Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

AZABI MUKADDES Büyük Hiciv Ostadı Merhum NEYZEN TEVFİK'in Şiirlerini blr aray* topladıgı eserdir. Esere, kıymetli ressamlanmızdan Kemal Sönmezlerin yaptıgı Neyzen Tevfige aid blr çok orijinal reaiınler llave edilmek suretüe kıymeti blr kat artmiftır. İNK1LÂB KİTABtVt 31 ind yıl »yı 11.137 u m hur i KUftUCUSlÜYUNUS NAOf g «• mektub adretl: Cumhuriyct tıtanbol Poate ktrtora tıtantral No 246 Tekfealar: ürraml Sastrml Numaras: 24298. Yaa tıleri 3429a Matbta »4290 M » VM DrotM TOrkiyede lfe defa ANNEMt HATTRLJ» YORUM piyfesile" v« Fikret Arıt'ın t«miz türkç«6İte tanıtılıyor. Roman gibi revk v e heyecanla okunacak bu esar, ayni zamanda yep yeni bir anlsyı§ d s getirmektedlr. Blr Mra fiatU SHD. Cnmartesi 30 Temmu 1955 Kitablan Ç IKT I P.K. 133, Ank«*m Amerika ile görüşmeler bir ay sonra tekrar başlıyacak Ankarada yapılacak görüşmelerde Türldyenin yatırım programı ve bundan alınacak neticeler gözden geçirîlecek, Ankarada görüşme hazırlıklari yapıhyor Almanya hububat alacak İKS tarihtmle haıuianan m m Tadeli hnbnbat protokolnnun yürürlüğe konmat* htununnda Tfirk re Alman hülrametleri araamda mutabakata vanldı fllmanvanın Birlestirilmesi Ankara, 29 (Telefonla) Geçen ay kesllen Türk Amerikan ikttaadî mflzakereleri, alınan malumata göre eyluJ bajında Ankarada tekrar ba«.yacaktır. 1216 eylul arasında İstanbulda yapılacak olan .•nilIetlerarMl para fonu toplanUsrna katllacak Ranoos Burges ve diğer Amerikah idareciler, toplan eçen asnn bfiyük şairlerinden Heinrich Heine, «Geceleri Almanyanın durumunu düşunecek olursa, uykusunun kaçtığraı» söylerdL Devrimizde, bir çok siyasl sahsiyetlerin de aynı sözii tekrarlamalan mümkündür. Kırk senedenberi, Abnanya, dünya siymsetlnin istikametini tayin eden miihlm hâdiselerc sahne olmuştnr. Almanyanın besledijh emeller, zaman laKomite, kredüerin memleket kalkınmatma yanyacak mevzulara tahsUi man Avrupahlan endişe içinde yaşatmıştır. Alman ordularının girişmeselesini konuşacağı gfl>i banka ikramiyeleri işini de ele alacak Ökleri seferler. uzak ülkelerde dahi korlnı yarat»ıştır. Felâketlerden sonra Âlman milletinin Uhakkuk Ankara, 29 (Teielonla) Kredl velki banka umum mfidürleri içti cek mevrular arasında spekülâtif ettirdiği kalkınma hamleleri, her lerı tanzim komisyomı, bayram er maının sonunda seçilen 3 kişilik he faaliyetlerin önlenmesi ve banka kredilerinin sureti mahsusada raem kes tarafından takdirle karştlan tesi toplanacak ve çahşmalarına baj yet de kablacaktır. Toplannlarda müzaker* edile Arkasx Sa. 6, Sü. 8 de Yufosiavyada Rus Mig uçaklan mıştır. Bugün de, Abnanya mese lıyacaktır. Toplantıya bundan evimal ediKrse yardım kesilecek lesi, gark ve garb arasındaki gerginliğin mihrakuu teşkil etmekteBelgrad 29 (AJ».) lyi haber dir. alan kaynaklarm bıldirdiklerine gö Afananyanın birieştirilmesi bahis re, Birleşik Amerika, Tito hükumevznu olduğu vakît, ikl mühim metine ihtarda bulunarak, Yugosdava ile karşılaşılınaktadır. Birincilavya Rus Mig uçaklanndan imal si Rusyanın emniyeti ile alâkalıdır. etmeğe basladıgı takdirde bunun Bugün Kurban Bayramıdır. Cum Garbî Almanya harb tahribatını UAmerikan yardımına ciddî bir je huriyet, sevgili okuyuculannın mlr ettikten. smat tesisabnı tamamkilde tesir edeceğini bildirmiştir. bayramlamu tebrik ederek bütün ladıktan ve silâhlanmağa başladıkYugoslav resmi sahsiyetleri bu Türk milletine daha mesud, daha tan sonra. şarfc mıntakasını daha uhususta her hangi bir jey sSylemek müreffeh bayramlar diler. zun tnüddet ayn blr idare altmda ittememislerdir. Fakat yetkili çevArife dolayısile dün geç vakta tntmaia imltan bulunamıyaeağı as.ikârdı. Bütün Avrupa, Almanyayı Sa. t, Sü. 6 da cadar dükkânlar açık kalmış. ve Uk "MrTıtikAmetîn Marronde Ml"leşttrmek zamanı gelHiğine artık kanaat getirmiştir Rusya da. bu temayülü bir müddettenhcri benimsemiş gbzükmektedir. Fakat sarki Almanyayı bırakırken. Avrupa eephesinde tehHke yaratabilecek blr askeri kuvvet meydana çıkmasını onlemek arrusundadır. Rusyanın sark nuntakasina mnkabil istediği bedel, silâhsız ve tarafsız bir Almanyadır. Banka kredilerini tanzim komitesi işe başlıyor Ankara, 29 ( ı x ) Türkiyeden Federal Almanyaya hububat ihracatı ile ilgili olarak 29 temmuz 1953 tarihinde hazırlanan uzun vadeli hububat protokolunun yürürlüğe konması hucuaunda Türkiye hflkutıdan bir hafta 5nce memleketimize gelecek ve meti ile Tederal Almanya hükuderhal görüşmelere bajlıyacaklardır. Bu görüşmemeti araaında mutabakat haaıl oller gtraaında Türkıyenln yatırım programı ve iknnıs ve keyfiyet bugün Alman Bütisadı kalkınma için lfirumlu olan yatlnmlardan yük Elçisi Ekselâns Dr. Haaa Ue abnan ve alınacak olan neticeler gözden geçirileHariciye Vekâleti İktisadî İsbirligi cektlr. Genel Sekreteri Elçi Melih Esenbel Arkası Sa. 8. Sti » de aruuda mektub teatisi luretile tesbit edilmistır. Bn anlajma ile hem buğday, arpa ve çavdar gibi mahsullerimize devamlı ve müstakar bir pazar temin edilmiş, hem de dost ve müttefik iki memleket arasındaki uesrî münacebetlerin aağlam eıaalar dahilind» v« devamlı surette mkisatna bir hizmette bulunmuş oiacaktur. I Amerikanın Yugoslavyaya yaptığı ihtar BAYRAMINIZ K l TLU hararetli bir alı« verif olmufrur. Kurban satışlan da hararetli geç' miş, sürü sahibleri. ellerinde h a y van kalmamaıı İçin , fiatları bir hayli düşürnıü}lerdir. t)iger gazeteler gibi tCumhuri OLSIÎNÎ yet» de bayramın ikinci, üçüncü v« dördüncü günleri çıkmıyacak, yerini Gazetecıler Cemiyetinin «Bayram Gazetesi» rte bırakaeak, çarşamba sabahmdan itibaren neşir vaeifesine tekrar devam edecektir. Dün Antalyada 3, İzmirde 2 orman yangını daha başladı Antalya, 30 (Telefonla) Vi metre murabbalık bir orman sahalâyetimiz ormanlan, misli görül sının tamamen ve aynca Akçapı memiş şekilde yanmağa devam et nar, Kozan, Hacıosmanlar köylü mektedir. Bugün Orman Başmü lerine aid zeytinliklerin bir kısmıdürlüğünden resmen bildirildiğıne nin yandığını ve yangının hâlâ degöre, Antalyanın Kaş kazası, Kal vam ettiğini, bastn mensublanna kan, Gürsu, Yeniköy ormanlıkları bildirmiştir. Yagınlar sebebile Ormuhtelif yerlerinden verilen ateşler man Başmüdürü, ba;ta olmak ü le yakılmağa başlanmıstır. Aynca zere müdür muavinleri, memurlar merkez kazanın Aşağıova, Gebiz, ve hattâ daire odacılan dahi yanMacun mıntakalarında olmak üze gınlaruı söndürübnesine iştirak ire altı muhteltf yangın devam et çin şehrimizden aynlarak yangın mekte ve bu yangınlar, gittikçe ge yerlerine gitmişlerdir. Orman yannişlemektedir. Dün de bildirdığim gmlan Antalyada büyük teessürle gibi Gebız ormanlan şiddetli rüz karşılanmaktadır. gâr sebebile bır türlü söndürüleme İzmirde miş ve meskun yerler, gayrimesİzmir, 29 (Telefonla) Ege bölkun hale getirilmeğe başlanmıştır. gesindeki orman yangınları, bütün Bu arada Orman Başmüdürlüğü hâ dehşetile devam etmektedir. BirI len Gebiz ormanlannda 20 mılyon Arkası Sa 6. Sü 3 te Rusyanın bu arzusnnn yerine getirmege imkân görülemedirinden, Hava Kuvvetleri Komataaı Korgreneral Fevst üçaner, mllli Jet nçajı Ukununızı tebrik ediyor Cenevre konferansmda, Almanyanın birieştirilmesi hakkında bir karara vanlamamıştır. Demokrasi rejimlerinde. ittifak muahedelerinin aktedilebilmesi ve müdafaa kuvvetlerinin teşkilâtlandınlması, umumî efkânn tasvibine bağltdır. Umumî efkânn büyük davalara hazırlanabilmesi. zaman meselesidir. NATOnun kurulması, senelere ihtiyac 2529 temmuz tarihleri arasında \ neral Fevzi Uçaner tarafından v»göstermiş ve milyarlara mal olmuştur. Avrupa sulhu mutlak bir te Balıkesır ve Bandırmada yapılan rilmıştir. Bu münasebetle Korgeneral Fev Eisenhower dün bn peyklerîn tninat altına alınmadan. alâkalı (Türk hava kuvvetleri mıllî atış devletlerin müşterek müdafaa esas rausabakalan) nda derece alan ta u Uçaner, berabennde birind filo imal »lunup fezaya fırlatıhnasuu Iarından herhangi bir fedakârlıea kımlara ve ferdî bırincilere mükâ komutanı Tuğgeneral Enver Akoğlu kabul etti fatlan dün saat 10 da Balıkesirneki olduğu halde dün ssbah saat 8 de Fcridun ERGİN 9 uncu Hava Us Komutanlığında Izmirden Balıkesire ıçelmiştir. Washington 29 (R) Başkan Arkası Sa. 6 Sü. 6 i a Hava Kuvvetleri Komutanı Korge Arkası Sa 6. Sü. 4 te Eisenhower, dünyanuı etrafında seyredecek küçük sun'i peyklerin fezaya sahnması için yapılan tek Arkası Sa. 6. Sü. 3 te Jet pilotlarımız dün Diinyamızın ttıükâfatlandırıldı etrafında sun'î pevkler Memleketi çöle döndüren bu yangınlar bütün yurdda büyük bir teessür uyandırıyor Başvekil, dün temele ilk harcı koyarken Kibrts Mehtubları: 14 Ada Türklerî ölümü Yunan idaresine terc'h edeceklerdîr YAZAN: HASANÂLİ YÜCEL Kıbnsta kardeşlerimiz bizi adaHIB bir çok yerınde dolaştırdılar. Durumu gözlerünizle gördük. Ankaradan ayrıhrken Ada, hayalimi Yurdda bmıaltıeı sıeaklar ze jöyle bir manzara aksettiriyor giliz idaresinin hafif bir ihtimamı Hararet dün Antalyada du: Her gün suikasdler yapılıyor; bile oıada nizamı, intizam' huzur halkın bir kısmı isyan halinde. Kar ve asayisi tutmağa k/uı.. Maır gölgede 43, Izmirde 39 idf gaşahk, şehirlerde, kasabalarda hu dan nakledilen İngıliz asken kuvIzmir 29 (Telefonla) Bugun zur ve EÜkunu altüst etmiş .. vetleri, muazzam kamo'J'i \e her Halbuki bdyle bir duro.na bu tüılv levazimile Adada sapssağ.am Izmirde bunaltıcı bir sıcak hüküm sürmüş ve suhunet gölgede 39, gü;erde rastlamadık. Demek k', İn Arkası Sa. 6, Sü. 7 de Resimde gördüğünüz, jandarma Ankara 29 (Telefonla) Yeni (Arkası Sa 6 Sü 5 te) tarafından tevkif edilmiş bir ma bır parti kurulacağı haberleri orta(Asırlar Boyunca Istanbui) raton koşucusu değil, bir mahkum ya gene çıkmış bulunmaktadır. Bir simli tarih ilâvesinin, müceldur. İzmir hastanesinde yatmakta rıvayet hududunu geçmiyen bu lidhanemizde hazırlanan cildli olan adamcağızın elbiseleri çalın haberlere göre, yeni parti CJÎ.P. eserle değıştirilmesi işi on günmiş. Aynı gün, duruşmada bulun den aynlacak olan Nihad Erim, denberi, her gün saat 9 ile 17 mak üzere mahkemeye gitmesi Şemseddin Günaltay ve taraftarlaîrasında muntazaman devam et icab etmiş. Hemen elbise buluna rile D P. den ayrılacak veya aynlmektedır madığı için onu işte böyle don mış olanlar tarafından kurulacak, Tanh ilâvesi servisimiz her fanilâ, şehrin göbeğinden geçirerek partinin başına eski B|şvekü Gügün îstanbuldaki bkılerce okumahkemeye götürmüşlerdir. vucumuzun idarehanemize kadar gelerek yaptıklan müracaati karşılarken, dığer taraftan Istanbui harcinden taahhüdlü olarak yollanan paket ve mektublan karşılaştınp pullan tetkik ederek ricalarımırı yerine getirmiş olan okuyuculanmuan eserlerini yüzlük partiler balinde postaya gene taahhüdlü Ankara, 29 (Telefonla) Maarif olarak tevdi etmektedir. Vekâleti, ilkokul öğretmenleri araBayramın ikinci, üçüncü ve sında yeniden bazı nakil ve tayindördüncü günleri gazetemiz ler yapnuştır. Haber aldığımıza göintişar etmıyeceği içkı ta re bu yıl muhtelif vilâyetlerden rih üâvesi servsimiz de kaMaarif Vekâleüne 1660 ilkokul öğpalı bulunacak ve çarşamba güretmeni nakil için müracaatte bunünden itibaren gene mutad salunmuş ve bunlardan 1206 sının ijîtlerde değiştirme işine devam İtalyada müthls sıcaklarm hökum sürdü*ünn ve bn arada sekiı kisinln intihar ettiğini bildlr teği yerine getirümiçtir. »dileceVtir miştik. Ynkandaki resimde, Romada, Vatlkana giden bttyük eadde rörülmektedir. ö * l e saatleNakil listesine göre, muhtelif virinde çekilen ba resimde fö>e çarpacafı jibi koskoca caddede kimsecikler yoktur. Arkast Sa. 6, Sü. 3 KÜÇÜK Maratoncu değil, elbiseleri çahnmış Şemseddin Günaltay ve Nihad Erim bir mahkum! bunların asılsız olduğunu söylüyorlar Yeni Parti Rivayetleri Darüşşafaka sitesinin temeli atıldı Törende Başvekil Menderes de hazır bulundu; bina 3,5 milyon Kraya mal olacak, sağhyacağı gelir bugiinkü Darüşşafaka bütçesinin yüzde seksenini teşkil edecek Tarih İlâvemi Darışşafaka Cenyyeti fahri başkanı Başvekil Adnan Menderes, dün saat 18 de, Darüşşafaka Cemivetı tarafından Şişlide inşa ettirilecek olan modern sitenin temelinl (hayırlı ve uğurlu ohnası) dileğil» atmıştır. Darüşşafakaya büyük bir gelir Meseleye ismi kânştmlan Gü sağlayacak olan kapalıçarşı, büyük naltay da kendisıne bir müracaatte bir sinerna ve ış bürolan kısımla" bulunulmadığını bıldırmiştir. Arkası Sa 6. Sü. i te naltay getlrüjoektir. Kendisile temas ettijfmiz Nihad Erim, bu balonlarm zaman zaman uçurulduğunu söylemiştir. Yeni parti haberlerinin daha ziyade «bir zemin yok lamasıs için çıkanldığı tahmkı cdilmektedir. 1206 ilkokul öğretmeninin yeri değiştirildi Mıurd* tct yuak edildi Gazeteler KOMŞUMUZUN YAKIN TARİHL.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog