mek için 65 milyon Kruzeios sarfe | meselesine her halde temas ed'ledeceğini büdlrmiştir. , cektir Mamafih Birlesik Amerika Beni sevmîyor muşun. Bu para Amerikan doları ile 800 b u toPİantıda henüz ne gibi bir demek ki!.. bin dolar civarındadır. durumda Havadise göre Roma klübü. trans oİ3mıva?aktır Silâhsizlanmanm Moskovadakı Amerikan Büyükelci fer parası olarak Bodafogo klübü kontrole tabî turulması keyfiveti. liğ nde yaptığı konuşmaya temas ne 5 milyon ve Dino'nun kendisine çok karışıktır ve derin bır tetkike eden Eısenhower şbyle demiştir. DİKİNE HAVALANAN ÜÇAK Yukarıda ffördüğünüz ucak. 27 haziranda Caüfornia'da 1^00.000 Kruzeiros ödi.ceği gibi «Amerikan Hükumetinin hiç bir yapılan tecrübelerde büyük alâka uyandırmıştır. Dikine olaxak inis ve kalkıs yapan bu ucağm oyuncuya, ayda 45C00 Kruzeiros tabî tutulması perekmektedir.» Bunu müteakıb Sovyet komünut üyesi, Sovyetler birliğinin Cenevre kanadlan normal ucıtsta ufkl variyet almaîrtad ır. konferansına zayıf blr durumda ge Pedro... Sen maa} verecektir. partisi genel sekreteri Krutçefin leceğini ileri sürmemistir Türkiye Bat: Almanya flcaral (Baftarafı 1 ind sahijede) 270 bin ton olarak kabul etmek Iktidar tarafmdan yapılmış olan »e icab eder.» demiştir. ker fabrikası adedi yalruz 4 ten Vekil, önümüzdeki seneler için ret olduğu halde Demokrat Parti de herhangi bir şeker sıkıntuı mevzuubahs olanuyacağını rakamlsrlsi iktidarının ilk dört senesi ıçerisi de bunlara ilâveten temelieri atı ifade ederek sözlerine şöyle devmm lan fektr fabıikalarmın »dedi 11 etmijtir: dlr. Cİ956 yüında ikmal edilecek dört Bunlardan Adapazarı şeker fab 3«ker fabrikası ile blrlikte 15 şeker rikası 1953 senesinde, Konya, A fabrikamız olacaktır. Bu fabrikaıar masya, Kütahya fabrikalan da 1954 için ilk kampanyaiarın hususiyetlenesinde faaliyete geçmiş bulun lerini dc nazan itibara almak raretile 1.300 000 d5nüm pancar «kmaktadır. megi, bundan da 300375 bin ton İnfaatları süratle ilerlemekte "Î lunan mütebaki fabrikalardan BUT feker elde etmeyi şimdiden piândur, Susurluk, Kaynri fabrikatan lajtırmı^ bulunuyoruz. 1955 senesi içerisinde, Erzurum, Br 1B57 ve daha ileriki senelerde ise zincan, Malatya ve Elîzığ fabrika U milyon dönüm pancar ekimı ile lan iet 1956 senesi içerisinde faa 360400 bin ton ş«keri elde etmenin hesab ve çahşmalan içerisinde liyete geçmiş olacaktır.» Her fabrikanın senede 100 gün bulunmaktayız. gibi normal ölçüd* pancar LşlemeBu miktarlar, devamını temenni ;ine istinad eden bu istibsal mik ettiğimiz bugünkfi artı« temposile tarının memleketırr, zin yakm fitide dahi memkketımiz şeker Utihlâkigeliıecek olan istihlâk mıktar'arı nı uzun yıllar bollukla ve ferahm da gönül rahatlığı ile karşılıya lıkla karşılıyacak nkbcttedir.» cağında bi!mem şüphe var mıdır?» Emin Kaiafat «özle'ir.e son veBundan sonra Vekil pancar eki rırken: «Ne içerUinde bulundujumi etrafında geniş izahat vermiş muz «ene için ve ne de ileHdeki ve sözlerine şöyle devam etmistir: sene için memleketiırıızde bir şe« 1955 te kampanyalannı yapa ker sıkıntısı olmıyacnğmı» belirtcak olan 11 seker fabrikası için mlş ve dem stir ki: 973.000 dönüm psncar ekiimış'ir. « Muvakkat bir zaıcan için Tahminlerimize göre bu yıl kam mevcudıjetı hissedilen darlık. bapanyasında i«lenecek 1.730000 ton güne kadar devam eden konuçmapancardan 250 ilâ 280 bin ton seker larımızda da belirttığimiz ve muelds edilecektir. şahhas mlsallerini verdigimız gib Acapaıan, Alpullu ve Kütahya tamamen muhal flerimız larnlından fabrikaiarına pancar verecek olan ihtiyar edilen bozguncu tonuşma bö'.^elerde pancar sökümüne tem rın halkımız üzermde yarattığı tenr.uzun 17 sinde, fabrika kamoan redaüdler ve bu tereddüüer netiyalarına U* ayın 22 sinde başlana cesinde basyurulan ihtiyıclar.mızın cak olduğu için yeni senenin '.lk üstünde fazla mübayaalardîn ve ismahsulü ayın 23 ünde plyasaya ^ı tifçililkerden ileri gelmiştir. karılmış olacaktır. Ralkm herhangi bir ihti.ac rrsdYalnız bu üç fabrlkanın günlük desı uzerinde stokJar yaorak J0lstihsal miktarı 650, aylık Utıh;al zumunu duyması ancak > naddemiktarl ise 19.500 tondur. nin ileride hakikaten tem.a edileYalnız bu miktarlar dahi mem miyeceği yolunda bir kanaata i leketin günlük ihtiyacım sarşı'a nad edebilir. mağa kâfidir. 1955 kampanyasına 14Geçen gün çay için sövledijfa» tirak edecek olan diğer 8 faorıka gibi şeker iç n de aynen »ekrar «mu da 1 ağustos ile 15 eylul ta diyorum. Memlekeümızde şeker rihlerı arasında faaliyete ^irmış o buhranı diye bir şey Kat'iyen *'lacaklardır.» mıyacaktır. Verdiğim izahat ı.e ifaEmin Kaiafat, haricden de 3 buı de ettiğim rakamlar bunua veter ton jeker lthal edildiğini söyledık teminatlarıdır. ten sonra: Bu gibi mevzuiarda ıht.yar ecieaPiyasaya arzına ba#l*fi'TU9 o ceğimut temkinli ve hükumetln tü? lan bu mlktan da 1955 istıhlâk mık lerlne ititnadlı hareket tarzlar':.uz tarına ilâve ettlflmiz takdirde bu memleket nizamına kasdetmış c 'ansenenin Utihsal rniktarıru 260 üâ lara hak ettikleri cevab olacaktır.* Suriyeıtin Tür'" oevabı! Amerikan idarscüerî arasında göröş farkı! Lîse hiümte imtihan aksskhklar Balgar raılyosunun eskllmlyen mallar ÇaM'iye Vakillnin seyahaîlae vsrüen mâna Alina radyosunun küshhhğı f haber
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog