Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

\ S Tefflmnt 1955 (Baştarajı 1 inei sahifede) Evvelkl gec« şehrimizln muhtelif (Baştaraft 1 tnei tahifede) bir uçrayışla tam 3527 tenekeye hiç bir tnesnedi ve dddıyet tetâksemtlerinde kendini hissettiren dört kisinde hiç bir itiban tasavvur eyor Mnuntuı olmuştur En uzunu 56 le meşru hududlarm di|uıa çıka yükselmlştir. O zamana kadar Ankaradan aor dilemez. Amerikadaki otomobil fabrikaları, gittikçe saniye üren ve saat 22 yi 27 geçe nlmıştır. Senelerdenberi, muhalefet, hakiMeselâ, bir müddettenberi mem mâl olarak ortalama günde ancak vuku bulan zelzele hakkmda, Kanazalan satışlan arttırmak için, müşterilerine dilli Rasadhanesi şu malumatl ver leketin akaryakıt meselesi ele «ll 100 ilâ 200 teneke gazyağı satışl kî bütçe muvazenesi, tediye mubir de bedava Paris «eyahati ikram ediyorlar narak vatandaşın telâş ve eaüişeye yapılmakta iken bu asılsız ve ka vazenesi. Tflrk parasmın istikran miştir: sidli haberlerin ortaya âtılması üzerinde durmakta ve bunlann sağ« Rasadhanemiî, en şiddetlisl sevkedildiğine ve bunlara b'r taneticesinde satışların miktan gün lanabilmesi için derli toplu plân üçüncüsü olan, dört ycr »arsmtısl kım fırsât düşkünü istlfçileruı de el de ortalama on misli fazlasile, 2 Bırleşik Amerikadâ otomobil sa tomobil flrmâsı, satış grafiğini yük ve program ihtiyaclndan bahsetalündan yaptıklafl faaliyeun kütllkaydetmi#tir. Yaptığımu tetkiklerbin tenekeye kadar yükselmiştir. mektedır. Buna mukabil, hükumetın alanlar azalıyor muî Amttlkan Mltmek gaywi ile gazeteler* şöyle de, deprem merkezinin Adalar ilt masle sun'î bir buhran doğurabı Bu ölçüsüz teşebbüsteki gayritabiî tin, bu tenkid ve ikazlara iltifat etOtomobil sanayii bir buhran arife bir ilân göndermiştir: Yalova arasmda olduğunu tesbit lecek bir havanm yaratılmak is ve sun't talebleri zamanında önle mediği de bir vakıadır. ainde ml? t Bir otomobU satın alacak o•ttik. Guneydoğu istikaffletlnde tendiğine şahid oluyorur. dik. Vatandaş bunlann asılsız ol Hakıkatte Amerika ile iktisadî Geçen gün Miami'dtki gat«t« lana uranyura madenlerimizden Böyl« bir buhranın ık+ısadl nateyreden sarsıntıl?r, şehrin jeolojik duğunu bittecrübe anladıkça lü münasebetleri salım bir mecraya lerdea birinde çıkan ilto bu sualle 1000 hisse senedi hediye edeceğiz!» yaüma için ne büyük bir larar yapısı dolayısile, İstanbul cihetinde zumsuz telâştan kurtulmakta ve sevketmek için Halk Partisi Oenel rln sorulmasına yol açmıştır. Bu Meşhur General Motors'un da, tevlid etmesi muhtemel jldugunu daha şiddeıle hissedilmiştir. satışlar normal sevİyesine inmek Sekreteri, memleket içinde ve mem llânda denüiy/5rdu ki: kendi fabrikalarmdan çıkan otoizaha lüzum görmüyoruz. Her çeşid leket dışında büyuk bir vatanse«Pontiao marka bir otomobil ia« mobİlleri aatın alanlara hiss« se Zelzele orta şiddette olduğu için istihsal ve imalâtta, naklivatti bö\ tedir. gerek tstanbul ve gerekie merkeze ton alacak her kimseye, bfltün mas nedleri dagıttığl gizlenmemektedir. Fakat en ileri ve zengin memle verlıkle çalışmıştır. Bugünkü güçle bir :stikrarsızhğın doğurabi'ecîği «flar bize aid olmak üzere, altı Bu eereyan devam ettiği takdlrde dah yakın olan Adalar ile Yalovada, ve binnetice iktisadî ve iosy«.l >'« ketlerde bile bir ihtiyac maddesi, lüklerın bertaraf edılmesinin biringün için bir Paris seyahati teklif e Birleşik Amerikadâ iki ve hattâ üç hasaf olmamıştır. Saısmtılar bu« yatta yaratacağı fena tesirleü gör muayyen mıntakalarda ve satış ci şartı. iktisadî sahada emn yet ve merkezlerinde en ihtiyath besabla istıkrarln tesisıdir. Eğer bugün bu diyoruz! Pontiac arabalanml* ilt ' otomobili olanlann Myısı süratle gün akşama kadar tekerür ermediği memeğe imkân yoktur. ancak ihüyacın üç veya dört misli emniyet müşahede edilemıyorsa, bu birlikte bu bedava Paria ieyahatl | yükselecektir. Miami'deki Pontiac için mehall! olfin bu «elzeleyi geç Aziz vatandaşlarım, nun elbette sebebleri ve mesulü OJ« d« szleri bekliyor!» |?irketlnm telefenlarl bir kaç gün miş £arzetmek lâzımdtr.ı Halbuki bugün memlekeön a bir stok bulundurulmak suretile kar mak lâzım gelir. D«st v« taütteflk Irak Kralı, Vali Gökayla bir arada Bu ilân, tahmin edileceği gibi, ; denberi sabahtan akşama kadar işkaryakıt ihtiyadl hükumettatüzle şılanır. Ancak meselâ 200 teneke yerine 3.800 küsur teneke gaz, 500 Hakikatler apaçık ortada iken bu derhal tesirini göstermiştir. Şimdi lemektedir. Sorulan sual her za(Baştarafi 1 ıncı sahıfede) millî marşlarım çalmıştır Petrol Ofisi ve diğer petrol şirden 15 k şi müracaatte bulunmuş m*n fudur: Halk, müttefik iki DevieHn Rrisketlernin karşılıklı bir anlayış ve paket yerine 5.000 paket çay, 500 sebeb ve mesul üzerinde umumî ef Bu gezilerde ve ziyaretlerde Irak tParise seyahat« dair tekllfiniz lar, Pontiac marka arabalarî »atın işbirliği ile normal ölçüler içinde kilo kahve yerine 5 ton kahvenin kârı yanıltmak beyhudedir. Haki Veliahdi Prens Abdülillâh, Irak Baş lerini şiddetle alkışlamış ve sevgi almışlar ve kendilerine Paris biletl ?aka değil yal» temin edilmiş Ve bunun ithali mem her yerde ve aynı nisbette yükse kati olduğu g bi görmek ve derhal vekili Nuri Said Paşa, Millî Mtida tezahüratlnda bulunmuştur. de teslün edilmiştir. Bunlar bir iki Müsbet cevab karşısmda da der(Baştaraiı 1 ınci sahifede) leket içinde tevzi ve saüşları en len talebleri halkın ve memleketin tedbırleri almak mesul hükuınaıın faa Vekili Ethem Menderea de ha Majeste Kral İkinci Fayal . ve güne kadar Parise tayyart ile ha hal bir Pontiac otomobil* yeni bir kan maalahatgüzan Walter Walms faal iş mevsiminin şartlarına göre hakikî ihtiyacile hiç bir münaseSeti vazıfesidir. Reisicumhurumuz Celâl Bayarui nr bulunmuslardır. Bizım sarsılmaz kanaatimizce, reket edecekler, orada Pontiac fab müşteri talib olmaktadır. ley'e hitab ederek, uzun bir konuş ve hakikî ıhtiyacları cevablandıra yoktur. Vatandaşın huzurunu oozÖğleden evvel «Savarona» İle Orduevindeki kısa istırahatlerini mak iktisadî düzeni yıpratarak si Türkıyenin iktisadî bünyesı sağrlkalan hesabına 6 gün eğleftecek*•* ma yapmış ve ezcümle demiştir ki: cak bir tarzda ayarlanmıştır. yasî bir çöküntü vücude getirip 954 lamdır Eğer basiretle hareket j^i Heybeliadaya gicâlmıştir. Dost ve müteakıb Golcük deniz tes'cieri ge lerdir. Bütün otomobil flrmaları arasm« Beynelmıiel gergmLği azalt" • Muhterem vatandaşlarım, müttefik devlet adamlan burada zilmştir. seçimleri ve millî irade le tesis eda bu cerevana kapılmaRuş olan mak için heıkes gayret sarfetmezseı Bu sabah Mf triste tatbikat Evvelâ memleketin ihtiyao mik dilmiş bir nizamı yıkırak veya hal lırse, bu sağlamhk, Türk yeye ik bahrî merasimle karşılanmış, ıskele *** tisadî emniyet içinde ve gittikçe aryapılacak Böyle bir ilân vermek fikri ne tek firma (Lincoln Mercury) idi. ,Cenevre konferaiısı hiç bir şey tarlan ve buna muvazi olarak ıt kın günlük ihtiyac maddelerini jah tan bir süratle kalkınma imkâniarı ve okul civannda toplanan kalaFakat o da şımdı kendini buna kap vermiyecektir. Müsavat esasları da hal temposunu gözden geçirelim: Kral Majeste İkinci faysai iîe balık bir vatandaş toplulugu tezaden ileri gelmiştir? Bir Amerikan sî menfaatleri için istt.mar etmek nı verecek kudrettedif. Cumhurreisimiz Celâl Bavir, reta1949 yılında memlekete fi'len it arzusu ile çlkanlan rivayetlerin ya hüratta bulunmuştur. gazetesı bu hususta lunları yaz , ürmıştır. Geçenlerde bu firmanın hilinde müzakere eder ve ağırbaşlı Hakikat odur ki, hükumet, ouI müdürü, bir bakımdan alay olsun bir lisanla konuşulursağ her şey hal edilmiş bulunan akaryalut mik rattığı br takım telâşlarm sebeb oMisafir Kral ve Celâl Bayar, De katlerindeki zevat ile birlikte bu mıştır: tarı 450 bin tondan ibaretti. Bun ın lacağı bu gibi satışlan karşılamak günkü başarısızlıkları karşısmda, sa niz Harb okulunu gezmişler, öğ sabah öğleden evvel Metris ciftli«Pontiac otoTiobil fabrikalarınm | diye, gazetelere şöyle bir ilân koy yolunda gider. > Eğer Cenevreye tüccarlar gibi bedeli ise 60 m lyon lirayı buiu belki o gün için mümkün olabiıir dece kendi kaderi ile alâkalandığı rencilerin geçid reaminj takib et ğlne gıderek yapılacak .a»bikarta Miami'dekı müstakil |ubesi bir • durmuştu: nı teblığinde saklamıyor, ancak, m şlerdir. «LjncolnMercury otomobili sa gidersek, bir netice elde edemeyiı. yordu. Halbuki, zaman zaman a > hazır bulunacaklardır. Mi'.aPrler müddettenberi ışlerın durduğunu Fakat derhal bunlann her fciri memleket menfaatleri icab ett riyor Majeste Krala, Deniz Harb Oku j oradan Floryaya gideıek Savarots3 görüyor, üzulüyor, endişe edıyor» ün alacak herkesi aya gftyahate (!) | Başkan Eisenhower'in son basın karyakıt aıkıntıu çekildıgj hak memleketin iktisadî hayatma bir sa, meşru ve vatansever yol, vazi» du. Bu işm başında bulunan 3 or gÖnderece^iz. Büttin masraflar bize I toplantısını çok beğendım, fakat kındaki menfi rivayetlerin ortaya a darbe olur ve bunlann heyeti u feyi mensub bulunduğu ekserı>e*. lunu tiyareti münasebetile Okul na yatına geçecekler, öğle yemeğlni' Kumandanı tarafından bir meç he yatta yedikten sonra Modaya gidip şunu samımiyetle söylemeliyim Baş tılmağa başladığı 1954 yılında k.e, taktan bıri olan Harvey Saloman a'd olacaktır'» Firma, aya seyahâtin n» «aman kanın bütün gdylediklerini tasvlb 125 milyon liralık UOO.000 tonluk mumiyeslne de bir iktisadî suıkasd partisi içinde ehlıne bırakmayl <* dlye edilmiştir. j kayık yarışlarmı takib edecekler.3$ Ücl gün iki geee düşüAdükten, uydemekte kendmizi haklı görmek bul etmektir.» Heybeliadadan, Acar moffirü İle dir. Gece Şâle köşkünde bir resmi kusuz geceler geçirdikten sonra or mümkün olabileceğini, n« «aman etmiyorum. Bazı hususlar doğrudur. ithalât yapılmış bulunmaktadır. teyiz. İşte hükumetlmiz bütün bunGülek, teblig üzerine Maraş. , kabul yapılacaktır. 1949 yıhnın 450 bin tonluk ithaYassıadaya gidilmiştir. takları toplamış ve bu ilân fikrıni gidilebileoeğini tasrih etmemişt r. Gayet doğrudur. Diğer bazı hususları gözönünde tutarak iktisadî ted seyahatinden vazgeçti Beledıye, misafirlere hediye edilDost ve müttefik Devlet fteisleri vermiştı! Evvelâ gülmü?lcr, fakat Çaka ile bu ışe girişraiş olmasına lar ise değildir. Bununla beraber lâtına mukabil, bu 1954 yılının bir birlerle beraber iktisadî hayatımlAdana. 4 (Telefonla) Şehn Yassıadada güverte sınıf okulları mek üzere kıymettar halı ves, daha sonra bunun harika bir buluş rsğmen, kısa zamanda br çok ta gayet faydah bir beyanat olmuştur.» milyon yüz bin tonluk ithalâtı % zın, istikrar ve düzenini bozmak mızde partılılerle temaslar yapmak kumandanlığı subayları tarafmdan hazırlatmıştır. olduğu kanaatine ulaşmıalardı. Hâ I leblerle karşılanmast, satışının artCe:.eıre konferan»ıiu bitkın bir 150 blr artış ifade etmektedir. maksadile yapılacak her nevi tahması hayret uyandırmıştır. içinde bulunduğumuz 1955 yaın rikleri önlemek için en müessir ted ta olan C.H P. Genel Sekreteri karşılanmışlardır. Subay gazinosun dJseler, buluşun harika olduğunu durumda gitmiyoruz. Oraya asker* Hlmi 8. O gö*terecek ml?» ler gibi dimdik yürüyerek gldece. da ise, 5 aylık bır müddet zarfıu birlerı almakta tereddüd etmiyecek Kasım Gülek. bu akşam parti m T daki kısa b r istirahat esnasında Ma kezinde, parti kademelerine men jeste Kral İkinci Faysala adadaki Harvey Salomon ümldvardırt ği*. Bu. bialm için en iyi yoldur. da 450 bin ton raddesinde fı'lî il tir. halât yapılmıştlr. sub heyetlerle görüşmüş*ür. Ka eğitim tesisleri hakkmda izahat ve i Jandarma Umum ( 6 IIK'I »Ktl'ı • I"W|I», Ker.disi b r grzeteciye verdiği beEğer e?itlik esaaına dayanarak mfl Aziz vatandaşlarun, Muhterem vatandaşlarım, sım Gfllek, bu afada gazetecilerüı rilmis. t e müteakıben adadaki tof> lize edilmiş elbise yanatta dıyor ki: takerelerde bulunur ye «iz de düKumandanmm tef tiş'eri İktidara gectiŞımız günden ItibaGörüyonunuz ki sadece DU bes «hükumetin son tebliği hakkmda çu ve harekât sımf okuHarının te« « Tekhfimız 3 ay için muteDoğu Bayezid 4 (Hususî) Jan rüat bir «ekllde ve eşitlik esasına aylık müddette bile akaryak:t i*. ren memleketlmizin her türlO mad mütaleanız nedir?» sualine: tTeb sisleri gezilerek dersler dinlennliş sterilıze edılmiı berdir. Bu zaman zarfında yüzlcrc* darrtıa Umum Kumandanı Orgene dayanarak muamele ederseniz, her halâtı son iktidann son senesi o dî ve manevî imkânlarl ve tabli liği iyice okumadım. Belki yarm tir. Yassıadadaki geziyı müteakıb ta yatar. Amellyatta kullanılaı tflleble k?rşılaşacağiinızdan eminim. şey yolunda gider, fakat buğdayıkaynaklarını en ileri nıiüetler seiki müttefik devletın reisleri ve di bütün âietler sterilize edilmiştir..j Evet yüzlerce diyorum. Pontlac o ral Tehsn Çclebican, hudud kara mız bulunmamasını beklersena, lan 1949 yılının bir seneilk .Lhalâ viyesinde kıymetlcndirebilmek ga bir cevab verebilirimı demiştir. Haddine düştüyse, bir doktor tına tekabül etmektedir. kollannı teftiş etmek üzere bugün ğer zevat Acar motörü ile Savarotemobillenmiz şimdiden satılmaya Kasım Güleğin, evv.elce karar* faydasu olur, böyle bir devir as* buraya geldl. na okul gemisine geçmişler ve ameliyathaneye sokakta gijdığı Gene bu 5 aylık ithalât miktan yesi ve memleket'n Iktlsaden cfhazbpş'3m:â, durgun hava kaybolmuş Ia gelmıyecektir. Eğer Sovyetlerle geçen senenin yanı 1954 yılııun 5 lanmasmı büyük bir hızla tahak laştınlan Maraş seyahatini tehir dadan ayrılışlarında bahri mera yakkabı ile gırsin... Doktor C Mare^al Hardlng tur.» müzakerelere girismek Için ona aylık aynı devtesine nazaran 45 kuk ettirmek için mücadeleye atıl ederek bu tebliğ hakkmda genel simle uğurlanmışlardlr. hemen ağzına geleni söyler. Sözı Miami'deki Pontlac fabrikalannın buğday satmak zamamnın gelme bin ton fazla bulunmaktadır. mış bulunmsktayiz. Bu mücadelede merkezle istişared.e bulunmak üAnksrada Majeste Kral İkinci Faysalla Rei nü hiç sakınmadığı için bir gı bu şubesinde bir müddettenberi sini beklemek icab ettığin) düşütthal ettiğimlz miktar daima aıem bütün vatandaşlarımız hangi fikir gere yarm Ankaray gitmesı ih sicumhur Celâl Bayarın râkib nu bir amelıyathanenin başhekımi: diışmekts olan satış gra/îği bir kaç Ankar» 4 (aa.) tn.îilter« Mil n«n insan.ar varsa, bu ümidler leketin hakikî lhtiyaclarıru karşılı den, hangi meslekten olursa olsun timalinden bahsedilmektedir. lunduklan Savarona okul gem si şöyle demişti: «Buranın çöplükiAft letler Cıtmiası Brkânı Hsrbiyei Ugvndînberi dü» bir çijgi halindetamsnıen boetur. Bîzim buğdayı yacak bir ölçüde olduğu gıbı sen« bizlerle işbirliği etmekte kendteine Gölcüğe müteveccihen hareket et farkı yok » dir. Bunun yakında yükselmeye mumiye Reisi Mareşal Harding bu mu bizi yaşatm?ğa kâfi gelmekte* düşeni yapmaktadır 5 senedenberi lik akaryakıt tah^isleri de bu semiş ve Savaronanın aynhşını rıügün saat 17 20 de huıusî bir uçakla Ona göre, mikroblarm en tehlibaşlayacağını da aöylüyotlar. yapılan bu müradeielerimiz şimdi dır» viyeyi takıb etmektedir. teakıb deniz tatbikatının birinci kıs keli Ankaraya gelmlştirkaynağı, ameliyathanedeki asıl güzel müsbet ve devamlı ve*** 1953 yılmda 135 milyon lirahk mmı teşkil eden muhrlblerle tor doktorlar ve yardımcıların oksür Krutçef, büyük elçllik binasinMaresal Harding Esenboğa hav» rimlerini iârak edecek devreye Fakat Ponüac m«rk« bif etotno alanında Frklnı Harbiyel Umumiye dan ayrılmadan önce bir askerl* tahsise mukabil, 1955 yılında 165 pido hücumu ve sis perdesi yapıı mesı, hapşırmrsı ve konusmasıdır. (Baştatnti 1 <nct b 1 satın alfttı kimseyi Parise gön Peisi Orgeneral Nureddin Baransel, görüşmek istediğini soylemiş ve milyort liralık Uhsis yapılmışUr. yaklaşmış bulunfflaktadır. Gayrefmıştır Bundan sonra muhrib'.sr SaYüze takılan maskeler havaya vedermek, oadal ı Tnasrafîarım karsi Jngiliz Büyük Blçillği MaslahatKJ toplantıda hazır bulunan Amerikan 1955 yılının altı ayllk tahsislerüıin lerimizin en hıımmah anındayız. ihtiyatlan yekunu 5 milyon lirayı varona okul gemiainin sancak tasad?ce lamak, o otonKJbiHn maliyet fıatına izarl, atafeler ve Büytik Slçilik hava ataş.«sl yardlmttft'' bmba«» miktan ise, 90 milyon liraya yük Şayed bu devreleröe zaman zaman aşan bankaların kendi aralarından rafında mevki alarak uça.c^jvar aVe yer yer hertotediğiml»!istedU8 s«çec«lkerj üç banka umttm miiselraektedir. i ' ~ws!r~#tm«z th Bu. bir bakınu za | mensublarile askeri erkin taıafu»şöyîe defıtişMrî «Bte, haı* !«Bu hesaba göre, bu »«eki itha miz miktarda yukanda arzettiğım düründen teşekkül etmektedir. larını su bombası atışı takib etnııı ter'in meşhur söz'erinden bır> şurarlı bir iş c*«rğil m)dır? Kalkmışlar dan meTasimle karşılanmıştır. temiyoruz 8izin de igtemediğinlzi anlar Maliye Vekâleti ödenmiş sermaT tır Gölcüğç dnğrn vujun^Ho««m durr o.Mikrob, yaraya âletterı önce 1 lât ve sarfiyatunız geçen seneya na iebeblerle bulamadığımız Harvey Salonnon ıle ortaklarıng bu Başta bnHo bulunan bir ihtiram WHyofü2. Fakat hâr'be fane£e m*r* »uali sormuşlar Aldıkları cevab şu: kıt'Mi »elâm re^mi ifa etmi?, İngl bur kalırsak, aynı safta bulunma zaran senelık olarak % 10 nisbetin olsa da veya bazı maddelerin za ye ve ihtıyatlan yekunu 5 milyon etmekte olan Savarona okul genr Dİaşır » Doktor bu sözlerile amede fazla olacaktır ve bunun 5 ay man zaman darlığı görülse de hüHrayı aşan bankaların umum mti si Yelkenkaya hizalanna w h ğ i n lıyathanenin tabanından yükselen « Biz delirmedik, aklımır ba liz ve Türk milU marşları çalmmış "îızi isterim.» lık tatbikatı fi'len bu fazlalığı da kumetimiz bunlan önliyecek lü dürleTİni kendi pralanndan üç u de, eihazlarını atmıa vaziyet*e scy bakterileri kasdetmektedir. Tozu jımızda. Zararlı işe girer miyiz tır. Rıtsya acele 600.00* ton buğday tahakkuk ettirmiştir. siya zumlu her türlü tedbiri derhal ala mum müdür seçmek üzere 117 retmekte olan arama tarama bir gösterdiği için de, yerin hiç!» Limanımızdan yapılan btlyor 1955 tarihinde toplantıya davet et liklerinin çok yakınından *ec*nış ve clmasını şart koşar. bilir. Azlz vatandaşlarım, Meseleyi yakndan takib «tmif 0Ottawa 4 Kanada gazeteleri, arama ve tarama faaliyeti 'lost ve Fakat bit dar bir iktisadl politika miştir. Şimdi, bir sual sorabilirsinız? lan bir gazetecı bu defa şu suali Hakikat böyle iken ve bilhassa ihracat Hükumetin tatbikına başladığı müttefik İrak Kralı Majeste İkinci Her doktorun aynı hassasiyetj gösRusyaya satılan buğdaym alelâcele memleketin en faal iş devreleri o görüşü ile muvakkat tedbirler petormuş: Dün limanımızdan muhtelif mem , o Pontiac marka bir ototnoblli j leketlere 1 milyon 525^50 liralık i«vki için müracaat yapıldığmı ya« lan bu aylarda Petrol Ofisi ve Ji şinde değilız İmkânlarımızı günlük deflâsyonist mahiyette kararlardan Faysala deniz muhribleri kuman termesine lüzum var mıdır? maktadırlar. Verllen malumata g8 ğer şirketler ellerindeki bütün im ihtiyaclann namütenahi stoklarına b ri olan kredilerin kontrolu kara danı Koramiral Sadık Altıncatı 1.3090 doîara satıyorsunuz. Parise altı • ih>acat yapllmıştır. Dr. Carl'a göre «evet, her ame" nnın, artan reeskont faizlerile bir rafından ızah edilmiştir. gunlük bir seyahat, bütün masraf | Dırac edilen mallar arasında fan re Rusya 600,000 ton btığdaym da kânlarla memleketin her yermde bağhyamayız. Bilâkis bunlann azaliyatın muvaffak olması ve sonraekim ayı sonuna kadar Bus liman vatandaşın ihtiyacmı âzamî bir *ti misini yeni ve inşa halindeki Tür likte piyasada müsbet tesirler yaKova ile Dılbumu fenari ata dan yeni bir derd açmaması dıhil, tahminen 1200 dolara mal : dık, tiftik, yaprak tütün, kuzu depacağı tahmin edilmektedir. ; lanna ulaştınlmıs olması lâötn gel na ile günü gününe karşılarken, kiyenin hizmetinde bütün darlık sındaki hattın geçihşını ınü'edkıb çok d!lr1ı:3tll bulumılmslH'r » 0'ur! Bu vaz vette nası) kârlısınız, I risi ve keçi kılı bulunmaktadır. Bilindiği g'bi 1949 yılma nisbetle muhribler Savarona okul gemiaınİ dlgini anlaşmaya dahii rtmistir. Bu iktisadî hayatımızı felce uğratmak ve yokluklarmı kökünden halletOrsıl zarar etmıyomınu*?» Bir «?htekâr mahkum oldu sevkiyat dolayısile, Atlantikte bir maksadile bir maddeye karşı vatan mek için giriştifimiz büyük tedbir banka kredileri umum! olarak denizaltı emniyetine almıçlır ve Dr. Carl WaHer'in tıb sah^sınd Işte bu sual cevabsiz bırakılmıfkıymetli icadlan vardır: Brıhami tlr. Pontiac şirketinın ortakiarı kat İ îzmir 4 (Telefonla) Çalıştıgı ara navlun flatlannm da artsrağı daşı yeniz bir endiseye, telâşa dü ler teşebbüsler ve hamleler için %4,55 misli artmış ve fiatı uctız o kafile bu teşkİlâtla seyrederken fie da 500 hastayı hayata kavuşturan^ lan krediler daha ziyade gpekülâs nizaltı hüctlmuna tharuz kalınmlflyyen konufmamakta, bu hesabtl» i müessese »shlbinln imzastnı takiid •Svlenmekfedir. Kanada buğdayı şürüp tehacüme sevkedebilecek her kullanmaktayız. Ancak, bu eserler yonun temin edebileceğ: sahalara tır Denizaltının emniyet gem leri sun'i böbrek modelı, otoıratik alet j lcyüzüne dair malumat vermekten ederek sabte çek tanziml ile banRusyava, Van«ouver limanından türlü konuşma, neşriyat ve hareket tahakkuk ettikçe bu memlekett» yıkayıcısı; saatle kilidlenip çalışan , elbett» ki en hafii tâbirile b.r ık kısa bir zamanda çimento, şeker ve yatınlmış, böyleca umumî fiat se tarafından yakalanmış olmasına rağ sterilize aleti; plâstik kan çantası... • kaçınmaktadıHar. Gülerek «kârll kafan 12000 lira çeken İ. Hikmet <«vked ilecektir. , ösadî suikasd olarak telâkki edil buna benzer bir takım zaruri ih viyesine çok menfi tesirler yap men hücum inkışai ettirilmiş ve yız» kelimes ni tekrarlayıp durmak Dinçler isimli şahıs bugün Ağır Bugün Dr. Carl Walter, binlerce mışttr. mümtaz misafirimize denizaltı hümek icab eder. Ceza mahkemesi tarafından 2 sene tiyac maddeleri davası tamaraen tadırlar. Amerikalmm gözünde bir kahra4 ay müddetle hapse mahkum ediltarlhe karışacakbr, yani içine gir Hnsmt bankabnn reeskont limit cumunun ne şekilde inkişaf ettiği mandır. Çunkü onun ameliyat tekAziz vatandaşlarım, *** gösterilmiş ve denizaltıdan ıki torleri asgari hadde indirUecek Akaryakıt ihtiyaclanmız Jçfa diğimiz bu mücadele yokluğu ve niğiıu öğrenmiş yüzlerce Hanvard Bu sekilde teklifierle otomobil miştir. Hükumetimizin iktisadî konularda pido atılmıştır Büyük alâka ile ta mezunu doktordan başka, 2500 ta»tok ve ıthal vaziyetimizin ne ka darlığı kökünden yok etmek mü«at'sı son zamanlarda almış yürüBir çoban, tren altında kib edilen ve muvaffakıyetle netialmış olduğu ve alacağı kararlar dar normal olduğunu böyiece tes cadelesidir. müstür. Buna başvuran yalnız Mine de doktor yardımcısı aynı yol(Baştaraft 1 <«d sahlfede) bit etmiş bulunuyoruz. Şinıdı de pırçalandı neticesi tedavüldeki para miktarı celenen deniz tatbikatı bu suretle dan yurümektedır. ami'dpki Pontiac şirttHl deŞiHîr. Dün gece sığmanların Yugoslavnın hissedilir derecede azalacağı sona ermiş ve bahnyetilerimiz Maîzmit, 4 (Teleıonlâ) Ahmed yada Gerovo iş kampından Vuçini sun'î bir buhran havasının ne kötü D*ha bazı otomotrl firmâlsn dâ •NTarteT'in bir fabrikası vardır. jeste Kral ikinci Faysal tarafından u biHirilmektedirBıı=teri rel etmek için ak!a gelme I Kuru isimli bir çoban, Derbend • çe civannda başka bir çalışma kam neticeler vermesi muhtemel oiduHaftada 10 saat burada çalışır. Gotakdlr ve tebrik ediİmştir. Kredıli ithalâtın durdurulmasıni, dik çareipre başvuruyorlar. | Maksudlye UUsyonlan araauıda pına otokarla nakledilirlerken A tünu ve hükumetimiî feısa bır rariye kalan zamanını da muaveneMerkez Bankasmm iskonto faizleSavarona okul gemısi Golcük bur hanesinde geçirir. ' M uayenehanpsi G^zetelerın verdikleri malumata | marsandizin altmda kalarak fed Vusturya hududuna yakm bir nok manda aldığı tedbirlerle bunları der hal önlese bile millî iktisadiyatımız bakilacak olursa geç«nlerde bir o(Baştaraiı 1 ıncı sohıfede) rini yükseltmesini takiben Merkez nu açıklarına geldiği zaman büra pek basittir. Hastalan köpeğ karparçalanmıştır. taya gelince muhafızlarm kendile üzerindeki zararlanm r« metnlelunmuş »e Yunan Savunma Baka Bankasmın. hususî bankaların rees da prova nizamında sıralanmış bu şılar. îçerive gnenler duvarda diprine bu fırsattan istifade ederek hür ••»••••••»•»»»• »•• »»»»•»4 »•»»»•••••••• »•»»»••••••• riyeti seçmelerini tavsiye ettikle kete neye mal olduğunu canıı ve nınm nazan d'kkatini, Atina rad kont binitlerini yeniden gözden lunan denizaltılar ve donanma bir loma görmezler. Doktor: «Dip'omayakm bir mkalle sıze izah edece yosunun son günlerdeki Türk aleyh geçireceği ve sa?arî hadde indıro likleri ile irili ufakh deniz taşıtla ml görmek istiyorsanız, banvova rini söylemişlerdir. Bunlann lla ğim. nna bifımiş bulunan denizciler ta kadar zahmet edins der. ceği öğrenümiştir. tan neşriyatl üzerıne çekmiştir. desine göre, Gerovo kampında daToprak Mahsulleri Ofisinin hu rafındau karşılahmışlardır. Bütün Meselâ, bir müddet evvsl AnkaDaha sonra Ingiliz elçisi de görüş Doktorun bu sözleri alay deittl, ha 30 kadar yabancı işçi zorla ^a" şehri dahilinde bu «ıbi kajldh mel«re katılmîştır. Müzakere m«v bubat mübayaası için ödiyecefi gemiler alay sancak larını çekmiş ve ciddıdir. Waiter, hem meslek, hem • • » • • • » • » » » • » • • • • • • • lıştırılmaktadır. • »• • » »• •»»» •• • • » * • • • prova dlreklerine Irak ve Türk bay miktar anlaşıldıktan sonra, tedavülhücum ve neşriyat akabmde husu zun Kıbrıs olmuştur. de iş hayatmda muvaffak olmuş le gelen yersiz bir telâs ^eçnrs se Yunanistan hükumeti bu konfe deki paramızm ne miktar azaltıla raklarınl toka etmiş, mürettebat çi • ı insandır. 1905 yılmda marıva nizamında sıralanmış bu br »fe ve aylarm avnı günlerdâVi pün rama katılıp katılmıyacâğını hâlâ bileceği kat'î surette belli olaTabancasile oynıyan bir da dünyaya gelmiştir. Solak lunuyordu. lük 60 teneke gaz satışına miîkabil resmen açıklamış değildir. Söylen caktır. vs sadece almanca konuşan insah çavuş, kazaen bir genci haziran ayının 17 sinde bu m ktann t'lere göre, Strasburg'da bulunan Savarona, donanma birlikleri a lar arasında yetiştiğı için, İktisadî çevreler, emisyonun alal60 dan 1^00 tenekeye, 20 süıJe 1^53 Yunan Dış Bakanı Ingiliz Dıa Ba tıhnasına matuf hükumet siy*s« rasmdan geçerken Yavuz harb ge sağ elle yarnıak ve ingilizce öi vurdu İzmir 4 (Telefonla) Bugün tenekeye yükaelmegtne sebeb olmu» kanı üe yaptıgı temaslarda «Tür tini makul karşılamakta ve destek misı iki Devlet Reisini 42 pare top mek olmuştur Bu çalışmarın netnr. atımı ile selâmlamıştır. kiye neden davet ediliyor?> sua lemektedirler. ticesi olarak doktor şimdi her ıki Kızılçullu semtinde. NATO'ya men Savarona okul gemiinin demir elile de makas, blçak kullanmakBu cümleden olarak çeşidli VerDaha da ilerisi var, va'andaşla lini müteaddid defalar sormuştur »ub bir Türk çavuşu kaza ile feci nm, hiç bir sıkıntıya sebeo olmı Yunftnhlar, Türkiye iştirak etme giterin bir ayarlamaya tâbi tutu lemesıni müteakıb Irak Kralı re bir hâdiseye üebeb olmuştur. vacak miktarda normal stoklarımtz diğ* takdirde konferansa kaülacak lacağı ve ziraî gelirlerden cüz î bir Reisicumhurumuz Yıldız motörü Cemil Cahid Sevigen isimli çaWalter, hareket kabilıyetini yeile Golcük iskelesine çiKin's'nr ve vuş, Kızılçullu deresi keraımda bulunduğu halde «petrolun buluna larını söylemişler, fakat sonradan miktar vergi alınacağı tahmin edil burada Golcük Üs Kumandanı Al* )orcludur Tatillerde »ilâhı ile oynamakta iken bir kaç el 'niyacağı, ithalinin imkânsızlaşaca bundan vazgeçmek mecburivetinde mektedir. . marangoz vanına eırmek bay Hâmid Ültan. Majeste Kraj ve kalmışlardır. Atinanın konferansa »tış yspmıs, fakat tabancadan cıkan İı» şeklinde yapılan neşriyat bu gibi buhranları hasis menfaatlerı mevcud şartlar altında iştiraki ka IzmircJe şekersizlik yiizünkurşunlardan biri Erdoğan Balater telefon hat bul ettiği anlasılmaktadır. dilerine hoş geldiniz dem stır Bu j faimli 19 yaşlarında bir delikanh çin kullann^akta tereddüd etmimektebi den şerbetçi dükkânlan rada da askerî merasimle Istıkbal e ! ven b'r kısım istifçi ve muhteklrlerin Strasbnrydıı tngiüz Türk nın Sırt'na saplanmıştır. cıktı. dilen dost ve müttefik ıki Der'.eiin ' 1 kapandı görüşmesi Ağır surette yaralanan Erdoğan de bunlara iştirak eden söylentıler Reisleri başta alay sanciğı bıı'u | tele sürmesıle sarsıntın'n onu vere' Str»«burş 4 (R.) Buraya gelen İzmir 4 (Telefonla) Bugün koma halinde hastaneye kaldırıl neticesinde yaratılan hava fonunfırlatması bir oldu. Bu hususta, nan bir ihtiram kıtası iiafn.'tan «nıştır. Çavuş yakalanarak takibata da gene haziran aylffin 21 ınde sa Tfirk temsild«i Ingiliz Dış Bakanı sehrimızdeki bütün şerbetçiler faa selâmlanmış, bando Irak </* Türk «Aletleri bıraktıg.m gibi okula tışlar geçmiş yıl ve aylarm teka ile Kıbrısa dair ilk görüşmeyi yap liyetlerini tatil ederek dükkânlan başlanmıştır. döndüm» diyor. bül eden günündeld 32 tenekeden rnıjtır. m kapatmışlardır. Buna vilâyfttia 1924 te lıseyi bitirdiğ' zaman Yİle Izmirde esrar satan iki kişi imalcilere şeker tevzi etmemesi ve Mişıaan universiîelerı taraty» • Milletlerasaı bir tiyatro mahkum oldu ?ebeb olmuştur. Diğer t^raftan. sedan burs teklif ediHl O kısini 3e .> kerli meşrubatın ortadan kalktüası İzmir 4 (Telefonla) Esrar satreddederek Hanvard'ı sectı Otıii kurulacak ile ayrana rağbet artmıştır. Bu seinaktan sanık Bekir Taşlıca ve ara kazanan bir Paris 4 (a.a.) Milletlerarası bebie Belediyenin narhına rğm n Ferid Bolukçu isimli şahıslar hakohnuşru. Tiyatro Enstitüsünün t T t 6 ncı yoğurt fiatlan 120 kuruştan 1W • kmda Ağır Ceza mahkemesinde şimdi doktorluğundân, ORTAOKUL ve LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN toplantı devresinin kapamş oturufırlamıştır. devam eden duruşma bugün sona bir şey kazanmamaktadır Se muda toplantılara katılan 23 m«'nermis, her iki maznun 8 er sene 4 et 200 ameliyat vapan fakat haaEskişehir Belediye Meclisi, leket heyetlerinin oy birliği ile alay hapse, 833 er lira para cezasına dığı bir karara göre, Parists bir talannm çoğunu meslekda=H'i Ve Belediye Reisinin çekilmemahkum edilmistir. İNGİLİZCE FRANSIZCA SPOR ELİŞLERİ «Miletlerarası Tiyatro» kuulacak onlann aleleri teşkil ediyor. Ayncs Bekirin Çarşamb«ya, FeHayatını kurtard'â! genr bir Itlzı DERSLERİ sini Utiyor tır. Bu tiyatro, yabancı tiyatro trup ridin ise Eceabada 2 5 sene müdADRES: Alemdar caddesi No. 23 Sultanahmed Tel: 21737 Eskişehir 4 (Telefonla) Bele larını kabul edecek ve bunlar kvndi sekreter olaıak çahştınrnktadnf. detle sürgün edilmelerine karar diye reisi Dr. Salih Güvençe, ge dillerinde yazılmış eserler, oynıya Daha doğrusu gene kız onun yaverilmiştir. istemıştir. O da çenlerde toplanan Demokrat Parti caklardı:. Milletlerarası Tiyatro Ens nında calışmak doktorla birlikte amelıyatlara girer grupunda şiddetle hücum edibnif titüsünün gelecek yılki topiantıffi ve 14 kişi, reislikten istifa için ken FfindUtanda 1957 ve 1958 deki topMEMLEKETtMİZİN EN BÜYÜK TERCÛME BÜROSU t Şehrirake dün de mühhn mflrtarCarl Walter, dünvanın bır i dis ne bugüne kadar mühlet vermif lantılar da Atina ve Brüx«»lles'de Turkçeden muhteHf dillere muhtelif diltarden Törkçeye da sebze ve meyva gönderildi t l t l z o p p ı 8 f B n ı o l m a l l , a ti Reis Salih Giivenç bugün acele yapılacaktır. Ticarî, Teknik. Et'ebi, Tıbbî îktisadî... KİTAB. MEKTUB, ^ . ^ Dun şehrimize çeşidlı istıhsal bölgem u h a k k 3 k k , Ank^raya gitmiştir StRKÜLER. ŞARTNAMB TKRCTJMELERİ lerınden, kabzımaldan geçmeksizln. Iekdaşları aıasında en çok doğnıdan doğruya mustahsıl mumes| Belediye meclisi yann olağanüstfl En ehliyetlı bir şekilde yapılır. AV KÖPEĞİ kazananıdır Fakat n* etkar? O 4t «illeri »eyahu^ Beledıye artına 15 000 bir toplantı yapacak ve reise adeCağaloğlu, Divanyolu Cad. Köşe Han No. 48 İstanbul d a n kilo doma'es. bıber, fasulye gelmiştlr. s"1™ olduğuna inandıktan mi itimad beyan ile çekilmesini Is İngiliz Seter av köpeği satıhktırTelefon: 23936 dan 48 Bugün de ddrt kamyonla sebze ve aofira.» Müracaat: 40797. i teyecektir. TAVÜSI2 Bir otomobil satıtı alana Parîs seyahati! Kandilli Rasadhanesi Ticaret Vekilinîn nihayet malumat dün gece yaptığı verebildi radyoda Inöniinün hnkuıtet iebliği karşısmda konuşma vtrdijj beyınıt Kral Faysala dün tesislerimiz gösterildî Sovya! diktaiörü konustu! Tecessüsler Banka kraıHlerini konlrol Macarfar Avasturyaya kafiyorlar Yunan hükumetini dün protesto etfik 0ÜHYA KARİKATÜRLERİ \ AMERİKAN DERSHANESİ YAZ OKULUMUZ AÇILDI YENÎ ASIR f
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog