Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

vmu 7 lemmuz StMKNON Resimfi Romanımız SU ADAM riO OF&'l "GİZLİ DEFİ\E,, İSTANBUL 11.» Açıhl ve projTam UM ö f ! e konseri 13 00 Saz eser'.eri; «alanUf Sadl Ifilay, Izzeddin ökte. Yorgo Bacanos, TJ1»1 Erfun«r 13 ü $arkılar: Radlf» Ert*n 13.45 Haberler 14 00 Dan» müziğ ve haflf melodller (Pl) 1430 Beraber jarkılar; çalanlar: Sadl Ijılay. İzzedm ökte. Flkret Kutluf, Cüneyd Orhon 15 00 Kapanı» * H.S7 AçıHı vt proeram 17.001 Opera konteri 17 JO Hattkı Derman fasıl heyeti 18 10 Kayıb mektubları 1815 Akşam melodilerl 19 00 Şarkılar: Mürşıd» 8 e n « 19 20 Korufma 1930 Gıtar kuarteti 19 45 Haberler 20 00 Saz eserîeri ı Erguner ve arkadaşlanl 20 15 Radyo Gazetcsl 20 J0 Radvo tiyatrocu: Kumbara 21 30 Şarkılar: Alâeddin Yava'ça 22 00 Melodi kervanı 22 30 Suprano Selrr.a Sertesen 22 4S Dans müzijl 23 15 Haberler Î3 30 Program 23 33 Günümüzün melodilerl 24.00 Kapanıf. ünnılik • Alevılik Okuyuculanmız, mezhebler arasında tefrik» yaratanlar mevcud olduğu etrafmda Diyanet lflerinin dikkatini tekrar çekiyor. Alâka bekliyorlar PROF NİMBUS'un MA( ERAHR1: RESİMLİ RÖİÂNÎMIZ Bir Doktorun Nacerası «ınn SOUBtHAN Cevır» HUN'ı r 1 Yemekfen sonra tekrar Dr Delpeş'e ııgravarak eanımı ııkan bır hasta hakkında goruvum. Adam, bcş eunden beri gripli idı. Fakat ayni zamanda sol elinde bir leke pevda olmuitu. Onbes Sün evvel elini kedı tırmalamn • O ıtrada »Ue domuı.sucuğu yapmakU.imig. 2 Dr. Delpeş dedi ki: «Ked'den süphelenmeniz ıs»bet.. ıma junu unuimayın Kedı her halde domuz derisine tırnak atmıstı.. Adamın elindeki leke ondan ileri geU . . serom yapın.ı 3 Sörü Dr. R'ko'va getirerek söyle devam etti:, «O gündenberi hep dostuııuz Dr. Riko'yu düsünüyorum. //Tvs'ien ceıtretıni kavbettığini de »nhyorum. Fakat dojv ru mu'' Bu ko> lerin duktora o kadar ihtiyacı var ki...» \\ 4 Ertesi sabah Perak noteri Albesar'ın vukarı çık, tıâ'.nı jgordüm. Evveîâ noterin doktoru sırf zivaret ve hatırı nı ssr'r.ak icin seid'ğini sandım. Fakat övle defilmiş. D l ' pes vas ; etnamesini yazmıj... var> 1 hakkı' >*|nız gazetemiM aıddir. Kadıköy SÜREYYA Sinem.ımda İKİ BÜYÜK FİLM BİRDEN 1 CASUSLAR KAMPI (Oriiinal) «Stalag 17* Y/İLUAM HOLDEN DON 2 A P * AR KRALI (Renkli) «His Majesty OKeefe» f TAYLOR LAhCASTER JOAN RicE ^mmı Diyanet İşleri Reisliği neden eevab verm'yor? 24 nisan 1955 tarihli Cumhuriyet gazeteâinln «Okujiicularla Başbaşa» sütununda, Sarıkamıştaki bir din adamının tefrikacılık yaptığını yazjnışUm. Bir malın fiatını takdir ederken o malın o 9eneki bolDiyanet İşleri Reisüği, o y»zıya. luk ve yokluüunu goz önüne almak kaca mal olduğunu bir türlü cevab verip umuml afkitesbit etmek ve bunun üzerinden müstahsile yetecek bir rı aydınlatmadı. kâr bırakılıp bırakılrnadığını dü^ünmek icabeder. ANKARA Burada üfi jık »yırmalıyız: Halbuki İstanbul Beledijesinin istihsâl bölgelerl ile temas 6 28 Acıhl ve program 8 30 Kar1 «Evet tefrikacıydı. tefrikaetmeden aldığı kararla İstanbulda fiat ayarlaması, sadece raa ubah muziğı (Pl.) T00 Harry mustehliki düşünüp müstahsili hiçe saymaktan başka bir Horück orkes rası çalıyor (Pl.) cıUğı tesbit edildi ve halkı birbi715 Hafif melodıler (Pl.) 7 4» Ha rme dıişürmek amacını güttügünsey değildir. ber'.tr R 00 Saı eserleri ve turkuler den tahtı muhakemeye ahnması için Sayın Vali Fahrettin Kerim Gökay «Alınan karar sadece (Pl.) ».30 Şarkı ve dans (Pl.) lüzum'ıU tedbır alın&ı», densin.. Yok 9 00 Kapanıj. kabzımal için zararhdır» diyor. Hayırlı olsun kararın Deeğer, tefrikacı değıldiyse, gene ceğırmendere ve havalisi ile i$ yapan kabzimallarla katiyyen • vabında «Hayır, böyle bir tefrikacı alâkası voktur. 1158 Açıhş ve proçram 12 00 ftSle •nu7iıg (Pl ) 12.10 Sadl Hossesten a"am mevcud değildir, o yan ası! Bu Kabzimallar. malı bizden alıp kendi hesaplarına değil keyfiyeti şarkılar 13 00 Haberler 13 15 Do ve e3astan ârıdir» diye ucuz. pahalı bizım hesabımıza satıp sandık başında muayyen rıs Day ve Danny Haye aoyluyor (Pl ) kısa bır zamanda umurai e£kâra arbir ücret alırlar. yani bir mal bedava da satılmıj olsa kabzi 13 30 Salon orkestralarından melo zctmel.ydi... Dun Hahcde Taşkızak tersan«'n<1e Ist Boruıının i, 7 1955 fıatları dller (Pl ) 14 00 Yenl seslerden 5armal gene ücretini alır. Bu sebeple hesapsız konulan nark mutarl Soızu zıyafeti verilmıstir. VaztYoksa Diyanet İşleri Reisliği bu kı!ar 14 30 Mar.hattan müziklerl ın ziyanı dogrudan doğruya mustahsiiedir. feli >e emekll Amirallerrnız. yüksek 1 SterliD <*< • « * mem'.eket için en buyük tehl'.ke teş (Pl.) 15 00 Bagla:.ıa takımından rutbelı »ubavlar ve davetlüer TaskıHalde temin edilen serbest satış yerleri de bizim fikrimiz 100 Dolar 280 30 280 30 oyun havaiarı 15.3u Müzik (Pl.) kii eden kara mikrobların üremesine r«k tesra^es nde çalışan tekrik ve 1dallH) ı taııııt frangı eMıiıft ce, daha ziyade birkac madrabazın ijine yarıyacaktır. Çünkü 16 00 Kapanıj. göz mü yumu; or? Neden Uin biran lecl perıonel bır a' .da yemek yemifl1 U Uf« U «»«* hakikaten müstahsil olan bir vatandas bağda bahçede isini bı îerdir. Y=melct»n tonra 101 alan T.| ^ evvel halli cıhetini ihtiyar etmi* ıcx> lıvıgrt rrangı MUJMU3 kızak Hersez r'abr.kaiarı Ger.el Murakarak oraya kadar satıg yapmağa gelemez, gelse de pek 16 58 A ç i h | ve program 17 00! yor? Eîbet bunun bir sebebi var100 riorın (3 66 4UI3 W(4lı curu Yıksek \I.ıh = pd:s Albav Ka/.ım | Meşhur senfoniler (Pl.l 17 45 Nuçok sebeple istifadeli satıj yapamaz. UK> Bclcıka rrangı 560S Hr f Ayni aâamın «Alevilerin mallarını Ögel m safirleri ıe âmlamış ve bu se' rfridın Çamlıdağdan rırkuler 18 00 100 Dranım »S34SISS4 Müstahsilden araya kimse girmeden tek elden mal alnekl kuzu gıınunun fabrıka mudurıu1 Ordu saati 18 30 Ince^nz: Vedla Tunç çaım, kesin. beraber yiyeiim, günahı 1(HJ v'eKotıo Kuı 18 (U> «ı J» MK? mak ancak istihsâl bölgelerinden mübayaa etmekle mümgı.nce çahşanlara verıleceic armaijnın çekıç ıdaresınde 19 00 Haberler bana şevabı ize .. Alevılerden kız 100 IIVK, fcu: a* U &Oi4 12 M da tevzıne vesıle teşkıl edeceğınl. bu 19.15 Tarlhten b!r yaprak 19 20 Cev almaym, Alevilere kız kün olur. vermeyin» armaganlardan bırin:n fabrıka çalıç rlve Ceyhundan tarkılar 19 45 Dintt S H A M Vt 1 A M V U A 1 meallı ve »ekiz kişinin imzasınl taKısaca aîınan karar bu halile sadece bizim ziyanımızamaları lçın faydalı teküf yapanUr| Ahlâki musahabe 19 55 Takflrn fArlVUAl dır. Göz taşının yüzde yüz elli. gübrenin yüzde yüz i$çi gün % I arasından ıkı kışıye. dts^rının de tn 2« 00 Umur Parstan melodüer 20 15 jıyan 14 5 955 tarihli Sarıkamiîtan az on sene emejt vertnı; ısçıje verıle Hadyo Gazetesl 20.30 Sevım Çağls gelen d.lekçe ne oldu? deliklerinin yüzde yüz bir artıs kaydettiği bir senede en Sıv«s Erturum 27 Z0.SO cee ni soytemıştsr yarijn sarkılar 21 00 Serbest ssat Bu memlekette, 10 milyon» yakın sıkışık vaziyette olan müstahsile hesapsız olarak yüklenDemıryolu I 21.30 Bundan sonra Milli Mıidafaa Vekâ1 21 30 Beethoven: 12 varya^von (Pl ) Alevi var. Alevi ile SSünniyi birmek insaflı bir hareket değildir. I»41 Uernırvolu O ' ' 2145 Spor Gazetesi 22 00 Ope'a Ie ı Deniz K'ivvetleri Teknk Muşavlri , Demiryolu III 21.30 Naim Bavar »vtnlpr saatl ( P l ) 22 45 Haberler birine din kisvesi altında düşer Amıral Cevad Taiu tarafından. buyuk Mıllı Mi'dafa l 21 10 2100 Buyuk artistler (Pl ) 2.130 mek istiyen bir şahu acaba geriye De|lrmendere Kuru çeşme cad. No: S pakttler içlndeki hedlyeler dagıtılrmfMilli Mudafa» II 20 30 Dnns orkestral.irı geçıdi (Pl ) 24 00 Türkiye diye bir menıleketin kaltır Bu paketler gunıın en kıymetll Milli Mud»i»â III 20 60 Kapanif. masını jster mi? Ve böyle bir şahhedıypsı olan çeşidü erzakı ihtıva t t ! Mılli Mudafaa IV 20 80 mek'e ıdı Denız Kuvvetleri Komutanı I sın hâlâ vazifede kalması ne deSivas cer atölyesinde 700 «O inşaat imar plânma Ziraat Bankaıı 1 2u 80 Korarrrral Sadık Altuncan. vazifesi mektir? Ziraat Bankaıı II 105 00* dolayıtılt getemed'fım b'ldirmtj ve seküsur işçi ikramiyeden uygundur» Diyanet İşleri ReUliğinin bu noklâmlarını fondermij'ır. IAHVILAI "Bizim sokak, çıkmaz sokak oltaları avdınlatmasınl istiyorum. mahrum kalmış 1941 Demıryolu VI 99 80 Hcdiyelcri alan fabrilca •m> lMİnln Hüseyin Akdoğan Ön Ce du » başlıklı yazı hakkında Eminönü Kalkınma 1 »»10 eksensi uçları «ğarmış, bellerı buküiSivas cer atölyesinde, temettü ık Kaikınmı II •8 00 muş Tıırk aonann^asına mensub gomıbeoı, Ozanlar sokak No. 78 Kaymakamiığından: ramiyesi alamıyan işçilerderı Ü Ç 1 2 3 4 5 I 1 H Kaklınma 111 llll 1KI lere ke«er ve çekıç sallamakia onuır oBahıs mevzuu Sultanahmed Ak imzalı şöyle bir mektub aldık: Armara 1948 ııtıkra?] I »9 M) i geçırmış k m«e!erdi. Toplantı muhL*''f bıyık caddesi ve Amiral Tafdil so1948 ıstitcrszı II cŞeker bayrammdan önce demır' temııller, eğlencelerle aksama kadar de98 50 kakları köşesinde yapılmakta olan Çok imzalı bir mektub 194» TnhvıM vam etmiftır 10ı 40 • yol işçilerine bir kısmı avans olainşaat 114955 gün ve 6/15 a/ılı rak dağıtılan temettü ikramiyesl, Sarıkamif koylennin birinden % a > A1ZLI 1 AH V II Bir taksiyi kaçıran dört çok imzalı bir mektub aldık. Ora ruhsatla imar plânma uygun bir bir sene içinde bir tek cezası bulu1938 Tahvili 23 10 arkadaş yakalaudı caki saiâhiyetli b.r din adamının jekilde yapılmakta olduğu, ar.« hu nan işçılere verilmedi. fkramiyeli Müdafaa 24 10 Erol Atasay, Erdoğan Tamsen. Evüb tkramiyıei D Yolu TV 100 0(1 mezhebler arasında tefrika yarı**» dudlan. Tapu Fen Amirliği ve İmar Dahilî talimatnamemiz h'jkı'r^'eSabri Gülek vt Burhan Gulek ııilarınIkramiyell D. Ynlu V 109 50 | da 4 arkatraş. Eyubde Ojkçı!«rJa Bağınran, halkı birbirine katmak \s müdurlüğü rev.zyon jubesmce tes rince vazifesine beş dakika geç ka 1951 Tahvili 1U; = 0 1 bahaydarcamıi sokağında 8 nu.Tıarall > bit edilmiştir.» tedığınden çikâyet ediliyor. Mektub lan bir işçi (tehirli) bir saat IZIIMZ 19.Î3 Tahvıii 10! 85 evin önünde durar. Mehmed Blngole ald O) matbaamızda mahfuzdur. Tahkikat kabul edilir ve bu suçu içın ccıa 1315 Am.ırtftman 100 70 I 1111» pltkalı Uksivl kacırniı;!arsa da Çarşıkapıda trafik Z'r,»t Bank?sı III 100 60 icab ettiğı takdirde gonderilecektir. ahr. ' zabıta memıırları Urafından ytkalanaZıranl Bankası IV 100 OS • I rak Adlıyeya verilmiflerdlr. Bir sene içinde vazifesine bir tle« mcmurlan var Zıraat Bankaıı V 100 30 Lâstik tevziatı derhal fa beş dakika geç ge'.en biz is^'er Zıraat Bankası VI 103 45 «ıKaza meydanı» başlıklı yazı hak daha buna benzer nice oüften cezaSOU>.\\ S.\(",A: başlamalı kında Tratık müdürlüğünden: % 4 k HAI/.l.l I A H V I I . A L lar yüzünden temettü ikramıy y n 1 Kıvmet.ı halka. 2 İnegmln ÖLÜM t »(ıvlll «Şıkâyct edilen Çarşıkapı Tiyat den istifade edemeyİ5 : mizi nü'arHTlla zevci »irin (Ikl kellme). t Baltık turt» Ikl aydanberi otomobil ve kamyon Z*hra Bütrln eji. Ptrıonal Yüıb«jı»ı rtıemleltetîermden birinde bir şehir. ro caddesinln traınvay yoluna »çı karşıllyoruz. Abdulkadir Suerl* AUy« SUerın baba eahectDLo kwt.jrl.4 Aakari mrrkeı, i»»tJfcie>İae Ticare^ ^VjHğlş.tinj;e jfl Iarı v* •nıekh Albay Muhiddin Sutrl* ele ge«i"en lıkı kelıme) 5 GÜzelhk kondu. Acentaiarda, depolarda ve 4an dört yol »gTip^, devamb olarnk lş kazalannda ölen arkadaşları18100 Merkez Banta«ı N'eaibe Sııerin ağabeyl». 1. Cıhın ve ho;!uk. 6 Alıj verıs Bıltikten sonra 128 00 Garanti Bpnkası H. hattâ gümrük'.erde her çeşid lâstik trafik memuru vazifelendirilmekte mızın adedi haylı kabaııktır. ıi ıeS'jerın ve Di| Tabibi Bulend Sutrln (iste bedrva vcr ^n kı^rnın yarısı. fazla ğımiz, canımız pahasına demıryol dolu Fakat tahsis emri bir türlü dir.» amcası, Kemal ve Ihsan Yucrerm da nemll. 7 Kkl rnrkı»« fcr«di . K P I M I H 132.50 Tnrkltrin kurdugu • • »»4 ••••••••»•••• ••fM idaresine temin ettirdiğimiz Kârın yıları, Erzlnean ttfrafından verilmıyor, tevzıet da bajlamlyor. devletlerdcn b'ı, bir hartin okunusu U Bankası 5 < * cüz î bir kısmı olan temettü ıkrarmLâstiksızîik yüzünrlpn fabrikamız8 M?*ÖJ t' '"e ':'i!l'*nı'an bır harf Y«pı ve Kredi BankaM B 15 Ü5 MEHMED NURÎ SÛER bir hayvan vavrusu Akbark T *, o 1 INi >ıo yesinden (sene içinde l ir ;ek ^eza da ku'ıiarıdığımız kamyonlarımız Hakkın rahmetıne kavusrrustur. CenaSnsv! Kaücınma Ba 107 00 almamız sebebile) istifade edemjz« muattal kaldı. Bu hale son verilmezesi 1/1 955 persembe gunu ŞthzadebaK'tar Çımrtoo İ51lü 1 FanıhPTin minirik (orunu. 2 sek. bu ne dereceye kadar doğm şındakı evınden almarak Beyazıd Ca Yııı y'nri dakıka I ıkı kelime). 3 sini ve ijierımizin korunmasını rica Sarlt deŞirmenleri 43 50 mınde oğle namazı kılındıktan sonra Bır dı.: ivi bılmek 'çm ond^n bir ço ederiz. olur? T irfi^t Bjnka? ı N 5S 00 Edirnekapı Şehidli|ıne defntdllecektir. Yalnız Sıvas cer atöly de ou ^unu öğrenrr.pk gerektir, tenbeMerin Hüviyet mahfuzdur • ' A l'l JVîevIâ rahmet eylıye. uzerire ıın îerdiklerı 4 Zalimlefln ikramiyeden istifade edcmiyen vedl Her namuslu vatandaş (11 L'fılaı hıç vlcdan azabı duymadan yaptıkları yüz küsur işçi vardır. Diper arKaDevlet li«e imtihanlanna (11 kılo altın ııtK ben de beş nüfuslu ailemi g e * iço^ıılı. 5 Tersi bır emirdir, gokle daşlarımız yuvalannda bu ikramiye yerın blrleşîr gjbi gorunduğu yerler cıncirmek üzere Kadıköyde,^ MIV^SADA HOV1ZI EH haricden girenler müşkül ile bir çok mübrem ihtıyaclarınl t e Kumlukta, görünmiyen bir nokf Sterlin efektif 20UOJI00 Tamarr.en müceddet komple Pi (eski ı,«ul çoğuM 6 Bırinin arkamin etme sevincini paylaşırlarkpn, 'ırdatı kınjsı.nu k??ma hareketl 7 durumda kaldılar Fransi7 Fr ( HVIOI 2(100 tada sıhhî jartları haiz olarakj rat satılıktır. Moda Denız Kıı İç! bo?, }l«e kiDağı. 8 Bazı bastonhizlerin çoluk çocuğumuz yanında l'urki'h A rı.Bt şoförlere pirzola, köfte, böbrek* lübü kayıkhan»smde Ahıned \<Brn lçlnne bulıımn. bfr çeşid avans. Dnlar N W ne duruma düştüğümüzü takdırle790<!00 Yeni talimatnameye göre okul dıve emsali maddeler pişırerek^. reise müracaat 1 2 3 4 5 6 7 8 Dnalr efektif 770780 riniıe bırakıyoruz. şmdan devlet lise imtihanlarına gisatmakla meşgul ıken. Kadlköy^ t = v ıvre F ranql 1S5190 Malumunuz veçhile, demiryolları a ren bir öğrenci, evvelâ yazlll gireT ' R h İ F İ t | K | B B ceğı imtıhanların sözlülerini sonra Kaymakamhğınca bu işi >" Pf yeni iktisadi devlet teşekkülü olmuş AHDA maktan menedildim. Kuşdili^ Cumhurıyet Ata. bir müessesedir. Daha önceleri herda gene aynı imt ; hanların yazlhlaRİÜfYİ MGM İB f cayırında tekrar çalışmağa baş • 71007125 hangı bir sebeble sene içinde bir rını vermeğe mecbur tutulmaktadır. U Ingi'ız ladım. Fakat burada da bu işi + 740O7450 Plâja, iikeleye, asfalta tek ceza almamız. hiç bir s^'cüde Halbuki yazılı imtibanlar sözlü imGıılden 59SH5990 yapamıyacağım ileri sürülerek^ çok yakın 5 odah ev aceikramiyelerimize tesir etrrezdi. tihanlardan evvel yapılmaktadır. Kulçe 930933 KİUİLİİlSliİNh Kuşdıli karakolunca tezgâhım* (Hüviyet mah*'i7Hur) le satıhktır. Boj teslirı (İmza mahfuzdur) musadere edildi. Halbuki Kadı* j VI O'MİUİZİUİD A R * CEVABIMIZ: Müracaat: Tel 51777 Yüksekkaldırımda serbestçe . köy vapur iskelesi civarmda. ^ y p Devlet lise imtihanlarrndan şikâCi TİBİGİBIÇ EİK mısır pişir cilere varıncaya ka»kumar mı oynanıyor? yetçi saym oku3rucu! Hocan olsam dar bir çok seyyar esnaf yer al^. A | Y | A | L I « V | B Yüksekkahdırmda. tüfek atışı baimtihanlara girmenize vakit kalA R Sinem»*ındî mıştır. Benim işime mâni olun^ zı dükkânların önunde top oyunmadan sizi mektubunuzun üslubmasının sebebini anhyamadimî ları ve nivet usulü ile alenen kuM JİEİTİUİÇİAİĞİI İKİ BÜYÜK FİLM BİRDEN suzluğu yüzünden döndürürd'im. Haksızhğa maruz kaldığıma* mar oynanmakta, bu arada türlü 1 CASUSLAR KAMPI (Orljinal) İmzanın anlaşılması ve .fadenin eminim. Çareme bakılmasmı r i * hilelerle ssfdillerin parası aluıf SATILIKMOTÖR I tashihi pek güç oldu. Evvelâ bir fik «Stalag 17» ca ederım. • maktadır. Dikkati çekeriz. ri on kere tekrarlamadan en kısa WtLLtAM HOLDEN DOS TAYLOR İhsan Akçiçek Yasa J veBUHAR KAZAN1 (Hüviyet mahfuzdur) şekilde yazmasını lutfen öğrenin! cad. No. 82 Kadiköy • 2 Kolejüler Revüsü (Renkli) Biri 38, diğeri 40 beygir Bir kaptan, sefer halinc'eki «She's Wcrking her way Trough College,, takatinde İngiliz mamulâBiraz da âmme menfaatine tı Lister marka çalışır vaVİRGİSİA MAYO ROVALD REGAS Anadolu yakatında trafik gemisini terkedebilir mi? çalışsak nasıl olur? ziyette ıki aded motor ve kontrolu arttınlacak 2~25 boy, 1 10 genişlik 12 28 haziran 1955 salı günü ak^aını L  L E Sinemasında Vapurda garsondan şişe ile »u atmosferlik buhar kazanı Köprüden saat 18.30 da kalkarak rica ettim. Getirdi. İçebilirsen aşkol «Bu ne ıstırab» başlıklı yazı hak Anadolu sahilini takiben Adalara İKt BÜYÜK YERLİ FtlM BİRDEN satılıktır. (Yerinde prova sun Sıcak rru, «cak. Soğuk su bu kında Trafik şubesi müdürlüğün giden vapura 18 50 de Modadan rin yapılabiür ) Taliblerin mü1 KADIN SEVERSE lunmazrruş, arzu edildiği kadar so den: racaatleri. dik. VEpurumuz Bostancı ıîk.' ?s.ne MUZAFFEh TEMA GÜLİSTAN GÜZEY ğuk gazoz varmls. «Kadıköy havalisinde çalışan na yanaştığı vakit. bir karna'ct iskeîeHASAN VARDAR Bu insafeızhk olur mu? Bu zih kil vasıtalarında. bilhassa otobüsler deki poüsi alıp. gemin n îıkc '^ra2 N İ L G Ü N Nebati Yağ Fabrikası niyetten kurtulmak İçin, daha ne ka deki izdihamın önlenmes; Için bu fmda rakı iccn bes. a.'tı . ' I C T J I I Çorlu CÜNEYD GÖKÇER ERİKA REMBERG dar bekleyeceğiz? Biraz da âmmeye rada vazifelı bütün memuriar'nnz yanına getirip (bu efeı. ıi'or r=kı hizmet etmek için çalışsak nasıl o la motörlü ekiplerimize kanunun içiyorla r ) dedi. Operator Uroıoğ Dr H A M R A Sinemaamda lur! Htmen kepsi ekalliyete mensjb harfiyyen takibile her türlü sikAFeyzi Akay Harbiye Çayır yetlerin bertaraf edilmesi ii'isujun bu yolcuların önündert ıakı t.^tsini İKİ BÜYÜK FİLM EİRDEN sokak No. 7 da gerekli talimat verilmıstir. Bu ve mezeleri alan polis DJ ı. r iier1 GJZLİ VAZİFE (Orijrnal) re Tenaııı! Hastal.klsrı td yolda kontrol ve icraatlanna ara den b.r kımm! karakoıa ,a\e: etti. (Top Secrst) MÜTEHASS1S1 Hastane nöbeti işinde lıksız devam etmeleri sağlanm'^tır.» Karakola gitmek için bir sebeb olGalata^arav. Suterazı So ,No 12 CORNEL WÎLDE PHYLLIS THAXTER madığını, Adalarda oturd'.' lanracn uygunsuzluk yok üfur Apt Tel 41436. nat 101? evlerine çok geç kalacaslırım ve Açık kaplar içinde çöp 2 AMANSIZ SAVAŞ (renkli) (HasUnede nöbet meselesi) baçlıaclresleri alarak ker"üIe'T *;rbest (Carson City) bırakanlar ğı altında intişar eden yazı görülbırakmalannı polise söy" \en cu va'Doktor Operator RANDOLPH SCOTT LÜCtLLE NORMAN müştür. tandaşlıra po'.ie haşm muamele e«Bankalar cadaesinin sokak man derek tekrar karakoia gotürmekte Muavinleri buıunan veya ifleri zarası» başlıklı yazı hakkında Te ısrar etti. iübarile gece çalışmalarının gündüz Doğum ve Kadm Hastamesailerine tesir edeceği kanaati ha rriizlik İşleri Müdürlüğünden: Birer kadeh rakı icmek gibi pek lıkları Mütehassısı '•Beyoğlu Kaymakgm ve Belediye 1 yaşındaki çocuğa bakacak tecrübeli bir ecnebi dadı sü edılen mutehassıslarm, hastanebüyük bir suç işlemiş olan DU vaAdres: Fatıh Malta Kınalıaranıyor. Dolgun ücret verilecektir. I ler talimatnarnesinin 245 inci mad şube müdür vekilliğmin. Banka'.ar tandaşları karakola ^ötürm^k ırın zade sokak No. 13 kat 4 desüıin 7 nci fıkrası muc.bince nö caddesinde açık kaplar içın ie soka takvive kuvvetı geldi, polisler ve Müiacaat Isiaııuul ienı Fostahane cadjesi Atabek yafel: 14°36 betten istsnalarının uygun görll ğa çöp bırakanlara kapak yaptırma bekçiler, gemi süvarisini de beranmda Tpm«>lli Han No U Telefon: 36887 dügüne dair Sıhhat Vekâletinin e !arı için tebligat yapıldığı 166955 berlerine alarak, bu adamları, nat'â mirîeri mevcuddur. Bu emir tali gün ve 8028 sayılı yazısındaa öğre beraberlerinöeki el cantalar'nı .!matname hüküır.krine aykırı de nilmiştir.» malarına dahi müsaade etmeden, sü AFŞAROĞLU ğildir. Aynı zamanda bu hastanenin 954 Buik radyo ve hiterli rükliverek ?î!le toksH Varako'ıa idBazı saatler su büyüklüğü bak'mından ehemmiyet Teiefon 42701 tür<3üler. Bmdan ötesini biz görve faaüyetin'n ziyadeliği gözönünde medik. Yalnız bu yolcuların po'iss kesiliyor ama... fiU^TÜZLU HAÜLARIHÖt YR M K IQ* SftTaEfOM KAFiDıR. t A A bulundurularak nöbette kalacak ve kaptana ksrşı gelrr.edik'.erıne hâmütehassısların tıbbî ve cerrahî olY E D i K U L E TIL: (ft4t»>o) 1 2 8 1 8 «Sular akmıyor» başlıklı yazı diseye şahid bütün yolcular gibl Bü'uın ve </*y*n mak üzere iki kısma aynlmasına ve hakkaıda Sular Idaresi müdurlüğon bendeniz de şahidim. Curanurıyel Matuajrıhk r* hergün bu şubelerden iki mütebas den: Polis müdiriyetinden ve DenizCazetecıük rurk Anonırc Şırket) sısın nöbet tutmalaıma daır bu e«Her iki yer de mıntakalarının yollarından bu hâdi=en n tarnfsızlık Ca£a!o|lu Halkevı sokak No 30 41 KALORİFER ve BUHAR' mirde sarahat vardır. un.umî su durumuna bağlı olarak la İ7ahını rica etmeğe gazetenizin KAZANLARI ve BOYLER'e SÂZ1MF NAIH ve ÇOCUKIJVKi Kevfiyetin böylece tavzilıan ıeş gündüzlerı bazı saatlerde su kesil tavas5\ıtunu rica ederim. Yazı ışıerlrv tı leı au İhtiyacı olanlarm Y. Miıh. Orhan Günkut r v ^ m b e p a z a r rini savgı ile rica edeıira. mekte ise de bunun dışında sulanNizameddin KÜDe^te EYoğnrtçu Han: 12 Dr. A. Bayraktar Sıhhat ve nı muntazaman aldıkları tesbit emekli Dsniz Alb?yı He^.beU CEVAü t'PJiMİ BAŞKUT T«lefon: 40024 e müracaatleri. dilmi^tir.» İçtimai Muavenet Miidurü ada. Nark konulmadan önce müstahsilin fikri alınmah BO Taşkızak tersanesinde kuzn günii Au > BULMAC 1 « 1 1 1 1 m 1 • 1 * m •1 ıa • 1 I fi n TI : İşime neden mâni o.duklarını anlıyamadım :n SATIUK ŞARFİ SUADİYEDE î|s||Fl*!Mlulz m s ÇAGLAR ECNEBİ DADI ARANIYOR Hadiye Çapar HALI YIKAMA FABRİKASI Satıltk Otomobil
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog