Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHÜRIYE1 f Temmuz 1955 Cumhuriyet Cumhunyet Cumhuriyet Kafilemiz yarın vapurla Barselonaharckct ediyor Atletlerimiz vapurda antrenman yapamıyacaklarmdan bilâhare uçakla gidecekler Barselonada yspılacak ikinci Akdeniz oyunlanna iştirak edecek olan Türk «porcuları ve idarecileri yann öğle üzeri Adana vapuru ile İspanyaya hareket edeceklerdir. Beden Terbiyesi Genel Müdür vekıli ve Millî Olimpıyad komitesi başkanı Faık Binalın reısliği altında gidecek olan yarınki kafilede 7 idareci, 2 antrenör, 2 hakem ve 28 sporcu bulunmaktadır. Malum olduğu üzere kürekçi Tonguç Türsan Almanyadan Barselon'a geçecek 12 atlet ile antrenörleri Şevki Koru da uçakla Barse zar günleri Atinada yapılacak Ballona'ya gideceklerdir. kan Ordulan atletizm şampıyonaAtletlerin uçakla gitmelerinin se sına ve diğerleri de aynı tarihlerbebi, vapurda günlük antrenman de Eskişehirde yapılacak Türkiye lannı yapamamalandır. birinciliklerine iştirak edecekler Barselona'daki müsabakalan bi dir. ter bitmez atletler gene uçakla şeh Her iki miisabakanın neticesin rimize dönecekler, asker olanlar, de Balkan oyunlanna girecek at30 ve 31 temmuz cumartesi ve pa i letler seçilecektir. { Şampiyon Gttreşçilerimiz ı Ântrenör Şevki Koru Barselondan ümidli Koru. ilk Akdeniz oyunlarındakinden daha iyi bir netice bekliyor Sporculanmıft yarın Barselona oyunlarındakinden daha fizla nıuuğurlr acağız. Bınnci Akdeniz o v.tffak olacağımi7i ifade ederek: yunlarmda bıze ıkı hırıncılık he • 800 metre"le ıkınci veva •içüncu oldıye eden atletlerımızın bu miısa mamız normaldir. bakalarda alacağı netıceler hele 1500 metrede bırincıden üv'üncüye Belgrad yarışlarından sonra me kadar deıece alabıluiz. .V)00 ve 10 rakla beklenmektedır. » bin metıplprde alacağımız b'r'ic'lık Pıstlerın emektar atleti. atletizm anormal «avılmamalıdır. Maa'or.da takımımızın antrenörü Şevki Ko ıse ıkıne lık voya ucuncülıilı a'arunun Barselona seyahatı anfesın bılecomnuzi umujorum» dedı de dusundüklerini sorduk. Eıdal Akkanın hastalığının bir Şevki Koru, atletlerimizdsn çok taiıh.i7İık oMununu htlııttn Krru, üm dlı oldusunu ve ilk \ttdenı? Atletizm antrenörü Şevki Koru İkinci Akdeniz oyunlarına kahlanlar İkinci Akdeniı oyunlanna katılmak uzere Baıselona giden kafilemiz 55 kişıden müteşekkıldir. Bu (55) kişi arasından 12 s 1951 yılı ekim ayında İskenderıvede yapılan birinci Akdeni7 nvıınlarına da katılmıslardır. îkinci Akdeniz oyunlanna katılan 12 idareci ve sporcumuz lunlardır: Faık Gökay (S.OF. Reisi) Jerfı Fıratlı (Atletizm Fd. • 73S1) Ping Pong Federasyonu şimdilik kurulamıyor yonunun yanında bır de Pingpong federasyonunun kurulması ıçın ıaşebbüslerde bulunulmuştur Haber slcığımıza gore pingpong federasyonunun teşküi birikı yıl sonraya kalmışür. Şehrimiz Pingpong Ajanlığı; Ten ı Federasyonunun üç teşkılâtına da iki$er namzed göstermiştır. Beş, kişiye çıkartılan Federasyon heyetine Semih Beni, Kosta Mavridis; dört kişıden ıbaret olan merkez hakem komıtesine Nurhan Aydın, Y. Müh. Tarık Eğilmez. Dort kişiden müteşekkil olan federasyon teknik müşavere heyetine: Bülend Guhstan, Garo Akkal, nam Millî serbest gureş takıımmız Akdeniz Şampiyon luğunu kazandıktan sonra, İskenderiyedeki bl» fotoğrafhanede yukarıdaki resmi çektirmişti. Re simde soldan sırasile (Ayaktaküer) Kafile dokloru, Bektaş Can. Bekir Büke, İsmet Atlı, Kemal Dişiçüruk Antrenör Nuri Boytorun (Oturmn lar) Federasyon Reisi Sadullah Çiftçio^lu, İsken deriye İş Bankası Mudurü İlhami B.T.U. Müdüri Danyal Akbel, Mısırdaki spor ateşemiz Kemal Farukî, Kafile Reisi Said Selâhaddin Cihanoğlu; Bilindiği üzere Tenis Federas zed gösterilmişlerdir. Teklifin çev(çömelenler): Tevfik Yüce. Bavram Sit, hakenı Ahmed. Hasan Gemici, Cemil Sanbacak relerde müsbet karşılanacağı umulmaktadır. Dığer taraftan, Beynelmilel Pingpong Federasyonuna iştirak etmeJ miz için Beı en Terbiyesi Umum Müdürluğunce yapılan teklıf; Beynelmilel Pingpong Federasyonu ta rafından muspet karşılanmıştır. Fe derasyon Başkanı Lord İvar Montagu bu teklıfden dolayı memnuniyetini açıklamıştır. Onümüzdeki yıl şubat ayında 1 ık yoda yapılacak olan beynel.nüel kongreye katılabilmek için lâzım olan yedi sterlin. B. P. Federasyonuna gönderilmiştir. Birinci Akdeniz Şampiyonlan Derleyen: Cem ATABEYOĞLU SERBEST GÜREŞ kilo: kilo: 62 kilo: 67 kilo: 73 kilo: 79 kilo: 87 kilo. Ağır S : 57 52 da, Ostend şehrınde vapılacak o Akdeniz oyunlarına iştirak edelan Bevnelmılel konkııripık müsabakalarına iştırak edecek olan A cek olan Gıııeş mıllî takımımız. yazağa Suvari Okulu ekinı çalı<! | I'tpnbul Gııreş Kulubunun salomalarına sıkı bır surette devam et nunu veımemesınden dolayı an" trer>manlarını Turkocağmda yapmek*edır Suvariler. her cün munt?7aman miktaydılar. Takım bugun son antrenmanını da vapacaktı r ' antrenmanlarmı vspmaktadırlar. Millî güreşçilerimizin Önümözdeki h?ftalarda Belçika ç?'ışmaları mesele oldu!... Belçikaya gidecek binicilerimiz Çetın Şahının, 90 nı aşması lâzım geldıâinı, tek adım ia ıse * metı rel k bır derece elde etmeı.üi cekledıjjinı söyledi. 'Takım halinde bize «ıcak Fransa rakib olabilir» diyen ?^ 'ki Koruja ve atletlenmıze ı»ıj/sffrfkıvetler dıleıi7. E \. . Turgud Atakol (S.O.F. asbaşkaıu) Yaşar Doğu (güref »ntrenöriı ı Samım Görtç (basketbol antrenörü) Ekrera Koçak (atlet) Cahid Önel (atlet) Nurı Turan (at>t) Mustafa Özcan (atlet) Tevtık Yuce (gureşçı) Bekır Büke (gureşçi) Sevket Taşlıca (basketbolcu ı Dort »ene evvelki basketbol takımımi7dan huçune ancak 1 kışınin kalması da cıdden üikkate şavan bir noktadır S?\ ket Biıinci Akdenİ7 oyunlanna Tıirl* '•îafılpcın n en eenc sporeusu olarak karılmıştır. fki sporcu Ingiltereye liyor Ankara 6 (Telefonla) Aakert Bisiklet Federasyonu tarafından Spor Konseyi yaptığı toplantı n f tertib edilen 1955 Türkiye bisiklet ticesinde tngilterede açılacak ha yol birincilikleri 2 1 2 4 temmuz kem kursuna Bedri Kayayı, antre 1955 tarihinde Bursada yapılacaknör kursutıa da Sabahaddin Ermfttır. Sürat v t mukavemet olmak nı göndermeğe karar vermiştir. üzer» ve bir saaate karşı yarışmak Barselonyaya gidecek üzere üç seri müsabaka tertib »dilmiştir. idareciler toplandılar Türkiye Bisiklet Birinciliklerine tkınci Akdeniz oyunlanna iştirak eâecek olan sporcu kafılemızle bir Ankara, Eskişehir. Konya, Hatay, lıkte Barselonaya gidecek idareci İstanbul, Sıvas. Denizli, Seyhan, ve Federasyon Başkanları. Beden Edırne, Manisa bölgeleri FederasTerbiyesi Umum Müdur vekill yonca davet edılmışlerdir. Faık Binalın başkanhğmda dün Aynca onümüzdeki cumartesi ve saat on beşte Bolge binasırda toppazar günleri Konya Velodromunlanmışlardır Toplantıda malî ve idarî hususlar hakkında gorüşme^ da Bisiklet Federasyonu taraftndan ler yapılmıştır. Ankara, Konya ve Eskişehir Bölgeleri bisikletçıleri arasında pist Askerî spor okulu Türkiye bisiklet birincilikleri Hasan Gemici Cemil Sanbacak Bayram Şit Tevfik Yüc« Bekir Bük» ismet Ath Bektaş Can Kemal Dişiçüruk GREKOROMEN 52 kilo: 57 kilo: 62 kilo: 67 kilo: 73 kilo: ™ kilo: » 7 kilo: Ağır S. : 51 kflo: 54 kilo: 57 kilo: 60 kilo: 63,5 kilo: 67 kilo: 71 kilo: 75 kilo: 81 kilo: Ağır S. : Flöre Epe Kıhç t : : t. Fabr» M. Hassan Randi K. Belbaa A. Moustapha Cerronl Silvestri Fantoni GÜREŞ iye) (Türkıve) (Türkiye) (Türkiye) (Türkiye) (Türkiye) (Türkiye) (Türkiy*) (İtalya) (Mısır) (İtalya) (Mısır) (Mısır) (İtalya) (İtalya) (İtalya) (İtalya) (Mısır) (Mısır) (İtalya) (Mısır) (İtalya) (Mısır) (Mısır) Cİtaly») gürcşçilerimiz Mıllî serbest gures takımımız, Blrıncı Aideniz oyunlanna «Hasan Gemici, Cemil Sanbacak, Bayrarn Şıt, Tevfik Yuce, Bekir Buke, İsmet Ath Bektaş Can ve Kemal Dişıçurük» ten müteşekkıl genc bir kadro ile katılmıştır. Bu genc ekıpımız, sekız sıkletin de şampiyonluğunu kazanarak Akdeniz oyunlarında bır rekor tesıs etmıştir. 52 kilo: Haşan Gemicı, Suriyeli El Sas'ı 1 dakıkada tuşla, Mısırlı El Ward'ı ıttıfakla yenmiş; boylelikle 16 dakıka içınde şampiyonluğa erismiştir. 57 kilo: Cemil Sanbacak, Mısırlı Hafez'i tuşla yenerek 14 dakıka içınde şampıyon olmuştur. 62 kilo Bayram Şıt, Mısırlı Essawı'yi 2 dakikada, Lübnanlı Naa san'ı 2 dakıka 05 sanıyede tuşla yenmiş ve 4 dakıka 05 sanıyede Ak deniz şampıyonluğunu almıştlr. 87 kilo: Tevfık Yüce, Lübnanlı Assad'ı 1 dakikada, Mısırlı Osmanı 90 saniyede, ltalyan Nizzola'yi da 3 dakikada yenmiş; 5 dakika 30 saniyede bitirdiğı uç maç netıcesnd» Akdeniz jampiyonluğunu kazanmıştır. 73 kilo: Bekir Büke, Mısırlı Badr'ı 8 dakikada, Yununlı Klosteridis'i 20 sanıyede tuşla; ltalyan Vıdaü'yi de ittifakla yenerek 23 dakka 20 sanıyede şampiyonluğa erışmlş'ir. 79 kilo: İsmet Atlı, Lübnarul Mıchel'ı 15 saniyede tuşla; Mısırh Abdou'yu ıttıfakla yenmiş ve oö>lehkle 15 dakıka 15 saniyede şampıvon çıkmıştır 87 kilo: Bektaş Can, Suriyeli Geb3İ ı 3 dakikada, Mısırlı Abdalıahl 4 dakıkada, Lübnanlı Escaf l 2 dakikada, Yunanlı Pylendris'i de 10 saniyede tuşla yenerek şampıvon olmuştur. Takımımızın en fazla maç yapan elemanı olan Bektaş, 4 maçını cem'an 9 dakika 10 sanıyede kazanmakla ayrı bır de rekor t e sis etmiştır. Ağır sıklet Kemal Dış cürük, Ml sırlı El Zaim'ı 3 dakıka 09 sanıyede, İtalyan Vecchı'ı de ıttıfakia yenerek 18 dakika 09 saniyede AkJeniz şampiyonu olmuştur. Millî serbest güreş takımımız böy lehkle 1 saat 44 dakika ?9 ramye devam eden 19 müsabaka pe»ı •?sinde sekiz sıkletin de Akdeniz şam pıvonluğunu kazanmış ve i defa arka arkaya İstiklâl marşımız çalm mıştır. Takım tasnifinde Türkiye M0) puanla birinci, Mısır (27) puanla ikinci. Lübnan da 13 puanla üçüncü olmuslardır. itiyad.. belki de ustünde pek kjrdon yoktu. Müfettiş: Küçücük röntgen maldnelen olsa da bir adamın ustünde başmda neler var, uzaktan görebiLsîk! dije mırıldandl. Geriye dönelim.. Kazalis holün dibinde kanlı *bz~ lerini kıza dikmiş loşlukta beıcli 'ordu. Antrede Marilyn bır mektub okuyordu Endamı dış kapının JIIZ » carnmdan seçiliyordu. Üç dakika geçti. Kazalis kıpırdamıyordu. Nihayet kız mektubu eoine koydu, iç kapıyı açtı, merdivene doğTi seyirtti. Tahta merdivenin kağşaTnış Lasamaklan gıcırdadı Deli doktj"ua göğsünden derin bir nefes çı<tı, yavaş yavaş holü geçti. Öfkeli "e kırgın hali vardı. Omuzları kamburlaşmış, yumrukları sıkılmış ha'.ds sokağa çıktı. O gece saat ona çeyrek kalarak Kazalis'in 486 numaralı binayi tekrar tarassud ettiği görüldü. Sonra evine döndü. Jimmy bağırdı: Yahu1 Ne diye canav ın î ^ tüne atılmadınız? Artık bu traj^divi bitirmek lâzımrlı. Cebınde nut laka bir m^k kordon bulurdunu». O ka;arı da kâfı. (Devmnu 1. Akdeniz oyunlarında BOKS Rabbo Abbas Vizentinl Zaki Ruggeri Afifi Fahim Gruplararası Baltrap atış birincilikleri bugünyapılıyor Atıcılık Federasyonu 1955 yılı poligonda Edırne, Balıkesır, B'ir«;a, faaliyet programı gereğınce Soğuk İstanbul boleelerının ıştir^kıle 25 suda tertıblenen Istanbul bolgesi plâk uzerme gruplar arası baltrap baltrap bırincıhgınde, 25. plâk u birincilikleri vapılacaktır Bu miizerıne yapılan atışlarda sabakalaıda İstanbul ekıpı favorı On dokuz vuruşla Turçud Öv olarak gozııkmekte ise de Bursalı «an bırincı, on dort vuruşla Ruhı atıcılann da ıyı dereceler alacağı Kıroğlu ıkınci, on iki vuruşla Dr umulmaktadır. Atıf Patusgıl uçuncu, on bır vu Gruplararası birincilikleri muteruşla Orhan Koral ve Aziz Gıra akıb 10 temmu7da İzmitte Tuıkıye yer dorduncu, dokuz vuıuşla Hav baltrap birincilikleri yapılacaktır. reddın Onur beşınci, dokuz vuruş 50 plâk üzerine yapılacak olan bu la Talib Ünalan altmcı olmuşlar müsabakalara İzmirden beş, İstandir. buldan sekız, Koeaeliden ıse beş Bugun saat 8 de Soğuksudakı müsabık iştirak edeeektir. açılıyor varış^an tertıb etmiştir. Ankara 6 (Telefonla) AnkaYugoslavyaya gidiyorlar rada askerî bir spor okulu kurulHaber aldığımıza göre Kadıköyrr.asına karar verılmıştır. Bu okul unümuzdeki ekun ayında faaliyet» spor voleybolcuları Yugoslavyaya geçecek, spor eğıtimınin yatunda gıtmek için ılgıli makamlara müracaat ederek ızm istemıştır. savaç eğitimi de yer alacaktır. Kadiköyspor voleybolculan •SKRtM D'Oriola Bougnol Lefevre Di Segni Battista (ttalya) (Fransa) (Fransa) (Fransa) TAKIM MÜSABAKALARI Flöre : Epe : Kıiıç : Sutopu: Futbol: Basketbol: Jimnastik: İtalya takımı Italva takımı Italva takımı İspanya takımı Yunanistan takımı Mısır takımı Fransa takımı Dünyadan Spor Haberleri r t1 Stretz ve Zetzmann davet mışlerdır. it Avrupa sinek sıklet boks şampiyonu Dai Dowex 9 kasım güni. Lspanyol boksorü Youn Martın'e İf New York 20 eyultle >apılacak Marcıano Moore maçı hasılâtının 350 milyon frank olacağı hesab edılmıştir. * New York NBA (National Boxıng Assocıatıon» nun reisi Tony Petronella'nm açıkladığına göre, hafif sıklet dünya jampiyonu Amerikalı boksor Jimmy Carter şam piyonluk unvanını mtidafaa ve muhafaza için boksör Wallace Smith ije bıı revanş maçı yapacaktır. kaı ı tıiıvanını (NOT: Atletizm, yüzme, kürek ve halter şampiyonlan dünkü «ayımızda rekordmenler hstesınde \er almişlardır) Basketbolcularımız bugün deneme maçlarmı yapıyor Yarın Barselonaya bar^ket ede şam takviyeli Fenerbahçe genc taİ( ltalyan ağır sıklet boksorü ve cek olan millî basketbolculanm z kımı ile ve Kadiköyspor ile anA^' apa şampiyonu Franco Cavıcchi dün de mutad şe'kilde çahşmışlar trenman maçlan yapacaktır. temmuzun sonunda Romada ağır Antrenör Norman, millî basket sıklet Fransa boks şampiyonu Toudır. Sabah Amerıkalı antrenör Nonnan R Fhıkreen'in nezaretın bolcularımız Barselonada iken genc zard ile karşılaşacaktır. millî takımımızı çahştıracakür. İt Bundan başka Cavicchı 4 eyAs ferden 1 5 saat çalışan sporcuKendısile konusan bir muharri lul trrihinde Dortmund'ta Alman lar oğleden sonra Samim Goreç rımıze Noıman oyuncularımızı ivi bol'.'rü Neuhaus ile bir revanş ma ve Norman'ın nezaretinde takım bulduğunu, çahşmalarmm iyi neçı yanip^ktlr. halinde çalışmışlardır tıce vereceğıni umduğunu beyan it Buenos Ayres'te yapılacak Mıllî basketbolcularımız bu ak etmiştır. boks karşılaşmalanna Alman bok«•Cumhurivet» in zabıta romanı: İt Paris Her sene yapılmakta olan «Fransa turu» bisiklet yarışı yarınki 7 temmuz perşembe günü başlıyacaktır. 4470 kilometre üzerinde yapılacak olan bu yarış şimdıye kadar yapıİf Isveç Bengt Nüsson, yuk lan Fransa turlarının 42 ncisidir. sek atlamada 2 M. 05 yapmağa muMüsabakaya iştirak edecek olan vaffak olmuştur. muhtelif milletlere mensub bisikİt Budapeşte Şehriınizde bu letçıler bir kaç gündenberi Franhafta yapılan atletizm müsabakala saya gelmiş bulunmaktadırlar. Irında aşağıdaki neticeler alıniuş talyan takımında Coppi ve \. .o"itır: nin eksiklıği göze çarpmaktadır. 100 metre: Zarandi 10"7, 2 SeYans Parıste başlıyacak ve 30 bestyen 10"7. temmuz tarihinde Pariste sona ere800 metre: Barkanyi 1'51'8, 2 cektir. En kuvvetli favori olarafc Jımo Bobek gösterilmektedir. Tanav 1'52". 10.000 metre: Kovacs 29'43"6, 2 İt Fransa turu Bisiklet müsabaSzabo 30"6"6. kası her yıl olduğu gıbi bu sene de Gülle atma: Myhalyfl 15.83 met bütün Avrupa milletlen tarahndan buyük bir alâka ile beklenmektere. Çekiç atma: Nemeth 56 metre 62 du. bir hava değiştirmek ihtiyacını hissetmiştir Bundan tabiî ne olabilir? Herkes de bu fıkre iltihak efaniştir ve =eyahat günü yaklaşınca Dok tor, hastalanru ve valiye karşı bu tahkikata yardım edeceği hakkındaki sözünü ileri sürerek onlarla birlıkte gidemiyeceğini ifade etmiştir. Bunlar hep kendi kansile, bacanağınm ailesini buradan uzaklaştırmak için.. Tabiî.. eski hareket serbestHğini tekrar kazanmak için. Jimmy üâve etti: Ama hizmetçi kadıo w . Müfettiş: Ona da bir kaç gün izin verir. Ellery: Böylece bütün engellerden kur tulduktan sonra simdi artık serbestçe çalışmağa başlayacak ve Kedi Marilyn cinayetini igız tadıle ika edeeektir. Ellery'nin tahmini doğru çlktı. Deli doktor hararetle faailye»» g>rişti; sanki genc kızın boynuna boğ ma kordonunu geçirmeden ! çi rahat etmiyecekmis gıbi. Kazalis işe girışmekte o kadar acele ediyordu ki; bir iki te Ibırsızlik bile yaptı: Sırtında daima giydiği yorgun paltosu, başınaa kırli şapkası, eski kunduraları, üsteük o meşhur vün bovun atkısı ie güp>:gündüz calısmağa başladı. Demek kı herif kendisini tama"nen pmnıvMp hıssedıvorrlu Sab sabahı Goldber ve Yoatıg dan mürekkeb gece ekipi yerinı McGayn ve Hesse'den mürekkeb günduz ekipine devrettiği sırada aparümanın servis kapısından çıkıp ve acele acele Madison caddesi istıkametine gıttıği görüldü. Sonra cenuba doğru dönüp 59 uncu sokağı yurudükten sonra doğu istikametine giden bir taksiye atladı. Kazalis'in taksisi yolunu cenuba doğru çevirdiği sırada peşinden gelen Hesse ve arkadaşl takıbi daha iyi yapabilmek içm a>rı ayrl arabalara geçtiler. Doktorun arabası birinci caddeye vardıktan sonra 28 inci sokağa geçti ve Belvü hastaneı.u.ın anunde durdu. Kazalis taksiden indi, parasını verdi. Sonra acele hastanenin kapısına yaklaştı. Taksı hareket edınce doktor ourdu. Arabanın uzaklaşuıaai ve koşeyi dbnmesıni bekle,di. Sonıa geri döndu ve çabucak 29 uncu sokağı girdi. Atkısmı yüzüne sarmtş ve şapkasının önünü gözlerine indirmiştı. İki eli ceblerinde idi. 29 uncu sokağın köşesinde karsı tretuara geçti. mıidafaa erlec?ktir. İlk Akdeniz oyunlarında Ahmed Aytar maraton yarışını birinct olarak bitirirken Hesse bir kapınm aralığına gtilenmeğe ancak vakit bulabüdi. Mc Gayn sokağın öbür yakas nda idL İki polis, Marilyn'in evmne, btlki de merdıven altında Dıf yerde bir polısın nobet beklediğini bılıyor lardı. Ikınci bır hafiye de «vin karşısında bekliyordu. Yani kızın evınd» bır taa'ruza uğraması tehlıkesı yoktu. Bjnunla beraber iki polis avuclarının tîtlediğini hissettiler. Kazalis tekrar aynı yerden escti ve içeri baktı. Posta muvezzii kiracıların antredekı kutularına mektublan koyuyordu. Doktor 490 numaranın Snünde durdu. Cebmden bir zarf çıkardı. Ona bakarak bir adres arıyormuş gibi ev numaralarını tetkik etti. Bir havagazi, yahud elektrik tahsildarlna benziyordu. Müvezzi 486 dan çıktı. 482 numaraya girdi. Kazalis de 486 nın kapısından girdi. yarl olarak elini tabancasına götürdü. Kazalis, orta kaplyı itip spar tımanın holüne girdı. Kigly merdiven altının en karanlık noklasıııa çekildi. Herif adeta polise sürünereK geçti ve dibdeki kapıyı açıp geçti. Hesse koşarak içerı girdi. K. o .y oı duğu yerden çıktı. Arkadaşına: Avluya geçti, dedi. Pusuda domuz. Bak!. Bir ayak sesi var. Merdivenden biri iniyor. Kızdır. Hakikaten kız antreye geldl Posta kutusunu açtı. İçinden mektublar aldı.. flzerlerine baktl. Dibdeki avlu kapısı yavaf yavas açıldı. Kazalis aralıktan k u » baklyordu. Sonradan memurlann anlattıklanna gore o gün «Kedi» nin isini bitireceklerini ummuşlar. Çünkü fırsat mükemmel imiş. Kurban bir robdöşambr ile karanlık hole inmis.. sokakta kimseler yok! Antre boş.. caninin kimseye görüruneden tüymek için herşey müsaid. Fakat ümidleri boşa çıkmıs. Hesse diyordu Id: Allah belâsını versinî Muhakkak divane herif rî» m orada olduğumuzu hissetü. Yoksa kızı mer* diven dibinde yakalayıp içeri çekerek koğuvermesi işten bile değildı. Ellery başuıl salhyar<*k: Yok yok! diyordu. İhtiyat ve niâ Tkcesi Çevlren. S T. ^ Bü söz üzerine poli^ hafivele 'i kaiabalığa karışıverdıler Kazalıs görundu.. yalnızdı \e gulurr^uyordu. İstasjonu çaprazına geçerek. yaptığı ışten memnun adamların Cinayetleri ıka ederken. sözünü dın keyfıle taksıierden bırıne yanaştı. liyen ve sözune inanan bir kadını Hesse.elindeki tren tarifesine bur kafese koyup dışanya çıkarak isnunu sokmuş, doktoru arkasından tedığı gibi gölgede çahşıyordu. Kim takıb ed vordu . elmi kulağına go se onunla meşgul değildi. Ama şimtürünce MacGayn da onun peşıne di tahkıkatın gidişatım anlamak için pohsle daimî temas halinde oldu^tü. Bu hâdiseden bir saat sonra polis duğu gibi bu cinayet serisini mütalea için teskil edilen nıhiyat dokmüdıriyetıne gelen rapordan anlatorları konferansma da iştirak edişıldığma gore Doktor Kazalis istasyordu.. E; Doktor Kazalis yaşlı bir yondan çıkınca bir taksiye bınmiş, adamdı. Karısı slhhatinin sarsılmadoğruca evme gitmişti. Şımdı artık ması için onu daimf kontrol altmda geriye doğru bir bakışla vukuat cebulundurmak lüzumunu hissedireyan şeklini tahmin etmek kabil yordu. Bu da hareket serbestisini idı. büyük mikyasta tahdid ediyordu. Ellery'nin dediği gıbi Kazalıs, v nzzat kendı yejenını öldürerek ve bu Ellery şu mütaleada bulunuyoryol ile tahkıkat çarklarının ıçme du: karışarak ileri bir eesaret goster Stella Petruçı ve Donald misti; ama kendi de müşkül duru Katz'ı öldürürkes müşfcülâta tesa ı ma düşmüştü. Bu işe teşebbüs eder ken hâdıselere ismı karışınca ai'ik gızlı bir şey yapmasının gucleşeceğıni hesaba karmamıştı. Yeğenini oldürmeden evvel is daha kolaydı. düf ettiği muhakkaktır. İşler başlangıcda olduğu kadar kolay ve rahat gitmemiştir. Şımdi evden çıkışlarma birer sebeb bulmak, yalan söylemek lâzım. Petruçi cinayetini, (Metropol) toplantısından sonra nasıl becerdiğini çok merak ediyorum. Herhalde gerek karısı, gerek bacanağı Richardson'un son zamanlarda doktorun harekâtile yakından alâkadar olmuş, ona cınayetler hakkında bir sürü sualler sormuş olma lan pek muhtemeldir. Bu Florida seyahati çok şayanı dikkat. Hesse, Madam Kazalis'i peronda kocasile miinakaşa ederken görmüş. Bu seyahati doğrudan doğruya veya dolayısile Kazalis'in tertiblemiş olduğuna şuphe yok. Mantlkan bu işe baldızı Madam Richardson'u âlet etmiştır, yanı kansuıı seyahate ikna etmek için. Çocuğunu bu kadar elim bir şekılde kaybetmiş olan Madam Rchardson İçeride gızli olan hafiye Kigly Doktorun posta kutusu numaralannı gözden geçirdiğıni gördü Gözü kısa bir an için Soames'lerin üstünde (Soames, apt3.B) yazılı ku486 numarah evin önünden ya tusuna ihşti. Kutuda bir mekrub vaş yavaş geçerken içerıye baktı vardı. Elini sürmedi. içeride nöbetBiraz daha ilerıedi, oasını ;p/ııic te olan hafiye Kigly endışede idi. Çünkü mektub tevziatı saatinde arkasına baktı Bır posta iıiı.'ezzıı yani on dakika içinde Marilyn'in 490 numarava gır'\or3'j KaTalis kutudaki mektublan almak için aikinci caddeye dondü. Hemen aka şağı inmesı muhakkaktı: bınde bır şey unutmuş şıbı gerive bu endişe içinde gayrıihtidbndü. Bu o kadar tol o'ötl ki
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog