Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

HASANGİLLER Yeni neslin en genç hikâyecilerinden Tarık Dursun K. nın ilk kitabı. iki ueun hikâyesüe ve bir lira fiatla SHD. Kitablan ÇIKTI arasında P.K. 133, Ankara 31 iflci yıl sayı 11.136 umhuriyet KURUCUSU:YUNUS NADI TelgraJ v» mektub adresi: Cumhuriyet tstantraJ Posta fcutusu tstanbu) No 246 TeJefonlar: ürıuml Santrai Numarasu 24298. ? a a İjleri 24299 Matbaa 24290 Demi Zengin 300 LİR veya 150 liralık bir açarak siz de\fa?dalahı*u. Cama 29 Temmuz 1955 CH.P. Meclisinin alâka Havacılarımız ses duvarını yangmı felaketi ile beklenen kararlan diin ikinci defa aştılar Orman Bandırmadaki müsabakalarda Tayfun bombardıman ekipi birinci oldu, müsabakalarm bitmesile millî atış bombardıman ekipimiz tesbit edildi Kanisada da 1700 dekar orman kül oldn Pozanfada Orman İdaresi kereste rfepoeu hrtuştu, yanpn devam ediyor 5 ağustosta şehritnizdeki toplantıda İsparta, Konya hâdiselerile hesab sorma meselesi ve belediye seçimleri görüşülecek Rnsymım llariei Siyaseti Eskisehir 28 (Telefonla) Bugün saat 10 da 44 üncü uçus grup kurnandanlığma bağlı S84 tipi jet uçaklanndan mütesekkil bir filo sehrin üzerinde ucus yaparken korkunc bir infilâk olmus, herkes merakla sokaklara fırlamıssa da infilâk sebebi bir türlü anlaşılamamıstır. Bilâhare bu infilâk gürültüsü n sene evvel biten büjük harb, insanlıgi sultıa kavus.turmamis.tir. Ga lib devletler arasında, her an silâhb bir ihülâla yol açabilecek müzmin bir jerginlik çıkması önlenememiştir. UıakşarkU, hayli kan dökülmesfne sebebiyet veren müeadeleler, Mman zaman diğer mıntakalara da sirayet istidajiını göstermiştir. Garb memleketleri, bir tarafUn biten harbin yaralaruıı sararken, diğer taraftan yeni bir harbin haıırlıklarile uğraşmışlardır. Ana kalblerinde, kaybedilen kocalann acısı ile eepheye gidecek evlâdlann endisesi birbiAnkara, 28 (Telefonl») Geçen Ankara 28 (Telefonla) Bundan rine kanşmıştır. yıl îubat ayında çıkan 6241 sayllı bir müddet evvel Hollandaya revirPotsdam konferansını takib eden kanuna bir ek maddesilc emekli, yona gönderilen Devlet Havayollayıllarda, Rusyanın niçin müzmin dul ve yetimlere bir defaya mah nna aid 8 uçaktan 4 6 tamir etti. bir gerginlik yaratarak zaman kasus olmak uztıe birer tnaas. tuta rilip yurda döndüğü halde geri ramna|a çalışügı malâmdur. Harb1ta]an dördfi henüı getirilmemistir. rında ilâve tediye yapılmıçtı. den sonra, demokrat memleketlerte Arkatt S<r 7 Sü 8 d« Bu hususta malumatına müracaat kuvvetkrini usun müddet seferber etiğimiz Devlet Havayollanndan balde tutabilecekleri tahmin olunyetkili bir zat uçakların hepsinin muyordu. Seçimler neticesinde, bir tamir edildiğini, fakat döviz yokçok hükumetlerin solcu partilere luğu sebebile getirtiletmediğini ifada geçeceğt ümid edilijordu Rus ikve brmun ijin 1 5 milyon tisadçıları, Avrupanın siyasi ve Içtimaî bünyesini sarsacak şiddetM konjonkiör buhrânları çıkaMIeceğinden bahsediyorlardı. Garb d«Kuzey ttalya şehirlerinde 8 kişi mokrasileri arasında, siyasî förüş neaktan deKrip intihar etti ihtilâfları belirmesi de beklenmekte idi. Bu ihtimallerin kısmen veya Koma. 28 (R) îtalyan basuıı, tamamen tahakkuk etmesi, RusyaKuzey İtalyada çok şiddetli sıcak ya miisaid hrsatlar hanrlıyabilirdi. larlar yüzünden intihar edenlerin Fakat menfi ihtimallerden hiç biçoğaldığını yazmaktadır. Verilen ri tahakkuk etmemîştir. Avrupada, Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Rusyaya muzahir siyasî partiler, iktidara hâkim olamamışlardır. Amtrikahlann yardımı ve hükumetlerin dirayeti sayesinde, iktisadî buhranlar önlenmiştir. Halkın refah seviyesi yükselmiş. ve komiinizmin ıçeCenevre Konferanaını müteakıb Doğu Berline giden Rns riden yayılmak tehlikesi bertaraf liderleri Bulganin ile Krutçef, kendilerini karsılamafa edilmiştir. Hükuım adamları, dungetirilen Alman çocukları arasında ya siyasetini alâkalandıran Küyiüı meselelerde tam bir tesanıid göstermişlerdir. Harb tehlikesine karyı. mnazzam bir sanayi teşkilâtı tarafından desteklenen geniş bir müdafaa rephesi kurulmuştur. Rusyanın harirî siyaseti. asırlardanberi muayyen prensiplere dayanarak cHlen bir istlkamette ınkişaf Washington 28 (a.a.R.) Bıri dir. Bu Amerikalı söiatörler, Sovetmektedir. Bu prensiplerin en mü cumhunyetçi diğer demokrat iki yet ıdarecilerinin Londrayı ziyaret bimmi, Rusyanın bir kn<*lii\ on kaı senatör. Sovyet Başbakanı Bulga edeceklenne dair haber ortaya çık Feridun ERGİN nin ile Krutçef'in Birleşik Amerı tıktan sonra bu tekliflerini ileri (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) (Arkası Sa. 3. Su. 5 te)kaya davet edilmelerıni ıstemişler Emeklilere birer maaş ilâve tediye y apılması düşünülüy or Bir yandan mebuslar kanun teklifi hazırlarken diğer taraftan Maüye Vekâleti de meseleyi tetkike başladı Manisa 28 (Telefonla) Dün saat 15 te yanmağa başlayan ve Bnua zaman bir felaket manzanü ses duvarını asan filoya mensub Üstejmen rasmı andıran Manisa " Izmir araNecdet Tunkun kullandıgı ucaftın cıkardıği nndaki Sabuncubeli ormanlan anlaşılmıştır. Amerikadan yeni dönen pilot 57nci tümene bağlı bırlikler taraÜsteğmen saatte 760 milden fazla sürat yapfmdan bugün «abaha karşı güç mak suretile ses duvarını asmıj ve yeni bir lükle söndürülebibniştir. Vilâyetirekor kırmıştır. mizin en kıymetli ormanlanndan Arkası Sa 7, Sü. 4 te biri olan bu mevkide yangın çık" ması şehrimizde büyuk bir teessür yaratmıştır. Kesif çam ormanlarile dolu 1700 dekar orman yandıktan sonra 57 nei tümen erlerinin gayretile felSkctin önüne geçilmiştir. Yapılan tahkikat neüce«inde, kuru odun Arfcası Sa. 7. Sü J M i Ankara, 28 (Telefonla) Aguı tosun 5 inde İstanbulda toplanacak olan CJi.P Meclisinin alaeağı kararlara parti mahfilleri buyük ehemmiyet vermektedirler. Filhaki ka gündemde bulunan üç mühim madde bu toplantının ehemmiyeti ni arttırmaktadır. Gıindemin rapo run okunmasından sonra gelen ılk maddesi son siyasi hâdiselerdır ki; bunlar arasında Isparta hâdisesi, Konyada yapılamıyan miting ve nihayet hesab sorma meselesi bahis mevzuu olacek ve almaeak mütead dit kararlarla partinin alaeağı duru ma veçhe verilecektir. (Arkası Sa 7. Sü 7 de) Tamire yollanan yolou uçakları getirtilemiyor Dünya öğretmen teşekküllerinin şehrbnizde kongrelerinden bir gorünüs başlayan Dünya Öğretmenlerinin kongresi dün açıldı Galatasaray Lisesi konferans salonunda başlıyan kongreye 22 memleketin 100 e yakın deleçesi işfirak ediyor Dünya İlkokul Federasyonu (Eİ 10 da Galatasaray Iisefi konferans A.I.)%ile Dünya Resmî Orta Öğıe salonunda çtİLşmalanna baslamıgtır. tira Öğretmenleri Federasyonu (F.İBu mimasebetie yfapılan açılış töPJI.SO.) nun kongresi, dün saat A k Ş 7. S ü . g ^ Gülek dün savcılıkta vcrdi 56 ncı defa Savcıhğa davet edilen C. H. P. Genel Sekreteri, bu sayı 75 i bulunca kutlama törenl yapacak İtalyada sıcaktan ıntiharlar Ordu Terfi Listesi Ankara 28 (Telefonla) Ordu terfi listesmin son hazırhklan ta* mamlanmıştır. Üst subaylarm terfilerine aid olan kısma dair hazırlanan liste 8 ağustosta toplanacağını bildirdiğunız Yüksek Askerl Şurâya sevkedilecektir. Millî Müdafaa Vekili Ethem Mendsresin başkanlığında toplanacak olan Şuraya Org. Abdülkadir Seveı* Org. Zekâi Okan. Millî Savunma Kurulu Sekreteri Nazmi Ataç, Askerî Şura Sekreteri Korg. Rüştü Erdelhun, 1 inci, 2 nci ve 3 üncü ordu müfettişleri ile Kara, Denız ve Hava Kuvvetleri Komutanları katılacaklardır. Diğer taraftan halen Beşiktaştaki evinde istirahat eden BaranseKasım Gülek Adliyede lin sıhhî durumunun tesbiti için C.H Partisi Genel Sekreteri Kayakında bir konsültasyon yapılasım Gülek, Isparta Savcılığmın yacaktır. Bu arada Baranselin gıhhî züı talimatı üzenne, dün saat durumu dolayısile emekliye sevke 10,30 da şehrimiz Cumhuriyet savdileceği. yerijıe Zekâi Okanın y^eya Arkası Sa. 7. Sü 1te İsmai! Hakkı Tunaboylunun getirileceği şayialan dolaşmakta ise de bu haberlerin doğru olmadığı bil* Arkası Sa. 7, Sü. 5 te 100 albayın general olacakları haberleri doğru değil kadro bakımından buna imkân görülmüyor Baüda Rus liderlerini dâvet etme yarışı 13 Amerikalı zengin Ktbrts Mehtubları: Adada Son Durum YAZAN: HASANÂU YÜCEL Memlekete uçakla dönerken Kıbrısa ınince hemen Kırbns Millî Türk Birlıği Genel Sekreteri Dr. Fazıl Küçüğü aradım. Uçak meydanına gelen doktorla durumu görüştüm. Israel diyarından Adada olan bıtenleri takıb edıyordum. Kıbrıs hükumeti, yeni kanunlar çıkararak nunî olarak sağlanmış demektir. Polise geniş yetkiler tanımış. TaşBu esnada İngilız hükumeu, daha kınlık yapanlan kovalamak, tevkif kararlı hareket etme maksadlle yeetmek gibi hususlar, bu suretîe ka Arkası S a . 7, S ü l d e KURBANLIK KOYUN SATIŞLARI DÜRGUN Yarın Kurban Bayramının birinci günüdür. Bu münasebetle çarşı ve pazar yerlerinde, manifatura dukkânlarında hummalı bir alıg veris göze çarpmaktadır. Bu yıl İstanbula çok miktarda kurban gelmiştir. En büyük sürüler Aksaraydadır. Fakat satıs pek az olduğundan sürü sahibleri üzgündür. Satısm azlığına havalarm fazla sıcak olması sebeb gösterilmektedir. Belediye ayrıca koyun başına her gün sekizer kurus işgaliye resmi almaktadır. Sürü sahibleri bugün de fazla satıs yapamazlarsa bu mallar celeb ve kasablara devredilecektir. Dün geceki yağmur iki defa geçti Çanakkaleboğazını Tarih İlâvcmiz (Asırlar Boyunca Istanbul) sımli tarıh ilâvesinin, mücell hdhanenruzde hazırlanam cildli( eserle değiştirilmesi işi on gündenberi, her gün saat 9 ile 17 arasında muntazaman devam et mektedır I Tarıh ilâvesi servisimiz her gun îstanbuldaki binlerce okuyucumuzun idarehanemize kadar gelerek yaptıklan müracaati karşılarken, diğer taraftan Istanbul hancinden taahhüdlü olarak yollanan paket ve mektubları karşılaştınp pullan tetkik ederek ricalarımızı yerice getirmiş olan okuyucularımızın eserlerini yüzlük partiler halinde postaya gene taahhüdlü olarak tevdi etmektedir. Bayramm binnci, ikinci ve üçüncü günleri gazetemiz intişar etmiyeoeği için tarih ilâvesi servisimiz de kapalı bulunacak ve bayramın dördüncü salı gününden itibaren gene mutad gaîtleHe değis,tirme işine devam Gazeteciler Cemiyetî başarı mükâfatı Diin toplanan juri, yılın en flfnvaffak gazetecilerini seçti Münakalât Vekilinin konuşması Çanakkale 28 (Telefonla) Bu sabah şehrımze gelen Amenkah 63 yaşındaki milyoner yüzücü Karlos Richer bugün Boğazı iki defa geçmiştir. Sat tam 11.15 te şehrimiz 18 Mart plâjından denize gimniş ve 72 dakikada Eceabadm Çamlık mevkiinde karaya çıkmıştır. Durmadan geriye dönmüş ve 54 dakikada şeh Arktıvi Sa 7 Su 3 te g)iiiiiıiHiııııımmmıııııııııııi!iııııııııııııınıiHiıııııı| Muammer Çavuşoğlu. Demokrat iktidann 7500 kilometrelik çebekeyi üçte birinden fazlası yıp İçinde çoeuklann da buhınduglı ranmış ve ömriinü doldurmuş 58 kişilik yolcu uçağmı Bulgar uçaksavarlannm düjürdüğü vaziyette devraidığını söylüyor açıklandı Ankara, 28 (Telefonla) Münakalât Vekili Muammer Çavuşoğlu Sofya 28 Bulgar hükumeti bu bu akşam radyoda bir konuşma gün bir tebliğ neşretmi? ve îsrael Arkası Sa. 7, Sü. 4 te yolcu uçağının Bulgar uçaksavar bataryalan tarafından düşürülmüş oldugunu itiraf eylemiştır. Bu tebliğde ileri sürüldüğüne göre, İsrael yolcu uçağı Bulgaristanda rotasını şaşırmış, kendisine ihtar verilmi} ve bundan sonra da atej açılmıştır. Viyana, 28 (T.HA.) Sofyadan gelen haberlere göre, Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavyadaki Bulgar dıplomatları Bulgar başkentinde top lanarak, Balkan paktı devletleri ve bilhassa Türkiye ile «iyi münasebetlerin kurulması» için bir takım talimatlar almışlardlr. Bu gizli talimatlann Bulgaristanıa Moskova Büyük Elçisi Lukanof tarafından verildiğı, Lukanofun da Kremlinden vazifeli olarak gönderildigi bil dirilmektedir. Sofya itiraf ediyor! | BUGÜN | Şişlide, evvelki geceki fırtınada yıkılan ve bir vatandaşın ölümüne sebeb olan ev (Yazm 7 nci sahifemizde) ( Radyo | | ilâvesi | | İc *$hife!erde { HîııııııınıiMiııııııımıııııııımmmıııııııımmıımmn: Türkiyedeki Bulgar diplomatlarına talimat verilmiş (Arkan Sa. 7, Sü. 8 de) En giizel fotog En güzel karika En giizel röpor En güzel haber n f mükâfahnın rör mükâfatının taj mükâfatının mükâfatımn birincisi birinrisi birinrui birincisl Burhan Tan Turhan Selçuk Yaşar Kenwl Re^ıd Enis (Yazısı 7 ncı sahıfemızde) Kahire, 28 (TH.A.) Mısır hükumeti aldığı bir kararla bugünden itibaren Mısır şehir ve köylerind» fes giymeyi yasak etmistir. PolU, fe« giyenleri yakallyacaktır. Bu »tıretle Mısır, Türkiyeden sonra fes giymeyi yasak eden ikinc lslâm memleketi olmaktadır. Mısırda fes giymek yasak edildi! «YANGIN VAB!»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog