Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

moîorunuıun 5 Temmm 19S5 HISD3N HER HAKİKİ HIŞLON SAATININ •IIBMUS içia. arabanıaa ActoLito Bejiteri kormuua i T.C. ZİRAAT BANKASI daha iyi calssması İİ IÇIS9 Motor ranbendi«leri »*ranad»n trraye edihm A«rtoIitB BnjilerL, her tarlü «creıt aJnpda mtlyosiarca kılomctr* boyunca guven deretelerini ispat etmijlerdir TÂHNİS SUBESİNDEN 13 AgUStos 1 9 5 5 tarihins kadar yalnız şubemizde en az ( 1 5 0 ) liralık kumbaralı, ıhbarsız veya ( 2 5 0 ) liralık en az üç ay vâdeli veya ihbarlı tasarruf hesabı bulunanlarla bu tarihe kadar yeniden ayni şekilde besab aç tıranlar ve bu tevdiatlannı çekilis tarihi olan 15 Ekim 1955akşamına kadar hesablannda muhafaza etmis olanlar arasında: £(joîlerin şahıdır Minesindp Kurma tepesinde Arka kapağmda LITE eo tneşhor otonnobil, ka01700 *• «tobü» mar* kalar.nın cr«jin*l k.a iAçfaı«At ? dır. AntoLit^ u ^ U o l ı k »• dajranık.hltgı i b dünjraea tü«$bardur. 20.000 Liralık Hususî Bir İkramiye Tertip Edilmiştir, 20.000 Liralık Hususî ikramiye Plânı ••••»•••••••«»••••••••••• » 4 4 4 4 » 4 * « 4 4 M 4 • • • 4 4 4 * • . Turkiye Unouıa MSmemili: Makinesinin icinde EN (Tatuım, Kecep Pta« C*tL 7 ) SerrU Utasyoon Dolapdere cad. No. 129 MEŞHUR M A R K A l A R A U T O L İ T E K U l l A N I R OTOTÜRK : Aded Miktan Lira Tutan Lira : : H I S L O N DAMGASI M E V C U T T U R / Taklitlerinden sakınınız Türkiye Umumi Mümessili ECNEB! DADI ARANIYOR 1 yaşındaki çocuğa bakacak tecrübeli bir ecnebi dadı aranıyor. Dolgun ücret verilecektir. Muracaat Istanoul Ven) Postahane caddesi Atabek y«nmda Tpmelli Han No Ö Telefon: 36887 ZAYİ İKSALİYE LEON HİSARLI MAHTUMLARI Arman ve Roje Hisarlı Koll. Şti. P. K. 199 tstanbul : 1 : 5 ; 10 30 36 5000 1000 500 350 5000 5000 5000 5OOO İ i i • 4 » • • » M M M M • • • • « • • • 4 •» 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 t » M 4 4 4 4 4 4 4 < X 30.000 i BÜYÜKDERE TOPSER Tugla ve Kiremit Fabrikası Modern tesisleriyle imalâta başlamıştır. KİREMİT... MAKİNE TUÛLASI... DELİKLl PRES T U G L A S I . . . BLOK TUGLA... Adrescad. 465. Hîdivral Palas kat 2 33 Telgraf Topsertaş Beyoğlu Şaluınu aid olup berayı muaraele Zdirne Gumrujunden Sirk«ci Yolcu Gumrak Salonun» göndenlen esyaya aid olan 3/29 sayıh 11'6/J5S tarihli ırsallyeyi zıyı ettnn Yenlsin alacağımd«n eskıunın bukmu olmadıjını ilân ederim. Ernest Rlgaı Hesablannda bu miktardan fazla parası bulunanlar vadesiz tasarruf hesablanndaki her (150) lira ve vâdeli veya ibarlı tasarruf hesablanndaki her ( 2 5 0 ) lira için ayn bir istirak numarası alacaklardır. Bu hususi keşideye iştirak edeceklerin bankanuzın diğer umuml ikramiye kesidelerine iştirak haklan mahfuzdur. İş bu ikramiyenin kesidesi 1 5 Ekiffl 1 9 5 5 cumartesi günü saat 12.00 de Bankamız hizmet binasında Noter ve arzu eden mudilerimizin huzıırile yapılacaktır Fazla tafsilât için giselerimiz emirlerin izdedir. ADRES: İstanbul Eminönü Tahmis Kalçin Sokak =^•4 4 4 4 M Urtiin laljt NİŞKOZ DEKSTRİNLERİ Tel.: 27876 nnu tutııiM 1 »IBBI: 16 Temuz Cumartesi • •••»••••••••••••• =t Mustafa 5% İŞTİRAK EDİYOR AÇIK HAVA Tiyatrosunda I İMUSTAFA ÇAĞLAR JÜBİLESİİ MÜNİR NUREDDİN İdaresinde Konservatuar İcra Heyeti ve talebeleriRADİFE ERTEN MUZAFFER .<.•«.d.«> JlKr*'l»REr TIL"?RIM Şehir Tiyatrosu sanatkârlan Tepebaşı seansından "• TEMfaUZ 955 Cumartesi akgamı saat 21 de i MYK Emsalinden ustun Marka otomatik 4 mekikli Japon Trikotaj Makinelerimiz gelmistir Fiatlar ehvendir. Tecrübe etmeden almayınız. Tediyatta kısmerı kolaylık yapılır Görmeniz menfaatinizdir. Örgü bilmeyenlere pazartesi ve persembe gunleri lâstik selânik ve düz örırü gösterilir ADRES İHSAN KARADENÎZ Çar"kaoi İskender boğazi Karadeniz han No. 18 20 Telefon 23355 İmalâtında Karabük saç ve demir mamulleri kullanan sanayicilerin dikkat naza'nhâ 1955 yılı güncü 3 aylık demir ve saç tevziattndan fayda lannjak isteyenlerin en geç 5/7/955 akşamma kadar müracaatlan rica olunur. (8884) Istanbul Sanayi Odasından: • KULLAMITOA. KREMPERTEV mt K. Çiftlik seansından sonra ;; nin iştirakile 100 kişilik 'koro § ^ • 4 •• « • > » » • • • • » 4 • • • • « » » » *•«• 14444»44444444444 ;I Açıkrîava Tiyatro*unda ': |:; Mustafa Çağlar iübilesine y 16 Temuz Cumartesi Nakliyat Yaptırılacaktır İzmirden Nazillideki Kemer Barajına çinnento, kereste makina parçalan ve müteferrik malzeme nakliyatı yaphrılacaktır 1955 senesi sonuna kadar yapılacak nakliyat miktan takriben 14 000 ton civarında olup nakliye işi ile iştigal eden ve bu işi yapabilecek kapasıtede olanlardan teklif istenecektir. İsteklilerin kendi kapasitelerini izah ve tevsik eden mektublarla E M. C. RAR Ortaklığınır İzmirdeki Halid Ziya caddesi Kubilây Han 40 D 4 adresine yazı ile 10 temmuz tarihine kadar müracaatleri rica olunur. KAYIB Yenl Trafık Kanununa gore tebdılen almı« bulundutu» Istansonra bul Beledıyesıne kayıdlı 21,3/955 tarih M nMİ mağazasında Tel: v« 47401 numarah ehlıyetıra kaybol | | İŞTİRAK EDİYOR '{• BILETLER N t G M ! RI£A mtiftur Yenisınt alacagıradac eskislnin I^""rv. Çiftlik seansından sonra • 40633 Taksim sineması ve Sirkeci Bonmarşesinde • hukmu yoktur Adana BOSSA T A O Dmınn ^»»•••••»»•••••••••••••»•••t bulunur. Mudunl KEMAL PEKÜN =7i ıifvııtıiııiıiftııtıııııııııııııııı fiıııııııııtıtif ıııııııtıtıııııııııtt]iıiiıifiııtıııımmıifiııııııııtrftf«fiı«ıııifiııtifiifitıiıııııtııııııtııııııiıı nııuif«ifiıvfim<ıtıi(inııiMiffiıııiftif ııııııiiftr?= î : CELÂL SAHÎN • Perihan SÖZERİ :! ACELE EDİNİZ I Şirket, Avukat, İş Adamları ve TACİRLER İçin konforlu yazıhane ve daireler. Cağaloğlu, Turistik Nuruosmaniye asfalh No. 54. HIRFAHLI BARAJIMUTEAHHIDI GEORGE WIMPEY VE CO. LTD. Tarafından Muhtelif tip soğutma makina ve teçhizatı için Teklif istenmektedir. İstenilen makina ve teçhizatın evsafı hakkmda tafsilât almak için aşağıdaki adrese müracaat edilmesi rica olunur D. A Ketteridge Posta caddesi No. 78 Kavaklıdere Ankara Telefon: 24458 I T.C. Ziraat Bankası Fatih Şubesinden: 2/7/1955 eumartesi günü İstanbul 6 ıncı Noteri Hamdı Selçuk huzuru ile yapılan hususi çekilişte ıkramiye kazananlar listesi. İkramiye Lira 10 000. 5.000. 1.000 1 000 1 000. 1000 1 000, 500 500. 500. 500. 500. 100 100. 100 100 100 100 100. 100. 100. 100. 100. 100. 10» 100 100 100. 100. 100. 100. 100. Kesab No: 1000 991 540 303 158 834 389 35 592 710 866 877 502 965 893 307 965 893 982 571 T. C. ZİRAAT BANKASI Tasarruf Hesapları E Y L Ü L 1955 Ç E K 1 L Î Ş 1 N D E BÜYÜK ÎKRAMİYELER Bursada Çelik Pala» civannda, Çekirge asfaltı üzermdekî 1 1 İnşaat Müteahhidlerinin Nazarı Dikkatine Bir inşaat mühendisi Anadolunun her hangi bir yerin de müteahhid yanında çahşmak üzere ış arıyor. îhtiyacı olan sayın iş verenlerin işin mahiyeti ve verebilecekleri azaml net ücreti bir mektubla aşağıdaki adrese bildirmeleri rica olunur. Adres Ramazan Salkımcı Kurtuluş oteli Tavşanlı Mudiin: Adı İbrahim Hârun Gülseren Mürüvvet Ayten Halil Mehmed ' ' Fatma 10003 340 957 965 323 502 466 965 487 959 965 894 717 592 715 565 ' 1 I 1 I I ıoo ıoo. ıoo ıoo ıoo. 1007 Haydar Se ife İsmet Madlen Şeref Orhan Hikmet Sıdıka Orhan Hikmet Rıza İsmail Şaban Nevzat Bahri Orhan Rüştü Şeref Leman Orhan Ethem Münevvej Orhan Süreyya Siirt Yüksek Tahsıl Gençliği Haydar Mukaddes Hatice Nureddin f9030) 1 1 1 1 1 1 1 1 Apartmaıtm 2 Dairesi 2 Tane 50.000 Lira 5 60 100 100 Tane 5.000 Tane 1.000 Tane 500 Tane 250 Baska Ayrica f •^™ Cerrahpaşa Civannda Müfrez Sablık ^ U C U Z A R S A L A R m m 1 Müracaat: Mahmutpaşa Hacı Küçük Camii Karşısı Meh med Pasa Han No 6 ve 8. Telefon 27933 24414/07 Büyük eb.adda, iyi vaziyette bir buhar kazanı satılıktır Fabrika ve atölyeler için fırsattır. Mfiracaat HALİÇ ANTREPOCULUK ŞİRKETİ, Sütlüce, Karaağaç caddesi No: 89 Tel: 42897 BUHAR KAZANI Ev kadmı, memur ve bekâr, herkes memnun! JET MARKA Elektrikli ızgaralar I lira ve 20.000 lira değerinde 100 saat (Saatler ikramive isabe» etmiven yerierdeki mudilerd kur'a ile tevzi edilecektir.) SON PARA YATIRMA GÜNÜ 8 TEMMUZ Fazla izahat için Ziraat Bankasının büfün Şube "• Ajansları emrinizdsdir. (7242) 1 Duman, koku. könoür ve ateşle uğraşmak vok1 2 Saatlerce mutfakta yemekle meşgııl olmak yok! 3 78 kuruşluk elektı^kle yemek masanmn üstünde acele yemeklerinizî haziriıyacaksımz. 4 JET, yemeklerin kuvvetinl avnen muhafaza eder 5 JET'le pişirilen (Jet yemeklerinin) lezzetine do yamıyacaksınız. 6 JET. âni yemek misafirlerinize karşı sizi mahcubiyet ve telâştan kurtaracaktır JET MARKA'sona dikkat ediniz. JET piyasanm en mükemmel. en çok aranan elektrikli ızgarasıdır. T«ptan satıs veri Bankalaı Cad Nazlı Han 22 Tel 4938" Sofra kuruluncaya kadar geçen kısa zaman zarfinda evin yemeğini hazırlıyor. JET MARKA savesinde:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog