Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

$ Temmuz 195S CUMHURİYET SON Rusya için buğday! usya, Kanadadan 600.000 ton buğday satın almıştır. Varılan anlaşmaya gore bu buğday, en geç ekim a\ı sonuna kadar Rus limanlarına ulaştınlmıs. olacaktır! Geçen sene bir buğday dampinği vapan aynı Rusya değil miydi? At'antik paktı dahilinde müttefiği. ınız bulunan bazı Avrupalı d e v letler, Rus buğday fiatı duşüktür dijerek ona başvurmuşlar, o sırada elinde buğday stoku müşteri bekliyen Türkiyeye gelmemişlerdi. Moskova, bu şekilde İngiltereye de daha ba*ı devletlere de buğday satmıştı. Rusjanın. Kanadadan 600.000 ton l'uğday satm aldığına ve bu bu£daym alelâcelc sevki için anlaşma yaptığına dair haber bizlere evvelâ bu hâdiseyi hatırlaltı. JB JE2 JL JB BİR OAKİKA Sudaıt, Mısır ile birlcşmek istcmiyor Başbakan, Sudan'ın bağımsızlığım muhafaza etmesine taraftar Hartum, 4 (aa.) Sudan Başvekili İsmail El Ezherî «Mılhyetçi Birlik» partisi başkanı sıfatile. bu partinm resmî organı olan «El Ittihad» gazetesini muvakkaten kapatmıştır. Parti başkanı bundan başka, mezkur partinin ikinci neşir vasıtası olan «El Allâm» gazetesi başmuharriri doktor Seyyid Ahmedı bu vazifeden affederek yerine "El Ittihad» başyazarı doktor Alâ Ahmedı tayin etm ştir. Bu tedbirler, günlük siyasî gazetelerin hareket hattını hükumetin politikasına uydurmak nıaksadile almmıştır. Başvekil İsmail El Ezherî «Milliyetçi Birlik» partisi 1953 seçimlerinde «Nıl vâdisinin bir leştirilmesi» parolası etrafında propaganda yaparak is. başma gelmişti. Fakat şimdi gerek Başvekil, gerek partisi. Sudanm Mısır karşısında bağımsızlığım muhafaza etmesi fikrine doğru açıkça meyletmiş bulunuyorlar. Başvekil yardımcısı Mu hammed Nureddin bugünkü temayüle muhalif kaldığı için son günlerde hükumetten ihrac edilmiştir. Nureddin, İsmail El Ezheriye res mî bir mektub göndererek Birlikçi Parti umumî meclisinin 15 temmuzdan evvel fevkalâde toplantıya çağ rılmasını istemiştir. Parti umumî meclısi, bugünkü intikal devresmden sonra Sudanla Mısırın birleşip bırleşmemesi konusunda karar verecektir. Kremlin tahliye ediliyor! Sovyet idarecileri, orasını müze haline getiriyorlar Moskova, 4 (A.P.) Sovyet idarecileri, Kremlini boşaltmaktadırlar. Burası bir müze haline getirilmektedir. Stalin'in ölümündenberi, hükumet liderleri ve memurları tedrıcen Kremlini tahliye etmeğe başlamışlardı. Son bir buçuk senedir de sarayın kapUarı tedricen halka açılmıştır. Yabancı ziyaretçiler de burasmı gezebilmektedirler. Rus basımnın bildirdiğine göre, her gün 300 Rus ve yabancı turist kale duvarlarl içindeki kiliseleri, saraylan ve müzeleri gezebilmektedir. Duvarîar içindeki kiliseler ve bazı binaların etraftna iskele kurulduğu görülmektedir. Duvarlarm dışın daki St. Basil kilisesinin de kubbeler; boyanmaktadır. Bu kiliseler mü ze olarak kullanılmaktadır. Benziyor Romadan gelen ve dünkü gazetelerde çtfcan bir habere göre, Siçuya •adasınvn meşhw yanardağt Etna, yeniden ateg püskürmeğe başlamış. Memleketimizde, çok şükür, yanardağ yok ama atej püskürenimiz var. Gene aynı Roma haberinde «indijam devamlı bir mahiyet arzedip etmediğinin bilinmediğitt de kaydolunuyor. Eh... Bizimki de öyle! D. N. 1 urkıye burıye münasebetleri Şam Elçimiz dün Suriye Başbakanı ile gorüştü, Türk Irak paktına Pakistanın iştiraki üzerinde de duruldu Karaşi 4 (A.P.) Savunma Bakam General Eyüb Han bugün Türkiyeden buraya avdetinde basına verdiği beyanatta Pakistanuı Türk Irak müdafaa paktına katılmak hususundaki kararını Ortaşarktaki İslâm âlemi için istikrar ve güvsnlik sağlıyacak yeni Diğer taraftan Sabri Assali bu bir devrenin başlangıcı saydığmı mülâkat hakkında şunlan söylesoylemiştir. miştir: Ankarada Türk ve Irakh lider« Türkiye elçisile bugün yap lerle görüjmeler yapmış olan E" tığımız görüşmede, her iki devlet yüb Han, esas konularda tam bir arasındaki münasebatın inkişah ü" mutabakata varıldığını, bunun üzeritıde durduk. Her iki taraf da zerine kabiney« gönderdiği bir rabunun bıran evvel gelişmesini sağ porda, Pakistsnuı pakta girmesi lamağa çalışmaktadır. Aynca, Pa tavsiyesinde bulunduğunu ve hükistanın Türk Irak paktına ka kumetin bilâhare bunu karar al" tılması üzerınde de durduk.» tina aldığını soylemiştir. Şam 4 (TJJ.A.) Türkiyenin Şam Büyük Elçisi, bugün Başvekil Sabri Assali ile yarım saat süren bir görüşme yapmıştır. Elçinin talebi üzerine vukubulan bu görüşnvs hakkında Türkiye elçisi her hangi bir açıklama yapmamıştır. Gidiyoriar ve bitiyorlar,, oktor Adnan Adrvar da aramızdan ebediyea aynldı ve zâhirde herkesin gittiği bir yere. Hakikarte Türk fikir tarihinin bag sahifelerine intikal etti. Adnan Adıvar hakkında ilk sözü, salâhiyetli sözü söylemek bana düşmez. Fakat Cumhuriyet'te bulunduğum yıllar boyunca arasıra odama gelip bana karşı söylediği cesaret verici sözlerinden, hâdiseleri tahlil bususunda gösterdiği ber rak isabetten daima ders almış bir tilmiz sıfatile bu bir kaç satın onun hâtırası ve bıraktığı boşluk önünde söylemeyi borc bildim. Iktisadt Mnşavere (Başmakaleden devam) Bolşcvikler, iktidara geçtikten sonra kollektifleştirme sistemi >le zirai istihsali rekor (!) denecek sevijeye ulaştırdıklarını her fırsalta söjlerler. Diğer (araftan zeNew York 4 (R.) Bnleşık Aki olriuğundan bahsedilen Rus Basbakan yardımcılarından Miko nıerıka bugün 179 uncu istiklâl yan'ın nezareti altında birleştiri b^yramını kutlamıştır. Memieketın len pejk memleketler ziraati ile her tarafında fener alayları tertib ticaretinin de rcfah sağladığından edbmiş, geçıd resımleri yapılmışbahseJerler. Dcmir perde ge tır. Milyoîîlarca Amerikalı, haf+a rishde bulunan oyle memleketler sonu tatilinı geçirmek için r>lâjla\arrtir ki. Macaristan gibi. buğday ra. kırlara dokülmüşlerdir. Istiklâl bayramında daha şımdi" ambarı olarak isim bırakmışlardu den yol kazalannda ölenlerin saRusvanın bir taraftan kendisı yısı 243 ü bulmuştur. ve dij;er taraftan bu peykler için Bugün neşredilen bir tebliğ, A" aleiâcele Kanada buğdayı isteme nıtrikanın nüfuSurıun 165.250 000 sinin her gun Sovyet propagand«. oldueunu açıklamıştır. İstiklâl besının ilun ettiği inkişafla (!) te yannamesi 4 temmuz 1776 da imzad te^kil etmediğini söjlemege zalanırken nüfusu 3 milyondan iimkâıı var mıdır? baretti Buşün nüfus 55 mislidir. Rus idarecilcri, halkın boğazından kestikleıi buğdayı bir sene evvel duşuk fiatla dış piyasalara arzettiler Ne kazandılar? Şimdi yiıksek fialla buğdayı dışarıdan alnoılnr! Mosko\anın Kanada ile vardığı andhısmaıla ekim ayı sonuna kadar 600.000 ton buğdayın demir perde gerisine ulaştırılmasında ısrar etnıesi be\nclmilel durumda vukua gelen gev^emeyi de izah edecek mahiv ettedir Rusya. şiddetlenen dahili guçlüklerle karşı karşıyadır. Bunları bcrtaraf etmek için de okapiıilist» dediği devletlcrin yardınıına ihtiyacı vardır. Unutmama lıdır ki. Biri"1 Cihan Harbinden sonra bolşe\ sanayiinin ilk temeilerini atanlar arasında biiyük Amerikan firmalarının mümessılleri de bulunmuşrur. Rusya, Cenevre konferansında gevşemenin daha da genişlediği hissini uyandırırsa «ticaret, ticarettir» zihniyetıle hareket edenlerin sayısı artmıyarak mıdır? Bugünkii Sovyet politikasının hedefi de budur: Dahili güçlüklerini. marksist (dünya ihtilâü) plânları ile batırmağa çahştığı komünist ve marksist olmıvan dünyanın vardımı ile bertaraf etmek, kuvvetlenmekü KiıifiıııııılllllllliniHlllllllfDmilllllUlllllllllllllllllllillınnııı Amerikanın İstiklâl Bayramı dün kutlandı Nontekarlo'da siyasî buhran! Monte Carlo 4 (A P.) Dün gece resmî bir tebliğde bildirildiğine göre, Prsns Rainier III kabinenin istifasını istemiş ve kabine de istifasını vermıştir. İstifanın. Monako Bankası hakkmda yapılmakta olan tahkikatla alâkalı olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim tebliğde, Prensin, tam bir bitaraflık sağlamak için kabinenin istifasını istediği belirtilmektedir. İzmir turistik otelinin inşası hazırlıkları Izmir 4 (Telefonla) îzmir Evlenme memurluğu binasının bulun duğu sahada Emeklı Sandığı tarafından 10 milyon lira sarfile yaptınlacak turistik otel için temaslarda bulunmak üzere bugün Ankaradan bir heyet gelmist'r. Heyette Emekli Sandığı umum müdürü ve otelin işletmesmi deruhde eden bevnelmilel otel işletme firmas: sahibi Max. W. Billg, yüksek mühendisler bulunmaktadır. Inşa edileoek İzmir turistik otelinin hazırlanmış projeleri maket ile birlikte, tasdik edilmek üzere belediye reisliğıne verilmiştir. Otelin nihaî projelerinin hazırlanmasında Alman şehircilik mütehassısların dan Profesör Donatz. Türk yüksek mühendis ve mimarlarile birlikte çahşmıştır. 7 kat olarak inşa edilecek otelin 500 kişilik bır lokantası. yüzme havuzu, geniş salonları, cece paviyonu ve tenis kortlan olacaktır. Otelin ihalesi önümüzdoki günlerde yapılacaktır. anlaşmaya gore, 3800 işçi daha Belçikaja gönderılecektir. Gene Stratos'un belirttiğine göre, Yunanistan, Belçıkaya gönderilecek ı%çi Prag 4 ( a a ) Çekoslovakya sayısının 10 bine çıkarılmasını taBasvekilı Viliam Siroky dün öğel leb .etmiştir. Belçikanın bu tekıifı den sonra «Trahos» stadmdaki gös kabul edeceği ilâve edilmektedir. terilerde hazır bulunmuştur. Diğer taraftan, Çalışma VekiH, Nehru'nun Pragda bulunduğu İranın Atina Elçisi ile de bir gögeçen haziran ayının 7 sindenberi rüşme yaparak, Yunauistandan IraBaşvekil Siroky hiç bir aösteride na işçı gönderilmesi meselelerini göriilmemişti ve gaybubetinin sebebi ıncelemişlerdir. İran Elçisinin bilhakkında resmî bir açıklamsda bu hassa kalifiye işçi gönderilmesınde ısrar ettiği kaydedilmektedir. lunnlmamıştı. Yunan Çalışma Vekilinın ayrıca, Diyarbakırda bir kişinin aynı mevzuda Filipin ve Amerikan öliimü ile neticelenen delegeleri ile de temaslar yaptığı bıldıriimektedir. Çekoslovakyanın Başbakanı bulundu! lanacak bir komisyona muhalif partilerin mevzula alâkalı mütehassıslannı davet etmek onları bir memleket hizmetinde mesuliyetlerile karşı karşıya koyar. Orada uluorta teklifte bulunulmaz. Nihayet kongre ve miting havasının avareliği oraya siremez. Böyle bir teklif iktidarı ancak takviye ve muhalefeti varifeye davet ederek onu mesuliyetlerile karşı karsıya bırakır. Nihayet bir milli yoklama gibi teıkiblenen bir müşaverenin neticelerini de her tiirlii siyasî akide sahibi olan veya olmıvan vatnndaş kütlesi daha rahat kabul eder. Buna da bilhassa şu geçici sıYunan Çakşma Vekili, bunlan kıntı fünlerinde biiyük lüzum varyabancı memleketlere yerleştir dır. meğe çahşıyor İnsanlar. inandıklan fikirlere ve Atina, 4 (A.P.) Çalışma Vekili tedbirlere daha kolay ve rahat yaStratos'un verdiği beyanata göre, tarlar. Durıımun ehemmiy?'.>m kavYunanistan bugune kadar Belçika ramış olan her ferd böyle bir koıımüttefikocaklarında çahşmak üzere 700 ış sülta^yonıın lüzumunda çi gondermiştir. Yeni yapılan bir tir. Yunanistan işsizleri ihraç ediyor! Bu toprağın çocukları olanlar, hâdisenin icabı karşısında >iyasi rekabeti bırakarak milli vahdcte dngru yürümeyi bilirler. Bunları onlardan ummak için istemek lâzımdır. Böyle bir temas belki de pek muhtac olduğumuz siyasî bir ;evşemeye de imkân vererek. bu da herkes için hayırlı oiacaktır. CUMHtTRİYET 1955 ttalya güzeli meycan kavgası Izmirde mevsimin ilk boğulma hâdisesi Biyarbakır 4 (Telefonla) Şehrimızin Tilâlo köyünde kan gutme yüzünden, bir kişinin ölümü, ikisi kadın olmak üzere altı kişinin de ağırca yaralanmasile neticelenen bir meydan kavgası olmuştur. Birbirlerile geçinemyen iki aile ara Harbdenberi ilk ınüşterfk deniz sında çlkan bu silâhlı kavgada 30 manevraları A«1r1yafıkte yaşında yeni evli Mehmed Ali Ordu başlıyor adlı bir şahıs tabanca ile öldürülmüs, Fatnıa Erdil. Süleyman Akbal, Belgrad, 4 (R.) Yugoslav İnAhmed Ordu, Mehmed Keziban gilız müşterek deniz manevralarının Ordu ve Hüseyin Ordu adlı şahıs Adriyatik denizinde yakında başlar da kasatura ve tabanca ile ?ğır hyacağı açıklanmıştır. ingiliz ıarb ca yaralanmışlardır. Yaralılar has gemüeri, Yugoslav üslerine varıiiiş taneye kaldınlmıştır. Cnayetin ki buiunmaktadırlar. Bu manevralar, min tarafından işlendisp henüz an harbdenberi iki memleketin donanlaşılamamıştır. Şüpheli 10 şahıs ya maiarı arasmda ilk müştersk tatkalanmış, dört tabanca, bir tüfek bikat oiacaktır. ve iki kasatura ele geçirilmiştir. İngiliz Yugoslav manevraları Roma 4 fa.a.) 19d İtalya Güzellik Kraliçeliği için yapılan seçimi dün aece Elena Facera adlı Pomslı bir eenc kız kazanmıştır. İtalya eüzeli temmuz sonunda Amerikada Long Beach'de yapılacak Dünya Güzellik Kraliçesi seçimlerine istirak edecektir. 20 yaşmda olan Elena Facera'nın boyu 1.65 kilosu 67 dir. Kaç kişi kaldı zaten?. Fikrmin cesaretini ...taşıyabilen, bir jeye inanan ve inandığını saklamıyan bir adamdı. Bunlar gidiyoriar. Vâlâ'nın dediği gibi nâmusu ilml sahibi idi. Çok şey bilirdi. Hattâ hastalığı ilerlediği zaman öleceğini bilirdi. Hastanede oksijen verilirkea yazdığı makalelerdeki fikir sağlamhğma, muhakeme metanetine hayran olmamak kabil değildir. Rahmetli Âkil Muhtar Bey bana bir gün: « Bir cemiyeti yükselten, yüksek kalitede. fikir adamlandır. Btm lar gelecek nesiller için birer nnmunedir. Bu nümuneler azaldıkça cemiyetin seviyesi düşer. Çünkü yeni yetişenler, daima, kendilerinden evvelki nesli nümune alıriar. Eğer bizde bir degenerecense = tereddi varsa bunu örnek adamlaruı eksikliğine yormak lâzımdır, gelen 1 CADDEBOSTAN1 DENİZ OTOBL SU Şehir Hatları Işletmesi neslin ihmaline değil!» için İstinye tersanesinde inşa edilen «Caddebostam» deniz otoDemişti. Bu sözü hiç unutmam büsünün seyir tecrübesi bugün yapılacaktır. J50 yolcu alan ve ve elimden geldiği kadar genclen saatte 11,5 mil yapan «Caddebostam» Boğaz hattına tahsis edi fena nümune ounamaya çaüşınm. lecektir. insanlar yalnız gelen nesilleri iıretmekle değil, onlan iyi yetiştirmekle de mükelleftirler. Bir memleket ve millet ancak maddeten ve njanen böyle gelişir. Hepimizin çocuk yapmaktan, yani fizyolojik ve tabil üretme vazifemizden başka raaİzmit, 4 (Telefonla) Pazar gü nevî telkih vazifemiz de vardır. Bu nü Izmit Dermoe yolunda vuİzmir 4 (Telefonla) İzmir Be kubulan kazada ölenlerin sayısı o da çoeuklarımıza iyi fikirler, iyi lediyesi İktisad İşleri Müdürü Meh nu bulmuştur. Yarahlardan dördü hareketler, iyi karakter ve mizaclar med Ali Göktaş dün İnciralrmdaki de ümidsizdir. Kazaya, fazla sürat nümunesi vermektir ki; birincisinin bir kıymct ifade edebihnesi, hattâ gazinoları teftis ederken Cemal Nole giden otobüs şpförünün sebebi faydalı olması için bu ikinci telkih yaner adındaki bir gazinocu tarayet verdiği, askerî kamyon şofö sarttır. fmdan drvülmüştür. rünün kabahatli olmadığı 'esbit eIşte Adnan Adıvar bu fikir baMehmed Ali Göktaş jandarmaya müracat ederek gazinocudan şikâ dilmiştir. Kurbanlar arasında, kâ balanndan ve son devrin nadir yeyetçi olmuş. buna mukabil Cemal ğıd fabrikası işçilerinden İbrahim tişmiş cesur mütefekkirlerindendL Bunlar gidiyor.. gidiyor. YerlerlNoyaner de İktisad İşleri MüdüBilgiçle karısı ve çocuğu da bulun ne kimse geliyor mu?. Bunun cerünün gazinoda sükunu ihlâl ettiğini iddıa eylemiştir. Hâdisenin tah maktadır. Kazaya sebebiyet veren vabını ilim ve fikir âleminin tenha ve sessizliği vermektedir. kikıne baslanmıstır. ı foför, ölenler arasındadır. Doktor Adnan Adıvarm üfulüne sade bir dost değil, bir de fikir ve trfan babası kaybetmiş olmaktan dolayı da müteessiriz. Kimbilir kaçmcı defadır şu beyti "tekntrlıyorum: Bir gazinocu İzmir İktisad Miirfürünü dövdü Trafik kazasında ölenler 10 u buldu VAKIFLAR BANKASI TAKSİM SÜBESİHİN 30 Hazirandaki hususî ikramiye Çekilişinde TUTÜM BANKASI Eyliil Keşidesinde Suadiye asfaltı üzerinde Denize nazır «Oldürme ey avâlimin Allâhü ' ekberi Nurunda keşfi râhı savab eyleyenleri» Ve çünkü bir memleketin âbâdan veya viran olması mütefekkirlerin samimi marifetine bağlıdu. *Şairin şu mısrada dediği gibi: «Eyler anı müdâhenei âiimân harab» * * * Bu arada Sadi Rizayı da kaybettik. Bir beyin kanaması sonun"ı hayata gözlerini yumdu. Avukat Sadi Rizayı kim tanımaz? Mütecellid, doğru. merd bir adamdı. Usküdarda mahalle arkadaşundı. Orta tahsili birlikte yapmıştık. Hukuku benden bir kaç yıl evvel bitirdi. Adliye mesleğine girdi. Müddeiumumî muavini oldu ve sonra avnkathğa geçri. Mahmud Sevket Paşanın katU sırasında Ittihadcılar, muhalifleri topladıklan zaman Bekirağa bölüğüne beraber gitroişrik. Oradaki mevkufluğu hâtırası olarak çektirdiği sakalh resmi hâlâ önümde.. İyi bir adam. özü sözü doğru bir adamdı. Bize nazaran biraz daha vaşlı, fakat çok daha tecrübeli ve akılh idi. Bunun en büyük delili 1950 de politikadan çekilmiş olmasıdır. İstanbul Barosu Sadi Riza ile en güzide bir unsurunu kaybettikten başka istanbul da, efendi çocukla"ndan birini kaybetti. Sadinin hukuk bakımından derin vukufundan »yn olarak zekâsı, nüktedanlığı, ha yatııi saadet ve felâketüni aynı vekarla karsılavışı onu tanıvanlarca teslim edilmis mezivetlerindendi. Böylece elde kalmiş be? on iyi a••«mdan biri daha aramızdan ay"'«••. gidiyoriar ve bitiyorlar. İzmir 4 (Telefonla) Nejad HavKuv\etlendikten sonra ne ola rama isimli 9 yaşlannda bır çocıık cak? Bu sual hiç bir zaman unu bugün Denizbostanlısında denize tulmamalıdır. girmiş, fakat yüzme bilmediğinden Ömer Sami COŞAB boğulmustur. Bu. İzmirde mevsimin ilk boğulma hâdisesidir. ANKARA Ş u bem i z Çeşidli Bir hırsız, yeni gelinin çeyizini çaldı AÇILJŞ HEDİYELERİ v * • İzrnir 4 (Telefonla) İsmail Türkcem ısimü bir hırsız dün henüz iki günlük bir gelinin 80 parça tutan eşyalannı çalmıştır. Cüretkâr hırsız efyalan satacsğı sırada bugün polisler tarafndan yakalanmıstır. ELÎM ZİYA SpVk B'irJur Vahsi merhum Mehrr.ed Celâledin Berkerin refikası. Faliha Uralman, Faize Basmacınm annecri. Yııksek Mimar Kemal Uralman ve Iş Bankası Umum Muhaseb* Mudurü Ferıd Basmacının kayınvalideleri. Celâl Fuad Uralman. Zeki Mehmed UralI man. Dilek i Basmacı. Ipek Basmacının I anneannel«' Muzaffer Arrum, Cevad ! Arrum, Zısar Guvenler, Yüksek Mü• hendis Mazhar Guvenler, emekli Harıta Albayı Irfan Yorulmazın halalan, Besın.e Taşar. Samsun Vali Muavlni Necdet Taşar, Bedıa Taşarın yengeleri =aiıhatı nisvandan duçar olddğu hastalıktan kurtulamıyarak pa2^rtS3İ günu aksamı saat 21 de Hakkın rahmetıne kav.ışmustur. Cenazesi çarşamba mnıı nanesirden al'.narak Seîimiye Csmiinde öâ!e namazım müteakıb Karacaahmeddeki aile kabr>£tanına defnedilecektir. Mevlâ rdhmet eylesin. APARTIMAN DAİRESİ FEVKALÂDE "Iususî İkramiye Keşidesi Ue VERİYOR 10 TEMMUZA KADAR 100 LİRALIK Bir hesab açtınnız. 25 TEMMUZ pazartesi günü açılıyor SİZİN İÇİN SİNEMA SALONUNDA İSTANBUL BANKASI Hükumet caddesi No. 9/3 TALİA BİNNAZ BERKER 3908, 4420. 4037^2023 numaralı hesab sahibleri Bay Bahattin, Bay Mınal, Bay Tuncel ve Bay Enver 25 şer bin liralık mesken kredisi Hesab Hesab No. sı İsim Miktarı No. sı İsim Miktan 426 5000 TL. 1130 Bn. Keti 2500 TL. B. Tevfik 874 2000 » 426 B. Tevfik 1000 B. Nihad 4282 1000 » 2957 B. Gervat 1000 B. Adnan 4179 1000 » 3382 B. Nedim 1000 B. Vamuk 3892 500 » 4074 B. Mahmud 500 B. Mehmed 1333 500 » 3131 B. Fethi 500 Bn. Feride 3759 500 » 3406 B. Orhan 500 B/Fuad 3137 B. İbrahim 500 » 27 B. Talât 500 426 B. Tevfik 500 » 2500 B.Burhaneddin 500 3766 B. Yetvart 500 » 27 B. Talât 500 1697 B. Bedii 250 » 1062 Bn. Vangelia 250 2869 B. Hilmi 250 » 3019 B. İstepan 250 4074 B. Mahmud 250 * 4001 B. Maruz 250 1382 B. Özcan 250 » 2019 B. Vasil 250 3474 Bn. Münevver 250 > 2481 Hırino 250 3009 B. İnan 250 » 1382 B. Özcan 250 1430 B. E . Alacakaptan 250 > 4336 B. Fettah 250 25 Bn. Sıdıka 250 » 3766 B. Gervat 250 2182 B. Tahir 250 » 4420 Bn. Nihal 250 4446 B. Osman 250 » 194 B. İbrahim 250 1156 B. Hurani 250 > 2511 Bn. Ayşe 250 201 B. Şükrü 250 » 1458 B. Mustafa 250 3019 B. tstepan 250 » 3462 B. Dönenc 250 TUTUM BANKASI YER OLMIYACAK Zafer çekilişinin yapılacağı sinema salonuna bütün talihliler gelseydi maalesef herkesi oturtacak yer bulamıyacaktık.Çünkü 29Ağus> tosta tam 1000 kişi 40.000 liraf kazanıyor. Her 100 liraya 1 kur'a numarası I Türkiye Kamgarn Yün İpliği Sanayii İşverenleri Sendikasından D A V E T I Y E Şubemizin açılış yıldönümü münasebetile şubemizde hesabı olan sayın müdilerin gişelerimize müracaat ederek hediyelerini almalan rica olunur. Bugünlerde vadeli hesab açtıraeak müsterilerimize nadide ve hususi hediyeler Türk Ekspres işde emniyet ve sür'at Türk Ekspres Bank (Galata Şubesi) • ••• Sendikamızın ikinci âdi Genel Kurul toplantısı 8/7/955 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 10 da İstanbul Ticaret Odası Meclis Salonunda yapılacaktır. Sendikamızın sayın azalarının mezkur tarihte toplantıya teşrifleri ehemmiyetle rica olunur. tdare Hey'eti GÜNDEM: 1 Faaliyet raporun«ı okunması 2 Hesabların tetkiki ile İdare Hey'etinin ve murakıbların ibrE*ı 3 İdare Hey'eti. rr.urakıb ve haysiyet divanı seçimi 4 Bütçenin müzakeresi ve kabulü 5 Tops mevzuunda görüşme 6 Dilekler. B. FELEK SUYUM R. ARAT ile ŞAMİL H İBRAHİM Nişanlandılar 1.7.1955 ••••••••••••••••' H 4 GÜN 60.000 LİRALIK PR AA KALDI 1 KİŞİYE 20.000 Ü A R A KBA N K • •••• M4 4 İKRAMİYESİ »»^•»•••»•••••••••••»MMMMHHMMMMM »M M M M M M M M M M M M M M M •• • • • « M M M M M •M •* • M •• M M M M • • M M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog