Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

ClîMHURtYET Medisi, sanayi Ankara vapuru bölgesi işini görüsîü bir tehüke Plânda tadilât yapılmasma dair Nafıa Vekâleti talebini Meclis kabul etmedi; aynen tasdik için plân tekrar Vekâlete gön<îerilecek atlattı Tarafsızlığa meydan okuyanlar Yazan: Reha Oğuz Türkkan New Tork, Hariran Dün, ga> I lar ve Balkanlar gibi). Kurtarma yanı dikkat bir Amerlkalıyla yemek Komitecileri Ue. Ru» nüfuzu alfanytdbn, tAmerican Llberation Com daki bütün gnıplara hıtab etmekmittee» (Ameriltan Kurtarma Ko tedirier (Ktnl Çin, Kuz«y Kort, miteslnin) liderlerinden olan Mr Türkistan, Ukrayua, İdil Ural, > Küniholm, yıllarca Amerikan ba< zerbaycan ve bizzat Rus halki gjkonsolosu veya sefaret azası sıfatlk bi). Türklyede, tranda (îran AzerbayHer iki teşekkülün de idarecileri, canında), Arab memleketlerinin tanınmış Amerikalılardır. Fakat hepsinde, Korede v» Japonyada bu Kurtarma Komitesint ilk kuruldulunmuı, şimdl de dünya nulletlen ğu nrada, Amerikan vatandaı1 olan nin hürriyeti yolund» müstakil o muhacir Beyaz ve Kerenski Rusları larak çalışıyor. hemen dolmuş, teşkilât çok geçOrtaşark meselelerinde eşi az bu meden bu Rusların tesiri altında lunur Ucrübe v« bilgiai, «ahsî mü kalmıştl. Öyle ki gaye sadece Bolnasebetleri dolayuile Künüıolra'un şevizmin yıİnlmasından Ibaret bıraAmerikan hariciyesinde tesiri bü kılmış, Rus mahkumu milletlerin yüktur; sık sık fikrine mura istiklâl haklan «tabu» mevzulardan M«t «dilir. Temmuı içinde addedilmişti. Yanl Rusyada komümemleketimize gelecek olan bu nlst diktatoryası günün blrlnde yeidealist Amerikalırun Türk Ha nilirse, emperyalist ve müstemleke ricıyesinin en yüksek kademe ci Rusya, Doğu Avrupa gaspları halerinde bin bir çe;ld dostu vardır. rtc. gene ayntn dlriltileoekiL SaNasıl olmasın: Bu sarışın ve biraz dece isim dsğlştirilecek, meselâ «Dc iatar surath, Fin ulındaa gelmt mokrat Rusya t denmekle mesete Amerikah, en kuvvetli ve irianmiî kapaülacaktl. Kırk milyon mah kum Türk dostlarından biridır; onun Türkün ve 4045 milyon mahkum Türk dostluğu yalnız Türkiye hu ükraynahnın ve diğer eslr milletdudlarında ka!mamakta, dünyanın lerin istiklâl haklan gürültüyt gih«r tarafındaki Türklere samil ol decektl. baıka çahsiyetler de vardı. Bllhassa Endonezyadakl «Bandung» konferansına istirak etmiş bir diplomatla Baundung'dan yeni döoeo bir Türkistan gencinin anlattıkları şayanı dikkatti. İlk defa olarak, gazetecilerln dahil edllmedlkleri encümen odalannde cereyan eden hâdUeleri ve söylenen mahrem lözleri öğrenmek fırsatmı buldum. Bu kon feranca lâtirak eden Türk ve ymbancı müşahidlerden duyup kar laştırdığım vakalar her Türkün kol tuklannı ıftiharla kabartacak nevindendir. Korede olduğu gibi, konferansU da, dünya fulhu insanlık hürriyeti için en evvelâ ortaya atılan ve tarafsıılığa bir tekme atıp eesur hüviyetile meydana çıkan millet biz olmuşuzdur. Bandung konieransı başlarken Amerikada müthiş bir endi^e ve bedblnllk hüküm BÜrüyordu. Amerikalılar, bu konferansta Batı aleyh tarı ve tamamile tarafsız bir blokun doğacağından korkuyorlardı. Organizatör <ıKolombo devletleri» zaten mahud tarafsızlardl. Konferansın idareci komltesinl teekil *den Hindli Nehru. Mısırll Nasır, EndonezyaU Dr. Ali veÇinliÇuEn «Lay hep Amerikaya dost olmayan veya müfrit tarafsız devlet adamlarıydı. Bunların keyfî kararlarile konferans nutuk«uz geçeeek, gizli encümenlerde tecrübesiz ve istüiâllnl yeni eline almıs bir sürü milletler isterLİen taraf» sürüklenecekti. Halbuki konferans başlar baş lamaz Uyan bayragını , ., ı'ürk delegesl Fatin Zorlu dmuştur. Neh ruyu çok sinirlendiren bu müdahale tertibli sihri parçalamış., kürsü serbest konutmaya açılm)«tır. Hele Seylân deleged Slr John Katawela, Kizıl Çin ve Ruslara «müstemlekeci kuvvetler» diye bitab ed nce, delegelerimiz büyük bir basiret gSstererek kendi tezlerinl ve taktiklerini terketmiş, Seylânın isyankâr bayragına garılmışlardu. Bu hakikaten diplomatik bir besarı olraustur. Kızıllara «müstemlekeci» diye bağıran kuvvet, tabık bir müs teml«keci devletin, me«ell Japonyanın delegesi olsa, pek ikna edlci ohnazdı; Türkiye delege»! ob», Mrüı rurette Batıva tarsftar bir devlet olarak ctarafgir» sayılır ve tesiri gene az olurdu. Fakat kapkara derİBİle ve daha dün u.atemleked İngilterenln boyunduruğu altuida inleyen Seylânın delegesi K'zıllarn bu «fatı yapiftınraa. Uair yıkteı o I 1 A M E R İ K A. M E K T 1 1 SL A R I A. I 1 . İsîanbu! usulü deniz hamamlannı ihya etmeliyîz nndan 82 sene evrel yan! 18 safer 1291 de tstanbulda uırrn mî deniz hamamlan hnk yapılan blr niıamname ellme ABAHTAhl ABAHA.. Şehir Mecîisi dün toplanmıştır. zin v e tetkik etmeksizin tadil kaToplantıda, evvelce Belediyece ha ran verdiğini söylemistir. Söt elan Vali v e Belediye Baskan ıırlanıp Şehir Meclislnin tasdikinden eeçerek Nafia Vekâletine gön Vekill Fahreddin Kerim Gökay, şehderiîen, fakat Vekâîetçe ta*men rin bugünkü manzarasınt çizmi», her Evvelkf gön Batı Akdenfe srfekabul, kısmen de tetkike muhtac tarafta yıgınla gecekondu ve teneke rinden dönen Ankara vapurvuıda görülerek tasdiki ger! bırakılan mahalleler bulunduğunu aarfin mi külliyetli miktarda kaçak eşya buaanayi bSlgeleri plânı görüfülmüs nareler yamnda şehrin manzarasmı lunmuştur. bozan fabrika bacalannın yükgeltflr. EI» geçirilen kaçak eşya arasmVekâiet bu i»i Birlesmis Milletle diği, Halic v e Saadabâd kıyılarıru. da 700 Tnermi de vardır. Mermiler rin mütehassıslanna da tetkik etti bütün İılâm fileminin bağlt bulunj vapurun makine daireıind* gizlcnreceŞini aynca bildirmektedir. Ve duğu Eyüb Camii etrafını çlrkm' miştfr. kâletçe tasdik edilmiyen bölge, binslsrın doldurduğunu söylemiş Kaçakçıların, patlayıcı bir madKazlıçesme. Bakırköy bez ve çimen ve: ttstanbul dünyanın en büyfik deyi makine dairesinde sakhması, to fabrikalarmı içine alan cahadır turist şehri olacaktır. Gelen tanın vapur personeli arasmda dehşet Şehir Meelisi plânmda, yeni te mıs yabancılar müttefikan bunu uyandırmıştır. Hâdise etrafında esislere stır dışında yer verilmeri, söyluyorlar. Tabiatin bin bir şüzel hemmiyetle tahkikat yapıhnakta«ur irinde bulunanlann bir etüdle lieini ninesinde tophyan bu şehirde dır. bu kepazelik devatn edecek m i ? ı ve şehrin estetik dtırumu bozulmasualini sortnuf, «fstanbulu mabfdması şartile kısmen muhafaza veya lerl, tabiat guzellikleri ile v e bir tnglltere Erkânı Harbiyel kslrhnlması, bazı ganayi teslslerlkültflr »ehri olarak muhafazaya Umumiye Reisl bugün nin donduruiırası istenrnektedir. meeburuz» demiştir. jehrimije geliyor Nafia Vekâleti Ue Topkapıdan YeBlrkaç gUndenberl Ankarada bulunan şllköve do*ru giden devlet yoiunun Bazı liyeler, memlekette herşey eenub kısmının sanayi böleesl ya kadar s a m y i bölgelerinln de tayini Ingtltere Erkânı Harblyei Umumiye Relsi Msrefal Sir John Harding, berapılmsmasmı taleb etmektedir. srerektigini, gelen birçok fabrika b«rindt efl v« malyeti oldujtu hald» raaktadır. Küniholm Türklük tariBu haksız, zararlı ve tehlikell bir Komisyon namına Izahat veren makinelerinin açıkta çfirümeğe mah hugün §aat 12.30 da uçakla Ankardan hini pek iyi bilir ve «oyumuza hay cereyandı. «Bölünmez büyük Vatan Mecüs üvesi Enver Kaya, raponın kum bırakıldığını söylemişler, Plâ gelecek ve Yesllk&y hava meydamndı ranlıkla karıjık bir sevgi duyar. Rusya» prensipile iki lene cvvel, tıasıl hezirland'ihnı anlatttktan son mn tasdik için tekrar Nafia Vekâ askerl erkan Urafından karfilanacokAmerikan lenatörleri nezdindt ve tır. Bugün Künihoim'un vazifesi hera, sanavici olnvyan ve sanayici ge letine gönderil'resini, fabrika kuraWashlngton'da akdedilen biiyük bir Marefal Slr Jonh Bırdtng. yarın ıa pimiz için mühimdir. Liderlerinden konfrede yaptıgım mücadeleleri ve çinen kiraselerin s'hsî menfaat te caklara yre gösterilmesini istemis bah Heybeliıda Denlı Harb Okuiunu biri olarak çahstıftı miiyonluk humini dolayuile plâmn kısmen ta lerdir. Neticede sanayi böleesl plâ v« Yauııdadakl deniı eSltim ttflllerinl susl teşkilât, kendini Ru§ mahkumu Arr.erikanın me?hur yazarlarından diline ve baltalanmasms sebeb oldu nmın aynen tasdiki için tekrar gezecek. a>nı rlın taat 1SJ0 da da bir milletlerin IstıklaH davuma vak Eugene Lyons'la yaptıgım utun rnii oaka^alan hâlâ hatırlanm: Maagünü, Vekâiette masa bafinda otu Nafia Vekâletine göaderilmesine basın toplantuı yapacaktır. Maresal akiam üzerl uçakU Çanak fetrniştir. Küniholm bu faaüyetlerin mafih bu tehliktli g dişle mficadele ran alâkadarlann da dtişünmeksi i karar verilmistir. iecekir 9 temmuz cuma günü müslüaîan gruplar kısnun,! idare ekaleye gidecek tdtn fCphMİs ıade ben dejildlm. nnn,,,,,,n,,uımııu!iiiııi!!iiıi)iinuımni!nnuıi!iııııını;tıiHiutnı»H<M» Çarukkale muhareb* aabasıtu gezerek der. Gerek AvTupadaki, gerekre Ameriaehldllklerl liyaret edecek olan mısaflr Amerikadan 30 din adanu •Abidin Daver» filepi bngün AmtTİkan Kurtarma Konrtesi kadaki Türkistan, Azerbaycan ve Mareşal, rottteakıben İstanbula dönecek geliyor inşallah denize indirilecek ve Kıbrısa müteveccihen memleketl her zaman böyle «istiklâlci» değil İdil Ural Türklerl d« Amerikan Amerikada Hristiyan ve Musevller mizden ayfılacaktır. di. Ilk teşekküiü sırasında, gayesi, Kurtar Komitetine şlddetli proKızak yafilarının kuruması sebebile 1 temmm günü dento "İndİrne^Uyen ' Millî konfer.ii.ini tem.il eden 30 di» Sovyet Rmyaya karşı Amerikan reı testolarda bulundular. Ve bılhagsa, NATO Gene] Sekreter VeklH «Abidin Daver* Jilepi, bugün saat 9 da adamı ve egltlm uzmanı yakında mî siyasetinin ossaret edemediği çok kalabahk v« iyi organize olan geldi meıastm yspılmadan denize indirile merr.lekeimlze gelecektir. «aktifu gayeleri gütmek ve «soğuk Ukraynahlar agır basblar. KüniNATO Genel Sekreter Veklli Büyük eektir. Din adamları telkiklerlne Batı BerEIçi Van Vrendenburch. dün sababa harbi» paaif olarak degil, hüeuma holm gibi nüfuzlu şahıslar da tesir linden başhyarak. Danlmarka. Belçıka gencin öiiimü Avustury» yolu ile gelecekler ve teh karşı uçakla memleketiraize gelmı; ve geçmek suretile yürütmekti. Bu ettiler. Neticede Amerikan KomlUrinıizde kaüıklan möddet carfında din Yeşiköy hava meydanında llgllller tara fadem biraz karanlık görünebilir, si, Filoru» siyasetini değiştirdL Ruı göriiMü adamları ile, bu a'ada Patrik Atiıena fmdan karsılanmıjtır. NATO Genel 2#ytlnbtımunda Nuripaja raahalle«1n goas ile g9rü?ecek!erdlr. Sekreter Veklli roemleketlmltde muh izah edeyim: Amerikan haricıyesi çu elemanlar ya ist'fa etti'.er. ya da atıldılar. Komite de 9 uncu sokakta 30 numaralı evde I Din adamları buradan Mısır v« telil temaslar yapacak ve NATO sulh ve ona bağlı olan < Amerikanm Se»i» mevkllerinden oturan ve Ifenimahallecte Iplik fabrıka | tıraele gidecekler, Vatiknnda da Papa yolu serglsinln Ssmsunda acılıf mera radyo yayınlan, esas ifbarile Rus bugün, «milll istiklâl» prensipini ! sında lsçl olarak çaliîan Mustafa Ke | ile b!r komtjma yapacaklardır. slm r.e ıstirak edecektir. tecavüzüne karsı tedafui tedbirler kesin olarak ele almamakla beramal Şensül lsmİTide İT yajında blr almak, Amerikanm hak!ı olduğunu ber, artık bu etasa nd değildir ve ctzmir suikasdının içyüzü» Mezarcılar da hlVe yoluna l$ç). cvvelkl gece evlne gelmls. 2 tane | ispat etmek ve taarruza karşı mu bu işin kurtanlacak halklar aradomate» yedikten sonra fenalasarak I kitabı müellifi aleyhine sapmtşlar! olmüştür. Mustafa Kemaün cesedi gökavemet zeminleri hazırlamakla stnda pleblsit yapmakla tayin ediaçılan dava Kadıköyde Acıbad'em caddeslnde ru'en lii'nım ürerine Morga kaldırılmı;. meşguldürler. Halbuki bazı Ame leeeğini kabul etmiştlr. İsmaitaga sokaŞında 116 numaralı evde Bundan blr müddet önce utifa çıkaUbklkata oturan Fuad Atejcan Ismlnde b'.rl. ka rılan (Izmir ouitasdınm İçyüzü) adlı rikalılar, «en ljrl müdafsanin taart Küniholm ve mensub olduğu inandıklarından, teşkilât budur. rakola müraeaat etmlf Blen kiyınva eıerde o zamankl tttiklal Mahkemeti ruz» olduğuna Milletler Ekonomik lidetl Rıhimenln gömülmeıi için Ka nln Savcısı bulunao Necıb Ali Küçukaya bizzat Rusya içindeki ve Rus nüfuKonseyi racaahmed meznrhğı mezarcib?$ıeı Ab neşren hakaret edildıği Iddlasile oğlu j zundaki halklara hakikati haykırve **• tfullaha »!•* «»»'.<»ertfiflni. fskJt me avukat Vural Küçufca tarafından eserln' •**" lsviçrenin Cenevre ' j Dün gece soframızda, Künimak, onlardaki mukavemet ve mülara öaslıyan B'rleşml? Milletler Eko z^rcının Istsrtlklerl gibi mezar yspma muharrlri aleyhlne neşren hakaret dacadela zihnlyetinl arttırmak Ute haim'dan ayrıca. çok entereaaa nomik v» Socyal Komeyl (ECOSOC) tfıfcını tddla edrrfk davacı oldugunu bll vası açılmıstı. t'jplantılarına raemleketimiz dfU.&>'*>'* dlrmbt'.r. tddla üıerlne polls Uhklkata Savcılık. ecer Ozerind* yapılan bUlr mişlerdir. Bu prens pe inanan huU115 ır Bu fconsey. dünyanın ekonnmıkkl?l tetkifcatına iıtlnaden kltabda gerek nıa! jahnlar Amerikada para topla' ve sosyal meselelerlnl gfitden gecirAUturk ve (ereku Necib Ali Küçüka mı^lardır. Bundan iki büyük huthtikSr yapan 5 • mekte ve B!iie;ıru3 Milletier teşekkul» ya hukaret bulunmadığını ve fakat ese susl teşkilât doğmustur. Biri tCrumBhkemeye verildi ierinln ekonomik programlarını incerin tarıhî haklkatlerden uzak blr mahi. lemektedir. Sarmıel Bahar, Ömer Avni Yer, Hanrl yet tasımaıı hususunun münakaja mev sade For Freedom» (Hürriyet Ehlisalibi), diğeri de «American Iibcdelegelere Baharya, Artin Rakıcan ve Rafael zuu olabıleeetini belirtmitiir. Müzakereler esn;sında dünyanın ekonomik durumu ile. her Berkol adlarında S tacir, lthal ettikleri Haber aldığımıza göre avukat Vural ration Commitee» (Amerikan Kurn.em'eketin kendi ekonomlti hakkında yün ipliklerinl fahis fıatla karaborsaya Kuçüka bunun Uzerıne Ceza Mahke* tarma Komitesi» dir. Birincisinin malumat verilecektir. Konseyi Birleş sürdüklerl Iddlasile 1 Inci Agır Ceza meleri Usulü Kanununa lstinaden Batı Avrupada tesis ertiği radyo isnıtj Milletler Genel Sekreterl açmııtır. mshkemesine verümljlerdir. Kocaell Aj?ır Ceza Mahkemetine acelt itirazda bulunarak ıdeml takib kara tasyonlan «Radio Free Europe» (Hür Avrupa Radyosu), diğerinin rının bozulmasını istemistir. de dünyanm blr çok yerlerinde Bn yı) okullara parasız yatılı kurduğu istasyonlar «Radio libe1000 öğrenci alınacak ration» (Kurtarma Radyosu) diye Sebrimiz ortaöjrretim tnOeueselerint alınacak parasız yatılı öğrencilerin lm anılmıslardır. Hürriyet Ehlisalfbcile rinin esas gayesi, radyo isimlerinUhanlarına dün sbah Dajlaruniîtır. T«ate tarlhl ı 1883 Müracaat eden kız ögrencller İstan» den de anlaşlîacağı veçhile, Rus nübul Kız Lisesinde ve Erkek 6ğr«nciler fuzurıdaki Doğu Avrupa memleketde Pertevniyal Lisesinde imtihan (Polonya, Çekoslovakya, Osmantı Bankası, AİLE SANOIöl'ndakl m«vduaf edilmektedlr Bu der» yılmda 10O0 leridir Sgrenci paraıız yatılı olarak kabul Doğu Almanya, Maearistan, Baltık•ahiplerine, kur'a keşidesi tursiile, ajağıda yazılı edüecektlr. ikramiyelerl dajıfaoğını sayın halkımtza bildirirt. GümHik muhafaza memur!an, seferden dönen vapurun makine dairesine kaçakçılar tarafından saklanmış 700 mermi buldular OSMANL1 ASI KADIKÖYKÖPRÜ VAPURLARI TAHMİNEN Tekstil Sendikasmm bicki, diki| knrsu sona erdi Kadıköy • Köprü «öferini yapan vapurların vasati olarak tagıdığı yolco TÜRK EKSPRES BANK'ın Zafer Çekilişi talihlilerinin adedi kadardır. 29 Ağustosta tam 1000 kişiye 40.000 lira. Her 100 liraya 1 kur'a numarası TekstU ve Örme Sanayü Ucileri Sendikaıının Bakırköy Yenlmahalle Tasokulunda ıçmıs olduğu blçkl, dikif ve nakıj kursu nlhayete ermlştlr Kursu bltlren 16 Ijol kız«, 9 temmuz eurnarteti günü saat 10 da yapılaeak tArenle diploma ve hedlyeleri verilecektlr. Bak'eriyoloji MUtehassısı Necmedan Olker, Gureba hastane»! Bash'klmllğine getlrimlîtlr. Hastanenln eskl Bashekiml de, aynı mOessesenin rOntgen mütehas»ıslıgına tavln edilmljtir. TEŞEKKÜR Geçlnnif oldugumuz otomobil kazası netlcesl yatmıs bulundugumuz Gureba hastanesl İkincl Cerraht Kllnlginde gördtıgürr.üı alaka ve Ihtimamdan dolavı Myın 5O.OOO 75.OOO ler verilecektir. labilirdi. Bunu hisseden delegeleriBan ehemmlyeül Boktalamn amiz Sir John'un tabir ve taktiklerini benimsemiş, Pakutan, Tayland şağıya alıyoram: ve Filipin gibi larib Batı dostu BîHnrf maâdt! OPTIÎT rtaınarakuvvetleri organize etmiş, Iraktan sonra Lübnanl da kendi taraflarına !an nizamına nyfrun olarak yapı almıs v e M sonra bütün «ikisi or Iıp, Marelerl Mrer ve nlbavet IklUn Mnamaz» delegeleri de kazana şer teneye mnb^J'î olmak üzere rak, konferansı Batı için tam bır Sehremanerl tar«fından îiürayede zafer haline getirmişlerdir! K'tü fle Ihaie ve lltizam olnnacflkttr. tkfnci madde Husust olan «•«Çin Başvekili bundan sonn müdafaaya çekilmeğe mecbur olm1.)?, nlz hemamtan daM. ntetnı mahkonferans kararı lehte bir ifadeyle sus ve resmine tevfikan Şeriremanerl tarafından verüecek ruhsat ükaletne alınmıetır. Türk diploraaslsinin oynadîğı bu zeHne te^viye ve insn olunaraktır. rol Amerikada meaiesef, Newj Üdinea madrie tTmnml York Herald Tribune haric, iyi ak | nemarrilan «e kıtim olvp settirilmemiş ve anlatılamamıştır. | linde m'kt'rlan »rtrıriirnnk iirere, Maamafih Türkistanlı Ruzi Naza. «fendilik airmıs, ik! a^edden ib»ret nn bomba gibi patlıyan müdahaleai' olacak ve kadjrlann denize (rlrmek New York Times'da bile geniş yer ! inrlmali olan yerleHe hamaTniar bulmu^rur. Bu zekl, idealist ve ' rifte oiirak T3T)ilac!>k ve rmnlnnn ses iiitiiemiverek derecede mücahid Türkistan gencinin yol parasuu Amerikan Kurtarma Ko birMrfnden nspk bulunaesktrr. nördüncü madde 7ikru1unan mitesi vermiş ve tam netice elde etnüglerdir. Bizim gazetelerde de çı fıe kısım«l«n bîrincislnra boyn kırk, kan haberlere göre Ruri Nazar, Kı cırl vlrml A&rt ve Dnnm içfı» bu«ıl zılların Amerikayı «tniutetnlekeci lunacpk havu7rtn boyn otux. ve emperyalist» olarak göstermele on dört riirra «rşujı olnra? rinin sahtekârlık olduğunu, aeı) hıiMi<1 «hnek üzere on IH k»>l'>k müstemlekecl devletlerln Scvyet h<=kaea blr havuz dahi huiunarakRusyayla Sovyet Çin olduğunu >a tır. yan etmiîtir. Ve en kahredicj brnek Befbıei medde Uhv htmfrnolarak da kendi milletini misa! jös lardan başka, fevkalâde uiarak ntermlstlr. «Milyonlarca Türk ve mttm Irin vsnıla'ak Mmı>mm otvz mü:lüman Kızıl Rus ve Çinin müs aded !OP»« ve blr Hivfik sola. v». temleke esareönde Inllyor! O ülke r havnnın etrafında v» H lere istiklâl vermıyenler başka ferlrıtl rr)*'n'*n' ve ı>*r memleketlerin Istiklâljnden nesıl Hp hnvuTo nle HTT bahaedebUirler!» diye haykımn} fnnalık tecavüt edip Unnııırını»"k tar. üzere İki hrlfta oltrak ve bn «!a Küıvüye gelen Irak deleges! Ce Galata köprüsünde vc sırf erkek malî Bey ise. Sir Olaf Caroe nin lere mrhsus bnlunaraktır. evvelsi sene neşredilen çck mühim Altmeı madde İsbu hamam eserinden uzun parçalar oku>urak, 1ar. akınfılı moballe .vam!ni»r!'e Rusların 40 milyon Türkistan, İdil beraber bîr hırafınnı drrinliji ikl Üral ve Azerbaycan Türkünü nasıl arıun. diter tamfmın dcrlnl'jj ptesaret altında yaşattıklarını anlat tı permak olduyu hTİde zcminl mıştır. Konferans boyunca Türkıye tahta keplı ve kenarlan pnrmiiVdelegelerile Türkistan müşahidi a lıkh olarak iki arçun <'priiHsH<'e rasında tam bir dostluk hüküm bntanncak kntnı İ^tanbul rîheti ve •ürmüştür. aitı permik olacak Hhetl Boğazil«te böylelikle, Hür Dünyayla çine doğru nâzır bulunarnkür. Esaret Dünyasının, arada kalan bir milyara yakın insanın zihnini ve niÇet m« kalblni kazanmak için yaptıkları rrn dnsl. ve mevdmie'T'Je mücadelenln bir safhası böyle kanmntır. Bu safha, Eıaret Safına yarıyaeak olan Tarafsızhkla netice O'HPIJV w"İi ^ H ^1Wne* «****• larmtn ev«fı. hıır«l»rlenmemiî, bilhassa Türk müdaha nlz htıı flft n© rihl i^T>lrtn«ın: mwi'hı>t ve leıi sayesinde tehlikeü »eyir durdu«atiieca*! «nUtılıyor. vlveeelı 1er rulmuftur. HanH tin h**rrîPml"r*r( r»^r** "•*•"•€ Dört büyükler toplantın arife«nde ve Fransız. ttaiyan ve İngillz çIleHn varl'eleri. edebsirlerin te t»r«8»ızl}gının kuvvatlandlgi «u gürı cîfi> şekiller] toyin olunnyor. lerde insan düfünüyor da, Esar«t Ben ya^takiier h»tırla»1r.r k» ^"h~ Düayasma manm en kuvr: \e ayak sl geçen denİ7 rı^mamlnn. p'âi'adireven rr\il1»tm hanflrf olduğunu, nn zuhunma karlar devam etnıişkendi kendine soruyor. Amerika bile thr. K»r1ınlarla b'rllVte fav^ianıRusların zorbaca yürüttükleri «be lan nlâflar. hnHarın b<"ne" V"m«tı raber yajama» ve «Sulh taarruzu» hepsini taribe karj^tırdı. Hn'^nVi, siyasetlerine i«t'«~ıive i«tc?oive a\Mk Urarhtilun ek«<»rlti derln ve »kıtuydururken, Türk Hükuraetinin «1I1 olan «ahnierl IMn. bu d"i« tarafsızlığa ve «beraber yatama» si hamamianmn mo'''*rnleşmîş şekll yasetlne kayma tehlikecine işaret elh»tte pek pratiktir. eden beyanlan, cesur ve basiretli Gene 82 sene evvelki niznmnalsaretler olarak tek kalıyor. Dün meden anladıîtmı'a eSre, kesif nüyanın akıbeti için utnalım kl bu fu«ln mmt^kî»l»rdn rtnnlnrriım pek ftörüsler de, Urihteki pek çok ce mk ktıruIsMMyotnmf. tur ve bulretli görüfler gibi, is :şBSyieee tsfantnl, ^mri'kl leaten geçinceye kadar tek kalmasın. dar yBvilmarnış olnw«na raSmen R2 yerde denlı hamamianna t TeknDc okullara alınacak miş. Valıiardald sayısız öğrencilerin Imtiham • ri» Sanat Okullarına ögretmen yetiştiren bariç.. INM^eiı Ince « K t' ™ rlaTeknlk Kız re Erkek egretmen okulu vet ed11dl!Hnd*n ve denlı h>mrmı im lmtihanlan 1% ttumuı aalı günü ktyıdan epey uıak oldn'Hından suyapılaeaktır. ya pislîk kansnıamasi d?ha i>'î sağMlllt Plyangonun T tetmrmı eeklllfl bugün ıaat 1SJ0 d» Ankarada yapılaFlkrhnoe bn?0n rfe, E. ikramiye karanan numarlar bu zin sıcak hamamlardan ve ekseriya gece saat 23 te Ankara Badyocu ile evlerde banyodan ve knrnpr'an yayınlanacalrtır, marmım kaldıöını dikkate al^rrk Bale resftaH Moda Kültür Cemlyetl »ahne*ind», (Kaft) mltnarisile (alahırka dorHz Mlhran Ebeyan Idaretlnde muvaffskı hamamı) mrmarislnl devrlmbin nnyetll blr bale reıital! yapılmııtır. Bale layısına eöre imtizac ettirer«>k oh?!de An* Çiztr ile plyanoda Nad b e n kmuzi denize kendi mahalİKsinin ve Namık Ebeyanın hazırladıgı dekor , en yakın fahilinri<» ltavu^turmak» lar çok begenilmlstir. I nsullenni anyablliria. Yoksa, trenlere bin. riorralara, Suadlyelere kadar git .. Bu, her 1 NÜRAN KÂTtBOĞLÜ zaman ve herket için kabil olaüe mıyan bir lükg ve meşakkatli e§1 Yük. MOhendii leneedir... Denizi, demokratlk bir 1 CELÂL EROL yıkanma yerl halme «okmak. İs 1 Niçanlandılar tanbulda denlz hamamlannı dirilt6.7.95S I Suadlye mekle mümkünd&r. (VâNu) MiIK Piyango bugün çeklHyo» T.L Gureba hastanesi Başhekimliği Prof Dr. HALtD ZİYA KONURALP v* Doç. Dr. BÜLEND TARCAN 1 adei 25.000 liratık büyük ikremiye v bakiyesi için 115 ader mvhielH ikramiye. işde emniyet ve sür'at ! traaak Türk Ekspres Bank^srjljrar Elimcieki şamdanı yüîüne yakîaş ! kel gibi donup hareketsiz kalmıştır.nca. peçesini ka.oucı... /•lla lardı... Nalân onlara yaklaçtı; dudaklahıra! .. Gülüşü, o can dayanmaz gü!üü uzak mazinm çaıbinden do nnda o tath tebessümile: ğan, ve bir anda içimdekl tulmet Geüşim sizi çok mu şaşırttl? lerı yuııp ••yhunü gun^jieıe fcoğan dedi. Haklısmız... Fakat ahretten mucizenin tâ Kenrf:u olcu. . geld ğimi sanmayın.. Hortlak filân Sevinc ve saadetten yarı deli hır değilim.. Ben sağchm, hayattaydım, emin olunuz... halde: Ellerini bcğazına götüren Haa Nalân, Nalân! .. dedım. Ve ona dan, bcğuk bir sesle: kollarımı ıçam... Anno!.. diyebildi. Evet, kollanmcaki bu kadm NsSonra, tir' nevi isyanla: landı. Teninden sızan ley!âklar. Hayır, mümkün değil!... Sen... bağrımdaki ezeli yaranm attgini bastırıyor, ılikîerime guçen 6 iım son olamazsın... d.ye söj'lendi. hasretini Jindırıyor; baı.a ılâhî Dİr Merdivenin ortasmda kalakabnış kuvvet. ılâhî bir nava* veri>ordu olan Vesimenn çjğlığı bu sahneyi Sonra, oir adım «,en çokildiın c böldü. Kadıncağız sendeledi ve ora nu seyrettim .. l'ıkt' göz'.Es'.arun ya yığılıverdi... Ahçı, hızmetçiler, hattâ bahçjvan bana ihanet edivor, goı u^ütnü peı olup deliyor; o tdti: t.ir.ımıa rr.ühevkcl kapımn önünde birikmişler, varhğını bveulanJ^arak ona tde bitanlen merakla seyrediyorlar.dı. ta hayaüeştirıyorJu . Nihayet Afif Bey, iradeli bir taNihayet, dünyalur kpdaı ör'edi vırla Nalâna doğru ilerledi: ğ'tn o billur gibi tatü sae beni ha Hammefendi! dedi Şüphe yok kikate çağırdı: ki, Nalân Hanıma çok benziyen bir Kenan!... Ah! Ho^inizi nasıl akrabapisınız.. Bze yapmak istedlğiniz bu acaip şakanın mânasını Bzlediğimi bilseniz!... Bu ses, benim his tr.ab^öimln e anlar.ak güç... Rica ederim bu şazelî ılâhi.=i idi .. S'jkOııum. <nun ka burada bit»in artık. Görüyorzikrile husu bulurdu O bir tyr< sunuz, hepimiz çok üzgün bir h*l tılsımdı ki. bürüdüŞü ruh'iTiıvn öl deyiz. mtzliSine askı yoldaş etmUti .. Nalân ona mahzun bir sekilde Evet işte o sesti bu. . Ama ne bakb: demişti?... t... Hopinizi nasıl öz Oyle mi Doktor Bey? Benim lediâinıi bilsemz! » Hepımzı''! sağhğımı ciddiye almak istemiyorAyrıldım. Öyle ya, yalıua değil sunuz demek. dhn. Hepsi oradaydılar. Dehşpt için Nalân Hanun defin ruhsatiyede, gözleri iri iri açılnus, birer hey sini veren benim... Onun mezara TEMMUZ 7 ZİLKADE 17 1ü 6 i i v 436I12.19|1S.1>I19.43;21.4S| 2.18 ; E. ] 8.S2j 4.351 8J5|12.00| 2J)1 134 ile Başasistan Dr. FİKRET KARACA, Dr. BARBUT. Dr. HA8AN ONAT, Dr. FAHREDDIN ŞENGEL. Dr. MUHAMMED BKRHUN, Dr. İHSAN NUMANOĞLU Beylerle hemşire Güzln Kayımoğlu, Aılı Uğurlu, Ayten Akyüz ve Bn. Sallha BllglnkBke ve bütün hastane müstahdemierine sonsuz tejekkürlertmi «rzederira. Klper aOesi adına Dr. MÜKADD1S KİPZR. T.L 1 adei 2 5 . 0 0 0 liralık buyuk ikramiye v » / bakiyesi için .131 adet muhielif Ikramiye S H«r 160 liraya blr kur'a numarası, «Cumhuriyet» in Edebî Tefrikası: SON HICKIRIK KERİME indirilisine de gözlerimle sahit oldum.« Ve bu dediklerim tam onbef sene evveldi... Naiân, Afif Beye elini uzattı. Gözlerinin içine bakarak muhabbet dolu bir aesle: Herşeye rağmen, ben Nalânım! dedi. Bundan nasıl jüphe edebilirsiniz?.. Beni çok iyi tanıdığuuza eminim.. Afif Beyin benzi bu defa tamamen uçtu Oimdik olan ak saçlarüe, kalın çerçeveli gözlükleri ardında bir an camlaşmış. gibi apaçık ve hareketsiz kalan miyop gözlerile kendlsi biı hortlağı andırıyordu Allah Allah! Bu bu inarulır şey değil!.. diye kekeledi Ve agzının Içinden bir âyet okudu. Bu sırada Profesör Şerafettin ün dada yet şerek, i§i mâkulâta sevket mek istedi: Dostiarım, dedi. Hanımefendinin sözlerini hüsnükabul ediniz.».. Kendilerinin bugün sağ bulunmala n, hepimızd şaşırtan muammayı bertarai etmektedir. Demek ki, va ki ohnamiftı... Şu anda jahit oldu ğım... Beni acı çekmedim mi sanığumuz durum, bu hakikati isbat yorsun? Mukadderat işte!. Nihayet kavuştuk ya!... ediyor.. Çok fükür, çok şükür... Afif Bey bir soluk halinde: Olur tey değül^. diye mmlŞimdi »lra Handanda idi. O da artık meseleyi, izah edildiğj gibi Şimdi yüzlerdeki dehşet yavaş kabul ediyor; annesinin hep hayat yavas ailiniyor; onun yerini büyük ta bulunduğuna tnanmif görünüyor bir hâyret kaphyordu. Dk çosan Ve du. Onun kollanna atıldıgı zaman, «ime oldu. Yığılıp kaldığı yerdaı gözyaşları arasında: Handanın yardımile kalkmağa ça Anne, ben «ana sitem etmiyece lıgırken, birden kendini toparla ğim... Fakat meseleyi anlamak için rnıs, Nalâns doğru atılmıstl: herkesten çok sabırsızlanıyorum!.. Evet, benim yavrumsun,.. Na dedi. lânımsm... Sen ölmemissin, sağ»mArtık havadaki alarm dağllmıg, Buna Allahın birliği gibi inanıyo halecanlar yatışmış, yüzlerio tabiî nım artık... Ama, neredeydin «en? rengi yerine gelmifti. Neredeydin?... Bana onu söyle!.. Bi Nalânm bir koluna Handan. blr ze hiç acımadın mı?. Bir haber bile koluna ben girdik Onu yukan kasalmadın.. Bu kadar yıl?... Ah! Seni ta âdeta uçurduk. Salona girdiğiaffedemem. O kadar acıyı bize reva miz zaman Nalân bir çocuk ne«egördun... Neden böyle yaptın? Al sile: Lahaskına löyle Nalân... Size kavuftugum İçin ne kadar Nalân onu kucakladı buruftık ya bahtiyarım!. bilseniz dedi. Hepiniz. naklaruu tekrar tekrar öptü: gözümde tütüyordunuz.. Hep haya Ne kadar sitem etsen, haklı linizle yasıyerdum.. Yetişip, olgun sin... Telâş etme! Herşeyi anlataca lastığınızı tahayyül ediyordum.. Gö zümde, günlümdeydiniz her aıu. Ben halâ yarı çılgm: Bana inanmadılar, dedim. Beni delirdi sandılar... Ama ben geieee ğünden emindim.. Seni beklemekten bir an bile vazgeçmedim Nalân, yağmurdan lslanmıa olan ipek çarşafını atb. Ifik vuran altın saçlan, ba^ıniB etrafında nurdan bir bile yaratb. O kadar genç g9rünüyordu ki, bu hali yeni bir fas kınhk doğurmaktan hâli kalmadı. Hele Handanla iki su damlası gibi inanümaz benzerlikleri, hemen hemen herkesin nutkunu durdurdu. Nalândaki bu gençligin sımnı benden başka bilen yoktu. O, tam yirmiyedi yasında, hayata gSzlerlni yumduğu günkü çağında idi. Hesapça, kızından ancak dört yas bü yüktü!.. Ne aeibe idi bu yaı\bbit?. Yalnız tavruıdaki o eski zamanlara has nazlı vakar ve halâvet ken disine bir nevi olgunluk veriyordu. Sonra, uzun saçlaruun toplaniftnda, Handanın kısa buklelerile telif olunmaz bir ağırbaşhlık vardı.. Ara larındaM baslıca fark da, buadan ibaret görünüyordu. Onun etrafını aldık; sonsuz bîr merakla diyecekleruıi bekledik.. Evet, ben de merak ediyordum. Bu mucizeyi onlara nasıl izah edecekti acabaî.Baaa yan gCzle: cMerak etme!» der gibi bakıyordu. Nitekim söze mâkul bir Ifade üe başladı: Benim gebsimi fize Kenamn haber vermiş olması, hayatta oluşumun en açık dedilidir. Kenan bir ölüden mesa) geüremezdi şüphesizO, yaşadığıml biliyordu. Bu sırn »akhyordu. Bana söz vermiş olduğu için.. Handan: Peki annedğim, diye atıldı. Ha yattaydın da, bizden yıllarca neye saklandın?... Kenan niçln bu nrrı sakladı?. Buna ne lüzum vardı?». Nalân sâkin bir şekilde: tNiçin»in Izahını sonraya bıraka lım. Hepainl anlatacağımt... dedi. Aalat, çabuk aniat rica ederim..Sofranra üzerinde yanan mumlar, havayı saran esrarlı bir jeyden ürkmüf gibi titriyordu. Nalân göz lerini onlara dikti. Yüzünde oyle nurftnt bir güzellik vardı ki, buna dikkat eden, onun alelâde bir insan olmadıfını, lâhuttan arza tamiş bir nıh. ilâhi bir varlık olduğunu anla yabllirdi. Fakat gaflet herkesi kör etmlsti. Şimdi bütün yürekler, onun o harikulâde macerasını bir an evvel öğrettmek sabırsızlığile çarpıyordu. Nihayet Nalân s5«e şSyle başladı: Felâket içinde bunalmıs buan lar bâzan akia hayale gelmez çılgınhklar yaparlar. Bunlar, bir selâ met yolu aramak için göze almaa büyük hamlelerdir.. Kimi, kinli bir thtiras, kiml de sRde»*e nasipten öç alma geyesi güder... Ve bu çeşit her tiskin, bir ümide bağlı tesellisi vardır... l(te babanun yaptığl da böyle bir jeydi» Nalânın şimdi leylâklara doğru k'esafeti ve bilhassa babasmı anma sı, bizimki'erin merakını bir kat daha erttırmıştı Afif Bey kendini tutamadı: Babanız mı? dedi. Onun bu me seleyle ne alâkası var?... Nalân aynı sâkin tavırla: Bütün mesele babamm eseridir!.. diye cevab verdi. Çok defa dünyanın en sessiz. en kendi haün de adamlan, en büyük inkılâbları yaratan cesaret! gösterirler.... îşte o da, kendisinden hiç umulmaz öyle blr 1 yaptı kü... 5 Vesime sabırsızlanarak: Nalân, kızım, Allahaşkuıa sözü uzatma!.. Meraktan bayılacağım.. diye bsfırdl. DoğniBU ben de sözü kısa kes mek istiyorum Vesimeciğim.. Ama anlatacaŞim şeylere sizi inandırmak çok güç.. Sen anlat, anlat.. (Arkası var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog