Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

HARA0MEZAT Suad Taşer'in radyolanmızda sık sık okunan ve bflyük bir alâka gören Sahavet Hanım şiirlerile en yeni yazdıklarını toplıyan bu eser, bir lira fiatla SHD. Kitablan arasmda ÇIKTI P.K. 133, Ankara 3l iflci yıl sayı 11.135 umhurİYet KURUCUSU: TUNUS NADİ Telgrai v« mektub adresi: Cumhurıyet tstanbui Posta fcutuıu tsfambul No 246 Telefonlar: U»rom5 Santral Num arası: 24298 Yaa İfleri 34299 Matbaa 24290 ŞÂHESER 2 ROMAHI GORİO BABA 256 Vâdidekİ Zambak 250 ÎNKILÂP KİTABEVİ HONORE DE BALZAC'm Perşembe 28 Temmnz 1955 Korkunç bir fırtına dün gece şehri ve limanı allak bullak eiti Yüzlerce ağaç yıkıldı telefon ve elektrik telleri koptu, çatılar uçtu ve bazı evler yıkıldı, gemiler demir taradı, sandallar karaya vurdu, 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı, denizde bulunan iki sporcu kayboldu •i i Bulgarların düşürdiikleri İsrael uçağı Viyanadan İstanbula gelmekte olan uçakta 58 kişi vardı, uçağa Bulgar uçaksavar bataryalan ateş etti Aüna, 27 (AP.) İsrael Havayollan İs.letmesine aid büyük bir yolcu uçağı bugün alevler içinde İcızıl Bulgaristan topraklanna dügmüştur. Yunan makamları, Constellation tıpindeki uçağın Bulgar Uçaksavar bataryaları tarafından Yunan hududu yakınlarında düşürüldüğünü ve uçakta bulunan 58 kişinin, muh temelen bir kişı haric, ölmüş olduklarmdan korkulduğunu söylemis. lerdir. israel uçağı, Londradan Viyana Istanbul yolu ile Telâvive gitmekteydi. Uçak Viyanadan bu sabah mahallî saatle 4 te havalanmiş ve Istanbul yolunu tutmuştu. Uçak, Londradan hareket ettiği zaman için de 7 klşilik bir mürettebat ve 14 yolcu buiunmaktaydı, Bilâhare Vi Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Gülek kâğıt helvalı basın toplantısmı yaptı C.H.P. Genel Sekreteri Başbakamn son nutkundaki ithamlara cevab verdi, sonra: "Biz de bu vatanın öz evladlarıyız. Bize üvcy evlad mnanelesi yapmağa kimsenin hakkı yoktar» dedî Şehrimızde bulunan C.H. Partisl Genel Sekreteri Kaşım Gulek; dün saat 10 da Emirgân Mehtab pastanesi bahçesınde, kâğıdhelvalı basın toplantısını yapmıştır. Açık havada \apılan bu ilk basıa toplantısını, parti ıl başkanı Muhlis Sırmalı, Sarıyer ilçe başkanı Oğuz Oran, gazetecıler ve Anadolu Ajansı mümessilinden başka. muhtelif par tılere mensub kalabahk bir halk kut!»si tak b etmiftir. İsparta ve Kon>a hâdiseleri Meyipin. .seçıüıjnde. partuıin. Fmirgânda yapacagı lokal âçılısı top lantıtma müsaac'e edilmemesinin rolü bulunduğunu ve bunun bir hatırlatma mahiveti taşıdığını soy» Arkası Sa 7 Su. 4 te Dünkü kâgıd helvalı basın toplantısında C.H.P. Genel Sekreteri, C.H.P. erkânı ve gueteciler ı Fatihte asırlık bir ağaç. bir kaç iakika içinde devrüdi Şehfimizde, dun Ufcşanî saat 19.30 da birdenbire çıkan bir fırtına, muh Fırtına, gök güriiltüsü, şimşek," kuvvetlı ruzgâr ve zaman zaman dolu ile kar;şık yağmurl» bir <>aat kadar şiddetini muhafaza etmiştir. Yeşilköy meteoroloji istasyonu, fırtına hakkında şu malumatt Ver> miştin < Istanbul üzerinden, bir soğuk cephe geçmıştir. Bu cephe, İtalya üzerinde mevcud bir alçak tazyık merkezi (soğuk tefce) den husule gelmıştir. Fırtına, kuzey batıdan günev doğuya doğru saatte 80 '<ilometre hızla esen rüzgârlarla başlamış ve gittikçe 30 a, 20 ye kadar inmiştir. Havanın sabahleyin düzeleceği kuvvetle tahmin edilmektedir. Fırbna, uçaklanmızm hareketine tesir etmemiş ve uçaklar alanımıza ârızasız olarak inmişlerdir.» Fırtına, şehrimizde ağaçlartn, telefon direklerinin devrilmesine ve' Arkas} Sa 7 Su 7 dt yardımcısı oldu Fatin Rüştii Zorlu, Devlet Vekili ve Hariciye Vekâleti Veküliğine geldi Ankara, 27 (a.a.) Devlet Vekili Prof Köprülünün Devlet Vekili ve Başvekil yardımcıhğına ve Devlet Vekili ve Başvekil yardımv cısı Fatin Rüştü Zorlunun Devlet Vekili ve Hariciye Vekâleti Vekil liğine nakilleri hakkındaki Başvekâlet inhası bugün Riyasetıcumhur yüksek tasdıkına iktıran etmiştir. Yeni Hariciye Vekâleti Vekili Fatin Rüştü Zorlu, dün öğleden ev vel Vilâyete gelmiş, Avusturya ve Afgan elçüerinin ziyaretlerini kabul etmiştir Fatin Rüştü Zorlu, bundan sonra iktısadî mütehassıs ve müşavir Amerikah Thornburg'u kabııl ederek kendisile uzun sürer. bir görüşme yapmıştır. Bandınnadaki müsabakalarda roket atan bir uçafcımız ve roketin hedefi buluşu Kasırga, Gülhane parkmda da tesirini gösterdi ve bazı ovun çadırlarını yıktı. Resimde bunlardan birini görüyorsunuz Havacılarımızın en başarılı günü Bandırmadakî müsabakalarda dun eldc edilen rekorların bir sır olarak mnhafazası gazetedlerden rica edildi Balıkesir, 27. (Hususi surette gide arkadaşımız Şahab Balcıoğlu te efonla bildıriyor) Bugünkü tari hi hafızanızda iyi muhafaza edin. Çünkü bugün dünya havacılık tari hinde ilk defa olarak bir hava re" korunun askerî sır oîarak saklanması mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bu mecburiyet 18 eylulde Bandırmada Nato Güney Doğu Avrupa Kuvvetlerini temsil eden Türk. Yu nan ve İtalyan hava kuvvetlerı arasında yapılacak hava pentatlo (Arkast Sa. 7. Sü 7 d<!) Kıbns işinde Mısır Atinayı destekliyor Kıbns Mehtubları: 12 Bayar ve Menderes bir yurd gezisine çıkıyorlar Ankara: 27 (a a ) Öğrenildiği ne göre. Soma'da inşa edilmekte bulunan ve Soma linyıd kömürle rının ticari kıymeti haiz olımyan kısımlarını kıymetlendirmek suretı le elektrik istihsal edecek 60 bin kilovatlık elektrik santralınm şan tıye işaatı bıtmiş ve büyük bir hız la asıl santralın inşaasma geçilmiş tır Reısıcumhur ve Başvekil Adnan Menderes. Busantralm inşaatını görmek ve henüz yapılmamış olan başlama merasiminde bulunmak üzere 5 ağustos günü Soma'ya gide ceklerdir. Adada son elli yıl içinde 5 Ağnstosta başlıyacak bu seyahatte inşa hallndekl lcsisler gözden geçirilecek Türkler ve Rumlar YAZAN: HASANALİ YÜCEL 4 haziranm 77 sene öncesinde Ab" ferle bitmestne kadar şiddetle de smdelci köyler böyle. Bu hicrette» dulhamıd, senelık bir vergı (yani ki vam etmiştir. YunanUtaıun Ituâf Icgılızlerın esasta bır utıfadeler: ra) mukabılınde Rusyaya karşı Tür devletlerıle beraber olması, lngnız olmamış; fakat Rumlar, hem topkıyenın savunması taahhudünu ih lerın Rumlan iyi, Türkleri kötü rak, hem mal, hem de nüfus bakı tıva eden bir muahede ile Kıbrısı gözle görmelerine sebeb olmu^tu mmdan mühim kazanclar elde etIngıltereva muvakkat olarak ver Lausanne muahedesi, Kıbns furk mişlerdır. mışti. Verm ştı ve bu satırlann ya lerine Anavatana gelme hususunda 1931 yüma kadar Ada, bir nevi zarı, 77 sene sonra, verilen KıbrLâ «hakkı hıyar» tanıyınca bır ço'< mahallî meşrutiyetle idare edilmişta bulundu 1878 de başlıyan rejım, Kıbrıshlar, biraz önce anlattığım tir. Ingilizler, Türkler ve Rumiar1914 yılına kadar 36 sene sürmuş baskı yüzünden topraklannı, mal dan mürekkeb 24 kişilık bir Kavatur. Osmanlı devletı İtılâf de.'iet annı satıp Adayı terkettıler. Ar nın Meclisi varmış. Bunda 12 Rum. leri aleyhme Almanlarla bir satta talya, Anamur, Silifkede Kıbrısîı 3 Türk üye ile hükumetın tayin etSoma'dan sonra, vakitleri müsaid harbe gırince aym senerun 5 cası Türkler tarafından köyler kurul tiği 9 Ingiliz bulunurmuş ve vali mında Ingilızler, Adayı ilhak etti du. Bugün Adada Türk mezarhğı meclise başkanlık edermış. Rumlar. olduğu taktirde Reisicumhur ve Baş ler Zaten İngil.zler, İkinci Dıinya olup da içinde bir tek Türk ':ulun t«rs bir teklifte bulunursa İngi vekil. olmadığı takdirde yalnız Baş Harbındeki siyasî gayretlerının an mıyan köyler var. Karyas naiuye Arkast Sa 7. Sü. 1 de vekil bitirilmış olup yakında ilk da birini o zaman sarfetseydiier, biz, 1914 te Almanlarla harbe girmezdik. Her ne ise, bunu geçelını!.. 1923 Lausanne muahedesiîe Cumhuriyet Türk yesi ilhakı tanıdl O zamana kadar Adanın idaresi baçm da fevkalâde komiser bulunurken, ondan sonra vali tayin edılmeğe başlandı. Osmanlı devletinin Birinci Dünya Harbıne girmesi Kıbru Türklen için çok fena olmuştu. Ingilizler, bu na çok kızmışlardı. Mısıra kanlı taarruzu, arkasından Çanakkale savunması yenılmesi, Ada Türkleri üzerindeki İngiliz baskısını büsbütün arttırmıştı. Türklerin ileri gelenlerı, münevverler ve zenginler Ada içinde hapse atıhyor, sürülüyordu. Neticed* hapsedilen ve sü rülen zenginlerin işleri bozuluyor. tacaretleri altüst oluyordu. Lefkoşa Larnaka gıbi büyük şehirlerle kasabalardan kövlere sürülenler, issiz, gücsüz, nihavet her bakımdas takatsiz kahyordu. Sultanahmedde yeni AdliyeSarayının ikmal olunan ük kısmının tefrişi tamamlanmıstır. Bu kısım, aybaşında torenle açıBu hal İstiklâl Mücadelesinin za lacakttr. Resimlerde, yeni Adalet Sarayının koridorlarından biri ve bir mahkeme saloau görühnektedir. Yeni Adalet Sarayının llk Kısmı Açılıyor istihsal tecrübesine başlıyacak pet rol tasfiyehanesini görmek üzere Raman'a gidecek, oradan Erzincan's gsçerek gene inşaatı bitmek üzere olan modem yün ve dokuma fabri kasını gözden geçirecek. oradan da Erzurum'a giderek keza inşaatı çok üerlemiş bulunatı şeker fabrikasını, doğu üniversitesi yapılarmı ve son günlerde temeli atılan subay evleri inşaatını ve nihayet 16 200 kilovatlık Tortum elektrik santralı Ankara. 27 (Telefonla) MemInşaatını gözden geçirdikten sonra leketımizde orman yangınları gün Bartın'da inşasına iptidar edilmiş geçtikçe artmakta ve millî servet olan çimento fabrıkasının başlama heba olup gitmektedir. Eldeki ismerasirninde bulunacak, daha son tatistiğe göre 1937 yılı ile 1952 yılı ra Zonguldak lavuar inşaatını ve arasında memlekette 12101 yanbir iki aya kadar Çatalağzı'nda in gin olmuj, 821.297 hektar arazi ü Arfcosı Sa 7, Sü. 6 da zerinde 90.229.174 aded ağac yanmıştır. Bu yangınlariE 15 sene içindeki zararı 28 784.581 liradır. 953 yıhndaki yangınların husrule getirdiği zarar ise 988 000 liradır. Ve alâka Arfcaat Sa 7. Sü 5 te Orman yangınları faciası devam ediyor Hacca giderken Kahireye uğnyaa Endonezya Cumhur Başkanı Ah* med Soearno'nun Mısırdaki rcsml ziyareti beş gün sürmüştür. Yukardaki resimde. Soekarno'nun fesini giyen Mısır Başbakam Nasır gorülmektedir. (Yazısı 7 ncı sahijemızde) Çimento istihsalinde artış tşletmeler Vekili dün radyoda japtığı konuşmada, çimento istihsalimizin 1957 de üç milyon tona yaklaşacağuu söyledi Ankara, 27 (Telefoda) İşletmeler Vekili Samed Ağaoğlu bugün radyoda yaptığı konuşmada, çimento sanayiimizn dünkü, bugünkü ve yannki halinden bahsetmiftir. Çimento fabrikaları mevzu Arkan Sa. 7, Sü. 1 dt «DOSTLUK ÇAĞI»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog