Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURtYET Cumhuriyet Cumhunyet Cumhuriyet Sulhi Garan dün bir basın toplantısı yaparak izahatta bulündü Kafıle ıe si: Faik Bınal (M. Olimpiyad Komitesi Reisı). İdarecıler: Vehbi Emre (Güreş), Hüseyin Erkmen (Güreş), Dün îstanbul Bölgesinde Mıllî Faik Gökay (Basketbol), TurOlimpiyad Komitesi toplanarak Bar gud Atakol (basketbol), Hahm selonada yapılacak ikinci Akdeniz Tokmakçıoğlu (eskrim), Jerfi Fı oyunlarına iştırak edecek sporcurath (atletizm), Orhan Saka (ku ların durumlarını ve amatörluklerek). rinı tetkik etmiştir. Atletizm Federasyonu dün tophir Ozgüden (200400). lanarak ikinci Akdeniz oyunlarına Dünku toplantıda Millî Olimpivad 2 Baraj derecelerini baraj Antrenörler: Yaşar Doğu (gükatılacak atletlerimızi tesbit etmiş, Kom.tesı Başkanı ve Beden Terbireş), Şevki Koru (atletizm), Sadevresinden önce ve bu mevsim zar böylelikle Barselonaya gidecek kayesi Umum Müdur vekili Faik mım Goreç (basketbol), Yuda fında geçmiş olan üç atlet: Erda filemiz tamamlanmıştır. Binal, Genel Sekreter Hamza OsÇetası (basketbol), Akkan (yüksek atlama), Çetin Şaman Erkan, Burhan Felek. Mumtaz Atletizm federasyonu dun akşam hiner (yüksek atlama), Haydar ErHakemler: Mevlud Baysal Tarhan ve Beynelmilel Olimpiyad ki toplantısmdan sonra şu tebliği (Güreş). turan (maraton). Komıtesınm Turkiye murahhası neşretmıştir: Masor ve mutemed: Muammer 3 Federasyonumuz evvelce ka Suad Erler bulunmuşlardır. Atletizm Federasyonundan tebliğ 'amuk. rarlaştırdığı şekilde, takdir hakkıed'lmiştir: Gureşçiler: Ahmed Bilek, Mus nı kullanarak barajı aşamamalarına afa Dağıstanlı, Rıza Doğan, Tev Federasyonumuz 3 ve 4 temmuz rağmen müsabaka kabiliyetlerini fık Yüce, Mithat Bayrak, Eek r pazar ve pazartesi günleri yaptığı Birinci Akdeniz Oyunlarının açılis eününde Sporcularımız eeçitresminde müsaid gördüğü üç atlet: Mustafa Buke. Suleyman Baştimur, Hâtoplantılarda Barselona'da icra çdiOzcan (10.0003000 steple), Turhan •nıd Kaplan. lecek ikinci Akdeniz oyunlarına ka Göker (8001500), Suhpi Ural (utllacak atletleri aşağıdakı şekilde Basketbolcular: Haşim Tankut zun atlama). secmiştir: Guney Ülmen. Turan Tezol, Hık 4 Barajı aşan altı atletin dışınmet Vardar, Tunç Erim, ErcıoTurhan Göker 1 Federasyonumuzca ılân edida kalan, 2. ve 3. maddelerde isimğan Karabelen. Şevket Taşlıca. len baraj derecelerini, baraj dev Gökpınar (50003000 steple), OsTian leri tasrih edilen atletler İstanbul Dcinci Dunva Harbi sona erdığ;n Yavuz Türkoğlu. Ertan Koken resi içinde aşmış olan altı atlet: Coşgül (500010,000), Ekrem Koçak ve Ankara bölgelerince kafüeye işdenberi ilk defa olarak Rusyada bır Yani Tomaidıs, Tuğrul Demir. Cahıd Onel (8001500), Abdullah (8001500), Nuri Turan (disk), Fa tirak ettirileceklerdir. spor musabakasına iştirak eden 10 Ertem Göreç. k:?ilik bir Amerikan haltpr pkini Eskrimciler: Seyyid Mısırlı riun Yeşilkövden transit geçmiştir. Nefi Güven. ' Aralarında dunya halter ağır sıklet Kurekçiler: Tonguç Tür.an. şampiyonu rpeşhur Anderson un da Sudı Tombaz, Ahmed Yavaşoğbulunduğu ekıbe Amerikan federss Suad Erler (Millî Olimpiyad KoBirinci Akdeniz oyunları, 5 ilâ müsabakalara fil'en başlanmıştır. lu. Orhan Akı, Ali Şermet, Gün yonundan Mr. Jahnson riyaset etMısırın tertiblediği birinci Akde mitesi sekreteri) 20 ekim 1951 günleri arasında Mıgör Toygar, Teonnan Bıvıkoğ'u mektedır. Vâmık Gezen (Hususi davetli) sırın İskenderıye şehrinde yapıl niz oyunları, tam manasile mükem Atletler: Ekrem Koçak, AbMr. Jahnson dün kendisine TürAyfer Akbel (B.T.UM. Danyal mıştır. Mısır Olimpiyad Komitesi mel bır organızasyon olmuştur. Anrlullah Kokpınar, Cahid Önel, kiyede niçm bir gdsteri yapmadıkFahir Özguden, Nur: Turan. Ertarafmdan mükemmel bir şekilde cak bu güzel organizasyona rastlı Akbelin kızl hususî davetli) larıru soran bir muharrirımize şıın Sporcular: dal Akkan, Osman Coşgul, Turorganize edilen bu müsabakalara; yan Mısırdakı siyasî kargaşalıklar, gölgelendırmişları sövlemiştir: han Goker, Mustafa Özcan. SupHasan Gemıci (52 kılo gureşçisi) Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, bu muvaffakıyeti + Londra 4 (S.H.A ) Butan« Bir kaç gün evvel Beyruttan hi Ural. Çetın Şahıner, Haydar if Leipzig Doğu Almanya ıle Cemil Sarıbacak (57 kilo gureş•ic NewYork Carl «Bobo» Ol İtalya, Fransa, Ispanya, Malta, Su tir. ya spor federasyonundan bildiril Macar yüzücülerinin iştirâk etti son üzerinde parlak bir galibiyet riye, Lübnan ve Mısır iştirak etfederasyonumuza bir telgraf çekeErturan çisi) *** dığıne göre, 21 eylul tarihinde Lon ği bu müsabakada Macar Zaborsky elde eden Archie Moore Rıng ma mişlerdir. rek bır gösterı vapmak isted'ğımızi Bayram Şıt (62 kilo gureşçisi) dranın White City stadında beynel | 1500 metreyi 18.48.5 de açıkladığımız halde cevab veren olyüzerek gazine de «ayın en iyi boksörü» ola Tevfik Yüce (67 kilo gureşçisi İskenderiyenin muhteşem Birinci Birinci Akdeniz oyunlarında Amerikalı yüzücüler milel bır atletizm müsabakasl ter | dunyada 10 uncu iyi dereceyi yap rak seçilmiştir. ıradl. Biz de Istanbulu bundan iskaptan) Fuad stadyomunda yapılan birinci Türk kafilesi tıb edilecektır. tisna ettik Buradan Atına ve Rogittiler mıştır. Bekir Buke (73 kilo gureşçisi) Birinci Akdeniz oyunları münait Roma Dünya horoz sıklet Akdeniz oyunları 5 ekim 1951 guGece yapılacak olan bu karşılasmaya giderek eö'=ter'l I nizi yptık İf Macaristan Eva Szekely 50 şampiyonu Fransız Robert Cohen'in nü yapılan parlak bir merasimle sebetile İskenderıyeye giden Türk Şehıimizde bulunan ve nıuhtelıf İsmet Atlı (79 kilo gureşçisi) tan sonra, Amerıkaya doneceğiz » gosterıler yapan Amerikalı yuzücü malara Avrupanın en meşhur atlet m lik havuzda 400m serbestte 5.20.5 «Chalenger» si olan sağır ve dilsiz açılmıştır. Merasimde, o tarihlerde kafilesi şu şekilde idi: Bektaş Can (87 kilo gureşçisi) len davet edilmiş bulunmaktadır. de ve 5.29.5 yapan Mario Garai'in İtalyan boksörü Agata, Fransız Ro Mısır tahtını işgal etmekte bululer dun iki grup halınde uçakla Yu Kemal Dişiçuruk (ağır sıklet guBurhan Felek (Türkiye OlimpiBundan başka, müsabakalara bir önünde birinci gelmiştir nanistana hareket etmışlerdır. reşçisi) bert Meunier'yi on ravuntta puanla nan Kral Faruk da hazır bulun yad Komitesi Genel Sekreteri) Markoç, Canı birinci muştur. Hava alanında yuzuculerimızrten Amerikan atletizm takımının da Doğan Acarbay (atlet 400 metmağlub etmiştir. Danyal Akbel (Beden Terbiyesi Açılış merasımi, takımlarm yap Umum Mudurü) Engın ve Yılmezin da bulunması, katılacağı kuvvetle muhtemeldir. re engelli) takıma aldı •• Finlandiya Atletzm müsa* tıklarl muntazam bir geçid resmi Amerıkahları memnun etmiş ve Said Salâhaddin Cihanoğlu (kafiEmin Doybak (atlet 400 metre Fenerbahçenın yeni antrenorü memleketimizde bilhassa yuzücııler bakalannda meşhur atlet Bengt ile başlanuştır. Olimpiyad oyunlale başkanı) Su Sporlan Türkiye ve 400 engelli) Markoç dun Fenerbahçe genc takı den gorduklerı alâkadan memnun Nılson yüksek atlamada 2 metreyi rının bânisi Yunanlılar bu geçidde mının karşılaşmasım seyretmiş ve kpldıklannı bel rtmişlerdir. Ekrem Koçak (atlet 800 ve 1500 Nailî Moran (Atletizm Federasaşmıştlr. en ön safı işgal etmişler; organı• Londra Henley Kürek yabirincilikleri bu deneme maçında oynıyan futmetre) zatör millet olan Mısırlılar da an yonu Reisi) Antrenor Daskalovıç Ue kendUi İf Isveç 1958 Avrupa atletizm rışlarının finallerinde Massachusbolculardan yedı tanesını beğenmışCahıd Önel (altet 800 metre) Sadullah Çiftçoğlu (Güreş Feüe gonışen bir arkadaşynıza yuzu şampiyonasına hazırlanmakta olan settı T?knolojı Enstitüsü (AmeriAnkara 4 (a.a.) Su Sporlan ane gereğince en arkadan geçmıştir. Bu 7 futbolcudan C=n bırınci Mustafa Özcan (atlet 10000 v« cu!erimİ7'n moral bakımmdan tak Stockholm şehri belediyesi 18.000 ka) kürekçileri, İngiliz hava k u v Federasyonunun 955 yıh faaliyet lerdir. Takımlar geçid resminde A derasyonu Reisi) takıma terfi etmiştir Bu futbolcuFaik Gökay (Spor Oyunları Fe 3000 steeple) t rab elifbasına göre sıralanmışiarvıye olduklarını soylemış ve çai.ş kişilık stadyomu 30,000 kısı alabivetleri kürekçılerini 23 boy fark programı gereğince yapılacak Türlar «Can, Oktay, Ayhan, Şevket, derasyonu Reisi) malarım hıziandııacaklaıını Ifade ecek bir hale sokmaktadır. dlr. Ahmed Aytar (atlet maraton) birinciliklerinın tarihlerile Yaşar, İbrahım: Hıfzı.. dır. la geçerek «Thames Challenge» kiye Yaşar Doğu (güres. idarecisi) etmıştir. Geçid resmıni müteakıb Mısır Mustafa Batman (atlet 110 met•İf Prag 16 ilâ 17 temmuz gün kupasını muhafaza etmişlerdir. yerleri aşağıdaki şekilde tesbit e~ Jerfi Fırath (atletizm idarecisi) re engelli) Olimpiyad Komitesi başkanı Moerinde Almanyada yapılacak olan Rus kürekçileri de iki çiftede dılmiştir: Nurı Boytorun (güreş antrenorü) Nuri Turan (atlet disk ve gülhammed Taher Paşa bir nutuk söy Karlsruhe beynelmilel atletizm mü Isviçreli kurekçiler tarafından mağ Besim Aybars (atletizm antreno le) 1718 eylul 1955 günleri (Ada lemiş ve müteakıben Kral faruk sabakalarına Çekoslovakya federas lub f^ilmislerdir. rü) nada) ' şu sözlerile oyunları açmıştır: Halil Zıraman (atlet cirid) onu Emıl Zatop^k. Dana ZatppSamim Göreç (basketbol antreToma Balcı (atlet çekıç) t Birinci Akdeniz oyunlarını Türkiye ferdî yüzme ve atlama kova, Lansky, Skobla ve Jungnorü) Mahir Aras (atlet yüksek) açmakla müftehirim.» wnth gibi meşhur atletlen gönderbirmciliği ile Türkiye su topu biAkın Altıok (atlet üç adrm) Ahmed Yener (güreş hakemi) Bundan sonra 21 pâre top a'ışı meğe karar vermiştir. rinciliei. Muhiddın Akın (atlet «rık) yapılmış ve yüzlerce güvercın haTurgud Atakol (basketbol idareÇek atletlerinin Batı Almanya 2324 ve 25 eylul 1955 günleri vaya salınmıştır. Avni Akgün (atlet "ızun) cisi ve hakemi) musabakalarına bu ilk iştırakleriMehmed Ali Yalım (basketbolAkdeniz oyunlarının birinci günu« Dr. Ziya Yüceoğlu (kafile dokBuenos Aıres, 4 (a.a.) «Kıver (İzmitte) dir. cu kaptan) Türkiye şarpi birinciliği. toru) sporcuların and içmelerile sona erPlate» ile «Platenes» takımları aTriestede yapılan ve berabeı ÜeLtr Osfo Yugoslav Norveç kar ra'iıidaki bir futbol maçında, haIzzet Özgel (kafile mutemedi) Yalçm Granit (basketbolcu) 1 ve 2 ekim 1955 günleri: (İs miş; 6 ekim gününden itıbaren de mizle bıten maçın akıslerı halen şılaşmasınin birinci gününde Yu kemin bir kararını haksız bulan tanbulda): Sacid Selduz (basketbolcu) devam etmektedır. Bu cumleden goslavlar galıb durumda görünmek halk, tahtadan yapılmış tribünleri Sadi Gülçelik (basketbolcu) olmak uzere dun de Sulhi Garan Turkiy« kürek birinciliği tedirler. Stritoff 500 metrede 14 16.4 yakmağa teşebbüs etmiş ve eline ne Erdoğan Partener (basketbolcu) bir basın toplantısı vapmıştır. yaparak Yugoslav rekorunu '/rmış geçerse hakem n başına atmıştır. (Ouytsgger ve gig sınıfları) Yalçın Okaya (basketbolcu) Basın toplantısında; kendisine 7, 8 ve 9 ekim 1955 günleri: (İstır. Strandli çekici 61m. 19a fırlat Müdahale etmek mecburiyetinde ka Yüksel Alkan (basketbolcu) yapılan hucumlara cevab vermıyemış, Danielsen Mızrakda 73.31'a yap lan polis ve itfaiye, halkın sahaya tanbulda) Şevket Taslıcalı (basketbolcu) ceğıni hakıkatlerı aniatacağını ıfamıştır Nejad Diyarbakırh (basketbolcu) Türkiye pirat, snıpe ve dragon girmesine mâni olmak için on beş de eden Gaıan, ezcumle şoyle deAyhan Demir (basketbolcu) ir Helsinki Amerikalılar uçak dakika müddetle göz yaşartıcl gaz birincilikleri. miştir: Cemil Sevin (basketbolcu) tan iner inmez doğru sahaya gel püskürtmüştür. « Vazıfeli bir gazeteci olarak Su sporları federasyonu yeni ka mişler ve Seaman 1500 metrede Nııl vazıfemı vaparken sovlendığı ve tah Bu vaziyette maça devam edisen'in (Danimarka) 3 50 6 derece ve lememiş ve kargaşahkta, on kişi b'il edilen sayı sistemi usulünün nvn ecıldığı gıbı Zulbahar Sağnağl her sınıf yelken müsabakalarında bırinciliğıne mukabil beşinci gele hafif surette yaralanmlşnr. Lüleburgazda bisiklef hedef olarak almadım. Italvan halütbik edileceğini bölgelere bıldirrek 3 53.6 vapmıştır Amerkalıların kımn yaptığı alevhte tezahurat ve miştir. Bundan başka federasyon, yarışı bu turnesı 25 gün sürecektir. hakemlere yapılmak istenen tecamalî imkânlar nisbetinde Türkiye vuzu resımleıle te=bıt ettım. İptal Türkiye atletizm Lüleburgaz. 4 (a.a.) KazamU Bilindiği üzere halen İstanbulda liyet göstermelerini istemektedir. birinciliklerine eleman davet ede edilen ıkıncı İtalyan golünun niG. Saray forvetini tâdil Geçen sene tescil edilen 21 ku Genclık kulubünün tertiblediği bilig maçlarına katllan amatör kucektir. Bölge birinciliklerinde iyi birincilikleri zamî gol olduğunu oyuncularımız siklet teşvik müsabakası altı yarışediyor derece ahp da davet edılemiyen lübler 64 tanedir. Bunlar, üç kü lubdensonıa tescil muameleleıı yada kabul etmışlerdır. Maçtan sonHaber aldığımıza göre 67 tem sporcular, masraflan bölgeler tara meye ayrılmışlardır. Her küme iki pılmakta olan dort kulub de tut çının ıştirakile 45 kilometre üzeGelecek sezon takımm forvet ra da Zulbahar Sağnağı bularak teSulhi Garan hattında bazı değışıkhkler yapma muz taıihlerı arasında şehrimizde fından verihnek ve zamatunda fe gruptan müteşekkildir. Bu sene ya bol branşının dışında faaliyet 1gos rınden dün saat 10 da başlamış ve sellı ettım ve eğer ortada yapılmış pılan karşılaşmalarda saha kifayet termektedir. Bunlar merkez A , cı neticede 1 ıncı Receb Balkan, 49 yı düşünen Galatasarayh idarecıler Dolmabahçe stadında yapılacak obir hata varsa bunun orta hake zetesine haber verdıkten sonra milderasyondan müsaade almmak sizliği gorüldüğünden B. T. Bölgesı lar kulübü; Bostancı Örnekspöı 1 n dakika, 2 ncı İbrahim Balaban )85 lî takım aleyhinde konuştuğu ileri Hereke, Konya ve Adapazanndan lan Türkiye ferdî atletizm birinci şartile Türkiye birinciliklerine ka* mine aıd olacağını sdyledım.» yeni tescil olmak istıyen kulüble limhane Güneşspor ve Levenoâpoı Hakıka. 3 üncu Mehmed Uluoğlu Bundan sonra, kendisine yapılan sürulerek bir idarecinin hakaretine transfer etmeği düşündükleri oyun liklerine 17 vilâyetten 52 müsabık tılabileceklerdir 106 dakika ıle derece almışlardır rin futboldan başka branşlarda faa kulüblerıdir. katılacaklardır. cuları denemeğe başlamışlardır. hakaretlere temas eden Garan, ga maruz kaldığınj söylemiştir. Olimpiyad Komitesi toplandı Barselon kafilemiz Barseloıta gidecek kafilemiz belii oldu n t Temmuz 195S Barselcna Dün tesbit edilen atletlerle ikinci Akdeniz oyunlarına katılacak sporcularımız tamamlandı Amerikan halter şampiyonları şehrimizden geçtiler Akdeniz oyunlarının tarihçesi Derleyen: Cem ATABEYOĞLU Dünyadan Spor Haberleri 1 Trieste meşelesi Futbot Futbol klübleri tescil olunmuyor Bölge, fulboldan başka branşlarda faaliyel gösleren klübleri leseil edeeek hakmsint aıdığmızdan KİNİNLI EMI\ OLUNUZ SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİNİN RESMÎ RUHSATINI HAİZDİR Müfettiş onu Hesse'in refakatine Bu hareketler doktorda yamnia vermışti. Umumıyetle mütevazı gi bulunduğu kalabalık grupa dalul yinen Zilgitt o gün fevkalâde şık birisi ımiş zannedilebdırdı. Marilyn, doktora baktı, geçtı. şiyinmiş idi. O halile herkesin onu Doktor bır kaç adun çekıldi vs Broadvay'lı bir zengin sanması mu kızı serbes^çe tetkıke başladı. hakkaktı. Saat beşi v lr> geçe kız hâlâ ofcSaat beşi yirmi geçe Marilyn lin holünü dolaşıyor, bu sefer t e Soames geldi. oturan adamlara bakıyorau BunOtele süratle girdi. Biraz nefes lardan bır fismı genc kıza güAunefese idi. Çiçekçinin önünde du yordu.İçlerinden biriii konuş.u. rup etrafına baktı. Sırtmda buyük Kız kaşlarını çatıp cevab vermsdi. kareli bir manta. başuıda da küçük Kazalis belli etmeden kızı ve nafötr bir şapka vardı. Elmde dtri reketlerıni takib ediyor ve «sıa t taklidi küçük bir serviyet tutuj'orza \ aklaşmıyordu. du. Polis hafiyesi Jonson da ir > ıArasıra durup kızm şemailini. bo sından girdi. Kızı geçerek ıl«nedı; fakat on beş adımdan fazia uzak yunu bosunu ve yürüyuşunü iyice laşmadı. Pigott Broadvay tarafın hafızasına nakşetmek için d.AKatıe daki çiçekçıden girdi ve bir çiçek bakıyordu. Kızm yüzü kızarmıştı. rieyecan•eçmeğe başladı; fakat karşıdaki aynadan hem Kazalis ı. hem de Ma lanmış gibi sık sık nefes alıyordu. Saat altıya on kala kız holu tarilyn'i görebiliyordu Az socua birinı aradığı besbelli olan sıt.n ya mamile dolaşmış ve çıçekcinm vıtnına gelip durdu. Kız bir an ona rininın önündekı jerme dönmüştii> baktı. Halinden konuşmak niyetin Kazalis kıza suruneıek, Jon.'on ve d( olduğu anlaşılıyordu; ıakat po Pigott'ya da âd.3ta dokunarak geçti. Us hafiyesi kızla hiç meşgaı görün Kız doktora dikkatle bak'ı. Fakat Kazalis ona bakmıyor \e ıco e tır trediğinden vazgeçti işi varmış gıbi görünuyordu Kazalis kızı görmüştü; duvara Herhalde Kazalis genc l..za ya ciayanmış, elinde yanmamış sı^ârası yanhş bir şemail tarif etnü? ^thud gazete okuyordu. Fakat gizlendikleri yerden, b'zim şahsı hakkında hiç bır maiunat "e kier, doktorun kızı gizlice goz al eşkâl verememışti. Kazalis. Zalgit'in t'.Pi aldığlnı farketmişlercii. Kız beklemekte olduğu kapının onunde hâlâ adamı arıyordu. Tam gö;ü durdu. Hafıve ona baktı ve hir kaç Kazalis'e takıldığı sırada beriki merdiven ındi. Genc kı?ın ribırsiiyanındakile bir kaç söz görüştü; o landıcı eoruluyoıdu Arkaına bakadam da cebmden çıkardığı kib'itı madıeı icın doktotun kendı ını 'yice çakarak doktorun sigarasını yaktı. süzduğunu gorrr.Ui ordu Devamı «fumhuriyet» in zabıta romanı: Çevlren. B. T. T Adamın ısmi Nastrummuş. Şı Marilyn jerıne o mu gidecek? Ellery: kago'dan bır kitabçı ile goruşmek Aptallık etme Junmy, dedi. için gelmış. Son romanının iki son kısmını tekrar yazdırmak ıcab et Cslest« olduğu yerde kalacak. Mufettış sordu; miş. Dostlarından bırmm yanında Bu teıefon muhaveresi saat kalıyormuş Yarın saat bes buçukta Astor otellnin holü'nde buluşa kaçta oldu? Onu beş geçe! caklar.» Peki, hadi siz eve dönünüz. Ellery: Celest?1 Bu telefon muhave Astor oteli! diye bağırdı. O saatte New Yorkta daha kalabalık, resi ışını dıkkatle takib edıniz. Ebirisi aransa bulunamaz Mıss Fi ğer Paui Nostrum, yahud onun ye!lips Astor oteli olduğuna emin mi nne bir başkası randevu yerini v» saatini değiştirecek olursa. messle ainız? çok mühimdir, siz o zaman Poli» Marilyn öyle söyledi. Müdiriyetme derhal telefon ederHepsi sustular. Düşünmeğe hacet yok! Demek siniz Pekı! orada buluşacaklnr. Müfettiş: Jimmy: 2X numarayı isteyin... Size Evet! Fazla düsunmeğe hacet yok ama bızım kız ne olacak? Bu ikımizden bin«nı derhal verirler. İhtiyar müfettiş kızın elini şefpis evde hâlâ kalacak mı? Yoksa yarın Marılyn'ın siyah, beyaz ka katle okşadı ve: Sen bir cesur kızsın, evlâdım, reli mantosunu giyip Astor otelıre dedi. Güzel... Beni de bir öpünüz. Polisler ve Jimmy, kızm uzak laştığı ve 476 numaralı eve girdiğini gördüler ve sert rüzgâr altında ileriki koşede duran polis arabasma koştular. Çavuş Velie'nin saat 10 raporuna dayanarak anlattığma göre Richardson ile karısı, doktor Kazalis ve karısile birlıkte saat dokuzda doktorun evinden çıkmışlar ve Park caddesine gitmişler. Takib pohslerinkı ifadesine göre doktor Kazalis gayet neşeli imış, gülüyormuş, grup oradan 84 üncü sokağa sapmıslar ve daha sonra Madison caddesinde Richardson'un evinin önüne gelmişler. İki çift birbirinden burada ayrılnjş. Kazalis'ler oradan 86 ncı sokağın köşesindeki kahvede birer fmcan şokola lçmışler. Polis bütun bunları ona iki kalaya kadar takib ettikten sonra kansile beraber çıkmışlar, bir takkarşıki kahveden saat onda rapo sıye bınmışler, evlerinin adresini runu telefon etmiş. vermişler. Young da başka bir Ellery karşısmdaki saate bakı taksi ile onları takib ederken Goldyordu. Saat on biri on geçiyordu. berg kahveve girmiş, telefon höc Saat on bir raporu ne diyor resıne gıtmış Doktorun rehberde açtığı sahife olduğu gibi duruyorçavuş? Onu da söyle bakayım! Bır dakika! Goldberg onu yir muş. Sahifedeki ısimler So.. harfmi geçe bir ilâve rapor vermiş. lenne aidmiş. Rehber de Manha. taıı nehberi imiş. Ne diyor? Çavuş Velie bunu söyledikten Saat on raporunu verip tam onda telefon höcresinden çıktığı sonra cıddî bır tavır takınarak: zaman karşı tretuvarda duran ar So.. harfleri! dedi. kadaşı Young. kendısini çağırmış. Müfettiş de: Goldberg kahve kapısından bak So. İşittın mi Ellery? diye somış, Madam Kazalis yalnız, kocası rarken 32 dışini göstererek gülüyok. Bu adam nereye gitti diye yordu. telâşlanmış; kahvenin içine dik Devam «t Velie, dedi. katle bakmışlar. Doktorun salonun İşte bu kadar, Goldberg .. arka tarafındaki telefon höcresin Kahveden çıkmadan hususî bir rade telefon ettiğini görmüşler. porla bu hâdiseyi haber vermeyi Young'un anlattığma göre Gold lüzumlu görmüş .. berg telefon etmek için aynldık İyi etmiş. Mesele hakikaten tan sonra doktor Kazalis saatine mühim .. Pekı, saat on bir raporu? bakmış ve bir şey hatırlamış gibi Kahveden çıktıktan sonra Ka bir tavırla karısma bir şeyler soy zalis'ler evlerine dönmüşler.. Saat ledikten sonra salonun arkasmdaki on bire on kala evin ışıklan söntelefon höcreskıe gitmiş, rehberi müş. Eğer kansı uyurken ihtiyar açmış.. bir numara aramış ve çe hekim evden gizlice... virmış. Bu sırada saa* onu döıt Bu gece çıkmıyacak çavuş! dakika geçiyormuş. Yarın saat beş buçukta... Astor Ellery: otelinde olacak! Onu dört geçe! Polisler Doktor Kazalis'in Astor Tamam. Celeste'in dediğine oteli holune 44 üncü sokaktaki kaoluyor. Kazalis telefonda on daki pıdan saat beşi beş geçe girdiğini ka kaldıktan sonra yerine dönmüş. gördüler. Bır saattenberi otelde nöFincanındaki kahveyi içmiş, sonra bet tutuyorlardı. Polis haiıyesi Hosse da doktoru yakından takib ediyordu. Kazalis koyu gri b'r kos^üm giymişti. Paltosu hayli eskı ve şapkası kirli idi. Otele, san'cı berabsrlerinde imiş gibi kalabalık bir grupla birlikte girdı; fakat oniardan ayrıldı. Oradaki tütün g^şesinden bır (New York Post) gazetesi aldı. Birinci sahifeye göz atarken holde dolaşmağa başladı. Bır kaç adım atıyor, gazeteyi oku»ot, sonra '"irkaç adım daha yürüyor, etrafına hakınıyordu. Müfettiş yava^ça: Kızm gelip gelmediğine bakıyor, dedi. Bızimkiler asma katın balkonunda görünmiyecek Dir yerae idiler. Kazalis gezıntisine devam ediyordu, Kalabalık hoıde herifi arasıra gözden kaybetmemel: kabil değildi. Lâkin Hess^ her tarafı gören bir yerde mevki tuttuğu için onun gözünden kaçmıyacağından ve herifi kaçırmıyacağından emin ıdiler. Kazalis holdekileri gözden geçirdikten sonra otelin Broadvay ci" hetindeki kapısına vakın bir yerde toplanmış lâkırdı eden kadınlı, erkekli bir grupa vaklaşıp dürdu. Parmakları arasınia henüz yakılmamış bir sagara tutuyorduÖbür taraftaki camlı kapınm merdivenli sahanlığında duran polis hafiyesi Zilgitt'in geniş omuzlan ve uzun boyu görünüyordu. Bu adam polis müdurluğünün en muktedir memurlarından bir zenci idi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog