Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

BU AKŞAM Saat 19 dan 19.45 e kadar İsianbul Radyosunda Müzeyyen Senar't «Knlemeyi unutmayınız. 31 îflci )i\ sayı l l . U l umhuri KUBUCUSU.'YUNUS NADf Telgraf v» mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Poeta kutusu tstsmbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarasu 24298. Ya» İjleri 24299. Matbaa 24290 JOHN STEINBEGK R NUNARALI E OLANLAR Pazartesi 4 Temnroz 1955 ,£mdiye kadar Varlık Yada çıkmamış küçük hi^ . ni tercümelerinden mürekkeb^olan "tajl eser Varlık Ceb Kitablari ara«rf$ra 1 lira fiatla çtkmiftır. Hükumei dün muhaleleii iiham eden bir tebliğ yayınladı Tebliğde, iktisadî durum mevzuunda muhalefet sözcüleri tarafmdan girişilen umumî hücumun artık son haddine vardığı belîrtiliyor "Bütün vatanda bir takım sun'i bnhranlar yaratmağa çalışmak, millî mevcndiyetimiz aleyhine irtikâb edilmiş iktisadî suikasddır ki bnnlar asla müsamaha ile karşılanamaz,, Cumhur Beisi Celâl Bayar ve Majeste İkinci Faysal, Dolmabahçe rıhtımında teıahüratına muk abele ederlerken halkın Muhalefet tebliği nasıl karsıladı? C H. P. ve C. M. P. liderleri şimdilik birşey söyliyemiyeceklerini, beklemek lâzun geldiğini bUdirdiler Ankara 3 (a.a.) Hükumetten tebliğ edilmistir: Birleşik Amerika ile hükumetimiz arasında cereyan etmis olan istikraz müzakeresinin ilk safhada müsbet neticeye varmıyacağını haber alan muhalefet cevreleri ve liderleri bunu fırsat sayarak Büyük Mület Meclisi yaz tatiline girerken liderlerinin verdiği emir ve işaret üzerine muhalefet sözcüleri ve yazarları tarafından girişilen umuml hücum artık son haddine varmıs bulunuyor. Milli seref ve haysiyeti hiçe sayarak Türkiyeye para verilmemesini ve hic bir yardımda bulunulmamasını Amerikaya telkin ve tavsiye etmek cüretine kadar isler ileri götürülmüs bulunuyor. Türkiyenin mall itibarının kalmadığı, para kıymetinin sıfıra düştüğü, memleketin iktisadî uçurumun kenarına gelmis bulunduğu ve bu umuml ıstırab ve iktisadî felâket kar(Arkası Sa 7 Sü. 4 te) Ankara 3 (Telefoıüa) Bu akşam hukumet taraiuıdan yayınlanan tebliğ hakkında muhalefet çevrelerinde hiç bir mütalea ileri sürülmemıştır. Bu hususta ne dü* şündüklerini sorduğumuz CJî.P. ve C.M.P. ileri gelenleri, şimdilik bir jey söyleyemiyeceklcrini, bekle* tnek lâzun geldiğini bildirmişlerdir. Diğer taraftan D.P. Genel İdare Kurulu bu gece de. Adnan Menderesio başkanlığında geç vakte Strasbourg 3 (R.) Kıbns et kanı €tefanopulos ile İngiliz Dı» kadar devam eden bir toplanfa rahnda Türkiye, İngilter» ve Yu tşleri Bakanı MacMillan arasında yapmıştır Genel idare kurulunun nanistan arasında hazırlayıcı ma ilk gdrüsme bugün ohnuştur. tngi J hiyette üçlü görü$melere yann bu li? Dış tşleri Bakanı yarm buraya da ayrıca bir tebliğ neşredeceği rada başlanması beklenmektedir gelmesi beklenen Türk delegesi ile bildırilmektedir. Arfcası Sa. 3. Su 5 te Buraya gelen Yunan Dif İşleri BaZam sayialan Ankar« 3, (Telefonla) Qftr«ndiğimize göre; Adnan Menderesin Mahye, İşletmeler, Ekonomi ve Ticaret Vekillerile' yaptığı toplantıToplantıda bnlunanlar Kıbrısı larda ve bilâhare iki gün üstüste Türkten başka hiç bir devam eden Vekiller Heyeti içtimillete mal etmiyeceklerine malarında iktisadî durumun göru" dair and içtiler şülduğü tahmin edilmektedir. Adana kongresinde bir konuşma yapan Kasım Izmir 3 (Telefonla) Klbns Bu toplantılarda Bazı Sümerbank Türktür cemiyeti Izmır jubesinin Güleke biri portakal dalından, diğeri demirden tnamullerine zam yapılması mevYejiladadaki son hâdiseler dolayızuu üzerinde de durulduğu söyiki âsa verildi sile tertıbledıği toplantı, salonun Batı Kıbrıs adası için Türk Trakyada İngiliz tentasları feyezan Bir çok köy ve kasabalar sular altmda kaldı Sellnik. 3 (TÜA.R) Batı Trakyad» devamlı yajmakta olaa yagmurlar dddi hasara sebebiyet vermijtir. Birçok köy ve kasabalar sular altmda kalmıştır. Bu havalide karakısın geri geldigi hissini uyandı ran şiddetli bir fırüna hüküm sürmektedir. Difer taraftan Volos bölgesinde selzela olmuş ve korkudan haHc geceyi sokaklarda, tarlalarda geçirmlftir. Irak kralı ve Cumhur reisimiz Istanbulda Dötı Giresun muhribile gelen dost ve Müttefik iki Devlet Reisi hararetli tezahüratla karşılandılar Dost ve müttefik Irak Kralı İkinci Faysalla Reisıcumhur Celâl Bayar, Giresun muhribi ile dün öğleden sonra İstanbula gelmiş, refakatlerinde Irak vebahdi Emir Abdülülâh, Irak Başvekili Nuri Said Paşa, Millî Müdafaa Vekilimiz Ethem Menderes, Deniz Kuvvetleri Ku» mandanı Koramiral Sadık Altıncan, harb filosu kumandanı Koramiral Kemaleddin Bozkurd ve mai yetleri erkânı bulunduğu halde, Haydarpa^a önünde demirli donanmamızı teftiş etmıj ve 19.20 de Dolmabahçe nhtımma çıkarak büyük merasim ve heyecanlı halk tezahüratile karşılanmıştır. İki dost ve müttefik devlet reisi Arkast Sa. 3, Sü. 8 de Bugün Strasbourg'da Türk temsilcisi Ingiliz Dış Bakanı ile bu meseleyi görüşecek Adana ve Sakarya C.H.P. kongreleri dün yapıldı Adana, 3 (Telefonla) C.HP. i! kongresi bu sabah saat 9 dan .tibaren Erciyeş sineması saloounaa çalışmağa başladı. Salondaki sıcakiık 43 dereceydı. Buna rağm«n A Yeşilada için İzmirde ya&ılan toplantı Yakın bir gelecekte böyle bir ammın muhtemel olup olmadığı orulması üzerine Banka Umum Tüdürü bu mevzuda hiçbir şey soyliyemiyeceğini beyan etmiştır. dananm en geniş salonlarından biri olan Erciyeş sinemasının balkon, lo c» ve koridorları tamamile doln&uştu Cumhuriyet Müddeiumumisi Şa Arkası Sa. 7, Sü. 7 de Kamyon ve otomobil tevziatı Ankara 3 (a a.) Kamyon, kam yonet ve otomobiller ile inşaat camı ve nal mıhı, btr kısım ıthal malları gıbi tahsıs ve tevzi yolu ile •"hakikî ihtjyac sahiblerine intikal ettirilmektedir. Kamyon, kamyonet ile otomob'lleri Istanbul bölgesı Iktisad ve Ticaret müdür muavıni Sırn Onemrenin başkanlığında kurulan kolad, tamkod ve ekod ile esnaf dernekleri konfederasyonu temsılcilerm:n katıJdıklan bir komisyon tarafından tevzi edilmeleri kararlaşünlmıştır. Komisyon ihtiyac sahib lerine tevz' edilecek kamyon, kam yonet ve otomobıllerı aşağıdak; nis betlere eöre resmî, hususî ve diğer sektörlere tahsis edecek, tevziat esnaf dernekleri mensublarına bun larm konfederasyonu tarafından, resmî, hususî ve sanayiciler sektörlerine de Kolad, tamkod ve Ekod tarafındar yapılacak tevziat listeleri bunlar tarafından iktisadî tet Arkası Sa 3. Sü. 4 te EV EKONOMİSİ İzmirdekı £v Ekonomisi Yetiştirme Kursu ilk mezunlarım vermistir. Bu münasebetle Bornovada bir merasim yapılmıştır. Yukarıdaki resimde, törene iştirak edenler çörülmektedir. Amerikada ncaklar Washington, 3 (AP) Pazar günü, Amerikanın doğu bölgesini bir sıcak rüzgâr sarmıj ve muhtelif böl gelerde sıcaklık birden bire şiddet1« artmıştır. Dakota ve Kuzey dağlannda Kanada'dan gelen «oğuk rüzgârlar bazı bölgelerde kısmî feyezyanlar meydana getirmişler, bu içıni ve dışını dolduran kadınlı, er yüzden de 3 kişi ölmüştür. kekli muazzam bir kalabahğın iştirakile bugün saat 17 den itibaren Kültürpark sergi sarayında yapılmıştır. Gayet heyecanlı ve hararetli cereyan eden toplantıya bir miting havası verilmesi teşebbüslerini önlemek ve muhtemel nümayışlere mâni olmak maksadile polis ve itfaiye tertibat almıştı. Bazı hatiblere çok ateşli konuşmalar yapmamalan ihtar edildi. Bugüne mahsus olmak üzere Izmir Emniyet müdürlüğünde bütün ızinler kaldlrılmıştı. Salonda, üzerlerinde «Türk havlamaz, kükrer!», «Papaz efendi, Moskovaya!>, «Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır», «Yeşilada kızıl olamaz» gibi ibareler bulunan pankardlar göze çarpıyordu. Şehir bandosunun çaldığı Istiklâl marşından sonra sırasile Kıbru Türktür cemiyeti genel sekreteri Kâmıl Unal, Izmir şubesi başkanı Fikret Florat, genel baskan Hikmet Bil, îzmir jubesi ikinci başkanı Tarık Halulu, genclik adına Türkiye Millî Talebe Federasyonundan Fuad Başçı, işçıler adına Ege Işçi Federasjonu başkanı Burhaneddin Asu Arkası Sa. 3, Sü 2 de Dolmabahçe nhtınıında ihtiram kıt'ası teftlş edilirken Bağdad Paktı! icin askerî ; Meclis kuruluyor Irak başkentinde ilk , temaslarm yapıldığı | açıklandı l İzmitDerince yolunda korkunç bir trafik kazası Bir yolcu otobüsü ile bir askerî kamyonet çarpıştı, 7 kişi derhal öldü, 21 kişi yarafendı Türk Rus Hududunda 2000 Kilometre: 2 Bağdad, 3 (T H A) Irak Dışijleti Vekili Burhan Başayan bugün İngiltere'nin Bağdad Büyükelçisinl kabul ederek, Pakistan'm da pakta iltihakı ile dörde yükselen pakt devletleri arasında bir askerî meclisin kurulması meselesi üzerinde uzun bir görüşme yapılmıştır. Bilindiği gibi, Türk Irak paktlna göre, aza adedi dörde yükseldiğl . Dün İzmit Derince arasmda askert ve sivil hastanelere yatınl takdirde, Orta şarkm savunmaa korkunç bir trafik kazası olmuş, 7 mı^lardır. için bir askerî komisyonun kurulkişi ölmüş, 21 kişi yarlaanmışta: Savcılık tahkikata başlamıştur. Arkası Sa. 3, Su. 3 te Saat 9.30 da İzmitten Derinceye kalkan, şoför Hayreddin Kurtaran idaresindeki (İzmit 24) plâkalı otobüs, Necati Aktanın kullandığı 603445 numaralı bir askerî kamyonla çarpışmıştır Müsademe çok şiddetli olmuş, askerî kamyonetteki ve otobüsteki erlerden ve yolculardan 21 i ağır ve hafrf yaralanmış, 7 kişi de kaza anında derhal ölmüştur. Agır yaralılar İzmite nakledilerek Cezayirde tevkifler Rus hudud nÖbetçüeri bizden geçen 3 sığırı kovahyorlardı, Nehmedcik: "Zaten o tarafa hayvandan başka ne geçer?» dedi RÖPORTAJl YAPAN: ÖMER SAMİ COŞAR Thornburg şehrimizde Amerikah iktisadcı Tekel maddelerine yapılan zammı kendisinin tekHf ettiğine dair sayialan yatanladı Memleketimizde tetkik ve temaslarda bulunan Amerikah iktisadî ve malî müşavir Max Thonrburg şehrimize dönmüştür. Thornburg, Istanbulda bir hafta kadar kaldıktan sonra Ankaraya gidecektir. Amerikalı mütehassıs, dün Tekel JAPON GÜZELİ 20 yaşındaki maddelerine yapılan zammı kendisi Japon modeli Keiko Takahaşi geçen nin tekhf ettiğine dair çıkanlan hafta yapılan müsabakada (1955 şayialan yalanlamıştır. Japon güzeli) seçümiştir. Bu Japon güzeli gelecek ay Kaliforniyada Long Beach'de yapılacak dunya güzelliği müsabakalanna kaülacaktır. Bu Japon güzeli bu sene yapılan 4 müsabakada birinci gelmiş, Üniversite güzeli de »eçilmiştir. Japon gazetelerine bakılacak olursa Kaliforniyada taraf tutan bir jüri olmazs» Japon güzeli (Dünya güzeli) ilân edilecektir. Htle halinde 3.000 Cezayirlinin tevkif edildikleri açıklandı Paris, 3 (T.H:A) Fransız Hükumetı bugün yayınladığı resmi bir tebliğde, Fransız kuvvetlerinin Cezair'de yapmış olduklan aramalar neticesinde evlerinde ve üzerlerinde silâh bulunan 3 bine yakın Cezair'linin tevkif edildiğini bildirmiştir Diğer taraftan, yayınlanan aynı tebliğden anlaşıldığına göre, Fransız kuvvetleri ile Cezairli Milliyetçiler arasında bufün vuku bulan çar pışmalarda beş milliyetçi daha öldürulmüstür. Dün geceki zelzele S a z e y e dofra çıkarken İslim dunyasının son ibadet yeri, hemen yanıbaşında demir perde başhyor Dün geceyansına dogru şehrimizde dipten gelen iki zelzele hissedilmiştir Saat yarımda malumat istediğimiz Kfrdilli rasadhar.esi zelzele merkez ussünün ancak bugün te«bit edilebileceğiri bildirmiştir. DAMAT 74, GELİN 14 Yi|ŞINDA! 74 yaşındaki Kont William Tealdi 17 haziranda 14 yajındaki Prenses Maria Antonia ile evlenmistir. Hâlen İsviçrede bslayında bulunan mesud çifti yukardaki resimde. ofcelin bahcesinde gezerken görüyorsunuz. 4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog