Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

7 Tsmmn* CUMHURİYET €SRARU Eskiden kır eğîencelerinde gözü kapalı boks maçı tertıb edilırdl: Gozleri mendılle bağh olan iki boksor ortaya çıkarlar vt döğujmeğe çahçırlaraı. Bunlardan bin daha açıkgöz çıkar, mendılı bıraz sıyırarak karşısındakını goor.eğe başlar ve yumrukları savurur; sai olan da dajak yer v« 'eyırcileri güldürürdü. Doğrusunu soylemek lâzun geiirse mi}tir. Ancak kapanıj iaatinden rerfni iorgulamıj v ı zeki k u caîkincı Dunya Harbindeıcı Akdeniz 18 aonra, kasa mevcudu «ayılırken. bu rayı veren kimseyi mükemmeıen muharebeleri de bu boks maç'.arıFakat, on bınde bir ihtimal dahi paranın fidyei necat parasından ol tiiıi etmıstır. Sıvri çenelı, faz'as'te na çok benzer İngiliz ^en lcirde müsbet netice vermiştir. Zirı, bu duğu anlaşılmıştır. Her ^ev3 ra§açık ve sabit bakışlı mavi gdzlü bıı Radar âleti vardır; geceleyin de beş dolarlık bar.knotu aldığı adamı men. bu hâdise büyük 3ir ünide aaam olarak tarif edılen bu «muşItalyan gemılerıni gdrup, ıntrrıılsri tarıf eden sınema gişesı memuresı, vesıle olmuştur; zıra, ^ahvil mü teri>' nın, tarıflerdek' aynihğinden yapıştırmakta, İtalyanlar isc, bu daha Hauptmann'm adı sanı orta zekkeresı üzerinde parayı oızduran celpyı. gerek Dr. Conüon'un, geâletin mevcudiyetinden iıle h t b n da yok iken, vermi» olduğu ifad» kımsenın ismı ve adresi yszılıydr rekse doktora ilk mektubu getırdar olmadıkları için boyuna gemi ile aynen Hauptmann'ın eş,kâlinı J. J. Faulkner. Batı 557 nci sokak. mış olan taksi şoforü Joseph Perkaybetmektedırler numara 149. Polıs derhal bu adre rone'nın esrarengız «John» .an oltaı ıf etrmştır. * * * Hâdıselenn bilfiil ispat etmiş, ol se koşmuş, fakat Batı 557 nci so duğu yanı aranılan adam c r.uğuHâdıselerin en orijinali t K " « Cleveland'lı Louıse Baker adında duğu gıbı küçük Charles'ı kaçıra kakta 149 numaralı bir ev bula anlaşılmıştlr. bir güzel, flâj lâmbaları arasında 1941 gecesi olmuştur. tngiıız.erin nın veya kaçıranlann fidyei necat madığı gıbi bütun mahallede de Bütun bunlara rağmen, •a'ıınılan Şımalî Afrıkadaki kara ;epie?ınde parası delâletile elt geçmesl iKti J. J. Faulkner ismınde birine veya adam» bir turlü ele geçmıvor po yukanda gördüğünüz entere&an resmi çektirmiştir. Neden mi taarruz hazırlıklarl yaptıxıa. ı ve mali hankulâde zayıf olmakla be bu isimde birısinı tanıyana rastlıya lis daırra bir veya bir '*aç adım dıyeceksınız? Bu pozu hazırhyanlar, 25 senedenberi flas lftm bütün gmyretlerin tamaml»nm?k 'Jİkinci Dunya Harbinde Akdenizde seyreden İtalyan harb gemileri raber, polis için hemen tek ümid mamıştır. (2). geride kalıyordu. Bdylece aradan baları imâl eden bir firmanın müdürleridir ve gayeleri de rek zere olduğu Alman Mareşaa Rom lommel'den dehşetle çekiniyorlardı. müerindeki radar âletleri bundan ibaretti. Bir adamı: ı M n Değiştirme müddeti sona erip de bir seneye yakın zaman !aha geçti lâmdır. mel tarafından haber üınmi5*«r Bir defa Alman tankları benzin ala hayalini gösterdi. Kruvazör küdnen yapabilmek içın marangoz ol altın kaımelerı «damgalı para» vas Nıhavet 15 evlul 1934 günü. sr.baŞimalî Afrikadaki Alman *tjlyan ak olurlarsa, Mareşal Rommel, mandanlan hemen taarruza geçmimak lâzımdır. Sen de marangozsun. fını aldıktan sonra. 26 kasım 1933 hın saat onunda, New York'ta kuvvetlerine kumanda etmnkte o iKiksek sevk ve ıdare kabüiyetile den, harb gemilerinin uzaklaşmas^Şu halde bu meroıveni »en vap günü. New York'un Greenwich Lexıngton caddesi ile 127 nci solan Mareşal, biran evvel > v.pye ngıhzlere yeni baştan sürprizler ya nı beklediler ve Amiral Privonejltm'« dıye tevkıf etmeğe ımkân yok Vıllage mahalleîinde bir sinemanın kağın kavşağindaki benzincıve mabenzin ve cepane gönderilraesi için acaktı. Hattâ Mısırdaki Sekizinci nin açılmasile beraber birer top an tu. Bir adamı: "Bu pusulaları ya bankaya yatırdığl gundelık hasılât vı, kapalı, eski bir Dodge otomoRomaya telgraflar yağdırmaKtaiır. îngiliz ordusunun kumandanı, ma sında altı ticaret gemisinin altısıAı zan adam Almandır. Aynı zaman arasında da beş dolarlık bir altuı bıli geldı. Depo sahıbi Walter Lyle Bu maksadla İtalyan liman'.arınia yetine «Korkulacak bir jey yok; da yaktılar. Bu meyanda ticaret da da marangoz olması lâzım. Sen kaimesı çıkmıştır. Bu kaimenin de benzini doldururken, yardımcısı hazırlanmls olan a1t! ticaret g«»ı 3İ. Rommel de bizim gibi Allahın ya gemüerini yakından himaye etmekhem Almansın, hem de marangoz fidyei necat parasından olduğu an John Jo=eph Lyons da, usul üzere, benzin ve cepane yükü ile denizajı sttığı insandır; onun 'p^âsında biz te olan iki İtalyan torpidosu da bat 1 sun. Şu halde katil senıin » dıye polıs derhal gışe menu camı sılmek, su ve yağ miktarını rı cepheve ;evkeaılecektır. Ikı kruen faıla hiçbir şey yoktur...» di ü. Şimdi deniz üzerinde altı koc«de te\kıf etmeğe imkân yoktu. Hekontrol etmekle meşgul oldu. Bu vazör ile altı muhrib de i\ı ti:ıret man yangın görünüyordu. ltalyata e tamım de yollamıştı. le bir adam: «Senin ağırhğın 68 mutad hizmetlerin sonunda. otogemilerini, Malta adasında ulunan Amiralı hemen dönerek yangın y«(1) 1936 martında, Amerıkaya * * * kilo ile 81,5 kılo arasmdadır. Bızım mobilin sahıb. caketinın iç cebınden İngil z ku\vetlerıne karşı himaye rine yetigtL Şüpheelz maksadı y»gıtmek üzere Paristen geçerken, aradığımız adamın ağırlığı da aybir zarf çıkardı, zarfın içindeki des İngiliz gemilerınin limanda oldu nan gemileri kurtarmak değ.l, ingiedecektir. Mezkur adadakl İn & ^ Merkez Bankasından aldığırrız donen bu hududlar arasmdadır. Şu teden bir on dolarlık kaime seçekuvvetleri de ıki kruvazdrle dört ğu haberi İtalyan Amirall Privone liz kruvazörlerini yakalayıp batufhalde aradığımız adam sensin!» di larlardan bir miktarını bozdurmak rek parayı Lyle'a uzatd. «Damiyi pek sevindirdi. Bu haber onu maktı. muhribden ibarettir. istemışt k. Uzattlğımız paraları eviye hiç tevkif edilemezdl. galı para» yı alan benzinci: n buyuk derdden kurtarıyordu: *** * * * rip çeviren sarraf bunları, kendi 1 «Bunlardan piyasada kaldı mı Bunlar, hepsi bir araya gelince, birile. «harb evvelisi Alman markVazife, Italjanlar için, pek de ko Harb gemilerinin, sürat itibarıle tiEğer İtalyan mürettebatı hata etkuvvetlı teşhis delilleri olabilirdi a ları.ı na benzetmiş, kahkahalarla ki?» diye sormaktan kendini alalay halledilecek bir if değildir. A aret gemılerine ayak uydurabılmemeseler, İtâlyanlann İngiliz kruvama, o kadar. Zıra, Birleşik Ameri reddetmiş, ancak ddrt arkadaş re madı. sağı vukan sene başmdanberi Şı si... Çünkü, harb gemileri, ticaret zörlerini yakalamalan mümkündu «Çoook' Bende de var yül kada bu çeşid dehllerı bir çırpıda bimizdeki bütün dolarları tezgâha malî Afrıkaya hareket eden her ti emilerine ayak uydurmak maksaile sürat kesse düşman denizaltı Lâkin gecenin karanlığmda senoakokunden çurütebilecek kurnazlık dbktükten sonra bunların içınden. dolar kadar daha!» cevabını vecaret gemisi İngilizler tarafından ren müşterı. parasının üstünü al«emılenrın taarruzlanr.a hedef ola lara yüksehnekte olan yangın alevta tumen tümen avukat vardı. Bu bnt "'ııs: bu hil İtalyan tirq > t tarıhlerine bakmak suretıle. lüz'i rak çekti, gitti. Bir zaman gelecek Araerıkalılar bir değişiklık vukua geimıj, inkışaf gemisi mürettebatuıın maneviyatını :aktı; bilâkis yol verse, kendisine leri bütun topçuların gozünü aldı. vaziyete göre, çaresiz, on bınde bir bir m ktarını seçerek bozmuştu. Bir «Dev» mı olacaklar? Nejredılen kaydedıimıjtır. 1877 yılındakı jenc çok sarsmıştır: Giden, bir jîha. >ak uyduramıyacak olan ticaret Üstelik İtalyan muhribleri, Ingiliz ihtimale razı olmak gerekti. Nasıl (Arkası var) bazı istatistıklere bakılacak olur Amerikalı ile 1935 yılının ^enc A evine dönmemektedır. emileri düsman tarafından batırı tannile, kendi kruvazörlerinı ayolacaksa olacak, bir tesadüf eseri, türlu havsalamızın almadığı bu hâ uyanık b.r banka memuru, yahud dısenın mahiyetı de bo\lelıkle ızah Bir Amerikalı. Nuhun gemisinl sa, bunların yemekte oldu'darı ye merıkalısı arasında farklar Jeieracakb. Şimdi; tngiliz harb gemileri dınlatrnağa başladılar. Artık gendAkdemzin öte tarafına malzeme bir kasadar kendısine uzatılan pa edilmış olmaktadır (T.S.) aramak üzere şehrimize geldi mekler, aldıkları gıda boylarının dir? Iatatıstıkler bu hususta şu ce ulaştırmak için Italyanlar ne j p limanda ise, artık meselenin halle ler, İngilizleri yakalamak şöyle dur(2) Alâka çekıcı noktalardan birayı o anda kontrol edecek ve bu ilecek tarafı kaîmazdı: Harb gemi run, nereve gittiklerini bile göreEvvclce bir kere daha memleketımiıi buyümesine, Irileîmelerine yol açı vabı veriyor: tılarsa. hep boşa çıktı. Ma'z.»Tnev5 paranın fidyei necat parası )'du risı de. muhakerr.e esnasında bıhr ııyaret eden John Libi ıdll bir Amt jormuş! « 1955 yılının genc Amerikaeri ken^i hesabma; ticaret gemi miyorlar ve bilemiyorlardı. Buna harb gemilerile taşıyahm dediler; ğunu tesbit edecekti Bu düpedüz kışı olarak dinlenılen el yazısı mü rıkalı, Nuhun gemisin aramak uzere eri de kendi hesabma seyir yapa mukabil İngılız kruvazorleri, tek ki (U.S. News and World Report) lul, 1877 yılı Amerikalısından 14 şınin bile burnu kanamadan muhabir piyango idi Fakat. talihin yar tehassislarının ıttifakla banka mü tekrar sehnmıze gelmijtır. Lıbı dün a d l ı Amerikan dergisi, Amerika kilo dah a ağırdır. Boyu da xb san u gemiler de İngilizler tarsfından aktı. 1 yakalandı ve batırıldı... •' ır.izalt rebe sahuından derhal uzaklaştılar. dımıle bu piyangoda «büyük ıkra rekkeresındeki el yazısınm Haupt kendısıle gorusen bir »rkadajımıza 1015 lılar dev olma yoluna girmijlerdır, tım daha yüksektır.» kısilik bir hevet halınde Ağrı dagınd» .gemilerile götürelim dediler: giden * * * miye» polise isabet etti. mann'a aıd olmadığını kabul etme Nuhun gemısıni arıvacaklarını ve bu diyor. Artık himaye edeceği ticaret geBu istatstiklerı nasıl hazırlauılv •ukun nııktarı az oldu .. Malzeme hususta umıdvar nlduğunu söylemisür. Halbuki tngılız kruvazorleri. or milerinin hepsımn de batmls, olması Son 80 yıl içinde gözle gd^ulür lardır? Bilhas^a Yale ünıversitesını joturmek için tekmıl I'O.IM >ıayl Talıhin yardımı şu yolda oldu: leridır (T.S.) ele almışlar. Bu üniversiteye p 1 alık karardlktan sonra denize açîl dolayısile İtalyan arriralma limana Lındbergh'lerin fidyei necat paratteferber edelım dediler; donanma rerken talebelerin ağırlığı v* boydüar v« düamsnlarını aramağa faaa dönmekten bafVa yaoacak ıs kalni çekmiş olduklan Morgan bankasl gemllerlne verecek matot buıam»ları tesbit edılmektedır Mu.çayp^e adılar. Şans da onlara yaver oldu. madı. Ancak limana gelmesüe ber» yabancı memleketlerde geniş, ;apta dılar. yapıldığı zaman farkma varıımıj ttalyan birliğinı gorjfe uîgfliz tay ber azıedıhp d>\ atnhat*>e verıldo^ İS yapan bir müessese olduğu ıç'n Bu imkânsızhklar karföında, Şiki, yalnız bu üniversıte gencleri areleri keşıf işaretleri vermeğe kas» mevcudunun büyük bir ku* * * ^ 1883 ten 1913 e kadar, ortalama o mali Afrıkaya malzeme gdnderme • muvaffak oldu; gemiler de bu işamını altm karsılığı kaımeler tes>ıl mek belkı de en doğru hareketti retlere nararan yavaş yavta avlarıHimaye ile mukellef olduğu bfrlarak ıki kilo ağırlaçmışlar ve i. buetmekte iHi. Bu vüzrten. Dr ConLâkın Şirralî Afrika harbi kavbHı çuk santım de uzamışlaHır. na yaklaçıyorlardı. Buna muktbil Hği kendi mukadderatına blratop don'un mezarhkta «John» a teslim 1913 yıhndan sonıa bu geiisme ecek olursa, İtilya harb dışı ola talyan denizcileri. başlarına gele uzaklaşan amiralm cezasl, şüphesiz, etmış olduğu 50 bin doların 35 îin daha da şıddetlenmişt.r 30 sene c a k t ı , h e r n e p a h r t ı r » H'MI *A n * u n cek felâketten habersiz olarak, > a idamdır. Adamcağız hakkında yapıdoları bu çeşıd altın karşılıklı kai" ' • > i<n^iğj b r n z i n e < = zarfında ağırlık ve boy mevzu'ahat rahat Şimalî Afrikaya dogru lan tahkıkat da uzun sürdü ve Amelerden ödenmişti. Alelâde nalnnda görülen değişiklikler 1913 ten ne karşıya geçirilmeli idi. İste 9 seyrediyorlar ve gecenin bitmesini miral Privonesi uzun aylar ıstırablı lerde, bu durumun da herhançi bir <n evvelki devreye nazaran bir iiiali kasım 1941 harekâtıru hdzni v > sab'rsızlıkla beklıyoılardı iır sa günler yaşadı. Nihayet hakikat orhususiyeti olmamak icab ederdı. T,i Dünyanın en kuçuk cumhuriyetiMuhakeme bıttıkten sonra, daha fazla olmuştur. Amerikalı ?sr.c zaruret bu idi. O gun. yukanda bah bah olursa, bütün tehlıkeler "alka taya çıktı da, Amiralm şerefi iade nihayet dolar dolardı ve bir tütün nı ve nerede olduğunu biliyor muşerıler kulubelerıne giderek <jyi ler 4 buçuk kilo daha ağırlaşmijlar settiğimiz himaye kuvvetler a îtaledıldr Radar âleti mükemmel olân cürıün. yahud bir bakkalın veya bir sunuz? n.rler. Akşam oldu mu, aralarında ve boylan da 5 santim d^ha art yan konvoyu (6 gemiden m i r e k k b caeı eıbi RomraelV benzin v?tıştirmek eıbi en büyük vazife de basa bir düşman karşısında, bu âlçte kasabin kendısine uzatılan beş ve Bu. Amerıkamn İthaka eyaletınhâkımi) ın ve «suçlu» nun da ou mısjtır. bırlik) denize açıldı. mal k olmadan harbetmek, basit ya on dolarhk kâğıd paranın ı n l de, 200 dönümluk bir saha Jih.'inile bitecekti. lunduğu genc kızlar, güle oyoaya * * * İşte bu gelışme şımdi aynı temâds banknot mu. voksa altın *ar de yayılmış, 27 kulübeden ibaret bir Gecenin saat bir nde. İngiliz ge kdrdöğüşünden ibarettir. yemek yerler. Başlangıçta ttalyanlan memnun po ile devam edıyor diyorlar ve ?!İıği kaıme mı olduğuna baKmnsı İlk adım cumhuriyettir. eden amıller olmadı değıl... Akşam soruyorlar: için hıç bir sebeb yoktu Faıtaı Gencler Cumhuriyetinin kurulm» üzeri Maltayı keşfeden İtalyan tay1319 yaş arasındaki 3encleru«"i dünya vaz yetı birdenbıre altın <aı« Bunun sonu ne olacak?» fıkri, Wılliam George isimli bir Ayareleri, ikı İngılız kruvazörünü limuteşekkıl cumhur yetın butun ııüfilığı kaimelere huçusî bir manıHalen, normal bir Amerikalı ümerıkahnındır. 1891 yılında, New manda gördü: Demek ki: İng lizlefusu. sadece 125 kışıdır. Fakat polıyet veriyordu York Tribune gazetesi, şehirli ço niversite talebesı 179 bc, undadır rin denizde olan İtalyan gemilerinsı. adliyesi, maarıfı, hattâ oir u» ve ağırhgı da 725 kilodur! cuklarl bir kaç hatta muc'cetle <aGerçekten, Roosevelt'ın seçırv Vıpnkası vardır Burası, AmeriAada den haberleri vokru; Rommel'in is*** saba ve köyiere gdnderecek bir kazanma5i, bankaların moıatoryrrrı genc kız ve erkeklenn kendi kendi tedıği benzin kolayca şimalî AfriAmerikalıları günün birinde kaya geçıp tanklara hareket vereprogıamın tatbıkına yaıaım etmı^ilânı. Avrupada Hıtler'in zuhuru lerını ıdare etmek ıçın meyoana tı. 1890 jılında, Wıllıam George, bir (dev) yapacak olan bu >n ö*zt yal cekti. gıbı şümullu hâdıseler "Lındbergh getrıdıklerı bir kaç toplumdan bırıgrupu kendi memleketıne goturdu nız talebeler arasında değıl, fakat vak'ası • nın hemen hemen unutul sıdir. Bılındiği gibı İngiliz askerler Fakat dort sene umıdi kırıkr gibi umumıyetle halk arasında da goze masına gazetelerde bahsi edılmeme Bununla beraber her genc kız ve çarpmaktadır. takal yemektedir. oldu. Yıyecek, içecek herşeyi beaasıne. kısacası. «Esrarı çozulemıven delıkanlı Gencler Cumhurıyetine • • # va elde eden çocuklar, işı busbutün Kız mektebleri de ıstatısükler hacınayetlerden bir daha» mahıvetı kabul edılmiyor. Her talıb ancak serserıliğe vurmuşlardı. Böyle bir durumun hasıl olmt zırlamışlardır. Bunlar ia. Ame;ni almasına sebebıyet vermışti Ne başında 23 senelık fi'li oır dırektöBunun uzeruıe Wılbam şu ka kalı kızların boylarında ve ağır sında hayat sevıyesuıin yük«eliLİ5 garıbdır ki gene bu çeşıd bir hâJı run bulunduğu meclisın kararile rara vardı: «Hiç bir şey bedava ol lığında artma olduğunu ve bunun olması kat'i rolü oynamıştır 195. se bılvasıta esrarın çozulmesıne gırebıliyor. Muracaatçıların alınnormal bir tempo ile de^am etti yılında Amerikalı işçi, 30 yı! evmamab.dır » yardım ettı Tktısadi buhranın .ıd masında gözönünde tutulan mesele Komşulardan çocuklar için elbise ğinı söylüyorlar Kız Kolejlermdo vel ne nazaran iki defa daha fazla deri Bır.eşik Amer kanın altın •>'ok şudur: «Gencler Cumhuriyeti bu Gencler Cumhuriyeti fikrinin geldığı zaman. onla.dan sadece ça ki talebelerde artış ortaiama ola ekmek, pıliç, süt, 3 defa daha fazla larını gunbegun ernmekte ıdı Bu kıza veya delıkanhya yardım edebiportakal ve domates alabılmekte sahibi WiUiam Georre hşan çocukların istıfade edebilece rak 3 ile 4 santimetre im'ş! na b'r care olaıak Roo evelt huku lır mi?» Bir şey daha var: Talib, Neden boyle bir gelışme vukua dir. ğini haber verdi. Bir kaç çocuk çametı ani ve cesaretli bir kaıarla kendi rızasıle hareket edecektir! hak eder. Çiftlik âletleri. makine Fakat en mühim «ihtilâl» ; k'nc altın e=aaınden ayrılıverdı Bu ka Buraya gclen gencler, hayata in tamir eden taJebelerüı sayısı az de lışarak elbise aldı. Çalışmıyan ha gelmektedir? Eksperlere gore, Amerıkıh.iın al cıhan harbi esnasında vukua gei şarılar da elbıseleri çaldılar. rarın netıcesı olarak. altın karşılığı tıbakta guçlük çeken kimselerdir. ğildir. Ameruiai George, çocuklara suçluyu oul dığı gıda bunda esas ro\ü oyna mıştir. Harb sırasında kaımeleıın 1 mayıs 1933 tarihıne Bazıiarı. ailelerının cehaletı yuzunKızlar da, erkekler gıbi çalışarak z malarmı ve gereken cezayl verme maktadır. Amerıkada glda mtvzuuı eksperler, askere daha % gıda il kadar bankslarda değıştırılmes ge den sıkıntı çekenler; bazıiarı da, o para kazanmaktadırlar. iazıları aşda bir «ihtilâl» yapılmış olduğu gi2 daha fazla kuvvet vermerun yolla rekmekte ıdı Bu tarihten sonra el kula gıtmemek için ailelerine kaia çılık eder; bazılan da çamaşır yıkar. lerini bıldirdı Boylece, çalışlp, ıcarını araştırmışlar ve bu nedefî d zanma ve hakkını konıma prensıp lenmemektedir. de kalan kaimeler bir çeçid «dam tutanlardır. dikiş diker. Şimdi Amerikalı daha faz'a gıda varmışlardı. Harbden sonra m:l lerini aşılamış oldu. galı paıa» olmakta ıdı. (1). Bu vaHer pazartesi günü öğleden sonGencler Cumhuriyetinde her eGeorge. bir sene bir grup çocuk almıyor. Fakat tldığı gıda .ı.uva yonlarca Amerikalı bu yeni sij'.em zıvet karşışında polıs bankalara (mahkeme) valetten talebe kabul edilir ve se ra, jimnastıkhanede yükseltil Bidaya alısmış bulunujorıarâı B' la ugTaşsa, sene sonunda hepsini zenelendirılmiş, kalitesi gon^ermıs oMııeu tan ımı yeniledi çım sırasında malî durum, din ve toplanır. Hâkim rolunü yapan genc çalışkan insanlar haüne getıreceŞi mıştır Amerıkahy! gunün ır.nöe gıda, vitamin bakımından bilhass: ve fıd\eı npcat parasının büyuk b r kız veya delikanh üzerinde siyah ırk gozetılmez. dev yapacak olan da budur. divor gayet zengindir. kısmmın altın kaımeleıınden mucübbe olduğu halde, yerine ilerler ne inanıyordu. İlk malî imkânı sl lar. Yemek tabağında vukua gclen ih Bir talebenin senelik masrafı de eder etmez, 1895 yılında 5 çotesekkıl olduğu hususuna dıkkat ken sükut son haddini bulur. Me1954 yılında her Amerikalı, 192' tilâli, mutfakU da ihtilâl takib et çektı Eana ragmen. kararın alın 9000 T L dır ve vasatî devam müd selâ, şehirden kaçan bir kız mu cukla işe gırişti ve başardı. William George, «Gencler Cum yıllna nazaran 6 kılo daha fazla t miştır. d'ğ' n' an ifT' ile Hauptmsnnın deti bir buçuk senedir. Bu parayı hakeme ediliyor, farzedelım. Bundan 30 sene evvel, dört Kihuriveti . nin muvaffak o'r'uğ'nu yemiştır. Fakat yemeklerınde dah te\kf eHıH'ği mayıs 1934' e kadar pek az ebeveyn ödıyebılmektedır. Hâkim sert bir sesle: gorerek öldü Altmış senedir ana fazla madenî tuz ve vitamm bu şiyi beslemek mecburiyetınde olan 5, 10 ve 20 dolarlık olmak uzere Ekserıyetle masrafın yarısınl, genci Niçin buna teşebbüs ettin? dı prensıp'.ere saaık kal.narak, onun lunmaktadır. Bu da hazmı kolay bir Amerikalı kadın, mutfağında 4 teşv k eden muessese, diğer yarısını takrıben 1000 aolar hiç bir tarafta da 4000 azadan mürekkeb Gencler ye sorar. Sen burada olmahsın ve kurduğu tcknik inkışaf etirılmiştir. laştırmaktadır. Şımdıkı gıdası, 30 buçuk saat kalıyordu. Şımdi ıse c'ıkkat nazannı çekmeden tedavulburaya lâzımsın. Sakın unutma. Currhumetı Cemıyetı öder. Gencler Cumhuriyetinin gayesi, sene evvelıne nazaran yu^de 15 hazır yemekler sayesinde bir ouçuk den kaldırılmak uzere Malıve VeHerkes. haftada 38 saat çalışlr ve Kendinden kaçamazsm. Eğer bir ivi vatandas yetıştırmektir. İstatis nisbetinde daha fazla kaisıyum, yüı saat içinde 4 kişiyi de doyuraüLekâietme kadar ulaşmlş, ancak oramüşkülün varsa, bunu kaldığın evin tıkler bursdan vetıjenlerin vü?<1e de 15 nisbetinde daha fazla demır. cek yemekleri hazırlamaktadır. da bunlgrın fıdveı necat parası ol ders gdrur. Vasatî bir talebenin Zıraat sahasındaki inkişai da ro1 haftahk kazancı 45 T. L. dir. Talebe, sahibine açıkla. 90 rnın iyi insan olarak iş gördü yüzde bes. nisbetinde daha f^zla C d"ğu t=;bıt eâ Imıçtır. bu miktarın bir kısmını şahsî mısğunü gösterrrektedır. Mezunlar a vitamini. yüzde 22 nı?betinHe J ana ovnamıstır. 1940 yılında bir KmtGenc kız mendilile gozlerini siANANAS LİFLERİNDEN ELBİSE: Ingüteredeki Fılipin BjüBu arada, paıa değiştrme müh raflarına öder, ayrıca gelir vergısi ler. Hâkim onun cevab vermeyiş rasmda bir pulıtzar, iki akademi fazla B vitamini ıhtıva etmekteıır. rıkan ineği ortaiama olarak senede let.nm on çunu 30 nıan 19'P Je. verır. Gelır vergisı yuzde 10 dur. üzerıne devam eder: mukâfatı kazanan genc ve 4 belediAmerıkalının aldığı gıdada. mık ikı ton sut veriyordu. Şimdı ise yük Elçisi Marıa Gerero ve eşinin Elçilık binasında kutlanfin NesvYoık'takı Federal Reserve Cumhurıvette bulunduğu müddetçe, Eğer, bir kere daha kaçacak ye reisı. on. on ikı öğretmen, avu tar ıtıbarıle artış nerede kaydedıl ıki buçuk ton süt veriyor: Onümuz istıklâl günunde giydıkleri ananas lıflermden yapılmış rıilli Bdnk a selen birvsi, fcendı el ya hıc bir talebe. akrabalarından para olursan, seni vatandaşlık hakların kat, mühendıs vardır. Cumhuriyet, mıştir? Domates, portakal ve don deki senelerde Amerikan ıneklerı elbiseler büyük alâka uyandırmıstır. Butun İngihz gazjtelöri, zioi ile doldurmuş jlduğu tahvil rr.ü kabul edemez. Kendi kendisini i dan ıskat etmek zorunda kahrım. yetıştirdiği sanatkârlarla da Çok durmayı daha fazla yedıği tesbit de yağlanacak, irileşecek ve aaha ananas liflerinden yapılan bu elbiselerden bahsetmektedırler. zekkere^ini vezneye uzaidıak 298(1 dare etmek zorundadır. edılmistir. Şimai Amerikalı, M yıl fazla süt ile daha iyi et verecekOkul ve ış sicilin iyi. Şimdilik seni gurur duymaktadır. Yukarıdaki resimde Filipin Elçisi ile e$i alâka uyandıran elbitır, diyorlar! dolarlık ka meyi aynı rrıktar«.n< Gencler Cumhurıveti vatandaşla affediyorum ve 20 T. L. ceza veriiaha İşte dünyanın en küçük Cumhu evveüne nazaran ikı defa banknotla değıştirmu; ve ç.isıp g,ıt rmdan her biri, kazandığı parayı yorum. Hâmi S. seleri ile görülmektedirler. fazla dondurma, domates ve porriyetinin, ınanılmıyacak hıkâyen. atile verileıt (idyei necat paraları nasıl yakalanmağa başlandı? Yazan: Tevfik Sadollah Asrın En Büvük Gnayeti Akdenizde tarihi n kordoguşu Yazan: A. Büyük Tugrul DenixcUih Bahisieri: Lâmba Banyosu TECESSUSLER Amerikalılar inanılmaz şekilde boy atıyorlar Nüfusu yalnız 125 kişiden ibaret olan dünyanın en küçük Cumhuriyeti v markaya bilhassa dikkat ediniz... • • % . • • • . . . . . . . • ' . olmadığını Alfh&ınız miistahzarın bizzat kuntrul ediniz. Kutunun üzeriudeki GRİPİN markasıaı ısrarla arayınız. Sıhhat n içtlmıt nuavMwt 'VeMtttinin mmt rvhtattnı haizdlr BÜTÜN AĞRILARA KARŞ1 4 SAAT ARA İLE GÜNDE 3 ADET ALINABİLİR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog