Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

BEYOĞLU ŞUBEMİZ Puuteri Ifi ı '.. m DOĞUBANK 31 ifld yıl sayı 11.110 u mhu r i yet NAOİ Telgrai vm mektub adresi: Cumhurıyet tstanbul Posta fcutusu tstanbul Ne 246 Telefonlar: ümuml Santral Numaran: 24298. Yazı İsleri 24299. Matbaa 24290 Pazar 3 Temnroz 1955 Fakat Yunan gazeteleri «Kıbrıs konferansmda Türkîyenîn Muhterem misafirimiz 2 nci Faysal ne işi var?)) sualile aleyhimizde giristikleri neşriyata hâlâ yann Heybeli, Yassıada tesislerini devam ediyorlar, bunları orotesto edeceğimiz söyleniyor veGölcük tersanesini ziyaret edecek Şehfimizin diplomasi mahfiUerinde hüküm süren kanaat: "İngiltere Ktbnst eiden çıkarmağa asla yanaşmıyacahUr» Hükumetimiz konferans Irak Kralı ve Bayar davetini kabul etti bu akşam geliyorlar İ Bir hava filomuzun başarısı Atina 2 (R.) Dıj Isleri Bakanlıfına vekllet etmekte olan Savunma Bakanı Cannelopulos, Yunanistaıun Kıbru için İngiltere taranndan yapılan teklifi kabul edeceğini ıhsas eylemis.tir. Fakat resmt ve kat'l bir açıklama yapmaktan çekınmistir. Siyasf çevrelerde, Türki yenin^ d e davet edilmesinden doğan şaskınhk devam etmektedir Cannelopulos, bugfln bütün •iyast parti leflerile bu meseleyi müzaker* etmiftir. Diğer taraftan Yunan kilisesi, nümayis,ler hazırlamakla meşguldür. Hükumetin el altmdan bu faaliyeti destekledigi de gorülmektedir I Arkam Sa. 6, Sü. 6 da Türk Rtts Hudadunda 2000 Kilonetre: 1 D.P. idare kurulu diin uzun bir toplantı vaptı Ankara 3 (Telefonh) D. P. Genel İdare Kurulu bugttn aaat 1630 dan 20.30 a kadar •Oren bir Arkası Sa 3. Sü 3 te bak Kralı ve Cumhurreisimiz Kı nkkalede tetkiklerde bulunurlarken Muhterem misaflrimiı Ma|eato Irak Krah Ikinci Faysal ile Cumhur Reisimıri ve maıyetlerüıi Zonguldaktan getirmekte olan Gazianteb ve Giresun torpido muhrib. leri bugün saat 18 de limamrruza gelecek, saat 19 da Dolmabahçe 8nfine demirllyecelkerdir. Kral va Cumhur Reisi U« refakatlerindeki zevat Dolmabahç* nhtmunda bir ihtiram kıt'ası tarahndan selâmlanacaklardır. Bundan aonra Kral, Cumhur Reisimizin re Arkası Sa. 6 Sü 7 de NATO manevraktnna iştirak eden filomuz hakkuıda G«n«ral Himberleyk, böyle bir filonun teşkiKJhmda bulunması île iftihar ediyonnn, dedl Ankara 2 («.a) Mill! Savunma Vekâleti Temsi! Burosundan bildirilmiştir: Güney Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri Kumandaru Tömgeneral Himberleyk, Fransa ve Almanyada yapılan ve 8 gün sürmüş olan Kartblan» adlı NATO tatbikatına katılan btr Türk av bomhardıman filosu hakkındt «Böyle bir filonun teşkilâtıra dahllinde bulunması lle iftihar ediyorum» demis ve Tfirk filoro Jromandanını tebrik etmiftir. Ruslarm protestosu: hudud nöbetçisi Türk askeri bizim Münakalat Vekilinin dün Kasım uülek e verdığı cevab tarafa çok sert bakıyor! RÖPORTAJI YAPAN: ÖMER SAMİ COŞAR Muammer Çavuşoğlu, C.H.P. Genel Sekreterinin Etkişehir kongresinde yol inşaatı hakkındaki konuşmasım rakamlarla cevablandırdı ve muhalefetin «memleket iflerini tetkik ve tahlilde gayriciddî hareket ettigini» söylerlî k«İM V«WI1 v» PUfa. Vricâleti rrr Yurdda şiddetli yağmurlar ! çoban boğulda, 10 ev yıküdı, Zon^uldakia evlertn zemin katım sukır bastı Ankara, 2 (Telefonla) Dün şehrimize yafen yağmurlar dolayısıle Çubukta'bir sel baskını olmuş ve. Çavundur köyüne aid 75 kunı ile 12 şer yaslaopd* AdU Taşdöven ve Hasan Ateş adlarında %i çoban bogulmuştur. Yaylak köyönden bir mertep çay tarafından sürüklenmiş ve 10 kadar da ev yıkılmıştır. Zongnldakta Zonguidak, 2. (Telefonla) Dün »hrliTil»»4c aaat 21 Yabaneı sermaye 13 yabana ftrmanm müraeaati gözden geçirillyor Ankara, 2 (Telefoala) Yabancj sermayenin memleketimiz» girtnesi devam etmekte ve müracaat Arkası S a . 3 , Sü. lde f Diin Adanaya giden Kasım Gülek, muhalefetin şimdîye kadar görmediği tezahüratla karfilandı Ifana Ç. H. P. kongresi bugün yapılıyor İhtiyarhk Ankara 2 (TeLefonla) Müna. lâyet kongresind* yol inaaaU hak kıii Muammer Çavuşoğlu bu ak* ezcümle demiştir ki: « C. H P. Genel Sekreteri, f«m ıaat 20.30 da radyoda yaptığı konuşmada C H J>. Genel Sekre Eskişehir vilâyet kongresinde yap Arkast Sa. 6, Sü. 8 de teri Kaaun Gfilegin Eski^ehir vi Sîgortasım «Abidin Daver» şilepi işciler az buluyor çarşamba giinii denize indirilecek Karayollan İşçileri Sendikasının genel kurul toplantısında, ihtiyar işçiye bağknan 33 lira ile çocnk maması bile almamıyacağından acı acı şikâyet edildi niflthls gök pürGltüîerile sagnak halindeki yağmur kua bir mflddet zarfında şehrin ana caddt lertai göl haiine getirmis ve Soguksu semtlndeki bazı binalann z» min katım sular istilâ etmiştir. Bu Arkası Sa. 3. Sü. 7 de Sarp köyünde Türk Rus hududu (hudud siyah nnktaiarla, Eu» goretleme kulesi de beyaz daire içiade i$aretlenmiştir.) (Yazıst 5 ınci sahijede) UÇAN TAKSI Dun şehrumzde 8 trafık kazası olmuş, bir kiji ölmüş, 5 kişi yaralanmıştır. Kazalara dair tafsılât 2 nci sahifemizdedir. Resim, tzmir 2 (Telefonla) tzmir Ti fumullü v* dikkate değer raporuo Cıhangırde Tavukçıkmaa sokağın caret Odasınm, memleketimızin ik ana hatlannj bildiriyorum: dan Alçakdam sokağına düşen tak tısadî durumu üzerindeki görüşleri 1 Memleketımizi güratle kal" sıy: gosteriyor. bellı olmuştur. Hanrlanan gayet Arkası Sa. 6, Sü. 6 da İkisadi durumumuz nasıl düzelebilir? 0N lllllllük Adana, 2 (Telefonla) C. H. P. Genel Sekreteri Kaaun Gülek il« genel idart kurulu üyelerinden •mekli albay Celâl Dora v« esJd ralilerden Necati îlter, bugün gaat 12 de uçakla Ankaradan aehrimize geldiler. Halk Partüinin Seyhan rilâyet kongresinde bulunmak uz* re gelen Kasım Gülek vt arkadasları son umuml seçim arifesinde İnönüye yapılan tezahürat bariç, muhalefetin çimdiye kadar görmediği bir kalabahk tarahndan karjılandı. Halk, evvelâ, Kasım Güleği, »onn da Celâl Dorayı, uçağın merdivenlerinden omuzlanna alarak 500 Arkati Sa. 3, Sü 2 de Izmirde 60.000 liralık kahve ihtikârı İzmir 2 (Telefonla) Bugfin İktısad ve Ticare* Vekâleti raüfettişleri 60 bin liralık bir kahve ihtikânnı meydana ç»kannı»lardu". Brezilyadan gelen v» çOrük olduğu iddiasile musadere edilen kah velerin ithalâtçüanndan ikl firma hakkmda bir haftadanb«ri yapdmakta olan tahkikat aona ermi»tir. Krmalaruı iptal edilen kâr hadleri nJzanuıamesini tatbflc »uretüe 00 bln liraya yakm fahiş kâr a«gladıklan anlaşünuffar. Tahkikat caporu bugfln TÖâyet îhtikâr Tetkik Komisyonuna havale edilmiştir. Dönkfi toplantıda bir haüb konuşurken BUGUN NESKE BAŞLADIK İLK TÜRK DÜNYA VATANDAŞIEdremidli Hayri Ertem isimli bir gencin dünya vatandaşlığuıa geç mek için talebi üzerine Türk va tandaşlığından kaydı silindığinl yax mıştık. Yukanda resmi görülen ilk Türk dünya vatandaşı Ertem, ya kında seyahate çıkacaktır. Bir unutkanlık Adnan Adtvann eenazesi dün törenle kaldınldı. Adnan Adıvar fctm? En kıymetli bir ılim ve fikir adam\mtz. Bu sahada memlekete bir çok hizmetleri var. Peki, sonra? Milli Mücadele yülapnda Büyük Millet Meclisi îkınct Reialtffi, Dahiliye VefctlHği, Sıhhvye Vekillıği yapm\ş, bu büyük cidalin tariht, yan n onun da adtnt tlJc gahifelerinde yazacak. Bajfco? Demokrasinin doğum yülarında miüetvekili... Bu hareketin en büyük mürevviçlerinden btri... Böyle btr çok cepheleri, bu cephelennde ayn ayn unutulmaz hizmetleri olan, bu cephelerinde ayn ayrt teferrüd edip yüktelmif kaç adamımız var? Dünkü eenazt töreninde devlet büyüklerinin çelenklerini gözler beyhude yere aradı. Bunlar göndenlmis olsaydı ölen Adnan Adıvar için değil, fakat doğacak Adnan Adıvarlar için ne iyi olacakttt Denizcilik Bankasının Camialü tersanesinde ınşa edilen «Abidin Daver» şilepi, evvelki gün yapılan bir törenden sonra denize indiril mek istenmis, fakat Banka idar» Karayollan İşçileri Sendikasının meclisi reisinin uzun süren nutku Genel Kurul Toplantısı dün saat dolayısile kızak yağları kurudugu 13.30'dan itibaren Bminönü ögrenci için, mümkün olamamıstı. lokalinde yapılmıştır. Öğrend.ğimize göre, tekne. çarAnkara, Mersin, Konya Karayol şamba günü denize indirilecektir. lan İşçf Temsilcileri ile Hadımköy, Arkası Sa. 3. Sü. 7 de Lüleburgaz, Gelibolu, Sapanca, Bilecik, Bursa, Sakaryadan gelen 15 er aendika temsilcisinin katıldığı kongre Osman Tannaş'm başkanbğuıda açılmıştır. Faaliyet raporunun okunmasını müteakıb konusan üyeler İççi Sigortalanm ve iş kanununu fiddetl* tenkid etmişlerdir . Mustafa Kut konusmasında bllhassa ihtiyarlık sigortası mevzuun da durarak, 33 lira ihtiyarhk piriml nin çok az olduğunu töylemis v« «ı cümle demiştir ki: t 33 lira ile ancak tkmei Cihan Harbinden evvel bir aile geçinebilirdi ,bugün bu oara ile bir çocuk maması dahi güç temin edilir. Bu sigortanın değiştirilmesini vı lağc edilmesini istiyoruı. Analık Sigortası da bir eşitsizlik gostermektedlr. Bu sigortayı kuran Arkan Sa 3, Sü 6 da Adnan Adıvann eenazesi dün törenle kaldınldı Büyük iMm adamınuzm eenazesi, ilim, edebiyat ve politika âlemimizin mümtaz şahsiyetleri, dostlan ve hayranbnnın hazır bulunduğu bir törenle Merkezefendiye götürülerek ebedî istirahatgâhına tevdi edildi Gümrttklerden 6 milyon liralık mal çekümedi KERIME NAPIR İthalâtçılara verilen 15 ganlük mtihlef dİR sona erdi; Ticare» Vekâlefî gümrüklerdeki mallara el koyacak Gümrüklerdeki mallarını çekme leri için hükumetçe ithalâtçılara ve rilen 15 günlük mühlet dün sona ermiştir. Bu müddet zarfında bir kısım tacirler mallarııu çıkarmıslar, fakat bir kısnu hiç bir harekette bulunmamışlardır. Halen gütn rük antrepolarmda meveud mallar arasında yedek parçalar v« makineler de vmrdır. Kararaame gereğuıee. İktisad v« Tîcaret Vekâleti gümrükten çekilmiyen mallara el koyacak, ttmir Arkası Sa 3, Sü 2 de EN ÇOK OKUYUCUSU OLAN BU TANINMIŞ MUHARRİRİN EN FAZLA BEĞENDlĞt SON ESERİ Bugün Ikinci Sahifemizde Bulacahstmz , * * * J Tabut Lnıversite bolunde ve Kazım lsmail Gii'fcan konuşurken (Yaztsı 3 üncu sahıjemızde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog