Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Demirbank'ın 29 Temmuz Çelrilişine için vâdeli besab «ctıiuuı ANDA EVÎNİZİ SÜSLEYECEK HEDÎYELERİNİZİ ALIRSINIZ BÜTÜN ŞUBE VE AJANSLARIMIZ EMRİNİZDEDİR. 31 Inei yıi sayı 11.112 u m h u r i yet KLTRUCUSUrTUNUS NADf Telgraf ve mektub adresı. Cumhurıyet İstanbul Posta kutusu tstaabu] No 248 Telefonlar: ümuml Santral Numarası: 24298. Yaa Isleri 24299 Matbaa 24290 fATLILA tıW en pnlQ romancıianndan olan Joieph Kessel'ln ilk dünya harbinln hava^tavafUfr d4kom içinde bir aşkın ve lfrnin h^kây^sini anlatan bu çok güze&Eomanı Sfaçlık Yayınları arasında 1 güâra îîatla çıkmıştır Salı 5 Temmuz 1955 «Tebliğde muhalefete yapılan isnadlar bir vatandaş tarafmdan yapılmış olsaydı, kanun nazarmda o vatandaşı suçlu vasfmdan kurtarmak güç olurdu.)) Banka Bir Bulgar caVııs İnönünün Hükumel tebliği kredilerini şebekesi yakalandı karşısında verdiği beyanat kon'rol Bulgaristatun İstanbul konsolos muavininin Kredilerin memleket umumî ihtiyaclanna ve iktisadî kalkınma faaliyetlerinin kablanna uygun bir şekilde dağıtılması temin edilecek idare ettiği anlaşılan şebeke efradı askerî mahkemeye verilerek tevkif olundular "Mesıtkket meıtfaatleri icab ettiriyorsa hoknnet için meşruve vataıtsever yol vazifeyi ekseriyet partisi içinde ehline bırakmayı kabul etmektir» Iktisadı Müşavere ktisadî krızler, cemıyetlere zaman zaman âru olur Bunların geleceğını, geçeceğıru hesab etmek artık bir teknik mesele halındedır Vani hi(, bir memleketı krizler ve sıkıntılar gafil avlıjamaz. 954 yıh için bir krız olacağinı Amerıkahlar hesahlamışlardj. Ona gore tedbır aldılar Ne işsızlık, ne de sıkıntı oldu Buna ragmen iktisadi krizler gelir, gelebilır Bız de bir kalkınma de.resınin darlıklarıle mucadele halınriev? Her turlu sıjasî duşunceden uzak olarak bu darlığın hafıf geçiştirilmesıni teraenni kabil otduğu kadar buna jardım etmemek mumkun ıleğildır. Hukumet de bu sıkıntıları onleyici tedbirler derpiş etmektedir. Merkez Bankası ıs nto faizinin bir puan yukseltilmes bunlardan birıdır ama alınacal tedbirler bundan ibaret değildir Son zanutnlarda bukuunetin hir iktısadî şura toplı\acağı hakkında fajıalar dolaşmaktadır Boyle bir şuranın. şura olarak fa\da vereceği şuphelıdir Bilâkis dar fakat salâhıjetlı bir komısjon şuradan daha mufid olabilir. Bu komis\onda mevcud meseleleri butun açık kalble ve tam salâhiyetle ntunakaşa etmenin çok faydası vardır Bu komisyona jalnız hukumetin icraatını tasvib edecek unsurları almak, onun hizmetini kısar Onun için hukumete mensub ol.>un olmasın. fikrinden fayda me'mul olan mustakil unsurlan da muşavereje davet etmek daha muvaffakıyetli netıce almaM sağlar. Bu arada her turlu siyasi nefsanivetlerden uzak olarak muhalif partilerin juksek kademeli mesul teşekkullerinden birer mumessil ve iktisadî rauşavir istemekte de memleket namına fa\da vardır. ' Mej dan mitingleri, kongreler, hattâ gazete sutunlan nihajet kanunî mesulij etlerin sınırlandırdığı sozlere sahne olur. Bunlan soyliyenlerin mesuliyet ve salâhivetleri kadar dinln enlerin de telâkkileri su goturur şejlerdir; ama millî daalan birlikte gorusmek icin topCIJMHURİYET Arkası Sa. 3, Su 5 te Kasırn Gülek hükumet tebliği üzerine Maraş seyahatinden vargeçti. Adanadan Ankaraya dönüyor Bir muadettenberı şehrımızde bu lunan C.H. Partısı Genel Başkanı Inonu, dun sabah saat 10 dan 12 ye kadar Taşlıktakı evınde oartı mensubları ıle bir toplantı yapmıs ve muhtelıf meseleleri ^orujmiıstuı Oğleden sonra eskı Mauye Vekıl; Ismaıl Ruştu Aksal ve U ıadre kurulu mensublan ıle goruşen Inonu saat 21 de gazetecılen kjabul ederek, hukumetın son tebHgj hakkında şu beyanatta bulunmaştur: U P « Hukumetın teblığını hayret ve esefle okjdum iktisadi sahada karşıîaştığımız guçlukler ve duzenAmenka ile yapılan istikraz musızlıklerden mutevellid, veballn, ıkzakerelerı netıcesıne aıd mesuuyetı tıdar tarafından muhalefete yük Inonu dunku basın toplantısınıian muhalefete atfetmeğe çahşmanın lenmek ıstedığı açıkça görulüyor sonra içtüna salonunu terkederken Arkan Sa 7, Sü 6 da Bu muhakeme tarzı mesnedsiz, aynı zamanda haksızdır. Bu tebhğde, muhalefete yapılan isnadlar tnr vatandaş tarafından yapılmıj olsaydı, kanun nazarmda o vatandaşı suçlu vasfından kurtarmak guç olurdu. Bugun ıçmde bulunduğumuz ıktısadi guçlukler ve duzensızlıkler, aslında, memleketın kalkınması ıçın zamanında altnntası lâzım geıen tedbırlerm evvelden dusunulmemış olmasından doğmuştur. . Taraflı, tarafsu, hattâ iktıdar mensublannın tenkıd ve ıkazlarına rağmen senelerce hakikatlerı gormemek ve gostermemekte ısrar edılmiştır Nıtekım, hukumetın, mun ferıd de olsa bugune kadar olan tutumları ıle bağaasmasına ımkân olmıyan bazı kararlar almağa mecbur kalması da bunu teyid eder Ankara 4 (Telefonla) Merkez Bankasınca faız nısbetlerının artbnlması karanndan sonra kredılenn kontrolu cıhetıne gıdılmes.ne de karar verilmıstır. Oğrendığimıze gore banka kredılennın memleketın umumî ihtiyaclanna ve iktisadî kalkınma faaliyet leruıın ıcablanna uygun bir şekılde tevzııru temın ıçın yapılacak olan bu selektif kredı kontrolunu, Icra Vekıllen Heyetı kararıle kurulan banka kredilerini tanzım komıtesı ıcra edecektir. Komıte, Mahye Vekâletı müsteçarının başkanlığında, tktısad ve Tıcaret Vekâletı musteşan, Merkez Bankası mum muduru, Hazıne umum muduru ile odenmıs sermaye Arkası Sa 7, Su. 6 da Şebeke reisi Bulgar konsolos muavini Çolakof Vakalanan casuslardan bırı: Bulgar muhacirlerinden Ali Demirof istanbul siyasî polısı, Bulgarıstanın îstanbul konsolos muavini tarafından idare edılen bır casus şebekesın' mej'dana çıkarmıştır. Ku\vetlı dehllerle ele geçen konsolos muavmı ve şebeke efrad, askerî makamlara verılerek ılk sorgu lannı müteakıb tevkif edılmışlerdır. Bulgarıstanm istanbul vıskonsolosu Georgı Varbanof Çolakofun ıdaresı altında teşekkul eden bır şebekenın, yurdumuzun bazı bolge lerınde, bılhassa Trakyada ve Boğazlardakı mustahkem mevkılerde faaliyet gSstererek Bulgarıstan hesabına casusluk yaptığını tesbıt eden istanbul Emnıyet müdurluğu, casuslan takibe başlamıştır. Bır kaç Arkast Sa. 2, Su. 1 de Sovyet diktatörü konuştu! Knıtçef, Rusyanın iyi niyetli olduğunu rddia etti Meckova 4 (a a ) Bugun «Amenkan mılli bayramı» munasebetıle Amenkan büyiık elçüığınde tertıb edilen kabul resminde, Voroşılof hanç, bütun Sovyet ileri gelenlerı hazır bulunmustur Krutç«f, bu topUnüd» bilbassa Ameri Arkan Sa 7, Sü. 3 te Ticaret Vekilinin radyoda dün gece yaptığı konuşma «Mücadele meşru hududlann dışına çıkarılmışfar. Yapılanlar en hafif tabirile bir iktisadî suikasddır. Hükumetimiz iltisadi tedbirkrle beraber iktisadî hayatımızın istikrar ve düzenini bozmak maksadile girisilecek her nevi tahrikieri önlemek için en müessir tedbirleri de almakta tereddüd etmiyecektir» Ankara, 4 (Telefonla) İktıdarm radyoda ve toplanblarda mıllete hesab vermesı hakkındakı karann tatbıkına ba$)andiğl maiumdur. Bu cümleden olarak bu akşam Ankara radyosunda Ekonomı ve Ticaret Vekıli Sıtkı Yırcab bir konuşma yapmıstır. Sıtkı Yırcaü demıştır ki: Muhterem vatandaşlarım, Son zamanlarda muhalefet 'arafmdan hiç bır esas ve hakıkate rtayanmıyan çeşidlı konuşmalar ve nesriyatla memleketın ıktısadi huzurunu bozacak kadar pervasızca yapılan hücumlar yalnız muayypn mıntakalarda darlık yaratmak kas dını de geçmıs, memleketin bütün iktisadî hayatını ve nizamını b.'zması muhtemel mevzuları büe hedef rutmağa başlamışbr. Göruluvor kı bü suretle rt'cade(Arkası Sa 7 Su. 4 te) Irak Kralı Majeste Faysal ve Cumhur Reisimız, Hey beliada Harb Okulunda öğrencüerimizin geçid resmini takib ederlerken Sümerbank mamullerine zam yapıldı Zam karan duyulunca hususi fabrikalar mamulâtınm fiatları da artü Sumerbank mamullenne %520 arasında zam yapümi'Jır. Zamlar dun sabahtan ıtıbaren yu rurluğe gırmıştır. Sumerbank mamullerine zam yapılacağı soylentılerı bır muddettenben pıyasada dolaşmaktaydı. Zamlar, aynı cıns eşya fiatları üzerınde derhal tesınnı gostermış ve bılhassa hususi fabrıkalann ımal ettıklen elbıselık kumas fiatlan kadar yukselmıştır. Zam karannın tatbık mevknne konması, halk arasında ve pıyasada ıyı karşüanmamiftır. Kral Faysala dün deniz tesislerimiz gösterildi Gölcük yolunda yapılan deniz tatbikatmdaki başan dolayısile Majeste Irak Kralı, bahriyelilerimizi tebrik ve takdir etti Macarlar Avusturyaya kaçıyorlar Son 48 saat içinde 28 Macar demir perdeyi aşhlar Viyana, 4 (a a.) Pazan pazartesıye bağhyan gece 11 Macar, Yugoslav Avusturya hududunu gızhce geçerek Avusturyaya sığınmıstır. Bu suretle son 48 saat zarfında Avusturyaya ıltıca eden Macarlann sayısı 28 i bulmustur. Arfout Sa 7. Sü. S U Türk Rus Hududunda 2000 Kilometre: D.P. Genel İdare Kurulu dün de toplandı Ankara 4 (Telefonla) D. P. genel idare Kurulu bugun saat 17 de Genel Başkan Adnan Menderesin riyasetm toplanmıştır. Uç saat ten fazla suren toplanbda partı meselelen goruşulmus, ahnacak tedbırler uzerınde durulmuştur. Evvelkı gun Zonguldaktan gelen lâl Bayar dun (ehrımızdekı ve Gol dost ve muttenk Irak Kralı Ma cuktekı tesislerı gezmışlerdir. Arkası Sa. 7. Su. 7 d< jeste Faysal H. le Cumhurreisi Ce Tarih Fihrist ve kapak hazırlığı biliyor (Asırlar Boyunca îstanbul) adll tarih ılâvemızın nıhayete erdığıni haber vermiştık. Cıldlenınce kıtab şeklını alacak olan bu ılâvenm elyevm fıhri«ti hanrlanmaktadır. Tamamlanınca onu da ayrıca vereceğız. Dığer taraftan bundan evvelki tanh ilâvelenmız gibi, (Asırlar Boyunca istanbul) da 7 renk üzerme basılmış fev kalâde bır kapakla cildlenıp okuyucu'anmıza sunulacaktır Kapak baskısı tamamlanır tamamlanmaz, eild işine başlayaeağımız günü okuyucularımıza aynca bildıreceğız. Kududu bekliyen ordudaki muazzam inkişafm misalleri Köyünden okuma yazma bilmeden gelen Mehmedcik, telsiz memuru, şoför, makine ustası olarak geri dönüyor, ona mahsıu gazinolar, ona mah«us spor sahalan var RÖPORTAJ1 YAPAN: ÖMER SAMİ COŞAR GUZEL SES MUSABAKASI Bahar ve Çıçek Bayramı dolayısile dun Gülhane Parkında «Güzel Ses» müsabakası yapılmıştır. Resimde, müsabakaya katılan gencler ve müsabakanın netıcesmi beklemekte olan halk goruluyor . Kıbrıs için İzmirde evvelki gun yapılan toplantıdan bir rörüııöa Yunan hükumetini dün protesto ettik Biiyak Elçimiz, Alina radyosnnuıı yayınları üzerine nazarı dikkafi çekfi Hudurf gensındeki askeri bırhklerde stmr nbaUn Cya2t*t 5 inci sahıfemızde) Abna 4 (R.) Halen Struburg'da bulunan Dış fşlen Bakanı Stefanopulosa vekâlet etmekte olan Yunan Savunma Bakanı Cannelopulot bugun Turkıye Buyük Cçisi Settar Iksel ile görüşmüstür. Resmî teblığ neKredılmemiştır. Fakat mevcud haberlere gore Turkıye Buyuk Eçui pfaht pretestoda buSa. 7, Sü 5 t* Jîeptün Şnnu tanıracağıın bea.. Bn duşünee Oâhı «Atina» değil mi idi?.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog