Bugünden 1930'a 5,452,219 adet makaleKatalog


«
»

JOMD • OPUMJt SIMENON 4« CUMHURÎYET 5 Temrrruz 1955 Hesimli Romanımız NE "GİZLİ DEFİNE» £0// KASTEN...SSZOE TXQŞt/Yt/ KONUSACAKLARİNI DUYKOLAY OLMAYACAK. BAHÇ£Y£ GİREY/M... BR HALT £rM£S c RADYO Bugunku progmm İSTANBDL j PBOF NİMBUS'un MACEHALAR1: RESİMLİ ROMANIMIZ Bir TKB/1 Doktorun Macerası Ç#vlr«n MAZHAB KUNI | 1 Çantam yanınnda idi Hemen yarayı temızledim.. Dehkten zedelenmı? b«ynın beyaz kılıfı gorunuyordu... Çaresiz delige bir az gazlı bez tıkadım... 2 Kahve içtik Ha^tanın \anına donduğüm zaJman halınde bu> uk b'r sslâh vardı Bu ^ azıyetîen ceaaret (alarak gotürmeyl kar&rlaştırdım... 8 öküz arabasun hemen hazırladılar... arabaya bağladık ayaklarına ve yanlanna sıcak yerleştirdık ve yola çıktık... Hastayı tuglalar] 4 . Hava o kacıar berb'ttı kı aç kılomelre oledcj otomo'ılın ydnına geld.gım zarnan az kalsın ağla>acak| !J tım .. Hastd i zar zor araba\ a aldık ve \ola koyulduk...| 'Ha^tanpje geldığımız zsman hasta da bir nefeslık can| kalmıştı. fArka«ı »str) gaıetemize aiddir. 'Üoktor Op^ratör Hadive I ç a^1ıî< Arsalar Doâ'PTi ve Kadın Hasla lıkları Mutpha^ısı Adıes Fatıb Malta Kınalı •/ade sokak No 13 kat 4 Tel 14 '36 E\ub Bahariye sanayi ve ıskân mıntakasında mufrez arsalar satışta kolaylık Tel: 49588 Tstbikatta daima kusur ettiğimıl do~t kî>iuium"7rtan b^rı«etrrek isterim Birinci« Bayrak kanunudur. Türk bavraŞının »ekli. evsafı, renDort ava yakın bir zamandanberi Fas'ın Rabat sehrinde gi ve ası!mq tsraı kanunen t««bıt bulunmaktayım. Bu muddet zarfında anavatanımdaki yapdiidıgı halrle mıllî ba\'ramlanmızkınlanmdan müteaddıt mektublar aldım. da, evlere. ticarethaneiere a^ılan 20 gram sıkleti asla tecavüz etmeyen ve tayyare oostasile bavrpklann eks^risi rengini kavgönderılmis bulunan bu mektubların, tâbı tutulduSu pul bermii kanunun hüktimlerine ayücretini, cıkıs merkezlerıle bırhkte aynen aşağıya dercedikın ve v.rtık. muntaz?m bir bayKapamı yorum: rak sıngına deği] de süpürge saANKARA Istanbul (Beyazıd) : 35 Kurus pma geçirılmıs ve vahud sınksız ı (Beyoğlu) : 35 6 28 Açılış ve prrgram 6 30 Kar şövie bovle bir vere ilistirilmi^tir » (Üsküdar) : ma spbih mfİ7İ»ı (P! ı 7 Ofl Mnset 30,35,40 Halbııki Bavrak kanunu bavraklaork^tiları ça'ıvor (Pl > 7 15 Sabah Ankara (Anafartalar) : 65 rın sırıksiT. ve gelisi püzel asılmamflodilm ıPl ) 7 45 HaberİPr 8 00 > (Cebeci) : 30 Propramlarımızdan »eçmeler iaatı ı.Pl I smı men<vier » (Yenışehir) : 40 9 00 Ksrjanıs İkınf?ı kanun flkokul tahsilinin I Bandırma : * 30 35 55 vatan \avnılanna mTbur! oiduîu11 58 Açılıs ve program 12 00 Bursa : 35,40 Pe'cv Filth orkeıtrasından melodıler na rîairdir Bovle kat'î bır kamınuSamsun : 35 muz varken vatan vavrularının ıP' I 12 ?0 Mı.zehher Gııv»rden « r Van : 35,60 kılar 13 00 Haber'er 1 ' l i Polka vınde kırk nısbetı okula sıtmemek l»t Bortasının 4 7 1955 flatları cılar ıF' 1 13 30 Salon orke"ra«ı te ve bundan anne ve babalarma Verilen mezkur rakamlar tamamen hakıkidir Hâl böy A t ' " ıtauıoıt calnor ıF»l ı 14 00 Cevda Karas,u \t le. iken 6 ayrı ceşıt pu! ucret tarifesine tâbi tutulmus buEvvflce mahall* muhtarları torafınMuvrs'=* r k?ırr.nf 'o^n şarkrar 14 "O hıc bir sorumluluk vükletilmemekÎ l ttatua dan hazırlanmı» olan lısM'er gereğınce lunan bu mektubların giselerde çalıjan vefakâr ve ehil 280 30 280 30 100 Dolar K! 'f Frn?ır »arkıları ıPl ı IS Ol te<|ir f mahaUe bakkalları vssıtasıle halka nuposta memurlarımız tarafından. tek ve belırli bir tarıfe geFolo v > ber»b»r türkuler 15 30 Oda < ıtıı FIIHIII tranjı Üçüncü kanun Sapka ve kıyafu« b^sına varımçar kı'o 5«ker tevzıi t4 Ml 44 M ^nzığı kotıseri fPl ı 16 00 Kapanış IMI u*« reğince sevkedilemeyıslerine, onlar kadar ben de üzülerek, 'evam etmek'edlr Dün tevzia ın m'ıfet konunudur Bovle bır kanunutuiı lavı«r* frangı MIO «4 Ife • sunu arzetmek istivorum ki: him bir kı*mı yaDilmi'tır ViUve» muz varken. bır çok vatandasların 100 r ı o n n '3 M 44i ıs M 4( > 16 58 Açılı» ve Drofrsm 17 00 Hafemrine verllcn seker miktarı 1500 P T T Umum Müdürlüğü tdıs memleketler icm» basit, 1H »«ıvıK» rranfı I tanın komco7itorü ıPl < 17 45 Tıpık k'lık ve kıvafetlprı cıdden muzeton OIUD buînın'erae veni tahsısler ynılk bakısta anlasıhr cınsinden cyenı bır pul ucret tarifesı» 10U uranım »JJ4»*»» 1,ngo ork<>straları ı Pl ı lıktir Sapka VP kıvafet kanunu kaDilacak'ır Isr<.eld»n b ıvıık b r partı ^r'antm 1U «Kımo Kul M 8» 1. S» 81 «ı hazırlamak mecburiyetındedir «fkA")n ge'mek ıızere bulunduğu bıl 13 00 R a v I'» ınslllzce 18 15 Ince bul e<lilme7den evvel sehir ve ka>a10b Isvei. Kul 24 U J t i 34 14 J<J «.TÎ IS 15 Alı O n d a n turkuler $ r'Irnektfiır balarımızda vatand^şların «ıvınış 19 00 Haberler 19 15 Tirıhten bir U n A M Vt lAMVUAI 1 vaorak 1120 FahriTe Canerden «ar tf!i7ı ne ıdîv«e bu aun de sşsğı yıİçki âlcmi yapan iıc arkadaş. kılar 18 45 D ni Ah'Skı mııjahabe karı ondan üstun bır sevıvede de Ticaret Odasının bu tavıi Kadıköyde bir derbederlik % ( «A1ZU lAHVU.Al bitişik e\in kiracui tarafından 19 55 Taksım 20 00 Ce« dlı melo ğıldlr Fötr çapka kasket. bere, yesini doğru bulmadım yata«ı 21 60 HıVr ıPl ı 20 15 Radvo Gazete=! takke kiılâh ve bunbrdan Sıvas Erzururfl 27 bıraklandı daha » m o K'â*ik TUrk mlı?!*l 2ı 00 Demıryolu 1 2130 acavıb ne tasavvur edılırse hcpsı Dış ticaretin ıslahı için Ticaret Yenıkarııd^ oturan Nıırhan Açık Er «erbe«t «apt 21 IS Tprrnll 22 15 1941 Uemırvolu 11 21 M • Yolumıi7 Kadıköy araba vapunı Demırvolu [11 hın A«ık \f Emln ÇtUk aolarında üc \lu*'khol]err'en «ııhnpler ıPl ) 22 45 »okaklanmızds mevcuddur Bi'ha« Odasınca hazırlanan raporda tavsiye i'keleslnden SPÇW Burada bilindigi 2140 cenub vılfivet merkezlerınde edılen tedbirlerden bazılarına h.yark«dss Topkapıd» Sulukulrde 196 Hsberler 23 00 Murik I P l ) 2T 10 sa Mıllı M ı n a t a 1 21 10 gib) bir de meydan mevcuddur. numaralı Alı Sen«««« «Id evde ıçkl ıçlp Ca7 VP <}?n<: mu7iPi <P\ ) 24 00 Ka bunlar daha barız bir halde çözMlllı Mudafaa II 2U30 ret ettim Şeker ve akaryakıt fıat E^klden bu meydan bir taraftan fslenırlfrken, bıtsikle 194 nvımarall Mllll Mudata. 111 2135 lere batmaktsdırlar Hele o kara arına zam yapılması lâzımdır deısmınde bırl denizden eelen vasıtalardan bo"?8lan Mıılı Mudafaa IV 21 10 • e%de oturan Alı Örıltop donlar .. inkılâb geçirmıs ve iıe nılivor Havatın ucuzlatılması içın g'rerek bıcakla her ııcunıı de Zıraat Bankasl 1 21) M) || | Ken kum kereste Ribi madde'erle dclar denıvet yoluna eırmiş bir cemiyet muht^ıif v#rl«rıno»n yara'amıstır YaZıraat Bankası II 105 00 • tedbirler »lınırken Utihlâk vc U ' diğer taraftan d. sosan patates saralılnr tedavı a'tına alınrmş. nuçlu içın cidden vuz karasıdır «fc h I A U U 1AMV1LAI 1 lebı artan bu maddelere zam vapıl tısı yamhrdı Şımdi de bunlara i'Svakalanarak 'ahkıkata bas'anmstır Dorduncü kanun elkap kanunu1941 Damlryolu VI 99 80 ması doğru mudur? Şaker e»«»en veten Kadıköv kamyonHnnın bek« dur: Bu kanuna göre memleketle Kalkınma I 98 50 leme yeri oldu. Güzel' Olsun ama Bir iandartna eri boğuMu bev. efendı a°a. pssa. hacı. ha7ret maliyetinin ikı üc misltne satıhKalkınma II »a 50 4 1 i vavalar için hiç geçid kalmadı Üs« Kaklınma III 100 00 lerı ve buna benzer lâkablar miil vor Sipara ve alkol gibi mütalea Sarner Jandarma Bırlısı m ı r e t e b a telik de göz gore insanın üzerine 1948 lsttkrazı I 99 50 tından er 20 yaıında Kerlm Kutu. va Badır Halbukı gün geçmıyor kı edılemez Akaryakıta teklıf edılen kpm^'on <;üren «o^or v a t a n d p ^ s r ""ı1948 ıstıkrazı II mnda herr=<>rı«;ı ı,<tça\us Ishrk Bank99 50 radvolarımızda «hazretlerı» keli zamma gelince, bu zammın. nakıl 1*4» Tahvılı ogiu K t e n l Kadrl Karaden't oldıı»u 7Ünden canımız da emniyette de5il. 10150» mesi bir kaç kere tekerrür etme ücretinden tutunuz da. zira! ıstihsal h^lne KıUost^ denıze gırm'çlerdır Soför vatandaşlar kamvonlann 5», i » A I 2 U 1AHVİLAI u sm Mademki memleketin kgnıınFaz|s açılan Kenm Kutu mukavemetı fiatlanna kadar teslri hayat paha nünde toplanıp gelip geçenı «evret1938 tahvıl 24 00 kP«(M«»ındfn gerl donem'"rıis ve bojulan bu lâkabları menetmiştır. Mâmekten çok hoslanıvorlar Ama otkramıvalı Mudataa I» 511 lark «Imılitür MfldıH» e'r;>fın')a ?skerl ıa> nıı kanuna rajrmen bunları tekrsr hlığını arttırmaz mı? Ikramlyln D Yolu IV 100 00 adlı mnlomlar lnhkikat \ apmaktadırlar r»dan eecen vanında erkefti ol?n 1 etmem.z dojru mudur? (Hüvıyet mahfuzdur) cn Ikramı>elı D Yolu V 11100 bavanlar bile bu »evirden mutaMrDr: Suleyman Kuntalp 19M Tahvıll 100 35 nr olmakt«dırl»r Ambalı i«kele1953 Tahv.I A 101 «5 5İnrlpki trafık mernurunıı «ik*vet 1955 Amortlsman ıoı so Yaptığı zammı Denizcilik SCIKHU CANALın *j ertık Alâkadar oldu, tespkkur edeZlraat Bsnkası III 100 50 Zıra^l Baı.kaM IV 100 lı • Bankasına helâl ettim rim Yfinız eavretli mpmurur id"a» 7;ra«ı B.nkaıı V 100 30 pfı Fadece bir kaç saate irıhisar etZlr.tt Bankaıı VI 103 *0 • Denızcılık Bnksjı. volcular arati Kadın ^ibıseierıne atd 1 Cır>si7 yavru (iki' kcllme) 2 ?ında yaptıgı anketın bır gosterıa% « 0 HAI/.Lİ 1 A H V İ I . A 1 olanlar* K.r B«l>dıvfnin. K«dık"v Kavm>k«m Suçluya katfdim bıldiıtne mahalli (Ikl t«n tyıa lafıvııı ım 2» ıbarat olmadıjlını. halkın Ut«remel Blçkl 500 Mlıme) V> K8tU nlyetll klm<ı»l«Tin lıg'nm ve Tra f ik rntırTm"ımÜ7Ün na» dıjı seferlerı y»z tarıfenıne koyrtrt"»» Hı««eı»rı vt M ıpn stı Kı" erı l < Bundan ikı sene evvel ha«toptin vardakt.ıları ftikı usul ço?ııl> Bıçki Tacbıkatı Dikıj zan diVkatinl rica ederim. rrmrablı S7Iardan 4 Çıngendprın makla ispat etmıatlr. talanıp tşçi Sizortaları taraMPrke* Hanka«> vt Hrovalar 500 SaMer tîTnen. K?^iVn toolavın saltıkları otlardıtn 5 Baıına BoSazın uzak verlerlnde otuıan 128 00 Garantl Banka»ı H. fından İzmır Buc» sanatoryoYuksek Hicki h P ».f P ndi sokak No 69. bır harf «e'ırılınce vaktı'e Hıtler ır fır ve uzun volculuktfn »ıkâyet eden u n ı ı ı » » v ı ı ı . And lll 1*H« mıın» yatırılmıştım Dokuz ka«ınn men=u olan bır A'man meyKaırtPİerı 2"5O 1 «J < > fiKkıv* Kr*»a '*nnx*** . H dapa çı^ir t^*"i" etmo h > rk^î! '"•'* halkın ıhtıvann» dırek seferler in^ avlık bır tedavıyi muteakıb Yapma Çıçek 25V II 8anka*ı Kı 411 ' lerp* 6 T»«l »Arrallllk vnrlfesl dası «ure'ıV cevcb ''Prılmu ve AK?dıkövde üsküdar riolmuşlan«ıhhî heyet ç»h$abılir dıye Yapı ve Kredı Bankası B \> "ıl * Ho< asi7 Sar'kaeılık lftU v«D»rl. mfln»«lna m'trekkph bır fhldlr nadolu Rumelı yaksınrmm dnımi nın buhındu£u verde ekseriva top1.İIH1 <Ht AKDanK I A 0 rarxır veHığınden tekrar işe Hrkeklpre aici olanlar 7 Eknn"i ni a'ın l<»ri ve kol guc\ı ile surette ıltısnkı temın edümıs ner lu duran başıbozukların konuçmaSnavı K a ' k ı n m a Ba 107 00 basladım. Fakat bir sene «onra kTzananl. «ahıb 8 Ak saçlı nur HıcKı l)ersl*>rı 500 iskelede s»atlerce vapur bekleme ları. blribirlerine mu»meleleri. iti7*1 IM» VM7'vı hnnımlardan \« an (' TTitf eene avnı hastalığa tutuldum C.hmlok ve Fiiamular 301) sıkıntısı bTtarsf edılerek tarifeye 43 50 «ip k»kısmslan. »un» bun» sör atSark deglrmenlerı 18 mavıs 15(^5 tarıhinde bir r Tıcaıel Bankası M 58 00 Başlıca buvuk kıtal^cılaı mal=n, vanlnrınd» kadın bulunmı1 Tntıkan dtıvstmınu tatmin ed* eık »ık ^eferler konmu«tu dı'ekçe ıle İ=çı Sigortaları >*NIS ÖHKSASI Al ,1 1 V H 1 4 1 ı 1a buluntır lasra «ıpans Bu ıtıbsıla Denızrılık Banki5ina v«n vaslı baah erkeklerin dahi yü« rek (ıkı kf'ımel 2 Bır ı<sı vpmak İzmir Şube Mudürluğunc mülen ıSı'<ru Canal Po^ta if n mıı^tpr olduSnmıı? m«'1d^'«'r (p*kı tesekkur ederpk borcumu odemevi l l l Drıım 7Ünii kızartacak «ekildedir Yalnı» (h> ( 1 racaat ederek, hastalığımın i"iı! çopıl) 3 F'tırsb vprme kabılı ı ve vaptı*ı zammı da (başka zpm kutıı^u »*7A UtanhuJ) ad f11 rtllu altın •2j < < ( 1 O trafık nizamcılnrının değıl. nhlâk me'lekl oldu*unu. bunun içın ve ıre =ahıb ol»n ılkl kellmeı 4 rpsıne vaDilnıalırtır Hara S>«HH*SI HIV ASADA L)l*ll !/ı J.K vapmamak »artile) helâl etmeyl 7abıtasının da dıkkatini çekeriı. revnMr"*» cok rtofrııııp vnsl^nmı* dışı aereklı muamelenın vapılma«' Dpsın ennderHpn kıtab 20002100 1 Sterlın efektıf 'nevdana cıi^ar tctA^jn *în>t hal fe^ln j v»7ife bilırim. s.nı ri'a ettim. Sıaorta mufetFr»nsı7 Fr ı KKK)I JIMKl Ancak hir noktavı hatırlatmak den b'ri î BPV ele secıren MVil Bİ7 denizcilere bu harçlık tuİPrı yaptıklan tahkıkat «oTnrkKih \rrant k»lırr»> 6 B'r harfln okunuşu c*d ' Uterım kı Boğazın uzsk verlerınrlpn Dolar N W «oıı * ı n nunda hsstalıgımın me=lekî döviz az geliyor 7 B^^ınp bır harf ekleninrr hıı ha* Ntanbula aıdıp gelen bız'enn asıl Doalr efektıf 7707*0 olduğuna riaır müsbet rapor vad« bok'r'nrın ha ! mevdana cıkar Brzıjmuz bu hrek »efe''ern kısın Kv ıçr# Franeı 1K51İM) f r^ı, ., roktıe S fahılc h c b'r, verdıklen hnlde ne~ Siıiorta Ben Dpnizcilik Bankası şilerjlejev ' r'f ofrn'v»n on IV1 avın varısı I da tatblktdır Çünkü kı»tn «ünlpr SAKHArl AKUA Al 1 l \ Mıidürü. ne de doktorlar vani rinde îsbiHm Maüve Vekâleti biz1 2 3 4 5 6 7 8 1 kısp ve rptshdır Sabsrı eııon I : 'k Cumhurivet Ata 83006310 sıhhî heyet. değil muayene lere dıs sulards maaşımızm üçte m«k zor ve aksam Reç Honmek uKııiak Burıın Boğaz Re«ad 71007150 etmek vüzumu bile gb'rmedpn birini döviz oi'rak verir Bu para 7Üfijdur Yaz tarif*«;'nde ver ?lan (Ağız U<$) Hastalıkları İL •<İOİ Iıg hz 74007500 talebimin ksnuna uymadığım zatıitlere 94 Hra eemicilere ise 40 direk seferleHn kı» tar fe=lnde de Guloen 5950^9«0 Mı)tpha.<tsısı 1 ileri fürdü lira kfldnr tutar Bu kadar az para Kulçe 940942 muhotknk • tı almasını dıİPrız > ile vnbonoı memİpVptlerde Türkliı't Halbukı bir müddet evvel ' «'«(«•lılieı titınnr r M F I].i><llieil Memduh Kahrarru ııoelu RU Park Apt 8 • 1 Tel 83U9B =prpfi ıle m'i*pn«'ib harpket e t m e k .o,»,,,f.,nn benımlp aynı verde avnı maÇubuklu Çavır soknk No 19 !. E bizler ıcin çok zor oluvor kinede çalısan bir arkadaş da (hüviyet mahfuz) benim murtarib bulundusum F M p Aksaray posta merkezine Vmuml arzu uzerıne Ş hmtalıSa tutulmu«tur. Haita( ^'îsek!<i^^ ederim Bu ihtiyar malul »efkatli D » lığının m«>*lek{ oldgunu hilc'irmnti. Müracaatinden kısa bir Evimde birdenbire hastalandım, muamele bekliyor İ L A fcaman sonra sigorta, «rkadatıbir bpkım arkadaşm vaıdımını isA A N I T temek uzerp telefona muraca*t et» mm hpstah&ının mesiekt olduM A Lİ Halebde dogdum bugun TI vatıftimde telefonumun işlemediğınl 6uns dgir rapor verdı A\TII JANE POWEL HOVARD KEEL şmdavım. Genclığimde türlü ceppördüm Durumu bir t?7kere ıle ;erait altında calisan iki i«çlFılminı bır hafta daha uzatmıştır helerde çarpifip türlü yaralar alMEVLİDİ ŞERÎF Aksaray postanesıne bıldırerek 02 den h'rlnin isteği kabul olur ilfevt olarak dım Alil dahi kaldım Fabnka*or tuccardan Na^ı Cınstmun [ "Sn h*Tr4, piilmp«irı rıcs pt ım 4a dıcerınınkı nası] redrer'ı ktvmetil eşı \e Ht?p^en ıle Mehmed Terhıs olunca tekrar Ha20 dakıka sonra ârızanın düzeltıllir'' B^n "de bu cemivetın bır Csnsun^rın se\ pilı a^nelerı merbumt? Ube döndüm Orada nncak 17 ?ün Hıgı HnVıer v»ıldı ''»•mti'Tiızin O'iferdı deftl mlylm? Çok g»rıb MfRÜVVET CANSUNun Victor MA77/RE Jean S1MMONS Rıchard BURTOX kalabild;m Tpkrar Tür''veye döntsnesı olmak ha=ebılp sık ^ık mddoğrusu İşçiye vardım elıni rıınuna 5 7 955 bııgunkü »alı g\ınu ugle düm, çünkü burasını öt vatanım etfiHmi» AkiAtav Posta n'rmzını muteakıb Ak^^ray Vaiıd* \ racaat uzarmn olan siaorta kurumu biHyordum B u m d i verleşt'.m, loCgmıınde Mevlıdhan Hafıı Ksad O* ı merkerinden d.im» kolsylık ve ave onun bir kolu olan «ıhh! rede ta^ından M^v'ıdı Serıf okunacak 'âka görmektev iz Bu son hareketl kanta actım. Ttuvavi Millive tp?kil hevet bir müddet önce verve Dunhan N u v n B*y tarafındsrı dua edildiffipde Peis S»H Bey beni caIP aerek Orat ve serekse vazıfeci'ğ: karan bile hahrlımıyor. edılectktır Sayın dındaç ve öllenleriSırsrak Kuvayi Millive erkânına lerine b»ft'ılıklan bakımmdan örmızın te=' 'lerlnı d lerlz Yazıklar oljun . hasbt olarak vemek vermemi rica nek olmaja lâvıktır Daima Merhumcnın esı \ e çocuklan İITANIUL Bu. can çekişen bir zavallıetti Sokulluzade Yasar Bey de taNaci Hepsen Mehmfrd Caıuun SfTvi«l«»rinden sıkâvpt i«k1 ya çabuk ölmesi lein vumruk hidimdir. Oradan Gemlığe gi^tim, nı okumsSh *h?mıs va J in ırm*k degil mldır* ZT .Tia um?tına nr2ederra bir aecp sab"ha körsı uvuJu5unı İleri surdüğum iddıalann Ingaterede vefat eden sevgılı all« «ırsrİT tns!M7İ°r b°ni °=ir ettıler, Dr Avhan Songar her bırire madde madde revab buvuzıımu2 rrerhuTı Halıl Men'eşe İstanbula gctürdüler Fakat onlaAıansımızın 4 Temmuz 1955 gunu acüışı braH«r' M IMı vermeğe her zaman hazırım. rın elmden canımı kurtarmağa ve Ayakkabı boyacıları da munasebetıyle Bu Ajansımızda Benim durumumd» elan iççi MURAD SALİH MEN'TESE'nin kaçmfijia muvaffek oldum Kaçarak ebea.jete ıntıkal' dolayısıle acımızı arkac'aşlari Allah sabır versin ayarlanıyor! Bu^sava beldim. pavlasan cenaze^ıne vardımlarını ««ır15 Ağustos Akşamına Kadar Kula Men*uc»t Fahnkaaı t gemıven but m Istanbul. Izmır ve İsealden sonr? hükumet her müiççılerinden Hazım Gınışoğlu Soğudlüçeşme cıkmazi 5 numa•Milâslı arkadas'anna ve cena7pve En Az 100 linlık Bir Hesap badile mal mülk vcrdiği halde ben Adres: »53 tokak No. 14 İzmir hüf'il ş ır?k e i e n tPİefon telgraf ve rada oturan Bav AMullah Canıteîı »••••»••»•••••»••••••*• alrnsıdım. A«tıranlar Aratında mtktubl.rla blzzat «ve tctrlf ed*r*k Aîieamil civınnda bir bovacınm, acımi7a ıştır.sk eoen değerlı akrabalar H'kkım olan ms?şı da ist«ne^lm. düz sivah bir avakkabıvı 40 kuruşa ve dostların cvmlejıne ayrı ayrı teşekHUSUSİ İKRAMIYE KESIDESİ Salâhiyet »ahibi olmak Cünkti o zamfln genfdim Vıavatımı küre buvuk acımız manl oldugıındsn bovadıftını ve ketıdısinin ltirazı ük?7=ripcak ka^=r c n l ı ve kuv\""*li zenne bovacile aralannda çeçen gazetenız n tavasçutunu rica ederız kolay değildir Ment'Ke aıîesı ve oslu bır insandım F?kst vasım ilp'lemıın^kasavı vazıvor2 Adet Lira Tutannda 5 îstanbul Imar Miıduru 35 az eeldı, 40 da çıkard'k Tarlabaşında Bayan İsmet Mar dıkce ve vsk'ile aldı 'm varaların Belkı de bır kar mm sonra 50 va dana: j da tesinle simfli malul bir halrlpBiv O"n k Mısırlıoğlu, Dul Bay3n vim. Mudanvrda verlestım. e^ne pacağız Herkes istedığı aibı avarSima K^tanyan sevgılı eşı kızı ve Dil bahsinde salâhiyet sahıbı | vorulm=dan caİHmpk i^tıvorum falar da bız durur muvuz' ki7Va d : P 'i olmak için başkalarının da o sa J 1$ Talihliyc Pekı. dükkânınızda vazılı bır lâhıveti kabul etmeleri şarttır Pa kat talıhsız'ık ve daha zivade buBayan SOFİ Mısırlıoğlu'nun rarla doğmavısım beni h^r sah^Hı vefatı dola' ısıie cenaze merasımme tarife neve vok' di"=shlara bı'e b'at edılır Tebaasız m'itazarrır etmpktprlır T hmmu' bız7at t«»l/ak eden çelenk gonde<en Her hafta avarı değıştirivoruz hukumdar tasav\'ur edılemez. ce'enk • etmr havır mıi''"e'!eler"ne ' e da ondan Muşterı parayı verırken er!emıvece6ım sekıH» hak":'7İ>k'^rla 2 Bır muharrirımız. (taktik) k?r<:ıla>;"or ve m^örîur pHî'ivorum. berruda hu'unsın ve buyuk acıl=rını anlar' pavlasan bııtun dost ve akrabalara g ı ÇEKİLİ8 : J1 AĞUSTOS Cdalavereli sıyaset) Senelprce bu vatan> hİTrnet eth İvi »ma, ben şimdi buraya bir kelımesir.ı, ı«t#mir vajııanil» eı «amimi teftkkürmananna (taktıka) olarak vazmış 6ım VP hıc bir kar=lık Vı=klonrr?ı l«rlnl takdlm «derler polln cSınrtam. tizin bu avariamanıza razı olmasam ve istedığıniz tı İtıraz edıyorsunuz Buna benzer I ğim halde d=ıma vahaneı r^ııamelnparavı verme^em (ertrıka'l da, tiyatro ve roman te si ebriivorum Hu«rı\inıvetımi =v,if»T«B tta'uıo Senden poh'iin önunde S0 kiı nm'tn TiasmHTk' fentrık) k aynı ıstimal pden bır t.kım vırHansi7 iı rui alıri7 om= Hıçer mü^tfrıler se as.ldan olduğu halde bırı (a) ıle san'arın tpVmesirıi vemfktp ve feGa?etwfHlı nırif ^norilm ŞTket' Caâülnfflu H» k ' \ ' «nk<tll No ill 4) NOT Havale gondermtk »urenvle bu ajmnüımızda heaap jıplıö'Trıı o^rTi^l'tevim P'itıın v " f a ne ku?u aıhi 40 kurusu verırler' b n 'aı ^i7 ka I n ıı> M^na mcelıkle >nhihlert Tabiî tnuri3kasavı uzatmadım 40 nî ve millî hizmetlerL.nn karşıl.ğı K t ralnlırMnı/ HavnU nıasraf ın Bflnkflrrıız ikJ NÂZ1MF N \ l ) l ve Ç J M ' U K l AKI kurusu veıdım v e çıktım İ^in can rini ifade içın bu şibi farklar go ve mfii'3'at] hu mudur? Yaz» i5iennı n ler atrt oi%*> alacak pdf noktası iste burada He zetılır. Şukru Kaya da yazılarmda Mehmed Temi7do\'urar) Ka Mf ul M'ldlU pimiî esnafın avarlanmasına kuzu (taktika) tabirini sık sık kullanr=f^*Tna mahallesı No. 5 Mu CEVAU IKUMİ BAŞKUT gıbı boyun ığıyoruz. maktadır danya. 12 27 Açılış ve program 12 30 Kuçuk orkestra 13 00 Saz eMrlerı. çalaniar Sadi Işılav M«sud Cemil, Vecıhe Darval 13 15 $arkılar Şaye«te Acar Sevım Suer Nevm Inam Em«l Tetık 13 45 Haber'.er 14 00 Orkestra müziğı 14 10 Sirkılar Mustafa Kovancı 13 00 K3panıf. * 16 57 Açılış ve program 17 00 Turküler 17 20 Akşam müzıji 17 45 Raoyo kjme fasıl heyeti 18 15 D,ıns muzıŞı 18 30 Bestekor portrelerı 19 00 Şarkılar Berr n Erbay 19 20 Caz dunyası Takdim eden Erdem Burı 19 45 Haberler 20 00 Saz eserltn 20 15 Radyo Gazetesı 20 30 Trafık saatı 2 0 3 5 ^ u z l k albuOrdu saaı 21 00 Sarkın Özer 21 30 Şılr dünvamiT Behçet Kemal ÇijSlar 21 40 Şarkılar Nadir Hilkat Çulha 22 10 Pıyano crunyasında ge7intıler Cemal Re^ıd Rey 22 30 Sonfonik muzlk 23 1? Hsberler 23 30 Program t £! 33 Oece y a r m melodileri 24 00 Tatbik Edilmiyen 4 Kanunumuz I Bayrak kanunu... 2 Tabsil mecburiyeti kanunu 3 Kıyafet kanunu... 4 Elkab kanunu Gelişi güzel pul ücretleri gA5BA5A BOK S * IsraeSdsn şsker geleeek ı f J v r v 1 BULMAC 1 1 1 1I 1 11 I • m 1 B 1 m Bicki Kitabları m ı h 1 m m m fşçi Sigortaları daha itinalı davranmalı | 1 Hr, Zivaeddin Makfav e n N' T T] lo m • YENİ MELEK Sinenmsmda Yedi Kardeşe Yedi Gelin •v Sl m TİIİLİ İ Hcrn L clt « 1 t m II z m ş Z1NCİRLİ KÖLE f r MI:SKI:IV KitııHsi 50000 10.000 ı p5 1 T PARA İKRAıMİYELERİ VAKIFLAR BANKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog