Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

T Temmuz 1955 CCMHVRtnV O N •I Yortm tedbirler yerttina ile Sofya rmdyoları ne tam tedbirler almak, 2 aralannda bize karşı bir Acele kararlar yerme ihtısasa Şam, (.H.A.) Surıye basını, andlaşma mı akdettiler? son zamanlarda Rusya ve diğer peyk hiirmet edilere'k iyi düşünülBu ay Cenevrede Ruslarla görü memleketlerinde tertib edılmekte Dün akşam her iki rad Stra=burg, 6 (A.P. ) Dokuz domüş kararlar vertnek, 3 yonun spikerleri de Türkiye aley ğu Avrupa memleketinden kaçmış şecek olan Batılı devlet adamlan olan «Sulh Kongre» lerine SurıyeTeknik işlere siyasî şeflertn hinde hemen hemen aynı şekiide olan mültecilerin yaptıkları dört na hitab eden bir karar suretinde den giden heyetlerin masraflarımn kanşmasını önlemek, 4 şunlar istenmektedir: konusmuşlardır. kimler tarafından temin edildıği günlük toplantı sona ermiştir. TopMeffulhyeti müdrik kimseleri 1 Dokuz esir Avrupa memlemeselesini ortaya atarak, ilgili ?ev Kıbrıs mevzuunda takib rrfieri lantı sonunda, Cenevre konferanBakanhklara getirmek, ve miz shaset dolavısile, işi terbive sında dört büyüklerin Sovyet peyk ketinin kurtarılması için müzake relerde bir panik havası yaratmışilh... ilh... suretile.» sizliğe ve küstahlıça dökecek ka ler' meselesini görüşmelerini istiyen reler yapılması ve A\T*upa ile alâ tır. dar sinirlenen Atinahya göre Tür bir karar sureti kabul edilmiştir kalı umumî bir anlaşma için bu Eveeeeet, sevgili Samed, YUGOSLAV HIND GÖRÜŞMELERİ BİTTİ Hindıstan n Anba gazetesi, Sovyet ekonomemleketlerin kurtuluşunun bir kiyenin şimdiki idarecileri İngiiteevet. 1946 da biitütı niyetle Başbakanı Nehru ile Yugoslav Devlet Reisi Mareşal Tito aramisinin bir kriz geçirmekte oldugu şart olarak ileri sürülmesi. Esir Avrupa milletlerı asamblesirenin konrrolu altında imişler. Lon rimiz ve ümidlerimiz böyleydi. sındaki görüşmeler dün sona ermiştir. Bu görüşmeler Adriyasıralarda. muhtelif memleketlerden dranın istediğini yapıyorlarmış. ne» Arnavudluk, Bulgaristan. Çe 2 Doğu Avrupa memleketlerindavet edilen çeşidli delegasyonlaFakat ne dertin? Hey, gidi tik sahillerinde Brioni adasında yapılmakta idi. Yukarıdaki de hür seçimler yapılması. Sofva radvosunun komünist spi koslovakya, Estonya, Macaristan ns Moskova ve peyk memleketleresimde Nehru ile Tito bir arada görülmektedirler 3 Halkın iradesini serbestçe dünya, hey.' D. N. Letonya. Litvanya. Polonya ve Rukeri de bu fikirde! O da atıp turlne yaptığı seyahatler özerınde ifade edebıleceği müessir bir mllruyor. Bulgar da. mevcudiyetimi manyadan delegeler iştirak etmişdikkati çekmektedir. letlerarası kontrolun sağlanması le kat'Vden sinsi faalivetini kös lerdir. El Muhtar gazetesi ise, geçenlertekledik. konsolos sıfatile memtede Helsinki'de aktedilen ve komüketimİ7e gönderdiği casnsu tevkif nist liderleri tarafından tertiplenen ettik dive kendinden geçmiş. Ona «Sulh Severler»'in konferanslanna Hayat arkadaşım Doktor Abdulhak Birbirine girdiler âblar dolablar bakılacak nlursa. dış siyaset mevAdnan Adıvarın. aylardanberi »üren Âblar galib gelince döndüler dolabkatılan Sunyelılerin bu seyahatleri zuunda Türk halk efkânnın ta hastalıîı esnasında meslekdaşlarının Ur nin başta Moskova radyosu tarafın edilmesini istediği yol, simdiki Dün şehrimizde gene bir cinayet ba?ta gelenleri ile ınsan »even jençleKahire 6 (AP) Buyük Britan Beytinde olduğu gibi.. dan ve diğer organlardan istismar Londra. 6 (A P ) Albert Einsrinm gösterdikleri •evgiye; ilk ayları Türk ^kumetinin takib edeeeMişlenmiştir: Saat 17.15 te, Galatada ya bugün. bir Ingilız şilebinin pagecelfn nobetle lâzım gelen tıbbl ve Yani diyecek şudur ki bizim bosği volHan fsrklı imi«! Bu komü tein'in en yakın dostu. İngiliz fi zar günü Akaba korfezi methalin edildiğird, Sovyetlerin bunun muka Necatibey cadde^inde Vitamin lo ınsanî yard:mı yapan Cerrahpaşa has blinde «avuç dolusu» para verdik tanlar zaten rahmeti hesaba katmalozofu Bertrand Russell. büvuk ânîsrin iddialanna sröre Türk idakantasmda garson yardımclsı Ruştanesı Dahilıye Kliniginden Doktor Hristiyan Demokrat Partinin de Mısır sahil bataryalan tarafınrecilpri rorla. Türk halkına rsSmen. limin ölümünden üç ay evvel dün dan topa tutulması hâdısesıni Mısır lerini kaydetmektedir Aynı gaze sol cenah lideri Segni işe başladı tü Sayın ile garson Osman Duran. Ümıd Ergin ve Doktor Sadlk Seçkin». dan zahmetle sulanff v« böyle oJte, bu paraların bilhassa Sovyet ve vaya hitab eden bir mesaj hazırlaboişeviklerin (yanvana Milh icinekmek kesme meselesinden müna son arları. Asab^ye Klımğınden. valnız ması artık normalleşmiştir. Buranezdınde protesto etmiştir. Mısır, de vasama) prensipini baltalıvor mış olduğunu ve bunun cum^rtesi Israılin guney çıkmtısı dolaylanna diğer elçilik ve konsoloshanelerden Roma 6 (R.) Hıristıyan De kaşaya tutuşmuşlardır. Münakaşa gece değü. gunduı dahi. nöbetle bir lara iyi ve modern sulama sistemdakıka yanından ayrılmıyan Doktor temin edildiğini yazmaktadır. bahçe Rünü bir basın toplantısında okularmıs! leri konulmamıştır. konulmamıştır. Zengin g mokrat Partinın sol cenah lideri kısa zamanda kavgaya dönmüş, Ruş Fuad Koksel. Doktor Özean Öktem, leri düşen körfezi abluka altında bulun nacağını bildirmiştir. sahibleri de buna girişmezler. Dede Doktor Rahmi Seyısogluna Cerrahpasa Segni tarafındam kurulan hükutü ekmek bıçağile Osmanı sol ?öğBİ7İ kendilerine ben7etmesinler durmaktadır. Ingılizler Mısıruı böy ha^tanesmm biıtun ser\Tisne; den kalma beygir dolabım muhaiam&t bugun yemin etmıştir. Seg sünden vurmuş*ur. Tarih kitahlarını acsmlar da. tam 83 vaşındaki filozof bu hususta le bir hakka sahib olmadığını beni. harbdenberı altıncı başbakanOsman, kaldırıldığı İlkyardım has Öliımıı munasebetıle hurmetlerlni za ederler. isriklâle sahib oldukları eiinleri şunları sövlemiştir: yan etmektedırler. Geri kalan hastalığa gelince; işte Bu. milletlerarası şöhrete sadır Soelba hükumeti ile şimdik. taresinde ölmüş, katil yakalanm'ş Rektorlpri vasıtasıle gosteren Üniversiaravn dur«unlar. Bakalım bulabileteye Doktor Adnan Adıvarın hayatını bu sene bu hastalık: her ne ise ve Devlet Vekili Dr. eekler mi° B>ri istiklâlini Avnı hib sekiz âlim tarafından imzalanarasında fazla bir fark yoktur. Dış tır. tabutu basında. nesıller boyunca hatır neden ileri geliyorsa her tarab palı efendilerinin müdahalesi ile mış, atom silâhları hakkında bir tşleri Bakam Lıberal Partiden Galanacak bir kudret, realist bir göru?le Mükerrem Sarol ifade eden Doktor Kftzım Ismaıl Gtir mahvetmiş.. kasnaış kavurmuş. (Bieldp pdebiimis. bundan sonra da beyannamedır Beyanname, Eins e^ano Martino'dur Kastamonuda kan ve Islâm Ansıklopedısındeki yara zim bahçedeki dört kok hıyara dade&Uik efendilerin idaresi ı>ltipida tein tarafından hazırlanmıştır ve tıcı ve yasatıcı rolunu tebarüz ettiren hi musallat oldu.. kükürt ektik. BilKastamonu 6 (Hususî) Karademüsfakil (!) vasamış. Dieeri, kâh büyük âlim bunu ölümünden biraz Profesor Besim Darkota. hastalığı es tnem faydasj olacak nu?)E hastalık niz doğu bölgelerinde bir tetkik Carlık Rusvasınin. kâh HitWin. evvel imzalamıştır » nasında bü*un imkânları kullanarak Pfâilann adam almadığı Russel daha fazla izahat vermekhayatını uzatmak ıçm. maddt ve ma tabiatın bir ciivesidir. Çekirge beseyahatinde bulunmak üzere bu kâh Stalin'in emrine iş görmüs. bildiriliyor nevl manasil* muhım olan vakıt ve lâsı, kolera âfeti, hastalık salgınlan şimdi de Kremlin'deki yeni efen ten kaçınmış, fakat karısı «bu besabah Ankaradan hareket etmiş olan bılgilerinl tarfeden Doktor Muzaffer nı insanlar nasü tepeledilerse, topyannamenin herkes için hay?ti e Devlet Vekili Dr. Mükerrem Sarol dilerinin masası! Esad Güchan, İhsan Sukru Aksel. Ni ak mahsullerine ârız olan hastalıkNew York 6 (a.a.) DündenBu kölelik vasfı mı. şîmdi onla hemmiyeti vardır Benim ve sizin ve beraberındeki mebuslarla bir beri New York şehrinde ve civahad Reşad Belger, Necmeddin Rıfat (Bnstarah 1 inci sahifeâe) Yarar. vıllardanberl. hattâ en ktiçük larla da mücadele usulleri vardır. n bize kansi elele yürümeğe sev için olduğu fcibi. bütun diinya in likte saat 12 45 te şehrimize gel rında bir sıcak dalgası esmektadir. mıştır. Öğleden sonra da Adalet hattalığı esnasında. kıj gecelerl dahi Uâcları vardır. Bunlann onlenmesi (Baştarah 1 inci sahijede) kedivor? Onlarla birleşmek, iyi ge sanlan için de çok mühimdir» de mislerdir. Vekâletinde, Adalet Vekili Osman ratağının basına koşan Doktor Rıdvan yareleri vardır. Zannediyorum ki; Plâjlar adam ahnamaktadır. Dün, Merasime, okul öğrenci ve izcile Şevki Çiçekdağ. Ticaret Vekili Sıt Ünara; çinmek irin aynı vasfa sahib ol miştir. Dr Mükerrem Sarol vatandaşlarla Coney Island plâjına 1500 000, RocTürkiyedeki Devlet Ziraat teşkillelerinin söyledıği istiklâl Marşı ile mak lâzım eHiyorsa. biz yokuz. hasbıhaller sırasında, son Makine, Kimya Endüstrisi vaptığı Jone. başlanmış ve müteakıben Okul Mü kı Yırcahnm istirakile bir toplanÖlumii mOnasebetiie, hisierini gazete rinin başlıca vazifelerinden biri de Bilh?ssa nazan dikkatimizi ce zamanlarda memlekette yaratılmak kaway Beach'e 1200 000, tı yapllarak Millî Korunma Kanu vazıları ile, loderile, radyo ile, teldürü Sabri Buyon ve iki öğrenci nuna göre çıkarılacak koordinas grafia telefonla ve cenazesine istirak bodur. Bu mücadeleyi, tıpkı, sıtma, ken nokta. son zamanlarda Sovvet Kurumu, Amerikahlardan istenen ve bazı ıhtiyac maddelerine Beach'e 1.770.000 kişi gitmıştir. trahom mücadeleri gibi zorla yaptır 802 cana mal olan bayram! konuşmalar yapmışlardır. propaeand?'!inın kullandığı bir tamütealük sun'î buhranm hakikatle ı kararlan üzerinde eörüşülmüş suretile ifade eden Doktor Adnanın yeni siparişler aldı Chicago 6 (A.P.) Dört gün Törenden sonra okul mezunlann von kararnameler kaleme alınmış dostlan tanıdıkları ve tanımadıklarına, mak lâzımdır. Çünku bir bahçede biveve «itndi de Yunanhlann kenhiç bir ilgisi olmadıeını ve memleher hanei jeküde teşekkür. kalbımdeki olan hastalık hava ile diğerine d« dilerini kaptırmış nlmalarıdir. SeAnkara. 6 (Telefonla) ıvlakıne. ketimizin ileri bir kaîkınma ham devam eden Amerikan istiklâl bay dan derece alan öğrencilere, okul derin mmneti ve borc hissini ifade ede feçer.. nelerce Moskova radyosundan d>n Kımya Endüstrisi Kurumu, \ TU lesi içinde bulunduğunu kendilerine ramında yollara dökülen Amerr idaresi tarafından hazırlanan hedi tır. Toplantıda Dahiliye Vekâleti tem miyecegimd'en, hepsine bhden. ömürleri yeler, V»li Muavini eliyle verilmiş Bu kurumuş bostanlan görünce ledik: Türk idarecileri faşist imis padakı Amenka sılâhll kuvvîtlari ızah etmiştir. kalılar yol kazaları tarıhinde silcileri ile alâkalı vekâletler tem boyunca memleketin iıuan! ve manevi kendi kendime sordum: Acaba bizreaksîvoner hniş, Türk efkârı u karargâhmdan yeni siparişler almış emeli olarak gelecek nesiller» mUıl Devlet Vekili akşam yemeğini rekor kırmışlardır. Son raporlars trr. sicileri de bulunmuşlardır. Adığıde bu gibi hastalıklarla mücadele mumiveM alevhinde slvaset kul'a tır. Kastamonu Ticaret Odasının misa ?öre bu dbrt gün içinde yol ka Okul birincisi. Resım atölyesin mız malumata göre, yeni kararna olmalanm Allahtan dilerım. Halide Edib Admr teşkilâtı yok mu? Vaktile Ziraat nıvorlarmış! 1953 vılında bu söz Kurum. karsıhklı vardım jroera firi olarak yemiştir. zalannda 405 kişi ölmüştür. Hal den Ali Can bir kol saati. ikinci Tes me, beledivelerin ve vekâletin muVekâletinde ziraî enstitüler kuruller bir tarafa bırakıldı, değisik bir mı tahtmda 2 834 500 dolar tutarınYarın sabah S;noba mütevecci buki millî emniyet konsevi trafik viye mezunu Ziya Ferdi, üçuncü rakabe salâhivetini genişletmekte mustu. Bunlar ziraatimizi fennileflisanla avnı tahrikatı yapmağa ko da bir s parıs alarak ımalâta ba^ja hen Kastamonudan hareket edile kazaları kurbanları sayısının 380 matbaacılık mezunu Melih Alpay ve el koyma hakkmı vermektedir. tirecek etüdler, hazuiarlardı. yuldıılar. Atstürk zamanmda Türk mıştır Makine ve Kimya Endüstrısi cektir. çetin birer dolmakalem almışlardır. olacağını tahmin etmişti. Alâkadarlar, koordinasyon karar Gazetelerde anyorum: siyaseti istiklâline sahib iken şimdi Kurumu namına anlaşmayı imza.aVerilen malumata göre, Enstitü lannm çıkarılması için kSfi sebebBundan başka 250 kişi plâjlarda 1 Bir kadın yüzünden 7 kişi İstaabul Vilâyeti Ziraat müdürnün 1150 öğrencisi vardır ve geçen mı^ olan Rafet Tanyıldız bu muboğularak ölmüştür. 147 kiş* de ler bulunduğunu ve ihtikânn anlüğundea, yahnd Ziraat Vekâletia» Dün de Atinah ^plker icini re kavele neticesinde ve 12 lyhıt tir yaralandı muhtehf kazalara kurban gitmiş ders yılı hariran devresinde 139 öğ cak bu yolla önlenebileceğini söyrenci mezun olmuştur. Mezunlann lemektedirler. kerek CAh. Atatiirk ölmesevdi') de devre içinde takriben 2000 ışçinin (Baştarafı 1 inei tahifede) den, hiç değilse ?u mealde bir taDiyarbakır 6 (Telefonla) Şeh tirr Bunlann mecrauu 802 etmekmis. O nitnpvpvrii hneiinkii ihtilâf çalıştırılacağını söyleıni^Hr. dağıhşı şöyledir: Matbaacılıkdan Nitekim, dün Haymanada bir köy rada kendisini bekâr olarak tanrt mim: rimizin Çanakçı köyü bir kadm yü tedir. lar cıkmardı. Kıbn« da kolavlıkla 28, Tesvıyecilikden 65, Dökümcülük 10 vatandaşın 5 ton b*nzin satın mış ve böylece bir sene müddetle Birleşik Amerika ordusu tara zünden t a | ve sopalarla birbirine e Bu sene sebzelere i n z elan Ham Ttınanistanın olnrdu demeğe eetir fından evvelce Mak.ne ve Kımya den 3, Teknik resimden 7, Mensu aldığı ve bu bv^ini depoladığı tes maceralı bir hayat yaşamıştır. hum Şaralop hastalığına karsı bahgirmiş," neticede 7 kişi ağırca sucatdan 9. Marangozdan 24, Modelci bit edilmiş, Kavaşta bir adamm e Endüstrisi Kurumuna venlmış c ?n rette yaralanmıştır. lında evli bulunan A. nın karısı S çe sahiblerirun falan filân Uâcl kullikden 1 ve Pratikden 2. Yunan gazetelerinl acm, iki mü buna benzer diğer bir sipariş halen lanmalan tavsiye olunur.. bu ilâo vinde 740 paket çav bulunmuştur bundan 15 gün evvel Tireye Tarladan evine gitmekte olan Ozel kısmın teorik derslerini bihim mesele ile karsılasırsınız Bi Kurum atölyelerinde haznlan nıkta Fatma Çiftçi adlı 35 yaşında bir Diğer taraftan Petrol Ofîs nor rek. kocasının çapkınlıklarınduı ha Ziraat müdürlüklerinde (veya Zitiren 21 öğrenci atölyelerde pratik mal olarak çünde 50 ton benzin berdar olmuş ve böylece karıkoca raat Bankası depolarmda) su fiata ri Moskovanın AHnava vakiasma dır. kadın yolda Ahmed İmre adında yapmaktadır. Pratikler ağustos ba verirken dün 90 ton vermiş ve di arasında sık sık kavgalar ohr.ağa satılmaktadır. Bahçelerini korumak 81 ile alâkalı Gazetelır fhminler Son 2 834 500 dolarlık y»m VOn bir köylünün tecavüzüne maruz yırntüvorlar. Rusvadan neler Me tratla Birleşik Amerika >rctu or kalmıştır Kadınm fen,adı üzerine ğer şirketler de verdikleri benzin' başlamıştır. Son olarak dün karı istiyen miistahsillerimİ£e ehemmiWashıngton: 6. (a a > Yüksek smda nihayete erecektır nilmesi lâzım eeldisrinden bahsedî donan kısmının Türkiyeje bir misli arttırmışlardır Bövlece koca arasında çıkan kavçada A yetle tavsiye ederic* r l §" toplanan kövlüler birbirlerine gir mahkeme yargıçlarmdan Tom Clark yorlar. bu vakınlasmart>n istifarte sipanşin yekunu 12 202.554 do.rırı mışlerdıı Neticede 7 kişi yaralan 15 temmuzda San quentin hapishane ihtikâra rajrmen benzin darhğının karısı S. yi bayıltmcaya kadar döv ynilarmı arastınvorlar. Ikinci mii bulmuştur. önüne geçilmiştır. sinin zehirli ga7. hücresinde idamı Bilmiyorum bu hastahklarla bir mıştır. müştür Bitkin bir vazdyette Tirı him mPsel<* de Türk aievhta'lıji! gereken Carvl Chessman'a veni bir memleketin ziraat teşkilâtı meşg«l sağhk evine kaldırılan S. k)asin Sir John Harding Mau Maulara karşı fil Kıbnsı ele eecirememenin vermühlet ızın vernvştir Chessman'm öan davacı olmuş ve A. ük sor olmaz mı? Nihayet bu bir taraftan diiH «askınlık. Yunnnistanı tekrar Moskova 6. (AP) Kremlin, Sov avukatının, davanın veniden görül Diyarbakıra gitti kullanılacak! gusunu müteakıb tevkif idilrr.'stir bir servet, öteyandan rahmet da efenrfi değiştirmeçe sevkedccek mesi hususunda vaptığı talep mah yetler Bırliğı hudutlarını turistık Hâdise Tirede teessürle iarşıia.ı vasıdır. Ankara, 6 (a.a.) İki gündenberi Nairobi: 6. (a.a.) Peter Becore keme tarafından tetkik edilip bir seyahate açmayı kararlaştırmıştır. mimıştır. Bizim ziraat teşkilâtımızın da bo Bueün için muhakkak olan bir şehrimizde bulunan İngiltere Mıl adında bir avcı hükumet makamla karara bağlanıncıva kadar hüküm Rus ıdarecilerinin, yabana seyyah yolda söyliyeceği sözler olduğuna sev varsa. bi7e karşı tahrikierinde letler camiası erkânı harbiyei u rına müracaat ederek Mau Mau çe infaz edılemivecektir. Bu kararın ları, memleketlerini gezmeye teş(Bastaraft 1 tnct sahifeâe) kaniim. Aeaba bizi tenvir etmezler mücadelede sonbahardan önce verilebileceği zan vik etmek üzere büyük bir hamleMnskova radyosunu kenHine ör mumiye reisi Feldmareşal Sir John telerne karşı açılan Avukat bundan bir kaç gün evmi? Harding bu sabah saat 8 de hususî teklif etmışnek nlarak aldıeıdır. Moskova pifiller kullanılmasını ye giriştikleri anlaşılmaktadır. 1 vel Nazilhden îzmıre gelmek için nedılmemektedir Bu hastalıklar nedir? Neden olur? bi simdi o da Atatürkün adını is uçağı ile Ankaradan Diyarbakıra tir. kinci dünya harbinden berı ılk deÖLÜM Bılindiği gibi Chessman tecavüz motbrlü tren bileti aldığını, fakat Nasıl mncadele edilir?. Neden mütismara kalkısıyor. «Atatürk ölme gitmiş ve Esenboğa hava alanmAvcı, Belçika kongosundan getiri teşebbü«ü ve adam kaçırma suçla fa olarak Amerika ve diğer hür hareket saatinde bu trenm seferPakize Baykalm eşi. Halime cadele edilmemiştir?» ^ s«>vdi» rfivnr. Atinanın da. Sofyanın da merasimle uğurlanmıştır. lecek olan ehlileştirilmiş fıllerle çe rından dolayı bundan yedi yıl önce memleketlere mensub turıstler bir âen kaldırılarak 4 saat sonra başka Akdora. Alı Baykal. Salıh Baykal ve Türkinın babaları, Iskender Geç de kalmış olsa bu noktahut da vanıH'klan hir nokta var. Atatecılerin takib edilebileceğini, Bom idama mahkum edilmiş, fakat bir takım Rus şehrinı gezebilecekler bir trenle İzmire gelebildiğıni ileri Para getiren filmler Fıkret Akdoranın kayınbabaaı aydınlatmak gene de faydalıdır. türk sgjr olsavdı. onlann hayalleri bu ormanlarının derinlıklerine dala takım adlî manevralara baş vura dir. Böyle bir gelişme uzun zaman eskı rüccarUrdan Islamzad* sürmekte v° dava dilekçesine şunHollywood 6 (USIS) «Vari rak âsileri bastırmak için bundan gene t»hakkıık ptmez. belki sesleri dan beri beklenilmekteydi. rak bugüne kadar infazı geciktirB FELEK ları ilâve etmektedir: MAHMLT) MÜKERREM ety» dergisine nazaran nisan ayı ba?ka çare olmadığını bildirmiştir bu kadar d> çıkmazdı. meğe muvaffak olmuştu Mevkufi Muayyen tarifeli olduğunu dü~ BAYKAL nın son haftasında en çok para geÖtner Sami COSAR yet: sırasında «idam mahkumlan öğretmeni azarladı diye Hakkın rahmetıne kavusmustur şünerek motörlü trenle seyahat tiren film şunlardır; kısmı, 3455 nolu hücre» adlı eseri Hilton »telinde bir buçuk saat ne Cenazesı 7/7/1955 perşembe günü Washington 6 (AP) Tümgeneral etmeğe karar vermiş ve bahsi ge«Bakir Ormani (Metro intihar eden çocuk! Traktör kazası le şöhret kazanmış olan Chessman George W Read Jr.un güney do Moda Cem sokağındakı evinden elektrikter yandı, ne asansörler çen bileti almış olmakla Devlet GoldwynMayer); «Cennetin Dokaldırılarak Karacaahmeddekl aile Kobe (Japonya) 6 (AP.) A bu ay yeni bir kitab yayınlamakta ğu Avrupa Bolgesindeki müttefik Demiryolları ile bir akid yapmış işliyebildi Bursa 6 (Telefonla) Karaca ğusunda» kabristanına defnedilecektir. Allah (Warner Kardeşler); beyin Beylik köyünde Celil Tezea «Cam Terlik» (MetroGoldwyn sai gazetesine göre. dün Kobe'de 8 dir Bu eserin adı «işkenseyle kara kuvvetleri kumandanlığına ta bulunmaktayım Devlet Demiryolrahmet eylesin. Hilton otehnde dun taat 17.16 im yaşındaki bir mekteb çocuğu, de muhakeme» olacaktır. na aid bir traktör römorkü fazla yin edildiğ bugün Beyaz Saraydan ları bu akdın şartiarını tek taraflı şehir cereyanının arıza vapması yüMayer) ve «İşte Cinerama» (müs miryolu hattı boyunca ilerlerken sürat yüzünden devrılmis ve röbildirilmistir. zünden elektrıkler sonmus ve redek General Kendall veda olarak ıhlâl ederek ve hiç bir mückarşı taraftan gelen bir marşandiz mork içinde bulunan Ahmed isimli takU). ÖLÜM cereyan temin eden ]eneratorler d« Şimdiye kadar Kentucky eyale bir sebeb olmadığı halde 4 saatbir koy!u römorkün altında kalarak Subaylann araç kullanma treninin önünden bililtızam çekil etmek üzere Ankaraya Islimye eşrafından ve Babıseraskeri ışletilememiştir Bu yuzden asansörün tinde kâin Fort Knox üssüne mer ük bir rötarla beni izmire getirHacı Ahmed Beyto oğlu. içinde iki kız saat tam 1910 a kadar derhal nlmüştür. memek suretile intihar etmiştir. but zırhlı kuvvetlere kumanda et miş bulunduğundan o gün Izroir" Hulelasından geliyor Çısh Çocuk hastanesi Çocuk hastalık kapalı kalmı; ve otelm tesısatı iglemes ları yasağı kaldınldı Kendisile hat boyunca yürüyen bir hale gelmiştir. Muşteriler 9 katın mcrAnkara, 6 (aa.) İzmirdeki mekte olan general Read emekliye deki davalanmızı ve müekkille ları mütehassısı Dr. Kenan Aker ve divenmı inıp cıkmağa mecbur kalmıtAnkara, 6 (T.H.A.) Millî M\i arkadasına göre çocuk, tren yakİzınıt Turk Ticaret Bankası Mud'irü sekedilmekte olan Korgeneral Paul rımle olan randevularımı kaçırmadafaa Vekâleti, ıttihaz ettiği oir ka laşırken «ölmek istiyorum, ölmek NATO güney doğu Avrupa kara K Kendell'm yerine geçmektedir. Şadan Akerin babaları. Mubeeeel Akerin lar ve penonelin yemeğl geç verılmit» ma sebeb olarak meslek krediml kayınoeden. Tuğrul ve Enffer. H41e tir Otel idaresi, bu semtta cereyanıa kuvvetleri kumandanı Korgeneral rarla, subaylann araç kuüanma ya istiyorum» diye haykırmıştır. Akerin büyüfcbabaları. mülga Darulfü >ık sık kesılmesmden dolayı elektrik sarsmıştır. Gazeteye göre çocuk, sınıfta 12 Kendall, veda etmek üzer» 8 tem Yugoslav gazetecileri sağını kaldırnuştır. nun Türkir»t »wtitü»» Hafızı kütüb ve ıdaresine şikâyette bulunmuştur. Buna göre Borçlar Kanununun mutercımlıginden emeklı Bay Ittihaz edilen karara göre, bun kadar arkadaşı ile birlikte yaramaz muz cuma sabahı Ankaraya geleRusyaya gidiyorlar dan böyle sivil ehliyetli subay'ar, lık yapıp öğretmeni tarafından a cektir. 41 ve 61 ird maddelerine istinaPoHse hakaret eden bir kadm Belgrad, 6 (A.P.) Belgrad rad den 1 kuruşluk tazminat ile kulHASAN FEVZİ AKER Hava alanında askerî merasimle şehir dahilinde. askerî ehliyetii su zarlandığı için yeise kapılmıştır. tevkif olundu karşılanacak olan Korgeneral, a yosunun bildirdiğine göre, 7 kişi lanılmamış olan motörlü tren bi mübte!» olduiu hastalıktan şlfayab olabaylar da şehir haricinde araç kulArpa ve buğday ,v»ıak Hakkın rahmetine kavuşmuşden müteşekkil Yugoslav gazeteciNigâr Sarıca isminde bir kadın Hayyaretlerini müteakıb aynı gün saat lanabileceklerdir. letinin tutan olan 675 kuruşun m ler heyeti, 13 temmuzda Rusyaya davalıdan tahsil edilerek tarafuna tur Cenazeri ratih Kıztası Sel&met darpasa garında komıser muavını O»» 14.00 te Ankaradan ayrılacaktır. tarlalan yandı apartımanındakı ikametgâhından bugun man Aydına hakaret ettığınden adlıytTicaret Odasına kayıdlı hareket edecektir. Heyet. Sovyet Diyarbakır, 6 (Telefonla) Şeh (7 temmuz 1955) kaldmlarak ögle na ve verilmış ve tevkif olunmuîtur. Unye hükumet konağı verilmesini taleb ederim. Denize nazîr olmıyan tacirlere toptan rimize 33 kilometre mesafede bu Ünye, 6 (a.a.) İnşaatı 230.000 ler Birliğinde iki hafta sürecek bir Enteresan bir mahiyet arsedea mazı Beyazıd Camiinde kılmdıktan sonra EyübdeH makberesine defnedılelunan Pirinçlik nahiyesine bağh liraya mal olan kazamıı hükumet geziye çıkacaktır. davanın duruşmasına yakında ba<* eektir. Mevli rahmet eylesin. mal satılmıyacak Sersink köyünde büyük bir yangın konağı bugün merasimlt hmnete Etna yanardağının indifaı Çelenk gönderilmemesi riea olunur. lanacaktır. Ankara, 6 (T.H.A.) İsletmeler olmuş, arpa ve buğday tarlalan açılmıştır. gittikçe şîddetleniyor Vekâleti Sümerbank Alım ve Satım yanmıştır. Zarar büyüktür. MEVLİD müessesesinden toptan pamuklu ve Bir Yahudi lideri geliyor Bir genc, tren durağuıda Katana: 6 (a.a.) Etna yanar da Dahiliye Vekilinin tetkikleri Çok kıymetli büyügümttı demto yünlü mensucat alan lacırler hakğının indifaı her saat daha şiddetŞ ube m i z New York 6 (A.P.) Amerikan kendisini a*tı Urfa, 6 (a a.) Hudud bölgesin ttteearı kında yeni bir karar ıttihaz etmıglenmektedir. Dağın krateri ıçindeki BAKİ TEZCAN'm Yahudi teşkilâtınm başkanı Dr. Çeşidli tir. Ankara, 6 (Telefonla) Bu sa infilâklar daha sıklaşmış ve daha de bir tetkik gezisine çıkmış olan Mümünun 40 ıncı gününe musadtt 7 İsrail Goldstein, Yugoslavya. TürDahiliye Vekili Dr. Namık Gedik, Buna göre, bundan böyle Ticaret bah şehrimizde Saimekadınla CB da şiddetlenmiştir. teromuz perşembe gttnü lkindi namaAÇILIŞ HEDİYELERİ ve sanayi odasına kayıdlı olmıyan kiye, Yunanistan ve tsraele gitmek beci arasındaki kapalı tren duraDağ durmadan taş kaya parçası beraberindeki zevatla birlikt» bu ıını müteakıb Caddeboatanı Camiinde MevlicBıan Hafız Mecid Sesitacirlere hiç bir suretle toptan mal üzere dün uçakla Romaya hareket ğından geçenler, fed bir manzara ve lav kusmakta, kızıl dumanlar gün saat 11 de Urfaya gelmiştirV E ilihiler Fatibü k»rdesler. duVilâyette ilgililerden vilâyetin « gür, etmiştir. verilmiyecektir. ile karşüaşmışlardır. Sabahın erken 700 metreye kadar yükselmektedir. an Mezarlıklar Müdürluiü Başimamı muml ahvali ve kaçakçıiık duruDr. Goldstein, gideceği memle saatlerinde bir gencin kendisini tren Bu suretle Sümerbank nanaulr FEVKALÂDE Nunet Y*9ilç«y tarfmdM Mevhdl ŞeAmerikan hava grupu mıı hakkında ızahat alan Vskil, saat rlf kıraat edilecektir. lerinin ticaret odasına kavıdh ol ketlerdeki Yahudi cemaati liderle durağına iple asmış obnası, ışlerıhususî ikramiye Keşidesi 17.30 da Ceylânpınar ve Nusaybine S«venlerin v* anm *defil«rln sebne«i yeni başkanı mıyan tacir'.er vasıtasile aUnarak rile görüşeceğini ve bu memleket ne giden bir çok kimseleri nayret rlea ohmur. gitmek üzere Urfadan hareket etkaraborsaya intıkali önlenecek ve l*rde yaşayan Yahudilerin hayat ve heyecana düşürmüştür. Bu fecı Ankara 6 (aa.) MemleketimizTercanTar tle mamullerin hakikî istıhlâK ahible şartlan hakkında bilgi toplayaca hâdise halk tarafından ilgililsre ha deki hizmet müddetini dolduran miştir. Bir hesab açtinnız. rine intikali temin edilmi$ o'acak ğını söylemiştir. ber verilmış, Cumhuriyet Savcısı Amerikan Hava Yardım Grupu Baş25 TEMMUZ tır. ve alâkalıların yaptıklan >ah kanı Tuğgeneral Webster ve aralan Bir kasab, diğer bir kasabı nın kikat sonunda gencin Bandırmah şerefine bugün Hava Kuvvetleri Kasabalarda imar işleri pazartesi günü açüıyor Avni Karabacak olduğu tssbit edil Kumandanlığında bir veda merasiöldürdü Ankara, 6 (a.a.) İller Eankamiştir. mi tertiblemiştir. Bu merasimde İzmir 6 (Telefonla) Dün ak30/Haziran/955 gunü Taksim ?ubemizd« yapılan sınca mayıs ve haziran 1955 aylan Hava Kuvvetleri Kumandanı taraEşekanlarile mücadele Selvilimescid semtinde iki kahususî ikramiye keşidesı talihlilerine bankamız tarafınWi Doçant Doktor içinde 11 kasabanın içme suyu. 5 dan posta ile tebligatta bulunulduğu halde 5.7.955 tarihsab arasında rekabet yüzünden bir Ankara, 6 (TH.A.) Ancıhgın hndan Tuğgeneral Webster ve makasabanın termik ve 3 kasabanın ERTUĞRUL YENEN li Cumhuriyet gazetesinde neşredile#. ikramiye kazanankavga çıkmış ve Hasan Özalgan inkişaf ettirilmesı için Ziraat Ve iyetine birer bröve hediye edilmiş, hidroelektrik tesisleri, 11 kasabaKadın doğam hastalıklan ların isimlerini havi listenin altma bu tebligatın yapılkâletince yeni tedbirler almmıştır kendileri de Hava Kuvvetleri Kuisimli kasab cebinden çıkardığı nın içme suyu projelerı ve 10 <:rm mutebassısı. Muayeneha dığını bildiren ibare yazılmamıştır. Tebligata aid ibareBu tedbirler cümlesınden »lmak mandanına mukabeleten bir gümüş elektrik projesi, 10 kasabanın aa bıçak ile Ah Fıçıcıyı ağır surette nesinı Tştiklâl caddesinden nin mevzubahis liste ile birlikte mütalâa edilmesi lâzım üzere eşekarıları ile mücade'e şıd kupa hedive etmislerdir. ritası, 7 kasabanın imar plânı yaralayarak öldürmüştür. Taksim Lâmartin caddesı Hükumet caddesi No. 9/3 Yeni tayin olunan Hava Yardım geldiğini tashih ve tavzihen Mâs i i detlendirilmiş ve bugüne k*dar Hâdiseyi müteakıb firar eden ve 3 kasabanın yapı işleri cem'an \o 21 Tefne Apart'a nakGrupu Başkanı Tuğaeneral Cooper 2.100.000 kadar e§ekarısı inüıa edi'4.701.630 lira sarfüe ıkmal edilmi« katil bir müddet »onra polisler iptmı^tır Yeni telefon' vazifesine başlamıı bulunmaktadırtarafından yakalannuTbrtir. 85975 Atatürkün adını isüsmar! H A B E 1 8 L E E Snriye Esir Avrupa basımnın ifşaati memlehetieri Mülteciler, hür seçimler yap.lmasını Genevre konfsransından istiyorlar JMoskeva, Rusya ve peykkrine gidecek Suriye heyetlerine avuç dolusu para döküyormuş BtRDAKİKA: 8el gor benl ney neyiedi... 1946 fnttinde, o aam«wn muhalefet tözcülerinden, 8+med Ağaoğlv. do«tttmu« bir Herede bizint ziraat mütehassısları? ki üç gün errel, Pendi|e kadar uzanan asfalt üzerinde bir gidig geliş yaptım.. Maltep«, KartaL Pendik bostanlarını gördüm.. Bu sene zerzevat olmanıı; hıyarlar, kabaklar sapsan kesilmiş. Domatesler henüs ala. pathcan fidelerin» de pek rastlamadım. Yakacıkta göniştüğiim biz kftylu: Bu sene hiç bir şey olmadı~ hastalık berbad etti, diye der4 ya» dı. Toprak mahsulleri iki şeyden ka. rab olur: Kuraklık, hastalık.. Bu bostanların çoğunda kuynlar ardır. Zaten tstanbulda 45 ay yaf mur yağmaması olağan şe.sdir. Yani bizun şehrin bostanlan yağmarla sulanmaz Eğer mevsira müstesn* olarak yağışlı gidenc sebze o c o » lar.. girmezse kuyulardan sularlac. Bostan dolablan artık edebiyaünuza kadar girmiş, hattâ siyasîmizahi şiirlere kadar geçmiştir. || II makale neçretmiş. »Biz hayaU nasu mt ucuzlatmz* diyor, ijf« föyle: A Eislein'in dünyaya mesaiı aoıklanıyor îngillere Mısırı protesto etti İtalyan hükumeti kuruldu Halide Edib Adıvarın Bir garson diğer bir teşekkürii garsonu bıçaklıyarak öldürdü New York'ta çok şiddetli sıcaklar Hükumet ihtikâra Sultanahmed Sanat karşı şiddetli tedbirEnstitüsünde dünkü ler alıyor tören Karısını döven öğretmen Katil muharrir Ghessman'ın idamı gene geri bırakıldı Rusya seyyah kabul edecek! I kuruşluk tazminat dâvası Gnl. Kendall'ın halefiî TUTUM BANKASI Eyliil Keşidesinde Suadiye asfaltı üzerinde APARTIMAN DAİRESİ VERİYOR 10 TEMMUZA KADAR 100 LİRALIK ANKÂR TUTUM BANKASI Vakıflar Bankasmdan İSTANBUL BANKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog