Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

KETEN BEZÜ Elbise v« EIişi Patronlı Cumhuriyet 31 inri yıl sayı 11.166 R L I R U C U S U : Y U N U S NADt Telgrai <rt mektub adresi: Cumhunyet tstanbu) Posta tcutusu îstanbul No 246 Telefonlar: Urıum) Santra) Numarası: 242» Yao talerl 24299 Matbaa 24290 KUR*AN4 KERÎOTm T A \ R I BUYRUCU 2 Cildi 25 Liradır. lzahlı büroşür işteyıniz. AHMED HALtD Kitabçılık ÖMER RIZA DOĞRUL TERCÜME v e TEFSİRÎ Veni sayısı çıktı 100 sahıfe 125 kuruj Çarşamba 31 Ağnstos 1955 * Dün Zafer Bayramını Kutladık Konferansta dün Ingiltere ai nazarmı anlattı MacMillan'ın Atina tarafından öne sürülen ve «tek hal çaresi)) denen plânı kat'î bir lisanla reddetmesi Yunan heyetini şaşırttı, Stefanopulos, iki arkadaşını alelâcele Atinaya yolladı Bugün Yunanlıtar, yarın biz konuşacağız, haftamn bu suretle hapünmass ve astt yapıcı müzakerelerin gelecek hafta başlamasu behieniyor Londra konferansında Türk ve Yunan delegeleri, Yuvarlak masanın etrafında: Soldan itibaren: Su ad Hayri l'rffüblü, Etem Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Muharrem Nuri Birgri, Settar tlksel, Yunanistanın Londra sefiri Vassilios M ostras, Savunma Bakan Yardımcısı Vourdoumbas, Dıs İşleri Rakam Stefanonnlo* ve difer deleeelerden hiri Kanadada Bütün yurdda büyük geçid resimleri kaybolan yapıldı, bayram neşe içinde geçti Türk pilotu reonlndc piyad* UrUklni jcçerkm Londra 30. c Üc • • • • • • • • • • • • P p Ş P T Ş B P a i P ^ H böyle tehlikeli bir hamüttefigin birblrlerl üe ^ ^ ^ ^ ^ L l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S j ^ ^ ^ ^ B v* içiad* davam etmekdövüçmelerlne mâni ol ^ ^ B j B B B ^ B H B M B B M P B B İ M İ B B B tedir. Bu sabah hcyetler mak fçin behemehal bir bal çaresi bıüımmahdır!» Bu sabah konferansa gitmekte olan bir Yunan delegesi. elinde tuttuğu gazetede bu satırları okuyordu. Kıbnsla alâkalı konferans saat 11 de gene Lancaster House'da toplanmı»' lar ve iki saat «mra ayTilmışlardır. Neşredilen tebliğe göre, İngiliz Dıs U^eri Bakanı MacMil Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Orduya mesajı Bayarın Ankara, 30 .Telefonla) 30agus tos zaferinin 33 üncü yıldönümünvi bugün şehrimizde büyük bir tören le kutlanmıştır. Bayram münasebetile bu sabah saat 8 den itibaren Zafer ve Ulus meydanlarile Etnografya müzesi ö nünde Atatürk arutlarına çelenk ler konulmuştur. Devlet Vekili Başvekil Yardımcl sı Fuad Köprülü ile Erkânı Harbi yeyi Umumiye Reıs Vekili Org. Is mail Hakkı Tunaboylu beraberle Arkan Sa 7 Su 4 fp Kıbrtsta Parlamentolar arası içtimada Kıbrıs dâvası Türk delegesi: «Dostluk tek taraflı olmaz, Yunanistan bu dostluğu bozacaksa bİ2 de politikamm değiştiririz» dedi Helsinki, 3 (THAT Parlamentolar arası bırliğin 44 uncü toplan tısmda konusan ve Kıbrıs meselesl Arkan Sa. 3. Sü. « da Chatham, 30 (AP.) Bugün Ka nada krallık hava kuvvetleri tarafuıdan bildirildiğine göre, NATO ya bağh hava kuvvetlerinde talim görmekte olan bir Türk pilotu, yalıuz «Böyle mesud bir günde şerefli ordumuzu muhabbetle hatirlamamak mümkün değildir» Ankara: 30, (a.a.) 30 ağustos zafer bayramı münasebetile Devlet Vekili Başvekil Yardımcısı ve Mil lî Müdafaa Vekâletı Vekili Prof. Fuad Köprülünün Reisicumhur Ce lâl Bayara çektiği tebrik telgrah Arkası Sa. 3, Sü. 8 de Kıbrıs Polis Müdürü Robin, "EOKA yayılıyor,, dedi 30 Ağustos Ktbrısta büyük ve Metin Erşin GkZLER Sadık Altıncan Oramiralliğe Müdür, bu tethişçîlerin kendi teşkilâü arasında da terfi etti adamlan bulunduğunu itiraf etti ve "Türk polis teşkilâtı gibi teşkilâtımız olsa...» diye hayıflandı heyeeanlı fezahürlerle kutlandı Harb Okulunda diploma tevzi töreni •nişlerdir. Rum tedhişçileLefkoşe 30 Kıbrıs bu rinin tehdidi altında böyle gün en heyeeanlı bayrar heyeeanlı bir gösteri yagünlerinden birini yaşamıştır. Bütün Türk semtlerı Turk ı pılmıştır Burada çıkmakta olan pılmış olması, her tarafın Türk baybayraklan ile donatılmış ve bu J Halkın Sesi ve Hürses gazeteleri raklan ile donatılması Rumlan şa Arkan Sa. 7. Su. 7 de gece de ağır başlı bir tören ya ' günün manasını manşetlerle belirt Dün İstanbulda yapılan eeçid resminde malulgaziler geçerlerken Mektebe kaydedilen ilk <ız öğrenci, Harb Okulu kıyafetile merasime katıldı Ankara, 30 (a.a.) Harb Okulunun 110 uncu dönemini bajan ile Fakılı istasyonunda yfik katan reknı trenine çarpfa, 4 kişi bitiren 225 astteğmene diplomalari öldü, 8 vagon h a s a n uğradı bugün saat 16 da merasimle verilmiştir. Ankara, 30 (••a.) Dün Anka takib eden 750 numaralı yü* treni Merasimde Erkânı Harbiyei üradan hareket eden 710 numarah de aynı hatta glrmis ve vukua gemumiye Reis vekili Orgeneral ö len müsfdeme neticesinde 4 ü yolmail Hakkı Tunaboylu, generaller, Erzurum yolcu treni, bugün Fakıh cu ve 4 ü de yük trenine aid olistasyonunda beklerken, bu treni Arkası Sa. 7. Sü 2 de mak üzere 8 vagon hasara uğramıştır. Bu kaza neticesinde yo culaHan Artovah Mehmed Taş, Hıdrr Gündoğdu ve Sivas Erkek Sanat okulu Arkan Sa. 7. Sü. 1 de Erzurum yolu tizerinde dünkü tren kazası I İstifa eden Sanat Enstitüleri Bütün Cezairde öğretmenleri fevkalade hâl ilân edildi 190 Şoför Cemiyeti başkanlannın toplantısı Ankara, 30 (Telefonla) Şehrimizde muhtelif vilâyetlerden gelen 190 kadar şoför ve otomobilciler cemiyetleri başkanlarının istirakile bir toplanb yapılmıştır. İktisad ve Ticaret Vekili Sıtkı Ylrcalı ile Ticaret Vekâleti teskilâtlandırma mmun müdürü Necmeddin Önderin de hazır bulunduğu toplantlyı, şoförler ve otomobilciler cemiyeti bsskanı Mehmed Han oğlu, bir konuşma ile açarak lâstik, yedek parça ve kamyon tevzii ile ilgili kanunlara temas eden bir ko(Arkası Sa. 7, Sü. fi da) Oramiral Sadık Altıncan (Yazısı 7 ncı sahıfemizde) İsteklerinin yerine getirilmemesi üzerme İstifa edenlerin sayısı 500 ü buldu Ankara Teknik Öğretmen Okulundan mezun olup Erkek Sanat Enstitülerinde öğretmenlik yapanlar, muhtelif isteklerinin yerine getirilmemesi yüzünden istifa et(Arkası Sa. 7 Sü. 4 te) Paris, 30 (R.) Ayaklanmalann vukubulduğu yerlerde ilân edilmif olan fevkalade hal, Fransız hükumetinin karan ile bütün Cezayire teşmil edilmiştir. Aynca, Cezayır, (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Sahte 100 liralıklar Anfalyada şimdiye kadar ele geçirilen sahle banknotlar binleri geçti ((Anadoluya turistleri çağırmayın)) Amerikah kadın filmdler bu tavsijede bulunuyorlar Amerikanın tanınmı; televizyon şirketleri hesabına yurdumuzun çeşidli manzaralannı filme almak ve Amerikanın en çok satılan derYenl Genelkurmay Baskan vekili Tunaboylu tebriklcri kabul ediyor dün Belediye ve l l Genel seçîmi hazırlıkları D.P. ye yalnız Beyoğlu kazasından 150 müracaat var Eylul ayında yapılscak olan, Belediye ve il genel meclisi seçinolerı için D. Parti ve T. K. Partisi teşkilâtı hazırkklarına devam etme«tedir Arkası Sa. 7, Su 5 U Arkan Sa. 7. Sü. 1 de Şaiıte 100 Uralıklardan biri (Yazısı 7 nci sahifemızde) YUNAN PAKLÂMENTOSU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog