Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Metrefik KETEN bezli HbİM PATRON'u II Elişi PAFTA'n, 100 sahifesi r«nkll MODEL ve KANAVA 228 mhiiell Fevkalâde sayı tOO Kr§. 31 İDCİ yıl sayı 11.113 u m h u r ı yet KLTTÎUCUSUrTUNUS NADf Telgraf we mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta kutustı tstanbul No 346 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yan İgleri 24299. Matbaa 24290 KUR'ANI KERÎM'in TERCÜME ve TEFSffeî T A N R I BUYRIJGU 2 Cüdi 2% Lira AHMED HALtD ^Ç Kitabçıhk Ömer J Çarşamba 6 Temmuz 1955 Kıbrıs adası için nazır konfe rans h l.kl an C.M.P.ve Karasularımız 3 mildeıı üçlü hükumet Bölükbaşı, son tebliğ hakkmda ne diyor? Ankara, 5 (Telefonla) C.M.Pgenel başkanı Osman Bölükbaşı bir kaç gün ewel neşredilen hükumet tebliğı hakkmda ju beyanatı vermiîtir: « Memleketin içinde bulunduğu iktisadî guçlüklerin mesuliyptıni muhalefete yüklemeğe çalışan hükumet tebliğindeki ağır ithan ve tehdidleri esefle karşıladık. Peblığ, muhalefeti topyekun ıtham ettiği ve çok tehlikeli bir zihniyet ve *eiıayülün ifadesi bulunduğu için cevabsız birakmıyacağız. Tebliğde, mu halefet hakkmda kullamlan ve •'atan ihanetuıe kadar varan ıtham ve ifadelerden bir tanesini hükumet için kullanacak bir muhalefet sözcüsunün mevkuflu ve gizli duruşmalı olarak mahkemeye sevkinin muhakkak olduğu emsalile samttır. Şeref ve haysiyetlerinin bekçisi mevkiinde bulun'an bir hükumetın kullandığı bır lisana taşıdığı nhniyeti teşhis bakımından bir knter olarak işaret etmek isteriz. Meselenin esasma çıelince; bajlangıcdanberi memlekt tin mall ve iktısadi hayatını bir plân program fikrinden uzak. partizan düşüncelerle günlük veya çok kısa ömürlü Arkası Sa. 7. Sü 3 te 12 mile çıkarılacak Bir İngiliz gazetesi Eden'i ikaz ederek «Her hangi bir hal çaresinin Türklerce tasvib edîîmesi şarttır onlarla bozuşmıyahm)) dîyor Londra, 5 (B B C ) Kıbrts adası ıçın uclu konferans hazırlıkları hızlandırılmıştır. Türkiyeden sonra bugün Yunanistan da bu kon feranfa katılmayı resmen kabul etmijjtir. 9 Vekâletin temsikileri Ânkarada toplandılar, Ticaret Vekili bir konuşma yaptı Ankara, 5 (Telefonla) Memleketimizin jeopolitik servetlerinin konınmasile ilgili olarak bugün saat 15 te İktisad ve Ticaret Vekâletinde alâkalı 9 Vekâletin ıştirakıle bir toplantı yapılmıştır. İktisad ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcahnın kısa bir konuşma ile açtığı bu toplantıda karasularımızın bahkçılık ve avlanma bakımından hududlannın 3 milden 612 mi'.e çıkanl ması müzakere edilecektir1. Bu suretle bir çok sahalarda kıymetli balık av sahalannm karasulanmıza dahil edilmesi temın olu Arkası Sa. 1 Sv 5 te İneil z Dış İşleri Bakanlığının konferansta ileri sürülecek teklifler üzerinde çahştığı oğrenilmistir. Bu arada tekliflerden biri hakkında da şu izahat verilmekteciir: «Kıb ns adasında bir ingiliz genel valisi bulunacak, bunun bir Türk. b r de Arkası Sa 7, Sü. 4 te 1 Türkiyeye 11 milyoıt dolarlık tahsisat Bununla kimyevî maddeler, lâstik ve kauçuk mamulleri. tanm makineleri, mamul çelik ve ham jüt mübayaa edilecek Washmgton. 5 (AP.) Birleşik Amerıkanın iktisadi dı$ yardım faaliyetlerini tedvir eden Milletlerarası İşb:rliği İdaresi bugün Türkiye ve Fransaya ayrılan yardım Arkasi S a 7. S ü 1 d e İNGİLİZ ERKÂNIHARBİTEI UMUMIYE REİSİ GELİYOR İngiliz E. H. U. Reisi Feld MareSal Sir John Harding, beraberinde ailesi ve maiyeti olduğu halde bugün saat 12,30 da uçakla Ankaradan sehrimize gelecektir. Feld Mareşal. dün Harb Okulunda jerefine yapılan spor gösterilerini alâka ile takib etmistlr. Basvekil Adnan Menderes de misafir Feld Maresal ile görüşmüştür. Re«im. misafir Feld Maresali, Orgeneral Nureddin Baransel ile bir arada göstermektedir. Yakalanan Bulgar casus sebekesi Misafir Kral ve Cumhnr Reisi Bayar, dıinkü askerî tatbikatta pa rasüteülerl Irak Kralı dün Erzurumda yapılan Konfederasyon toplantısmda askerî tatbikatı takib etti "karaborsacılan ihbar edelim,, teklifi ortaya Metris çiftligindeki başanlı tatbikat ve Modadaki Türkiye esnaf teşkilâtı yapılan karaborsacılara lânet ediyor teftif ederlerken Bulgar Başkonsok>su, tevkif edilen viskonsolosla görüşmek için teşebbüste bulundu, fakat tekUfî reddedildi atıldı ve bir beyanname I neşri kararlaştı Denizdlik Bayramında dalma gösterileri Majeste Irak Kralı İkind Faysal Re sicumhurumuz Celâl Bayar, Irak Vehahdı Altes Abdülillâh Irak Başvekili Nuri Said paşa, Metris çiftlığinde yapılan kara, hava ve paraşüt birliklerinın müşterek çali} da bir deııiz ekipimizin takdirlerle karşılandı malannı gösteren bir tatbikatta ha zır bulunmuşlar ve tatbikatı büyük bir alâka ile takib etmişlerdir. Mümtaz misafinmiz, Reisieumhu rumuz askeri merasimle karsılan Arkası Sa. 7. Sü. 7 de Gümrüklerden çekilmiyen mallara el kondu İzmirde el konan malların sahibleri bulıınamadı, bu yözdeıt tesbit işi çtkmaza girdi Yiinlii ve pamuklulara zam mikdarı Musabaka birincisi 1000 liralık mükâfatı alaeak olan tıbbi ecza fabrikası astabaşılarisdan İbrahim Baç Ernıruın 5 (Telefonla) Turkıye Esnaf ve Sanatkârlan Teşkilâtı ikinci büyük kongresıne bu" gün de Erzurum eski halkevi bınasında devam edılmiştir. Gun, demde mevcud maddeler ele alındıktan sonra dilek ve temenniler faslına geçümiştir. Bu fasılda 37 hatib söz alnuş ve memlekette ıthal roallannın bulunmaması hasebile sıkınb çektiklerini ifade et mişlerdir. Kongrenin ikıncı başkanlığına getirilen Salâhaddin Süer, dilekler faslından sonra söz alarak ezcümle demıştir ki: « Kongremiz burada sona ermektedır. Erzurumdan aynlırkea gönlümüz ferah olarak aynlacağız. Teşkilâtımız memleketin belkemiği olarak daima sıhhatli kalacak* ttr Türk esnaf ve sanatkârlan her zaman lokmasının helâl olmasım Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Türk Rus Hududunda 2000 Kilometrer 4 Ankara 5 (Telefonla) Dün, İşletmeler Vekâletince Sümerbank mamullerine % 120 arasında zam yapıldığını bildirmijtik. Yünlü ve pamuklu mamullere yapılan zamlann miktan resnıen ilân EL VIKAMAK 10 KURUŞ Siredilmemişse de mağazalarda tatbikecıde hususî şahıslar tarahndan kine başlanan zamlı fiatlar söyle işletmeye açılan bir umumi helânın tesbrt edilmiştir: ücret tanfesini görüyorsunuz ŞeDiril metresi 125. diyagonol 165, Izmır 5 (Telefonla) Ticaret arada şehrimiz gümrüğünde karar hirlivı gene sokak köşelerinde ihti Vekâletinın aldığı karar gereğınce name şümulüne giren mallann tes peçetelik 520, masa örtüsü 600, ekose 219, ekose pazen 282 kuruşa yacmı defetmeye zorlamak için gümrüklerde 15 gün zarfında çe bit vazifesi Taris Umum Müdürlüyükselmiştir. bundan âlâ tedbir olmaz değil mi?jkılmıyen mallara el konmuştur. Bu Arkası S a . 7, S ü . l d e Aynca evvelki fîatı 90 kuruşa olan kaput bezi 103, 129 kuruşluk basmalar 150, 192 kuruş olan pazen 210, 129 kuruş olan topralko 155, 930 kuruş olan goblen 11 liraya yükselmiştir. Yünlt kumaşlara yapılan zamlar şöyledir: Arkası Sa. 7. Sü 2 de Yunus Nadi Mükâfatı Müsabakanın mükâfat kazanan birincisi ile hediye alaeak ikinci ve üçüncüleri resimlerini yolkıyıp hüviyetlerini bildirmeğe başladıkr İstanbalda Ortaokul sıkmtısı başgösterdi Bta sene, geçen yıllara nisbetle ilkokuHardan 4 bin fazla öğrenci mezım oldu. bunlan yerleştirmek için 10 «rtaokula ihtiyac var. Maarifciler zenginlerimizi harekete çağınyorlar İstanbul vilâyeti ılkokullanndan mezun olan öğrenci sayısl tesbit edilmistir. Yapılan istatistiğe göre, sehrimizde mevcud 229 ilkokuldan 5206 sı kız 5778 i erkek olmak üzere 10 984 öğrenci mezun olmuşrur. Bu adpd köyler için şöyledir: 272 köy ilkokulundan mezun olan 1798 öğrencinin 825 i kız, 973 ü erkektir. Ayrıca, eğitmenli okulları 20 erkek, 17 kız olmak üzere 37 öğrenci bitirmiş bulunmaktadlr. Yalnız istanbul jehri için tesbit edilen rakam, geçen senekine nisbetle 4000 fazladır. 19541955 ders yılı başında ilkokul mezunu savlsının 2400 artış kaydetmesi muhtelif meselelerin ortaya çıkmasma sebeb olmus ve mahdud ortaokul ile sanat enstitüleri, müracaatlere kifayet etmediği için, çift öğretime fazlaca basvurulmus., ayrıca »ınıf yekunları da kabarülnuştır. Önümüzdeki ders yılı için, »ehrimizde mevcud 32 ortaokula, ancak iki yeni oktıl ilâvç edilebilmektedir. Şehrin yalnız İstanoul civannda (Eyüb, Emmönü, Bakırköy, Fatih) geçen senekine nisbetle artış 2500 fazladır ve bu muhit için en az beş yeni okula ihtiyac vardır. Şehre uzak kazalardan, Sanyer, Beykoz, Heybeliada, Pendik, Kartal da öğrenci sayısı iki sene evvelkine nazaran yüzde 25 fazladır ve buralarda okul durumu işba halindedir. Tecrübelere göre her d«ers yılı ilkokul mezunu kız öğrencilerden ancak yüzde 56 sı ve erkeklerden yüzde 70 i ortaokullara gitmektedir. Arkası Sa. 3, Sü. S te Bulgar konsoloshanesi Bulgaristanın İstanbul viskonsolosu Georgi Varbanof Çolakof'ua idare ettiği bir casus şebekesinin siyasi polis tarafından meydana çıkartüarak suç delillerile birlikte askeri makamlara teslım edildiklerini ve sorgularını müteakıb tev Arkası Sa. 3. Su 4 te Çoruh mehrimn Türk vatanına eklediği toprak parçası ve Eusların yapfıkları itirazlar RÖPORTAJI YAPAN: ÖMER SAMİ COŞAR Büyük bir afyon kaçakşılığı meydana cıkarılc'ı izmirde 105 kllo afyon satılacağı sırada ele geçirildi Izmir, 5. (Telefonla) Bugün sehrimizde büyük bir kaçakçılık hâdısesi meydana çıkanlmış 105 kilo saf afyon satılacağı sırada ele geçirilmiştir. Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Gemilerin ihrakiye kömürlerine zam yapıldı 3 temmuzu 4 temmuza bağhyan gece saat 24 ten itibaren gemilerin alacakları ihrakiye kömürlerinin to nuna 10 lira zam yapıldığı haber alınmıştır. Alâkadarlar bunun gemi navlunları tarifelerinde de bir ayarlamayı icab ettireceğini söy Musabaka üçüneülerinden Atatürk lemektedirler. Armatörler Birliği Kız Lisesi stajyer öğretmeni bu hususta gereken müracaatte bu tsmet Ergin lunmuştur. (Yazısı 7 nct sahifemizde) Rusya ve İran petrol teklif ediyorlar Ankara 5 (Telefonla) Sovyet Rusyanın, ihrac edecefimiz mal mukabilinde bize lüzumlu ithal eşyası ve bilhaasa petrol vermeyi teklif ettiği bildirilmektedir. Bu teklifi hükumeümiz kıcelemektedir. Rusyaya her yıl olduğu gibi bilhassa canlı hayvan ihracı mevzuu bahistir. Diğer taraftan mal mukabill akaryakıt ithali imkâalarından biri de îrandan gelmektedir. Bu hususta. Türk ve İranlı tacirler arMmda müzakereler yapılmaktadır. Işletmeler Vekilinin muhalefete cevabı Dün akşam radyoda bir konuşma yapan Samed Ağaoğlu mukayeseli rakamlar vere rek, pamukhı ve yünlü mensucat istihsalinde elde edilen artış nisbetlerini beliıtti Ankara, 5 (Telefonla) İşletmeler Vekili Samed Ağağolu bu akşam radyoda bir konuşma yapmışür. Vekil, sözlerne jöyle bajlaroıştır: « Memlekette sun'î bir iktii sadî buhran yaratmak yolile bir takım gizli emelleri tahakkuk etürmeğe çalışan sinsi bir propaganda hareketinin hakikaten meş'um tesirlerini silmek ve hakikaderi bütün çıplaklığı ile meydana koymak artık tarurî bir vazdfe halini alrmş' Arkası Sa. 7 Su. 4 te) Geçeolerde kuçuk bir adayı topraklamnua bağbyan Çoruh nehri ve yelkeali kayiklan Tazısı 5 ind sahifemizde) YA2ISIZ... .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog