Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

1 Bir Bulgar casus şebekesi yakaîandı 6uf|arisfanın İsfanbul konsolos muavininîn idare efliği anlaşılan şebeke efradı askerî mahkemeye verilerek levkiff olundnlar . . , . , . . . , . 1 t n o Mhtf.de) |ben Bulganstanm Istanbul Yiskon ay kadar devam eden bu takibat so'.osluğu vazifesini ifa etmekte osırasmda once Ali eden bu takıbat lan Çolakof, tahkikatm etmekte oDemirof ismin» soosluğu vazifesini ifa seyri bade bir göçmen yakalanmıstır. Ali kımından iki gün elde tutulmufDemirof, siyasî polisin sorduğu su tur. Bu iki gür.lük müddet zarfınallere her ne kadar cevab vermek da Bulgar konsolosluğu, Çolakofun istemeiıışse de ele geçen kuvvetli akıbetinden güphe etmişse de hiçvesikalar karşısında suçunu ttiraf biı yere sormak cesaretinî göste" etmis, bu i»1 Viskonsolos Georgi rememiştir. Varbanof Çolakofun direktlfleri alHâdiseden haberdar edilen Emtında yaptığını söylemiştir. niyet Umum Müdürü Ethem YetBu itıraf üzerine Ali Demirof polis n takibi altında serbeıt bırakıl kiner, 4 gün evvel uçakla Ank» • radan şehrimlze gelmiş, Emniyet mıştır. Müdürü Alâeddin Erişle tahkikaü 29 haziran cuma gecesi ıaat 231» bizzat idare etmistir. Ali Demirofla Viskonsolos Çolakof, Emniyet Müdür muavinleri NecUnkapanl köprüsü üzerinde buluşdet üğurla, Ahmed Paftalı ve Bitukları sırada suçüstü yakalanmıalardır. Emniyet müdürlüjçüne geti rinci Şube Müdürü Yajar Yiğitir rilen Çolakofun üzerir ı yapılan a de katıldıklan tahkikat «onunda dsramada, sebekenin mevcudiyeiuıi casuslar, ele geçen kuvvetli en ufak bir şüpheye mahal bırak lillerle Harbiyedeki 2 numaralı asmıvzcak sekilde ispat edecek çok kerî mahkemeye verilmislsr ve mühim vesikalar elda edilmiştir. askerî usul kanununun 105 inci Gene Çolakofun üzerinde bulunan maddesine istinaden 1 temmuz bir takım vesikalardan Sabri ismin cuma günü tevkif edilmişlerdlr. Tahkikata, gerek Emniyet Müde bir başka göçmenler de temas ettiği ve geniş malumat topladığı dürlüğünce, gerekse askerî makam •nlaşılmışttr. Bunun fizerine Sabri larca ehemmiyetle devam edibnek tedir. de yakalanmıstır. Muzaffer Celfison İki seneden fazla bir zamandarı Ktiçükpazardâ bir cinayet Dün saat 13,30 da Küçükpazarda bir dnayet işlenmıştir. Suad Dede{oglu ismınde bir sabıkalı. dün Küçükpazarda Atlamataş,l caddesinden geçerken, eskiden tanıdığı Atom Mehmed ısm ndekl arkadaşile karşıhşmıştır. Kısa bir münakaşayl müteaklb bıçağını çeken Mehm:d, ^ S u a d l d e n v u r a r a k y a r a . lamıştır. Yaralı kaldırıldığı Cerrah pasa hastanesinde öbnüş, kaçan ka tilin aâranmasına başlanmıştır. •^^•"•••••»^ îktisadi güçlüklerimize karşı tavsiye edilen tedbirler Günün iktisadî güclükleri araıında tedbir arayan vazift ve mes, u ) i v e t m a k a m ! a r l n d a n başka, iktij^ m e v z u l a r I a i l g i l i ' o l a n v e y a bui'arla uğraşan teşek'dülerin ve Tı î K T ) ClIMlIURtYET • S AD î B A H İS L E R ÂBÂHTAN ABAHA... Sslânikli bir Tiirkün mekluha ldığıra uzun bir mektub» dan şu kısımlan bulâsa rdiyorum: Sayın muharrir, Ben Selân&li bir Türküm. Babanız gezginci memur olduğu için, hatırladığıma göre, siz de çocukluğunuzu Rumelinde geçirdiniz. Mesrutivetin ilânında da Selânfkte bulunuyordunuz. Bu sebeble, benim vatanun olan o şehrin nasd kati gekilde Türk olduğunu mutlaka bilirsinlz: Bursa derecesın««e, Edirne derecesinde, Sivas derecesinde hizimd' İlerive doğm hamleleriniz orada zuhııı et»iği için, Selpnik, lider şehirlerimiz hrasma girmiş, o zamanki tâbirle «Kııbei hürriyet» unvanını kazanmıştı. Eski asırlarda, hak kııv^ctleydl, malum: Irklar, hirbirlenm iterek, çekiserek bir ülkeye verl''^'rlerdi. Doğıır&an ve kahraman Tüık ırkı da. diğer nicelerini takiben Balkanlara o asırların usulünce hâkim olmuştu. Halbuki «Hnkııku düvel» mefhıımlarınm giiva kuvvellpndiği bu yirminci asırda, yârü ağ>ar, bizi çoğunluk olduğumuz yerlerden de sürdü, cıkardı. Ben, vatanım kaybetmi». bu yüzden sayısız felâketlere ugramıs. bir ferd sıfalile. bn Işe ne derece ah ctsem yeridir. Bn tazallüm haVkımı bcnden hiç bir sulh muahedesi ve yeni statüKo alamaz. Ve benim gibi yaralılar da çoktur. ! vergisinin ıslahına. banka ve banker muameleleri üzerinden alını makta olan muamele vergisinin art1 tınlmasma lüzum gösterilmektedir. Veraset ve intikai verglsinin ıslahı teklifl yerindedir ^ankalar muafînvrafva KllMim'jnUn f e r d e r i n d * b u t^blrlerin neler omele vergisinin arttırılması da, kre bCgiaiya l\UIUm»lllHII l e b i ı e ( . e g l hakkmda zihin yorduğu mekul nlsbette bir açık tecviı olu ve fiatlan 'ükselmektedir. Yatırım dilerin biraz pahalılastmlması mak v e v a araer a •l««/»n>iH l#AMiyroeî "™ yaptı^ı görü'iiyor nabilir Bu nisbet. mevcud altın ve OOruynCU KOngreSI f s t a n m J l Ticaret Orta«mda dış fica döviz ihtiyatını eritmiyecek. fazla bizde olduğu efbi kısmen enflas sadına uysun eörülebilir Komisvon . yona dayanırsa fiat yflkseimelerl bs*ı istihiâk maddeleri fiatlannda Cofcafya Kurumu 11 lemmuj pazar «* ve c?ış 5d?mo meseİPİermi incetesi gunü «aat 10 30 da Istcnbul Ede, lemek flzere îkt!s?d faküitesi c? »kıntıya katlanmadan bulunabile daha da şiddetlenmektedlr Bu se «yarlamalar da yapılabilir dıyor ve biyat Fakültesl $ numarlı konieran* rethn üyelerinden üçünün iştiraki'e cek dı» kredl vt yardımlarla kapa|b?b'? Cpriyoriteli ve dıs iç fi bu pr?da sekerle ak?rvakıt fiatlan salonunda dördüneü kongreslnl yapanabilecek haddeki açıktlr Bizde isej n a n < m a r ı imkânlanna göre avarlan na zam yat«!abi1ece5ini ileri sürükurıian tetkik komisvoitınun racaktır. açıklar o raddeye varmıştır ki dış yor. Çay, tütün ve içki gibi İnhioru b u t»™**« raaliyetl*rln k.v kredi ve vardımlar, açıklan ka mıs bir vit'r.m protmnrnna ihtivac Kurumun bu toplantıtı İçinde bir d« | P vardır.) Yani memlekptte vüeuHe zam yaDil" bîr pamata yetmediSi t(ibi Merket Ban Coğrafya kursu vartfır ve bu kur«a! ntl' bir »«eridir. Raotrnm Vekâlet tarafından seçilen 25 oğretmen ( birfnden farklı olan huiâsalan ga kasınm altın ve döviz mevcudu da petirileeek fktls'dî tesisler arasında dı Bunlardan çay ve tütün, zarurî eHeki ma'î imkân'ara ve iktisadî i ihtiyac maddelerinden olm^mskla katılmak adır. Kongremn ilmı çalı» eler» intikp! etmi'tir. Biz de rateMikpli surette tükenmiştir Halrr.aları arasında ayrıca meslekl konfe1 Z P t onfe1 ehemmfyetil nnk'alan u bu kl bizde ithalâtı karsılavan baş verim derecesine göre bir rüchan bersber. refahsız halk kütlelerine sırast kabul etmek ve yatınmiarm de yaygin istihlâk mevzulanndan j Haber venldlgıne göre. bundan bir j z°Hnde kısaca dtınnak istiyoruz. lıca unsur olan ihracat, tütfln, pa dış masrafiannın «dıs yardım ve olHuöu icin bu zam pek de isabetll j kaç ay evvel Ankara Cojrafya Enstltü | Ranorda herseyden önce, iktisadî ise. bu<nin sünd» tertiblenen Cografya haftas'ndr.ki durtımurpılTUn avinesi demok olan muk ve hububat Pİbi maddHerden j kredüerin ve ihr?cat ff!W normal olmamıstır konferanılar ve tebliğler bir kitab terlive muvazpn««!İ üzerinde duru terekküb etmekte olup riraî mahi kavnakların teşkii ettiSi döviz im ı malivetinden çok üstün bir fiatia haünde basılmaktariır. yettedlr Bu ise, hava sirtlanna tâham maHfe. i«İPtme , sat'İTrpkta ve toz seksrrîe kiio başıKurum: memlekete Coğrafya »evgl ' 1prak son bet yılm tedive muvaze bi ve müehavvildır. Bu sebebden ve mkul ni^bette istih na 62 kurus istihlâk vergisi alınsinl artırmağa, yurdumuzu tanıtroağa. nesi rakamlan vprilmpkte ve buna fevkalâde açıklarla karsılasmak ih j Atatiirkün büyüklüğiine bakınız Içln ayrılan ktaımlir eıktıktan makta oldugiina göre şekere yapı ki. kendi de Eviâdı Fatihan'dan coğrafvacılars emin kaynaklar teminl gSre durum tahlil edilmektedir. On timall her zsman variır. tjte bu ne çaiışmaktadır. lacak zam, do&nıdan doğruva vergi oldrğ^ı halde ve muhakkak benim i eeri kalan kı*roı a«mam?«'na» dan sonra tiearpt müvazenesi ele ? b Rctklan kaTVifmnk icin Merk^z arttı^ması mshlvptinde olar^ktır. duyduğum infialin kat kat fa7İa>ınl Şehir Meclisinin fevkalâde "'mn^Vtfl ve Vitmtın un^ıHnn ttfa Bankasınm kuvvetl' bir altın ve ehemmiyet vermek lâzımdır Kısacası. döviz mastaflarımizi ve bu Bu arttırma i«e eene dahn zivade duvmasına rağmen, Anadoluda istoplantılan döviz ihtiyatına ihtiv»cı vardır. Bu arada kurulpcak iktisaiî tesislerin rpfahsız sınıf üzerinde esirini histstanbul Umumt Meclist. mustaccl tüâcilara indirdiği kahhar daıbeyi tiearet reUmim!zin banknnın, yıllık döviz sarfivatımıb'zı işlerl görüşmek üzere yarm vt settirepektir. Akarvakıt zammı da fırsat bilerek intikam almağa. ana safh»Hr anlsfiid'Vtün sonr* bütfin zın ortalamasının en az vensı ka muhtae olduŞu dıs masr'flan. dîî paha'andırma unsuru olacaktır. 8 lemmıuda iki fevkalâde toplantı yavatanj olan Selâniğe doğru bir mabu tahlil ve izahisrdan çikan ne dar döviz ihHvatı bulunmalıdır kl viz irrtkanlartmızn "flre avarlamahpacaktır. 4 Kre^i •sah'^mda. M"rkez cera seferi acmağa kalkısımdı Zira, g5re bugünkü durumds bu açıklan kap^mak mümkün ol dır; bu hnkânın tlstüne çıkmamahAtatürk amtı açıJış töreni B'nkası i<=konto haddinin vüksel yasadıgımız bölcrede her şe>den evEhliyetsiz bir şoför 7 yaşında bir Devlet Havayollannda yenl Sultanahmed Erkek Sanat Enıti usüneerekli görülen tedbirlere sun. Gerçi Merkez Banknsında 400 dır. ki bu ahirpn vaoılmi'ttr vel sulh ve sükun isfivordu. Türk Bu mütalea. her frrsat düstükçe de yarın 1630 da Atatürk anıtının açı geriîmektedir. çocuğu ezerek öldürdü i seferler milyon altın mevcudu görünmekte tekrtrlarlıSımız su fikrin ifadesinedi!m°mls olan ithalât be milletinin bu ulvî arzu<unu ve Yulış töreni yapılacDktır. Devlet Selim C«glı lsralnde birl, ehliyetsiz Havayolları. dünden ltlbaren I Bu munasebetlp 195S dert yıll meBilindiŞİ gibl b!r «tîcaret mtrvn ise de. bunlann azımsanamtyacak dpn baska bir «ey deftildir Mem dellerinîn Merker B=nk3<!ina devri. nan milletinin bu mübrem ihtiya2 olarak kutlandığı 39225 plâkalı kaja, P* ?** çarjamb» v« cuma zunlannın oiplomaları da tevzl edi zene«i» bir de «hesab veya 5de bir kısmı terhin edilmlş bulundueu İpkette yapılacak bir çok iktisadî ticaret bankaUnnm dü mevduat ve cını biliyordu. Neticede, bağrımıza yonla Baruthane caddesinden geçer leri otrrmk ürere. tstanbul tzmlr Ay lecektir. me muvazenesi» vardtr. Tiearat İçin döviz Ihtiyatımız matlub mik te«i»ler vardır. Fakat bunlann hep ikraznt fnlzlerini vfıkseitmesi. b>n taş basıp Garbî Trakyadnki ırkdaşken, Kasımpajada Kadınlar;*tmesl «o dtn hattında ycni h*va Mfer'erl ihda» Daîtnî Encümenin dünkü muvazene?i ithalât ve ihracstı k?r tardan azdır. kağında 21 numara]ı rvde oturan Bur etml^tir. si fktl^adî bokmr'an »vni derecede ka krerlilerinin Htih«al maks»dl« lanmızın coğunluk olduklan toptoplanhsı han Şerif Ismlnde 7 yaşınds brr ço 6 firma daha Adliyeye veritdi şdastınr. İthalât ve ihracat, btr Tecil edilen borclar haric olmk veHmH dejHldir Birim eibi iktisadî nn» harcanmosmı ve inşaat pibi raklan da bazı kayıd ve şartlaria Vall ve Beledıye Reia Vekill Fahred rremİPkeHn v"han»*ı rıpm'eketlere üzere hesab veya tediye muvazecuğa çarpmıştır. Yavru aldıiı yarala Vllâyet thtlkftn Tetkik Komltyonu. istihssle varamıvan içlerle icfh'âk Yunan sınırı içinde bıraktık. rın tcsirile derhal oimüt. kaıayl mü dOn 4 flrma vt taelrl daha IhttkSr ve dln Kerim Gbkay dün yapılan Daiml olan borelan ile al»caklarmm \*al nesi açıklan kapanmaktadır Acaba imklnlan mahdud olan memlpkptler. bunîann arasrndan iktisadî bn için verilen avan«lann azaltılmasıEnrümen toplantısmda hazır bulunteakıb kaçan ehllyetsiz jofSr rakala etiket mecbuıiye'Ine riayetslzllkten <JoBizim bu büyük feragatimiz damustur. Toplantıda Belediye fazla ge n « bir kı<mrnı teşkl! eder. Bunla bu açıklar nasal kapanmaktadır? kımd»n en verimli olanlan seçerek layı Adliyeye rermtsttr. namk f^klf edilmiîttr. ba da devam ederek. Yıınanlılarla llrl ile yapılacak yollır vt ütlmlâk ı rm dısında. yabancı memieketlcrrie Rspora göre bu açıklann yüzde di»erlerine terdh ve faalivPtini rutu'mssı ve btitün bu Weri nizarn Bu knzsdan başka şehirde T trnfik dost olabilmek üzere her fınatl edilecek binalar gbrüsülmürtür. bulunan kimseler tarafından yaptıkazası diha olmu}, 4 ki;l yaralanmış. bımlar üzerinde teksif etmezse hem lamsk ürere bir iktkadî koordinas kendimiz arrdık, her engele rağY. Kimya Mühendisi nlmı» veya onl«r tarsftndan vapıl aid «erm?ye hareketlerila, yanl res r'öviz efıolüklerile karsi'asır, hem yon heyeti kurulma». 6 vasıta da hatara utramiftır. Hü«nü Tümer Belediye men aramızdan su sızmamasına yn.Diz SELCEN mı» hizmetlerin üeretleri, yabane» mt bagıgla (dı? vardım') ve bundan de memiekef ekonomisi içtn verimli Fen Müşaviıi oidu 5 Alınamk tedh'rler, semere* gayret ettik. Körr.ür satış depolarında malul turiçtİPTİn yaotıkîarı maîtrsflar v» baska uzun ve kısa vadell kredl surerte calısmıs olmaz. lle Y. tn? Mühendisi Beledlye Relı muavinlerlnden MDlerini verinceve kadar gececek k»Fakat bize aynı âlicenabllkla ınngazilere kolaylık gösterilecek bendls Hüsnu Tumer vazUesinden ay devletin dışarıya karsı olan bore lerle bir de altm ve dSviz satışı ile 2 Fiat btikrannı saSlamak icin tikal devresinde bir fdıs ticaret kabele edilmediğinin türlü delilleri DURAK ÇORBACIOĞLU Bıldinldığme gore, komüt tatif ve lan gibi, dışanya yabancı dövtzi kapanmıstiT. Açık yekumınun resı rılmış, açık bulunan Beledlye Fen Mübütçesi) tsrzimi ve ithalâtm «rüo hirbirim Uovalıyor. Birincisi, GarM tevıi yerlerind» malul gaziler« koiayNisanlandılar. çavirliglne nakledllmiştir. Onun yerint Sdpn»n<»«;lnl v.^v8 dSviz gelmesinl mt bajhşta kananan kısmı y~0zd« olık gosterilecek. bu gıbıler sıraya tâbi Bununla beraber bfit<^de yatınm han» sırssı gözetilprek tahdidi ve Trakya Türkle:in e yarılan tazyikNafla VekâleM fuf» mtldürlerlndeo eerektiren daha bazı unsurlar va»tstanbul 3.Vn.955 ru« v# re«mıt sermave bareVetterüe tutulmakiızırı yılhk istihkakiarımn UMıı^endij Se'ım getlrllmlştir. tîa rnıltinaş» I n brın bu bütcenin t9n7İmi sırasmda ev tir. Ve sonuncmu ds, Kıbrı» hâdır. tste bir memleketin vab;na k?panan kısmı yözde on sekrfdlr. numitıı alabileceklcrdir. ları urun vadeli istikra7İs vel5 rppvcud iil^tTiPİerin ham ve di«eleridir kı. oradu yaşı>an ırkLübnan ve Irak Inhlsarlar Umam ol'n borrltrinın vt I Bu resml urtın vadeli krediler ara m'k. bütce denVHSi esasrtia avkın v a H r a c rr>!>dde ihtivaelannm aöz da^larımızı. h\* ^elanik coruklaıınMtidürlerinin tetkikleri krtdileri, diieTner. Karmıiması ffeT»ken «ey örfine almması. ondan sonra d? dan beter bir nluhct beklivor <li>e Irak tnhısarlar Umum Müdtirü K U M bu memleketlerdpki alac?klanma sında Marshall plânj karşılaştıran bflin Export tmport Bankasile Millet gereit urrrumî bütreve, perekse dev tüks olmıvan i'tihlSk eşvnsma ve endi^e etmektp Baklr, tstanbul İzmir. Samsun mınta t?mamını Endisrmı?. bilt kalarmda tütün zıraati ve fabrika^yonu çova da hesab veva ödeme mo. lerarası Bânkanm kredlleri 7ardır. let iktisadî te*ekkü!lt»rinp aid va daha sonra da yatırım mevz\ılnrına hassa, taşjcın'ı» ^rm Atinan» ıtı^ul foer'nde t* kıkierde hıiıimmu«tur Bu adı da v ' i i e n bu M AeıSm yüzde kırk dokuzu da kısa ve salâhijc'li kimseler. kilise. ve yer veriİTiesi " ' %T9ât. 'HltünOn muhtellf ufhalarAda bir memlpketin yabaneı albn ıatıslarile k^patılmıştır. Kısa dır ötejrandan Toprak t 8 Para manipulasyonuna Kİ Yunan ma!htıatı tarafından kı»kırea!ı;ıp Ihti^aı yapaeak Uç ejupvrin krcdller, muhtelif »eneler Ofîsinin «ar»rian. bOtceden kltrs' di1m#me«i, snlssmMı memleketlere tılınasındadır. gfinderilme*l hunısunda memîeketlere olan borc ve alacnk i re lan lraM«| nutabakata vanldigı ötrMll riurumunu te«Wt eder. Borc, aia i zflIf>nda transfer edllmemiş. yani Conkü bu zararlar. Mer it i}ıracat yprnlması VP bu BICT•yi geçinmek arzumıi7 rievam eın i^ff. * P lekptierin bsska memipkptîer ms di.voc. Atatiirkün yolundan ayrll«Htfen f?feta1srardn1frB?ill tneV d o v t e o l « r a l t Menvneml* l Diger taraftan Lübnan Inhitarlar ve pnfâ ?v0Tia mür mıılptmı bize eöndermelerinin ön n.ak Utcmiyoruz ama. Vnnjn'ı.ynn Vcııİdcn cü/dan alaniar da ümum Mudürü Albert Şamll, M»He cud «Itın veva yabancı dövhi ile k'vmeiile Türkiye Merkez B^nkası pedekt Ena'ltUde yaprak tütUn Q« ve Mvle bir ihtiyat yoksa dısandsm t»ntmâan terhln edlien alhn kıy cer olmaktndır Er>f1âsvonun vükü lenmesi ve bu memleketlerden ge yalnız şu birim va«HıSiTi7 nesil cıizdjn vıhıplcrilı bcTjbvr Ağuslos sununda rlndt ıncelemelerde bulunmuîtur Al1 kredl •eklmrie temrn edilecek dö meti ve milletleraTası para fonun ise, sabit ee1Hîl«+rt omrtıno vflVKİnde kaç defa keskin lirke <ıbi ti illtl fn dan yapılan kısa vadeli döviz mu lenmektodir. Bu «PV)*HP bu ı s n r . turulmnsı bu tedrıirler kSfi eelm"? kendilerine zarar verdiklpr'ni >IHbert Samil aynı tetkikleri yapmak İçin k?nanır. dün İ7m>re «ftm'ştlr sığmazlıkTiearet muvazenemlz «Cumhuri baytalandır. Bu kısa vadeli kre" lardan dhoSan külfeti tek bir züm se enfllsvonu cidermek üzere alı tırladıkça, bu kabına «Abidin Daver» ıllepl ve reve vüklotmpmoV iMn Vnrçı'ıfr'nı nflrak te^HirioT CP^OTP verinrpve tan l<om;u sıfatile bizim de miileyet» in 27 haziran 1955 tarihli nüs di'er. hiç bir zaman normal Çok uzun süren merasim konusması gösterildği saŞlam bir rnansTnn usulü te'kil bfıtceye koymak sııretile b"ıtün kadar buırün oldu&vı eibi kademeli madi>en zarar etmemizden çekinısırasmda erımesile denıze kiydırıi=mı yasmdaki yazımızda yoruz. prim sisteminin tatbikı. yan «Abıdn Daver» ;llep;nin yüksel vechile yıriardanberi acık vermek etmedîŞi gfti muv?kkattir d«. İs mMlet fw"pnne t'hmıl e<melHir. 3 Emisvm kavnaSından kaeı Bütün bu tedrnrle'1 iktisadî nrnva B«, kaçıncı yanlış siyasettlr? tümesine dıvam edilmekttdtr Ttklıe | tpdfr. Tediye muvazenesinin en mfl te acıklanmızm makul haddi asan kald.rıldıktan sonra kızak yaâlanacak ı him unsurin da bizde Hhalât v« kıv.mlan, bu anormal dsuTIerle oınca bötce denkTi§ini temin Wn 7.«r^py| fp«4^« v e PTI^I ^vnrtun tesir Seyyiesinden hep onlar mı favı*ak l d l d k Kura ile hodiye edilecek ve aneah * * ! perşembe ü 4 b venri varidatını da artt'rmalıdir Bu İprmi ei^pnnp»e rtV<Hn' lanacak? Zaran hep biz mi cekrcei h r a e a t t a n i b a r e t Ranorda dıs tiearetimizin unsıır husuçta hatıra ge'en ilk tedbir de Gümrüklerdcn çekilmiyen ıtıallar m «vazenenin, ticaret bilânçosundaziraî kazpnclar fızerindpn eelir verAtatürkün müsamahakâr «liyaseOümruitlerdeki maliarın çekümesi ki açıga muvazi olarsk ehemmiyetli ları üzerinde yspilan tahlillerle ds îisl »'maktır. Raporda bu düşünce von demek. def5<;von (deflation) veril°n demek deSÜdir Def^^on. enflâs tine S'adakatimize rağmcn bize karsı hunısunda Iktısad ve Tleartt Vektltii | rıi»b«rte »çıklar verdiSi görülmek** ticaret rejimlerlmtee dahtarfınd^n tacirlere verlltn muheitln bu dir. B?hs«tti»i»niz rapora g8r» son izshla'da da favdah bilgiler ve flerl süriilürVen arazi vergisine de yonun zıddt olun istih«al ve mua muamele'erinde hcnüz rc«id olamatem?s e^ilmpkte ve arszi vergisi bir mele hscminrn icab pnirmeîi&i dp dıklarını so«teren bn dostların Ak* k ,TZ, 2 ! " e r e c e ğ l M l * r l l m ' 9 t l r I beş yılm tedive mtıvasenesi ra dikkatp defter görüşier bulunmakta ise de bunlara temas etmek, bah servet vergisi olduSu için tıokı rpcpde tedavöl hücmini, azaltmnk denİ7de. hizi sararrasına OniMi adaMöhletln dört gun uıatılmasına »e K a ,ı s u l«^;». uo m l a n r»ra iliramijrelcri hem bina versisi, hem de eayrimen ve fiatlan dfoürmektir. DezenPâ» lardan daha cenuba, Kıhrısa inerek, beb, başlangıç frihinin Ticaret VekıU5<>yi«lurgirerlcr. nin kararı ım7aladıfı tarlhten itlbaren kul Relir'eri Ü7erinr1en gelir vereisi yon ise. «adece etıf1\çvf>ntm tesiH" oradaki ırkdaşlanmın biz Selâniklinwb'aritnış olmasıdır. Açıklann almması halinde olduğu eibi ziraî rini ffidermekten ibarpttir ve d°f lere drindiirmeoine kat'iven göz yuBuçün saat 17 ye kadar gümriikten eelir üzerinden venrt alınırsa arazi gider yeku" Açıklar Giderler Gclirfer mamayız. Yarım a«ır kinde geçirllDevrcler mallarını eekmlyen Ucirieıin malları vergi^inin de muhafaza edilmesi ımna milyon milyon T.L. milyon T?rım Satış Kooperatiflerl vaMtasüe liundan tvnruki rckilislcr: enfllsvonım elverissîı tesirierinf mM acı terrübplerden sonra. cok IhIfırumundan bahspdiîmektedir ki ihtivac sahıblerine tevzi edilecek. fıtiystlı davranmami7 lâzımdır MilT.L. T.L, tdsbeti nsr^rm'nı Zlraat B^nkası yap»C!»ktır bu nokta münakasa konusiı olahiMr k^if'ırd'Şı icin favdalıdır. ve msanlığa bıına arzederim. % 43 4 4203 371.7 992 5 Bîr kornisvnn tfnfıtıdar hazT1/7/194930/6'1950 ABAUK SONUNDA Askerî vantalat foförlerinrn EKIM SONUNDA Wer ne kadar bizde ar*zi versisi Sayın mııhirrir, Splpnikte sizinle ve İ<rfarV>nl T'cprpt O^"<:ı^ıri 829.8 184İ % 18.1 1014.0 1/7/195030/6 19S1 kıvmet üzerhr'en slındı&ı irin bir dikkatH ohnalan istenpcek mektehde okı>mıı^luk Sİ7 hpni ve ts<rv'b'n''pn gprrrerri* M320.1 % 24.7 977.2 1297.3 Trafık komiîyoTra dlirı Vllftyette VaH j l,7'19Sl30/6/1952 sermaye vergisi gibi g5ri5"rnekte 1 •n»7«ınız an». S»lânikli Tii'fc Aparlıman Dairesi Apartıman Dairesi masi, kıvmetînden bir s;v pVcüt470.6 % 284 Muavin' Asımm Rp^H^inde topHn1216.3 16865 7/195230/6/1953 İse de bu vereinin koniılmiısmda mtftır. Toplantıda. son anmsniarda | 1/7/195330/6/1954 miven bu rflOTiîo İİPTİ srürTılen cö lorden <au<n arka«';«lnnnız oMu1085 5 603.9 % 357 16894 topraSm teskil ettiSi sermayeden vuko» g»1en kamyOn kazalan bahls ğunu un'itmümı<îMr.i7(!ır. Oııları o ve ve zivarle torjraSın gelirinden brr verei A mevzuıı edl'mlt, bilhassa atkerl ra«ı! ettiŞimiz vpchiîe i«bptli "örî'id""": h:ITçr:'c ve sonrati fc! .' ctlerüo dü% 29,9 »lm»k makssd» eüdül'nüstür Vakıâ 1999.6 4680.5 ta'sn kTJİlanân so'5r'ertn daha dikksti) i l/7'191930/6/1954 6680.1 ş.üneTe':. fîVirierinp ve hislerine ter60.000 Lİra 3 0 . 0 0 0 I Ira o1*na!snnı temtn Için te?ebbüsl«re gi bazı yerlerd* hem toprak e*liri, fciTj vpzifelüpree diAîcte almacaciit'an olnak icin h.ı mektuhnmu kararlsjTniîtır. yani toprağın kira kıymeti üzerin hnı ümid etmpk isteriz. PARA İKRAMİYESİ PARA IKRAMIYESl siifununuzda neşrediniz. Bu rskam'ar göstermektedh H si fazla uzatacağı İçin bu kısımlara (Gffib P ) döviz m^srafımız. döviz geliriıniz* ^ '•'n'verek almmisı tavsiye edilen TEKMUZ 5 ZtLKADE 15 M a y » içinde 3«3 kaçak L'ntımî en;ârımi7'a an hâHi>eden fazladır ve bn yüzden açığjmız tedbirlere geçeceğiz. Brı tedbirler olmrk ürere iki türlü venri «bnler do'av;sil* h<!'ren bu vakur inmskta ise de bizde ziraî gelir üzevak'ası oldu B vardır Bu açık 19531954 devresin sunlardır: r de döviz geiirimizin yüzde 35,7 si1 İktisadî yatınmlann yözde rirtden ve gi niıntnaaı halinde arszi j eMayı» if inde bilhnssa guney bdlgesm fiaîi ¥nn?i!ı dc^tiara hi'dirmeyi ve 3 çiftçiyi, çif1 ^ " krçak vak'ası tesbit edilmiş, Yunanlı mr<il(>lı<l»clardan «hlc dene kadar vükselmistir Raporda ellisi, doürudan doğruya veya. dobunlardan 118 i mxi*ademı»M e*>r^n Rt'r r izah «dUdigi veçhil*, bizim gtbi iayısile döviz sarflyatıni gerektir te mflkellefivet ?Hinda bırakacağı Mu^adere edi'fn muh elif nevı kıçak ?i' e kı^kırtırı olnan'aîarını iste*M\12.WitîS'19M31M] olamaz. eşyanın kırfflet tutan MR 896 Brayı meyi» vazife bilirim. iKİ'sacîî î^k'^af yo!urda o'an bir mektedir Bu yatırımlar memleket Z. | 8 50; 4 34 8 34 12 00 1M 6»! Oene raporda veraset ve tatikal bu'muftur. (VlNfl) mpmleketin tediye muvazenesınde dahilinde «Uleb» i de arttırmaku YAZAN: 1 ESAD TEKELl i 9 TEMMUZ CUWARTESİ J&UÛ 600 Müşterimize 100.000 Lira HI1,«KltGDİ BAıIÂSl Ve nfhayet sesini, bir veh'm değildi bu Çok iyi tcmdığım v« ölcsiye nzled'ğim o ses: Keran. Konan!.. diyordu. Bi'Jen huşu i e doğruldum. Her yer karanl'ktı Seıvıleri salhyan rüzö5nn ııâuItu^unHan başka çıt yoktu Gece kus'an bile şimdi su» muç'ardı. Na'ân. Nalân'. diyebildim. Onu arastıran ?Ö7İerim karanlık lan r^Pİmek is'ivordu. T?i'f>^vım' c*iye bana cevab verdi. Te'âs etme. Gözlerini sil!.. Nerö'le?.. " " Ne knrHı re de d?hş?t du • . Rplecrn'n bile donn mu='u Bekliyor'am .. a aevgili yüzde o em «Cmnhuriyet» faı EdeM Tcfrikan: 3 salsiz ye^il gözier, hayatıma bir çift mucize gibi doSuyor.. Onların, meç hul şafaklarda yıkanmış pırıl pırıl, apaydınlık içleri. gençliğimi soldurp.n kışlann kâbusunu yırtmakta Artık ne acı duyuyorum, ne keder™. Kalbim atmıyot bile!:: Yalnız dudsklarım kıpırdanıyor: Sen misin?.. Sen misin Nalân?. Evet Kenan, benim.. Bir hayal değilsin, gerçeksin, mi? BSyle nereden geliyortan Ke I Şimdi tekrar yanrmaa dönüyor... 1 doğru götürüyordu. Ona itaat eder Söyîe, dlyortnn; ne zaman ge Bir hayal kadar gerçeğim!.. Handan sapaan kesibnişti. Bakiş ken: nan? dlye sordu. leceksin? Ne olursnn ol, gitme!.. Seni gör lanndaki dehşete bir de hüzün ek j Anneni tabü kıskanmazsın! Nalândan! .. dedim. Sana bir Bu cuma gecesi... Yatstdan mek istiyocum:.Ne ka<lar acı çekti* sonra... dedim. müjdem var... öyle bir müjde ki! ğimi bılsen.. Ne raünasebet! ! Annem sağ, öyle mi?... dedl Yarm gece ha?... Bıhyorum . Herşeyi biliyorum.. Beni büyük bir endise ile süzdü : On beş senedenberi de uzak yerler Ona olan «evgiro bambaşkadır. Bvet Hıçbir zaman senin yanından ayrıl Şey... Ben onlara... onlara ne ğünü görünce, gülümsedim ve içiın de yaşıyor?... Bizden habersiz?... O sevgi beşert degil. Uâhidir... Omadım ben Ruhum daima seninle diyeyim? içime sığmaz bir h?'.de: Hig birimizi arayıp sormadan?!... nun bu dünyada bir esi daha yok Geliyor... dedim. Yarm akjam Bir satır mektub büe yazmadan?L. tur Handan... Olamaz da... fınia bir k'nv'tı oldu. . Ora'ia bir beraberdi Kenan. Saf olduğumu ve evime döne Sahi mi? Ben se, sen yokatm ceğimi söylersin!... geliyor .. bevp7 hival, irsan şeklinde bir Cevabım hazırdı: Buna eminfan 0nun ulviyeti Kim geliyor? nur bclirdi A'.lah'm!. Nalân!. Tâ diyc hıçlıırıyordum.... Ay buluttan çıktı, etraf aydınBana yazıyordu, dedim Bana ne karfı her zaman saygı besledim. Artık hıçkırmaya««ksın!... Nalân... Annem... VaHahi ge sık sik yazıyordu .. landı .. Ve Nalân kayboldu .. Beni aoyarken, kaçamak sekilde Nası, nasıl?... Tss aibi hTeket»iz. âdeta csnsı Hayır, bu ne rüya idj, ne de hul liyor... Hemen odasını hazırlat... yüzfimu tetkik ediyordu. İçimi gun Bir mucize olacak... Hayata | ya! .. Bir hakikatti . İlâhî bir ha I En sevdıği yemekleri yaptır .. Onu j Yaa!?... Bu mektublar nerezım aıt'k . Gjzleıim ooa dikilmif lük güneîlik yapan laadetle boyutekrar doneeeğim... Hakikî b:r in ıkiksf! . Nalânla konu^mustum... j mükemmel bir şekilde karfüamalı de?... Sana gBstermek i»te»eydim, hiç na kendi kesdime gfilünueyisim. • ıan olarak .. Eski Nlfn olarak... N=î'?r) vıMasıvor Onbeş sene I Onuır «esini, hakikî sesim duvmuş 'yız... zavalhcığı kim bılir ne hale getiri[ Handan yüzüme bakakalmıştı. bir vakit saklamszdım... evvel heni surbfte uÇııriayan son • Bu mümkün mü?. • t tum . Yann aksam gelecekti! .. Handan, çıldırdığffna iyic« bıan yordu? . Şimdi onu ikna etmek î Bhr şartla mümkünr ' Yalnız Askm onu tokıar havata döndü trıifcçen gözîeiinde bir dehaet ifaveda tebes«umü dut^klar:nda . On mif oJacak ki. ihtiyatla, küçflk bh imkânaızdı Ancak Naiân geldikten dan hic aynlm^ım mı yoksa?. Bu kısa bir müddet için döneceğun... rüvordu! . Kâinatı yapan mucize desi varrh Sadece: sonra, herşeyi anlayacak, müsterih Sün İTİe o jrCniin devamı mı?. Ara | Oh! Bir gün için bile olsa, se ler .onu tekrar aramızda yaşata Vah yavrum! Vah yavrum!... çocuğa hitab eder gibi: ni fkrar havatta gor^öibnek. bana caktı .. Sana inanrvarum, d«di Müj olacakn. dan hic z?nnn geçmedi mı?.. Aşkı diyebildi. Her tarafı leyUklarla donatömrrmu kRnhvan o güzel kadın ! cennetlerden efda'dir Malân! . Tabiî aklımı kaçıH'ğıma hük dene fevkalâde sevindim Kenan.. Sevinc ve saadetle tıkanmış bir O nurdan yüz bir kat daha nur hsHe. Çamlıca yolunu tuttum. ölmedı ni'' Beni yıllarca yakan mediyonufl, defil mi? Kafryyen!.. Yabuz, çok yoreunsun... Istirahat malrytı! dedim. Nalânm leylâklahasreti bir <;erap. yokluğu bir se landı. Ben İse bir kat daha katıl,.. Onun sağ olduğıınu etmelUfn .. G«! « n i yatorayım... rile.. Bahçeden pek çok leylâk toplat .. Oh! Rica ederim, dedikleran mıvdl.?. . . , . dım. Olduğum. yerd«% kıpırdA&amıiçin bu kadar saşırdm. . Rahat bir uykuya ihtiyaan var... Pve vardıSnn zaınan gttn agarıydrum.' "Manyatize edilmiş gibi hep yordu Sofada Handan benl merakTelâşım gizlemege çalışarak elhn rimi yaptır .. Bugün bizim en büEvet, hersey bir nisyan olmuş îşEvet Nalân *»i • Senelerdenberi yük bayramımız... teL Şimdi bana yaklaşan, bana gfi oyU hareketaiz durmaktayım... Ve la karstladı: baaka yerlerde, uzaklarda *di... den tattnus, benl yatak odasına kalbimin içinde boğulan sesünle: SON KERİMD NADİR Bütün dediklerini yaptıracaZavbliı (iandsnım, vaziveti guya ğım Kenan, merak etme' .. Şiır.di idare erhvordu Uteklerıme hiç kar sana bir uyku iıâcı vereyim de... 91 kovnadnn. uvsalllç v e itiialie taxıb etmek kararmda Oy«ndı§!m zsman evln içrnde rebeliıvdi lâş ve haıeket gördüm İlk isiın, j Pevamı nerer't? diyç sordam. Nalânın od^sma koşmîk oldu. Euj Bshçede oynuyor .. oda, olduğu gibi muhafaia edılmış Vesiıne? ti. İstanbulda bulunduğumuz 2a OHa rjnnerrie sevdıği venıckîemanlar. Handan sık sık pencere e ri ha7'rhvor' . rini açar, havalandınr; kendi eliyle , İkisıle de konuşmait Jstiyoeşyanm tozunu ahr: temizler; ha' rum lılan naftalinler, öylece bırakırdı. Sa.ona indim Her tarafa ieylâkİçinde Nalânm yıllarca yaşanu; ol lar kor.mu^.j §0^ nenın Urarınoe duğu bu dört duvar yalnız eşyasıle asılı o'^n Nalânm büyük portresi değil, bütün manevî hatırasile bi önünde, bir kriftal v°zoda en iri zim için bir mabed kadar mukad salkımlsr vardı. O'ada pyakıa durdesti. V um Buras; ben.m mihr^'tnH Ka Şimdi Handan orasını gene aç, lâna gülürnse ım M'inet ve şukmış; ama her zamankinden farklı j ranla gülime' ! im O artık bu UHbir ozenişle temizleyip tertiblemis yal olmak'an cı'fiyor, can.ar.ıvor, "anıma can katyoriu upvâîtlarıti. Yatajbna keten çarşaflar ser nı. hayatın öz ray hası dive derjn derin koklarken »Ondan oteis ne din. değıl mi Handan? var ki?» diye du^ür.üvorjuın On Evet. Şu pembe abajurlu lâmbaıun dan ötesi bana ne lâzımdı?» Kenan, oŞ'.um! . fitiline baktın mı? Ve ine, Peyamiyi elinden tut Evet Sürahiye de taze su koydun mu?, içerive gıriyordu. Vesimc artık çok yaşlandı. Namu? lrn'a beni, sonra da Handartı elınde Evet. Ya şezlongun 8rtüsü? .. Onu büvüten vefakâr ve feda'^âr emekda kaldırtıver.. Odada hiç bir te •mız... Onu anam gibi severim. Ak saçlarla çerçeveli buruşuk metrukiyet izi kahnasm... Nalân herşeyi bıraktıgı gibi bulsun! .. E yüzfinde ciddi b:r tasa ile bana yak vine;.*!: evvel çıkmış gibi Jön laşıvor .. Handan dan müjdeyi aMın mı sün!... Sen hiç üzühne. Herjey istedi Vesime? (Arkası var) ğin gibi olacak!...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog