Bugünden 1930'a 5,452,219 adet makaleKatalog


«
»

ELEKTROTECHNIK INNEN UND AUSSENHANOEL Elektrik motörleri ve JeneratSrlerL Alçak tevvetür şalt techizab. Transformatörler, ceryan ve tavettOr redOktörierl. > YDksek tevettOr kondensatOrlerl ve her nevl redresflr ve kaynak makineleri. İ Benzin ve dizel elektrojen gnıplan, • Her nevj elektrik OlçO âletleri ve elektrik sayaçta?ı. • YUksek ve alçak tevettür, geçit ve telefon izoJatBrle» • Komple yilksek ve alçak tevettOr panolan, tevzi şebeke malzemetl • Komple tâli transformatBr merkezlerl, ayıncılar ve kesiciler. • Telefon ahlzeleri, telD ve telsiz telefon santrallan. • Efektrikl. saat ve yangm ihbar teslsleıi • Yüksek tevettür rOlelerl ve kamanda âletleri. # Bemi, tren ve nakil vasıtalan îçln elektrik tecfılzatL • Demiryolu otomatik slnyalizasyon teslsatu • ElektrikD seyyar vinçlerin sürtünme iletkensiz ceryanlı beslenme tesisatL Sınaî elektrik fırınlan ve graftt elektrodlaa l Maden ocaklan İçin elektrik techizatı ve teslslerl | Haval hat ve kablo armatOrieri. m Terralk ve hidrollk elektrik santraffark LLl» i, Resraî daire, ithalâtçı, sanayicl ve mOteahhitlerden slparfş kabul ednmektstlr. Turkiye Mümessili : M U R A T ÎAKI SANAYİ V8 TİCARET Galafa. Necaiibey Cad. 108 Gür Han No. 1415 P.K.bateto 748 • [ • ! . 47247 . T«lgr FLORESAN BEYNELMİLEL ZAGREP F U A R I N I zlyaret ediniz. =J S EYLÛL . 13 EYLÛL 1955 GÜNEYOOÖU AVRUPANIN EN MEŞHUR FUARI Bu Kne Fuar'a jrirmı milletten fula Iftırak «decektır TafMl«*r*w< «Br'atle felişroelcte olan ıktuadıvaa sayetmde. rnOstah•JBerraa Mftfin çesrtlı msmullenni teshır etmek ımkamm aaghyacak *• ba meyanda maden, agaç »e kemte, Tekstıl mamullennı, makına *c dekuık teçhıtatını, el ıslcrını, tOHln ve bbbi mOstahzarlannı. ıüo cacryc yıy«cek roaddelennı ve aarap gıbı mamultennı »yaretçilenne an etmıs oUcaktır Alıolara hususl kolâyhktar yapılaca£ı gıbı Fuar •ertıfikasun havi nyaretçtlere de bılabede) v\zt ven)«cek ve Yugoelavya Demtrrollannda hususf tennlâllı tanfe tatbık edılecekttr MOtemmım malumat ve Fuar Sertıfıkalan ıçın mahallı Yugo» kn Tieari v*y* Dıplomatık MUmtMilhldenne veya dojnıdan dogruya aaagKİak] adreae nttracut edtlroeai ZACRBBACKİ VELESAJAN Savska Cesta 25. Zagrep, Yogoslavyı 4 İSMAİL KALKAVAN Sahibi bulunduğumuz METE vapurumuzla Turk limanlanndan KÖSTENCE arası devamlı olarak yük seferi yapmaktayız. Kefeli Hüseyin Han Kat 1 Galata Istanbul ILÂN % Vapurculuk Limited Şirketi YAG PRESELERI MACHINOEXPORT un fngiliz marka ROZDOWNS otomatik az kullanılmış çok ıyi vaziyette yağ preseleri satıhktır. Müracaat Galata Havyar Han No. 37 Telefon: 47140 ihraç eîtigi malfar: YUk kaldırma ve nakltye tertlbatr. Türk Tütün Mensublan Yapı Kooperatifi umunü heyetı görülen lüuzm üzerine 12 ağustos 1955 cuma gunü saat 16 da Galata Ünyon Handaki mahallinde toplanacaktır. Ortaklann teşrifleri rica olunur. Yönetim Kurulu Gundem: 1 Şayi hisse hakkmdaki muamele 2 Kooperatifin para durumu 3 Proje ve ınşaat işlerınin programlandırılması Türk Tütün Mensubları Yapı Kooperatifinden: , AUTOLITE AotoLıte ile möcehbez arabanızın elektrik tertibatında herhangı bir parçayı değıjtırmek ıcap ettığı zaman onjınal 'AutoLite Fabrika aksamını tercıb etmenu meafaatiniz icabıdır. Otovinçler Otoyükleyiciler Akümülatörlü elektrik Vinçler arabalan, Bocurgatlar Götürücü bantlar Besleme cihazları Krikolar Tek raylı troleyler.' Bundan b a ş k a . Maden • Yağ • Demır ve Elektrik sanayiı ıçin Makınalar ve teçhızat kuvveı muhank» makınalan. tulumba ve kompresor tesısatı, kımyevı fabrıkalan ile hafıf aanayt için tesısat. Bılumum tesısat ve teçhızat için yedek akaam venlir. Müracaat: SOVYETLER BİRLİĞİ TORKİYE TİCARET MÜMESSİLLIO. Adres Beyoğlu Istıklâl cad. 443 Tel. 43553 43558 # e KONFEKSYON S İ Z İ R A H A T Ç A ve ZEVKLE GİYİNDİRİR... Her beden için en son Fransız modellerıne göre hazırlanmıj ev, şehir ve kokteyl ropları • Her cıns plâj takımlarıMayolar... Pardesülerdökar Tayyör ve mantotar... Çocuk ve genç kız elbiselerı Döpıyesler... MARİLYN KONFEKSYON V En eiverışli, en zengın ve en son modaya uygun hazır giyimi temin eder O S M A N Ş A K A R G i y i m Kısmı Kervansaray altı Harbiye Istanbul Iskele Caddesi No 6 Kadiköy Marilyn Konfeksyon Büyük Sinema arkası Adil Han Pasajı YenişehirANKARA i FABRİKA AKSAMI YENI GIBi VERİM SAĞLAR II AutoLite orijİDal Fabrika aksamı ile arabanıan en iktisadi çekilde çaltjuğından emın olabilırsimz. Türkiye Unram Mflme«»ili: En tneşhor otomobil. kamvon, otobfls ve traktör markalan, Fabrikalanodan çıkarken AutoLıte ile techia edilir. İNŞAAT İLÂNI Sümerbank Memurları Gevizli Yapı KOOPERATİFİ İdare Heyefi Başkanlığından. MACHINOEXPORl Adres MOSCOU G 200 Pl Sennaya 32 34 Smolenskaya Telgr.MOSCOUMACHINOEXPORT Bugün en tatlı ig nedir? Parselleyip satmak değil Fakat ihtikânn en zararlısı nedir? Muhakkak kl arazi spekülâsyonudur. Ya bu yılın en enteresan kitabı hangisidir? Hiç jfüphesiz PARSELLEDİM SATIYORUM (Taksim, Recep Paja Cad. 7) lâtasyonu: Dolapdere cad. No. 129 «N M6ŞHUR MARKALAR AUTOLITE KULLANIB 1 OTOTÜRK İsimli kitabtır. Çunkü en hayatl dâvamızın nasü bir çıkmaza sokulmuş olduğunu bu kitabtan öğreneceksiniz. Bir memleket fâciasının içyüzünü ve çârelerini bu kitabta okuyacaksınız. Bu kitabı okumadan arsa alan vatandaşlar muhakkak pişman olacaklardır. Satışa çıktı. Kitabçılardan sorunuz. Yazan: Y. Mühendis Mithat Niyazi Resnelioğlu Tevzi eden: Muhiddin Evren Sultanhamam İkinci Vakıf Han kat 3 No: 27 Istanbul TE C R U B E LI MUHASİB ÂRÂNIYOR Ankarada ecnebi bir şirkette çalışmak üzere 30 ilâ 45 yagları arasında ingilizce bilen, malî meselelerde ihtisan olan tecrübeli bir muhasibe ihtiyaç vardır. Alâkalılann tahsil ve evvelce bulundukları işler hakkında mufassal malumat vermek suretile İstanbut Posta Kutusu 176 A. S. rumunına yaziyle müracaatleri rica olunur. 1 Sümerbank Memurlan Cevizli Yapı Kooperatifinln tstanbulda, Maltepede, Cevizli tsrtasyonu civannda, 518 ve 516 numaralı Adalardaki arazisinden bir kısmına şimdilik 60 tane kadar ev yaptınlacaktır . 2 Mezkur inşaat, teklif almmak suretile ihale edilecektir. Bu işe aid teminat 100.000 yüzbin liradır. 3 Bu ihaleye girebilkmek için bir taahhütle en az 500.000 liralık bina injaatını ifcmal ettiğine dair vesika ibraz edilmesi şarttır. 4 Avan proje ve şartname, her gün mesai saati dahilinde, Ankarada Sümerbank Organizasyon Şubesinde Kooperatif Başkanlğından ve Istanbulda Sümerbank Bahçekapı Ajansındaı. (15) lira mukabilinde ahnabilir. 5 Teklifler en geç 25/8/955 tarihine kadar Ankara Posta Kutusu 657 de Kooperatif adresine taahhüdlü olarak gönderilmig bulunacaktır. 6 Bu iş için lüzumlu demir ve çimento tahsislerı Kooperatif tarafından temin edilecektir. 7 Kooperatif, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog