Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

KİRALIK Böyük Mağaza Takalm ile Galstasaray araaında, cephe 7 metr.e, derinlik 35 metredir. Hastalık sebebile devredüecektlr. Galata posta kutuıu 1767 müracaat 3l inci yıl sayı 11.117 u m h ur i yet KURUCUSU: TUNUS NAOf Telgraf v» mektub adrasi: Cumhuriyet İrtanbul Posta kutura tstanbol No 246 Telefoolar: Umuml Stntral Numaraaı: 24296. Yaa İsleri 24299. Matbaa 34290 ANDRE GıDE ;LER Büyük FraİBi^Bd^bi'Andr* Gide'ln «n kuvvetH tarfcfcs^ folan denemeleri arasındanî ! uıfl"K«n«l Yetkln'in ltina tle seçlUp? vlrdiği bu a 1 lira flatla Varhk Yfy çıkmıstır.i Perşembe Temmnz 1955 Hükumet ihtikâra karşı Cumhur Reisi dmi âni şiddetli tedbirler alıyor olarak Ankaraya döndü Millî Korunma kanunundan istifade edilerek yeni kararları çıkarılıyor, Adalet Bakanlığmda kararnameler tesbit edildi Yeni hararnameler belediyelerîe Ticaret Vekaletinin mürakabe selâhiyetini geniştetmekte ve bunlara el hoyma hahkım vermehtedir Bayarın hareketi evvelinden haber koordinasyon teşyi merasimi yapılamadı Atina radyosunun küstahlığı Rad\o idaresi Kıbns için vaptığı hususî neşriyatta hükumetimizin «İngiiizlerin kurbanı» olduğunu söyliyecek kadar ileri gidiyor r Ankara, 6 (Telefonla) İstüçilik ve karaborsacılıkla mücadelenin hızlanmaa icin mer'i Milll Korunma Kanunundan istifade edilerek yeni koordinasvon kararları cıkarılmasma karar verilmistir. İcra Vekilleri Heyeti de bu sabah üc saat süren bir toplantı yapmıs ve bilhassa alınacak tedbirler mevzuunu jtörüsmüştür. Bu görüsmelerde Milll Korunma Kanununa davanılarak cıkarılacak koordinasyon kararnamelerile şiddetli tedbirler alınCasus Bulgar Viskonsolosnnun ması, bu arada murakabenin genişletilroesi, cezaevinde intihara teşebbüs müeyyıdelerin arttırılması kararlaştmlettiği doğru değil Arkasx Sa 3. Sü 6 da Ankara, 6 (aa.) M. M. V. Temsil Burosundan bildirılmıştir: Bazı İstanbul gazetelerinde, ca Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Asılsızhaber Ankara t (Telefonla) Bir müddettenberi dost Irak Kralı Faysal ile birlıkte İstanbulda bulunan Reisicumhur Celâl Bayar, Kralın dyaretinın resmen sona ermesi üz« rine bugün uçakla Ankaraya dda müştür. Reısıcumhurun Istanbuldan bir askerî uçakla hareketı evvelinden haber alınamamış, bu yüzden mutad teşyi merasimi yapılamamıjtırCumhurreisi Ankara hava meydarunda da B M. M. Reisı Refik Koraltan, Başvekil Adnan Menderea ve Ankara Valı ve Belediye Reisl Kemal Aygün tarafından karsüanmıştır. Atına, 6 (T.HA.) Atina radyosu bu gece Kıbru için yaptıgı hususî neşrıyatında '•Mustafa Kemal hayatta olsaydı» adı albnda bir konuşma yayınlamıştır. Bu konuşmada, Türkiyenin Kıbrıs ışınde Yunanistana karısmağa hakkı olrıadığı idd>» olunraakta ve bugunku Turk hükumetinin tİngiiızlerın kurbanı» olduğu ilerı sürulmektedır. Aynca. Ataturk zamanında bu gıbi hâdıseleri ortadan kaldıran bazı kararlann Türkiye ve Yunanıstan arasında alındığı. Atatürk hayatta oisaydı bu gibi hâdi«elerin ortayt çlkmlytcağı kaydedilmektedır. Arfcast Sa 7, Sü. 4 te Türkiye Batı Almanya Dahiliye Vekilinin Adana ticaret münasebetleri seyahatine verilen mâna Bayar dün Yeşilköyde askeri nça^a binerken Gümrükten çekilmiyen mallar Dün el konulan mallar;n tevzii için Vilâyette bir komite kuruldu Sah akşamına kadar gümrükten çekilmiyen mallara dün İktısad v« Ticaret Vekâleti tarafından el konulmuş, mallarm tevzi şeklını k«rarlaştırmak üzere Vılâyeıte bir komite kurulmuştur. Arkast Sa. 7, Sü. 4 te Bonn Büyük Elçimiz, Türkiyenin Alman ticaret âleminde prestiji yüktek olduğunu, 40 milyon dolar borcumuzun ödendiğini söylüyor Namık Gediğîn uçakla Adanaya gidişi muhalefet çevrelerinde Kasnn Güleki t»kib feklinde tefsir edildi; alâkalılar bunu tekzib ediyorlar. C. H. P. Genel Sekreteri ise Ankaraya dönme karannı anî olarak değiştirdi ve Maraşa gitti Adana 6 (Telefonla) Hükumetin «oo tebliği üzerine Maras iıtikametindeki ceyahatinl tehir ederek Adanadan Ankaraya Joneceği bildirilen C. H. P. Genel Sekreteri Kasun Gülek, dün sabah an! olarak karannı değiştirmış ve Hataydan gelen bir heyetin ısran üzerine bu heyetle birhkte İskende Bıdgar radyosunun hücumları Sofya, Türkiye aleyhindeld karopanj asını şiddetlendird! Sofya, 6 (T.H.A.) Sofya radyosu bu akşamki neşriyatında da, «on gunlerde Türkiye aleyhinde girişmış olduğu aleyhte kampanyaya devara ederek, hüaumlarda bulunmuş ve Türkiyenin «bir arada yasama» prensiplerini (açıktan açığa baltaladığını) iddıa emnstır. Arkası Sa 7, Su 2 de Ankara, 6, (Telefonla) Hüku metin daveti üzerine geçen hafta Ankaraya gelen Batı Almanya Bü yükelçimiz Suat Hayri Urgüplü, Başvekil Adnan Menderes tarafından kabul olunmustur. Elçi htlen Malıye, Hctisad Vekillerile ve tıaliadedir Arkasx Sa. 7, Sü. 3 M Suriyenin Türkiyeye cevabı! Türk • Irak paktma kahlnuyor, ŞEKER TEVZİAT1 KaymaMısır ile pakhn imzalanması da kamlar, bakkallar vasıtasile v* kararlaşmamış! muhtar listelerine göre nüfus baa yanm kilo seker tevzııne d«Şam, 6 (T.H.A.) Türkiyenin Şam Büyük Elçisi Adnan Kural ile vam ediyorlar. Şehrin bir çok tem Başvekil Sabri Assali arasında vu tinde, bu arada Fatih çevresinde kubulan görüjme esnasmda, Türk halkın yansı henüz sekerlerini •" elçisinin, Pakistanın Ankara Bağ lamamışlardır. Resimde, muhtelif dad paktına katalmasından aonra semtlere tevk için vasıta bekle* RUSYA.MN İADE ETTİĞİ GEMILER Ruslar. harb içınde Arfcast Sa. 7, Sü. 4 te yen jeksr çuvallan gorülüyor. Birlesık Amerikadan ödünc aldıkları harb gemilerinden bir grupu daha iade etmişlerdir Yukarıdaki resimlerden üsttekinde gemilerden Rus bayrağı indirilirken, aşağıda da ayni gemilere Amerikan bayrakları çekilirken görülmektedir. takya üzerinden Kınkhan ve Reyhanlıya da gitmij, parti toplanüîartnda bulunmustur. Kasım Güle ğin bu istikametteki hareketi Bra•ında Dahiliye Vekili Namık Gediğin dün «aat 12 de Ankaradan uçakla jehriraire gelmesi, muhalefet çevrelerinde bir teaadüften ziyad» kasidli bir seyahat olarak tefslr edfînrtş ve bjtfT «UMriar fcmrar öfrencîter tarafından hazırianan Kasım Gulek, İskend?runda Be Dahilıye Vekilinin bizzat Kasım ve »kulun bahçesine dikilen Arkat\Sa. 7. Su. 1 «• len'deki temaslarını müteakıb AnAtatürk büstü törenle açıldı SultanahmedSanal Enstitüsiinde dünkü tören 1 ı Bursada dünkü büyük yangın 4 katlı bir bina ile bir fabrika, 1 değirnen ve 1 imalâthane yandı Bursa, 6 (Telefonla) Bu gece saat 21 sıralannda ;ehrimizde büyük bir yangın olmuştur. Demirta? istasyomı caddesi üzerinde Mustaia Avcıla aid ve dört katlı içi koza dolu bulunan bir kozaklık üe biti şiğinde Receb isminde bir şahsa aid 20 tezgâhlık bir ipekli dokuma fabrikası, bir değirmen ve bir bıçkl imalflthanesi tamamen yanıp kul olmuştur. Yangın kozaklıktan çıkmıs ve dört katlı bina alevler Içerisinde kalmışür. Bina dahilinde bu lunan benzinlerin de parlamasl yüzünden yangının önüne geçmek çok zor olmuştur. İtfaiyenin aldığı tedbirler sayesinde ateçin diğer ahsab binalara sirayeti önlenmiştir. Zarann 1 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Yangının henüz neden çıktığı tesbit tdilememisÖr. Lise bitirme imtihanlarında aksaklıklar Ankara, 6 (Telefonla) De.vet lise bitırme imtıhanlarımr, sona ermesı ve lıstelerin asılması netice«inde bazı aksaklıklar meyiarıa çıkmıştır. Eskı olgunluk imtihanlamın yazılı olarak sözlü ımtıhanlara katılmış olması ve iki kame ootunun ortalamasıle bıtırme ımühama.'». a alınan notun 9 numarayi d m mecburiyetinin konması üzerine bazı talebeler bir tek not yüzımc' *> Arkast Sa 7. Sü 1 de İnhisarlar Yekilinin şeker Âmerikan idarecileri mevzuuna dair konuşması arasında görüş farkı! Washington 6, (AP) Amerikan ıdarecılen arasında Sovyetler Birliğının gerçekten soğuk harbe taa vermeyi isteyip istemediği bahsinde bir kanaat farkı behrmiştir. Birleçik Amerikanın dış siyaseti Muhalefet «özcülerine cevab veren Emin Kalafat: cMemleketimizde şeker buhranı diye bir şey kat'iyen olmıyacak> dedi Ankara, 6 (Telefonla) Gümrük ve Inhisarlar Vekili Emin Sîlafat bu akşam saat 2015 te Ankara rad yosunda uzun bir konuşma yapmış, muhalefet parti sözcüleruıe cevab vermiştir Emin Kaı^fat, muhalefet sözcülerinin konuşma.arını «sun'î darhklan Utihdaf eden kasidli konuşmalar» olarak vasıflandırmış ve şeker mevzuuna geçsrek istıhlâkin çok arttığlnı rakamlaıa istinad ederek bildir.nistLr. İnhısar lar Vekili 1950 sen«âinde 123 bin ton olan istihlâkin 1954 senesinde 206 bin tona yükseldiğini beİTtmı» ve demiştir ki: « 1926 ile 1950 seneleri arasında geçen tam 24 sene zarfında eski Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Okul bahçesindeki Atatürk büstü Sultanahmed Erkek Sanat Enstitüsü dökümhanelerinde hazırlana \ rak okul bahçesine dikilen Atatürk i Büstü, dün saat 15.30 da törenl»| açılmıştır. Arkast Sa. 3. Sü 5 te i ni sevk ve idare eden idareciler çoğunluk itibanle Rusyanın yeni yu muşama «iyasetinde kısmen samimi olduğuna inanmış gibi davranmaktadırlar. Geçenlerde Alaska açıkla Arkası Sa. 7, Sü. 5 te Türk Ru« Hududunda 2000 Kilometre: 5 Ruslar, Türk askerinin yiyeceği etin kendi nöbetçilerinin gözleri öniinde nakline itiraz ediyorlar RÖPORTAJI YAPAN: ÖMER SAMİ COŞAR 1 kuruşluk tazminat dâvası MotörKi tren yerine başka Wr trenle seyahat meeburiyetinde bırakılan İzmirli bir avnkat Demiryollan tdaresi akyhine dava açtı Izmir 6 (Telefonla) Şehrimiz avukatlanndan Şeref Sevrem, Dev let Demiryollan Genel Mudürlü" ğü Üçüncü İşletme Mudürü aley hine 1 kuruşluk tazminat davası açrruştır. Arkasi Sa 3, Sü 6 da Turk Rus hududu iuerinde bir köprü, yarısı bizim yansı da onlann, tam ortadakl kuçuk kulubede goruşmeler yapıhr 7 net sah'jemızde) < Cumhunyet'ın zabtta muhabtri evvelki akşam sekreterin karştsına diktldi: Diğer gazetelerin zabıta muhabirleri Bulgar casusu kontolos muavininin hapıshanede intihara tesebbüs ettiğini yazacaklar. Bu haber «hhati kontrol ve tevstk edilmiş bir haber degttdir, n« yapaytm? diye sordu. Aldığı cevab su oldu: Sorduğun sual lüzumtuzdur. Sthhattnc inanmadiğm hiç bir habert yazmtyacakıtn. Filhakika dün tntthara tejebbü* haberi bir çok gaıetelerde büyüfc serlet>halarlo çı'ctt ve dün akşam bunun yalan olduğu resmen açtklandt. Alâka ve heyecan uyandtrt« haber verme merakt gazetecilerimtzi bazt hatalara «ürükZiyebtlir, diyelim. Ama bu merak alelâde bir «tra casusunu vatanina aid strlart açtklamaîctansa ölümü tercih eden bir kahraman mertebesine yü seltecek dereceye rartrsa müsamaha hududunu aşmif olur. Genc gazeteciler dikkat, sansasyonel haber, yalan haber demek değildir! fğneyi kendimize batırıyoruz Kartsını döven öğretmen Bayıltıhncıya kadar dövülen kadın sağhkevine kaldınldı, öğretmen tevkif edildi KİRA KOMİSYONTJ ÇALIŞITOR Kıralara yapılan itiraıları tetkık ıcin Belediye Daiml Encümeninden ayrüan komisyon, buffüne kadar 39 anlaşmazlığı hallederek karara bagüunıştır. Resim, komisyon üyelerinin dün itirazlara mevru binalara giderek tetkikat yapmalarını gosteriyor. îzmir, 6 (Telefonla) Tırede A. Isimli bir öğretmen, karısını dövdüğü için tevkif edılmıştır. Bundan bir sene kadar evvel başka bir vilâyetten Tireye tayin edilen A. bu Arkas% Sa. 3, Sü. 7 de t±±.J AÇIK ARTTIRMA...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog